Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2014 z dne 23. 6. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2014 z dne 23. 6. 2014

Kazalo

1913. Zakon o dopolnitvah Zakona o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje - Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije (ZPZRTH-E), stran 5161.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o dopolnitvah Zakona o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje - Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije (ZPZRTH-E)
Razglašam Zakon o dopolnitvah Zakona o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje - Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije (ZPZRTH-E), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 12. junija 2014.
Št. 003-02-6/2014-2
Ljubljana, dne 20. junija 2014
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O DOPOLNITVAH ZAKONA O POSTOPNEM ZAPIRANJU RUDNIKA TRBOVLJE - HRASTNIK IN RAZVOJNEM PRESTRUKTURIRANJU REGIJE (ZPZRTH-E)
1. člen
V Zakonu o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje - Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije (Uradni list RS, št. 26/05 – uradno prečiščeno besedilo, 43/10, 49/10 – popr., 40/12 – ZUJF in 25/14) se za 16. členom doda naslov novega poglavja, in novi 16.a do 16.c členi, ki se glasijo:
»IV.a Posebni pogoji poklicnega upokojevanja za določene kategorije zaposlenih v Rudniku Trbovlje - Hrastnik
16.a člen
Ne glede na določbe Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 99/13 – ZSVarPre-C in 101/13 – ZIPRS1415; v nadaljnjem besedilu: ZPIZ-2), se v tem poglavju urejajo posebni pogoji za pridobitev pravice do poklicne pokojnine za posamezne kategorije zaposlenih v Rudniku Trbovlje - Hrastnik.
To poglavje ureja tudi obveznost Republike Slovenije da zagotovi sredstva za sofinanciranje poklicne pokojnine in za pokritje obveznosti iz petega, sedmega, osmega in devetega odstavka 16.c člena tega zakona v primeru, ko posamezni zavarovanec ne izpolnjuje pogoja zadostnosti sredstev na osebnem računu pri Skladu obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja.
Za pridobitev pravice do poklicne pokojnine, odmero in izplačevanje poklicne pokojnine se uporabljajo določbe ZPIZ-2, če ta zakon ne določa drugače ali če so določbe ZPIZ-2 ugodnejše za zavarovanca.
16.b člen
Do poklicne pokojnine pod posebnimi pogoji so upravičeni zaposleni v Rudniku Trbovlje - Hrastnik, ki:
– so bili zaposleni v Rudniku Trbovlje - Hrastnik na dan 1. januar 2014;
– so bili od 1. januarja 2001 do 31. decembra 2013 v Rudniku Trbovlje - Hrastnik neprekinjeno zaposleni na delovnem mestu, za katerega je določena obvezna vključitev v obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje oziroma poklicno zavarovanje;
– so do zaprtja Rudnika Trbovlje - Hrastnik dopolnili starost najmanj 49 let;
– so se odpovedali pravici do odpravnine ob upokojitvi;
– pravico do poklicne pokojnine uveljavijo do zaprtja Rudnika Trbovlje - Hrastnik vendar najkasneje do 31. decembra 2018.
16.c člen
Ne glede na določbo prvega in tretjega odstavka 204. člena ZPIZ-2 oseba, ki izpolnjuje pogoje iz prejšnjega člena (v nadaljevanju: zavarovanec) pridobi pravico do poklicne pokojnine, ko dopolni 49 let starosti in 40 let pokojninske dobe skupaj z dodano dobo.
Ne glede na določbo drugega odstavka 202. člena ZPIZ-2 se zavarovancu za pridobitev pravice do poklicne pokojnine in pravice do starostne pokojnine doda dodana doba v dolžini, ki ustreza stopnji povečanja skladno s predpisi, ki so veljali oziroma se uporabljali do 31. decembra 2000, na delovnem mestu, na katerem je zavarovanec opravljal delo od 1. januarja 2001 dalje, vendar ne manj kot je določeno v drugem odstavku 202. člena ZPIZ-2.
Ne glede na četrti odstavek 204. člena ZPIZ-2 se poklicna pokojnina iz prejšnjega odstavka odmeri v višini starostne pokojnine, kot bi jo zavarovanec prejel v obveznem pokojninskem in invalidskem zavarovanju za dopolnjenih 40 let pokojninske dobe.
Poklicna pokojnina pridobljena na podlagi prvega do tretjega odstavka tega člena se upravičencu izplačuje do izpolnitve pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnine, skladno s splošnimi predpisi o pokojninskem in invalidskem zavarovanju
V primeru, ko sredstva na osebnem računu zavarovanca pri Skladu obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja ne zadostujejo za izplačilo poklicne pokojnine v višini, določeni v prejšnjem odstavku, primanjkljaj teh sredstev zagotovi Republika Slovenija z nakazilom na ta račun. Nakazilo se izvede v roku 30 dni od prejema obvestila upravljavca o primanjkljaju sredstev. Upravljavec izvede poklicno upokojitev po tem zakonu in plačilo prispevkov iz sedmega do osmega odstavka po prejemu sredstev s strani Republike Slovenije.
Ne glede na tretji in peti odstavek tega člena se zavarovancu, ki je pred uveljavitvijo pravice do poklicne pokojnine prejel odpravnino ob prenehanju pogodbe o zaposlitvi, za znesek te odpravnine znižajo sredstva, ki jih Republika Slovenija zagotovi za izplačevanje poklicne pokojnine. Ne glede na četrti odstavek tega člena se višina poklicne pokojnine izračuna na podlagi zbranih sredstev, skladno z določbami veljavnega pokojninskega načrta poklicnega zavarovanja.
Za zavarovanca upravljavec Sklada obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja ob poklicni upokojitvi pri Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije uveljavi in plača prispevek za dokup pokojninske dobe za razliko med dopolnjeno pokojninsko dobo zavarovanca brez dodane dobe in 40 let pokojninske dobe. Prispevek se plača v breme sredstev na osebnem računu zavarovanca. Glede osnove, stopenj in roka za plačilo prispevka se uporabljajo določbe ZPIZ-2, ki veljajo za dokup pokojninske dobe iz enajstega odstavka 202. člena ZPIZ-2. Tako dokupljena pokojninska doba ne vpliva na dopolnjeno dodano dobo.
Ne glede na določbe ZPIZ-2 upravljavec Sklada obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja iz sredstev na osebnem računu zavarovanca plačuje prispevke za zavarovanje zavarovanca po četrtem odstavku 25. člena ZPIZ-2 in za zdravstveno zavarovanje pod pogoji iz devetega odstavka 413. člena ZPIZ-2.
Če sredstva na osebnem računu uživalca pravice do poklicne pokojnine iz prvega odstavka tega člena ne zadoščajo za pokritje obveznosti iz petega, sedmega in osmega odstavka tega člena, manjkajoča sredstva zagotovi Republika Slovenija. Nakazilo se izvede v roku 30 dni od prejema obvestila upravljavca o nezadostnosti sredstev.
Šteje se, da zavarovanec, ki skupaj z dodano dobo iz drugega odstavka tega člena izpolnjuje pogoj dopolnjene pokojninske dobe za pridobitev pravice do starostne pokojnine, ni upravičen do pravic iz tretjega odstavka 38. člena ZPIZ-2. Zavarovanec je upravičen do višjega vrednotenja pokojninske dobe brez dokupa po šestem odstavku 37. člena ZPIZ-2, ko izpolni pogoje za pridobitev pravice do starostne pokojnine iz četrtega in petega odstavka 27. člena ZPIZ-2 brez dodane dobe.
Zavarovanec, ki izpolnjuje pogoje iz prejšnjega člena in uveljavlja pravico do poklicne pokojnine pod pogoji iz prvega do četrtega odstavka tega člena, ni upravičen do izplačila odkupne vrednosti enot premoženja na osebnem računu Sklada obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja v enkratnem znesku ali do prenosa sredstev v dodatno zavarovanje skladno z 206. členom ZPIZ-2.«.
KONČNA DOLOČBA
2. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 431-01/14-4/13
Ljubljana, dne 12. junija 2014
EPA 2017-VI
Državni zbor
Republike Slovenije
Janko Veber l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti