Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2014 z dne 23. 6. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2014 z dne 23. 6. 2014

Kazalo

1920. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Litija za leto 2013, stran 5187.

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 110/02 – ZDT-B, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 – ZUKN, 107/10, 110/11 – ZDIU12), 57. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. št. 72/93, 6/94 – Odl. US, 45/94 – Odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – Odl. US, 63/95 – ORZLS19, 73/95 – Odl. US, 9/96 – Odl. US, 39/96 – Odl. US, 44/96 – Odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – Odl. US, 74/98, 12/99 – Skl. US, 16/99 – popr., 59/99 – Odl. US, 70/00, 100/00 – Skl. US, 28/01 – Odl. US, 87/01 – ZSam-1, 16/02 – Skl. US, 51/02, 108/03 – Odl. US, 72/05, 21/06 – Odl. US, 60/07, 14/07 – ZSPDPO, 27/08 – Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – Odl. US, 40/12 – ZUJF) in 16. člena Statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 18/04, 33/06, 139/06, 47/10, 12/11) je Občinski svet Občine Litija na 24. seji dne 11. 6. 2014 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Litija za leto 2013
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Občine Litija za leto 2013, ki zajema predvidene in dosežene prihodke in druge prejemke, predvidene in dosežene odhodke ter druge izdatke proračuna Občine Litija, predvideno in doseženo izvršitev računa finančnih terjatev in naložb, predvideno in doseženo izvršitev računa financiranja in sredstva rezerv, premoženjsko bilanco Občine Litija na dan 31. decembra 2013 ter dosežene prihodke in druge prejemke krajevnih skupnosti v Občini Litija, dosežene odhodke in druge izdatke krajevnih skupnosti v Občini Litija.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Litija za leto 2013 izkazuje v evrih:
+-----------------------------------------------+---------------+
|A. bilanca prihodkov in odhodkov        |        |
+-----------------------------------------------+---------------+
|I. prihodki                  | 15.987.975,65|
+-----------------------------------------------+---------------+
|II. odhodki                  | 18.508.315,59|
+-----------------------------------------------+---------------+
|III. proračunski primanjkljaj         | –2.520.339,94|
+-----------------------------------------------+---------------+
|B. račun finančnih terjatev in naložb     |        |
+-----------------------------------------------+---------------+
|IV. prejeta vračila danih posojil in prodaja  |    7.443,79|
|kapitalskih deležev              |        |
+-----------------------------------------------+---------------+
|V. dana posojila in povečanje kapitalskih   |  2.837.000,00|
|deležev                    |        |
+-----------------------------------------------+---------------+
|VI. prejeta minus dana posojila        | –2.829.556,21|
|in spremembe kapitalskih deležev        |        |
+-----------------------------------------------+---------------+
|C. račun financiranja             |        |
+-----------------------------------------------+---------------+
|VII. zadolževanje               |  4.500.000,00|
+-----------------------------------------------+---------------+
|VIII. odplačila dolga             |   298.333,89|
+-----------------------------------------------+---------------+
|IX. sprememba stanja sredstev na računu    | –1.148.230,04|
+-----------------------------------------------+---------------+
|X. neto zadolževanje              |  4.201.666,11|
+-----------------------------------------------+---------------+
|XI. neto financiranje             |  2.520.339,94|
+-----------------------------------------------+---------------+
|XII. stanje sredstev na računih        |  –315.495,27|
|na dan 31. 12. 2013              |        |
+-----------------------------------------------+---------------+
|D. bilanca sredstev rezerv           |        |
+-----------------------------------------------+---------------+
|I. prihodki                  |   499.372,00|
+-----------------------------------------------+---------------+
|II. odhodki                  |   316.626,29|
+-----------------------------------------------+---------------+
|III. presežek                 |   182.745,71|
+-----------------------------------------------+---------------+
|E. premoženjska bilanca            |        |
+-----------------------------------------------+---------------+
|- sredstva                   |   69.338.803|
+-----------------------------------------------+---------------+
|- obveznosti in lastni viri          |   69.338.803|
+-----------------------------------------------+---------------+
3. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb, račun financiranja, bilanca sredstev rezerv, premoženjska bilanca in letno poročilo o upravljanju denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa občine so sestavni del tega odloka.
4. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-1/2014
Litija, dne 11. junija 2014
Župan
Občine Litija
Franci Rokavec l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti