Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2014 z dne 23. 6. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2014 z dne 23. 6. 2014

Kazalo

1956. Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih cest v Občini Šentrupert, stran 5274.

Na podlagi tretjega odstavka 16. člena in 95. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10 in 48/12), drugega odstavka 3. člena in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), ter prvega odstavka 8. člena in prvega odstavka 19. člena Statuta Občine Šentrupert (Uradni list RS, št. 12/07) je Občinski svet Občine Šentrupert na 30. seji dne 12. 6. 2014 sprejel
O D L O K
o načinu opravljanja gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih cest v Občini Šentrupert
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
Ta odlok ureja način in predmet opravljanja obvezne gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih cest (v nadaljevanju: javne službe), zlasti:
– organizacijsko in prostorsko zasnovo opravljanja javne službe,
– vrsto in obseg objektov in naprav, na katerih se izvaja javna služba,
– vrsto in obseg storitev javne službe,
– način financiranja javne službe,
– pravice in obveznosti izvajalca,
– nadzor nad izvajanjem tega odloka ter
– druge elemente pomembne za opravljanje in razvoj javne službe.
2. člen
(pomen izrazov)
Posamezni izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo pomen, kot je določen v zakonu, ki ureja ceste, razen naslednjih izrazov, ki imajo naslednji pomen:
– »javna služba« je gospodarska javna služba rednega vzdrževanja občinskih cest;
– »občinske ceste« so ceste, ki so z odlokom, ki ureja kategorizacijo občinskih javnih cest v Občini Šentrupert, kategorizirane kot lokalne ceste ali kot javne poti;
– »javno podjetje« je Javno podjetje Energetika Šentrupert d.o.o., matična številka: 6250718000;
– »pristojni občinski organ« je občinska uprava.
3. člen
(subsidiarna uporaba predpisov)
Za vprašanja v zvezi z izvajanjem javne službe, ki niso posebej urejena s tem odlokom, se uporablja zakon, ki ureja ceste, in drugi veljavni predpisi na območju Republike Slovenije.
II. ORGANIZACIJSKA IN PROSTORSKA ZASNOVA OPRAVLJANJA JAVNE SLUŽBE
4. člen
(oblika zagotavljanja javne službe)
Javna služba se zagotavlja v javnem podjetju, ki je izvajalec javne službe.
5. člen
(območje izvajanja)
Javna služba se zagotavlja na celotnem območju Občine Šentrupert (v nadaljevanju: občina).
6. člen
(nepredvidljive okoliščine)
(1) Javno podjetje mora v okviru objektivnih možnosti opravljati javno službo tudi ob nepredvidljivih okoliščinah nastalih zaradi višje sile. Kot višja sila ne šteje stavka pri javnem podjetju zaposlenih delavcev.
(2) Javno podjetje mora v primeru stavke delavcev redno in nemoteno izvajati naloge javne službe po tem odloku.
III. VRSTA IN OBSEG OBJEKTOV IN NAPRAV, NA KATERIH SE IZVAJA JAVNA SLUŽBA
7. člen
(vrsta in obseg objektov in naprav)
(1) Javna služba se izvaja na občinskih cestah in se nanaša na urejanje:
– cestnega sveta,
– cestnega telesa,
– cestišča,
– brežine ceste,
– cestnih objektov,
– prometne signalizacije in prometne opreme,
– cestne razsvetljave,
– cestnih priključkov do meje cestnega sveta,
– naprav za odvodnjavanje ceste,
– servisnih prometnih površin (počivališča, parkirišča, avtobusna obračališča in podobno),
– servisnih površin z objekti in napravami za upravljanje in vzdrževanje cest ter nadzor prometa,
– funkcionalnih površin za umestitev cestnih naprav, objektov in drugih ureditev, namenjenih varnosti, vodenju in nadzoru prometa, vozil ter voznikov, zaščiti ceste in cestnega telesa ter zemljišč in preprečevanju škodljivih emisij prometa.
(2) Vse določbe tega odloka, ki se nanašajo na občinske ceste, veljajo tudi za trge na območju občine.
IV. VRSTA IN OBSEG STORITEV JAVNE SLUŽBE
8. člen
(vzdrževanje občinskih cest)
(1) Vzdrževanje občinskih cest po tem odloku obsega vzdrževalna dela za ohranjanje občinskih cest v stanju, ki zagotavlja njihovo varnost in prevoznost, nadzor nad stanjem občinskih cest in cestnega sveta ter vzpostavitev prevoznosti cest ob naravnih in drugih nesrečah.
(2) Naloge iz prejšnjega odstavka obsegajo zlasti:
– pregledniško službo,
– redno vzdrževanje prometnih površin,
– redno vzdrževanje bankin,
– redno vzdrževanje odvodnjavanja,
– redno vzdrževanje brežin,
– redno vzdrževanje cestnih objektov, naprav in ureditev,
– redno vzdrževanje vegetacije v cestnem svetu,
– zagotavljanje preglednosti,
– čiščenje javnih cest,
– intervencijske ukrepe,
– zimsko službo,
– redno vzdrževanje prometne signalizacije in prometne opreme,
– dopolnjevanje sistema prometne signalizacije in prometne opreme,
– označevanje in zavarovanje del in ovir v prometu in
– druga podobna dela, ki vzdržujejo stanje občinskih cest, prometne signalizacije in prometne opreme v takem stanju, da je zagotovljena uporaba skladno z namenom.
9. člen
(izvedbeni program)
(1) Letno in zimsko vzdrževanje občinskih cest izvaja javno podjetje v skladu z izvedbenim programom vzdrževanja občinskih cest v občini.
(2) Javno podjetje pripravi predlog izvedbenega programa vzdrževanja občinskih cest v občini za prihodnje leto do 1. oktobra tekočega leta in ga po uskladitvi s pristojnim občinskim organom posreduje v potrditev Občinskemu svetu Občine Šentrupert. Izvedbeni program vzdrževanja za prihodnje leto se uskladi s sprejetim proračunom za prihodnje leto.
(3) Sestavni del izvedbenega programa vzdrževanja občinskih cest v občini je ovrednoten popis predvidenih del.
10. člen
(pregledniška služba)
(1) V okviru pregledniške službe je javno podjetje dolžno nadzirati vsa dogajanja, ki lahko vplivajo na občinske ceste ter promet na njih ter preverjati (vizualni pregled) stanje vseh sestavnih delov občinskih cest.
(2) V pregledniški službi se izvajajo manjša vzdrževalna ali zavarovalna dela na občinskih cestah, ki jih je možno opraviti s predpisano pregledniško opremo in sredstvi. Podatke o ugotovitvah s pregledov in opravljenih delih je izvajalec dolžan zapisovati in hraniti na ustrezen način ter jih enkrat mesečno posredovati pristojnemu občinskemu organu.
(3) O posegih ali uporabi občinskih cest in varovalnega pasu občinskih cest, ki so v nasprotju z določili predpisov o cestah in varnosti cestnega prometa, je pregledniška služba dolžna opozoriti povzročitelja ter obvestiti pristojni občinski organ in občinskega inšpektorja, pri večjih kršitvah pa tudi policijo.
(4) Javno podjetje mora brez odlašanja s ceste odstraniti vse ovire ali druge posledice ravnanj, ki bi lahko škodovale cesti ali ogrožale, ovirale ali zmanjšale varnost prometa na njej. Če to ni mogoče, mora oviro ali nastalo nevarno mesto na cesti do njihove odprave zavarovati s predpisano prometno signalizacijo ter o oviri in drugih posledicah prepovedanih ravnanj brez odlašanja obvestiti pristojni občinski organ in občinskega inšpektorja.
(5) V pregledniški službi se izvajajo pregledi občinskih cest najmanj enkrat tedensko. V obdobjih neugodnih vremenskih razmer in v drugih primerih, ki lahko ogrožajo občinske ceste ali promet na njih, se pogostost in obseg pregledov prilagodi razmeram. Pregled se opravi takoj, ko to omogočajo vremenske razmere ali ko preneha nevarnost, zaradi katere je lahko ogrožena varnost preglednika.
(6) Pregledniška služba je dolžna najmanj enkrat mesečno pregledati cestne objekte in naprave v okviru rednega tedenskega pregleda, pri čemer mora preveriti zlasti elemente, ki so bistvenega pomena za stabilnost, funkcionalnost in trajnost objekta in naprave ter varnost prometa.
(7) V primeru potrebe po večjem obsegu del ugotovljenih pomanjkljivosti javno podjetje pošlje pristojnemu občinskemu organu ovrednoten predlog sanacije.
11. člen
(redno vzdrževanje prometnih površin)
(1) Redno vzdrževanje prometnih površin, ki so sestavni del občinske ceste, obsega čiščenje teh površin ter popravila lokalnih poškodb, kot so krpanje udarnih jam in mrežastih razpok oziroma polaganje asfaltne prevleke, kjer je to racionalnejše, zalivanje posameznih razpok, stikov in reg, rezkanje zglajenih asfaltnih površin ali posipavanje s peskom ter popravila drugih podobnih poškodb.
(2) Prometne površine morajo biti vzdrževane tako, da je omogočen varen in neoviran promet. Poškodbe občinskih cest se praviloma popravljajo z enakim materialom, iz katerega je obstoječa konstrukcija. Izjemoma, kadar zaradi neugodnih vremenskih ali drugih okoliščin to ni možno, se lahko poškodbe popravijo tudi z drugim primernim materialom.
12. člen
(redno vzdrževanje bankin)
Bankine je potrebno vzdrževati tako, da kota bankine ni višja od kote roba vozišča, niti ne nižja več kot 3 cm. Prečni naklon bankine mora omogočati odtok vode iz vozišča in ne sme biti manjši kot 4 % in ne večji kot 10 %. Bankina mora biti poravnana in utrjena. Vidni in dostopni morajo biti prometna signalizacija in prometna oprema ter cestne naprave in ureditve na bankinah.
13. člen
(redno vzdrževanje odvodnjavanja)
Z območja občinskih cest mora biti omogočen odtok površinskih in talnih voda. Preprečeno mora biti pritekanje vode in nanašanje naplavin z brežin in cestnih priključkov na vozišče. Naprave za odvodnjavanje je treba vzdrževati in čistiti tako, da ne puščajo, da na njih ali v njih voda ne zastaja in da je z vseh občinskih cest zagotovljeno regulirano odvajanje vode.
14. člen
(redno vzdrževanje brežin)
Brežine usekov, zasekov in nasipov morajo biti vzdrževane tako, da sta zagotovljena določena nagib in oblika, da se na njih stalno utrjuje ali odstranjuje nestabilni material ter da so tehnične in biološke zaščitne ureditve (zaščitna vegetacija, zaščitne mreže, ter druge naprave in ureditve za zadrževanje nestabilnega materiala) v takšnem stanju, da je zagotovljeno učinkovito zavarovanje brežin in prometnih površin.
15. člen
(redno vzdrževanje ter dopolnitve prometne signalizacije in opreme)
Redno vzdrževanje prometne signalizacije in opreme obsega čiščenje, nadomestitve ali popravila dotrajane, poškodovane, pomanjkljive ali izginule prometne signalizacije in prometne opreme ter njihovih nosilnih konstrukcij. Prometna signalizacija in oprema na občinskih cestah morata biti vzdrževani tako, da je zagotovljeno njuno brezhibno delovanje in vidnost ter da so izpolnjene zahteve zakona, ki ureja varnost cestnega prometa in predpisov o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah. Postavitev, nadomestitev, dopolnitev ali odstranitev prometne signalizacije izvede javno podjetje v skladu z odločbo, ki jo izda pristojni občinski organ.
16. člen
(redno vzdrževanje cestnih objektov, naprav in ureditev)
(1) Cestni objekti se redno vzdržujejo tako, da se na objektu in v prostoru okoli objekta pravočasno ugotovijo vzroki, ki lahko vplivajo na stabilnost, funkcionalnost in trajnost objekta ter varnost prometa.
(2) Cestne naprave in ureditve morajo biti vzdrževane tako, da je zagotovljeno njihovo brezhibno delovanje in omogočena normalna uporaba. Vzroke, ki to preprečujejo, je treba nemudoma odpraviti, če to ni mogoče, pa izvesti začasne rešitve in ustrezne zavarovalne ukrepe.
(3) Med dela rednega vzdrževanja cestnih objektov in naprav sodi:
– čiščenje prometnih površin in prometne opreme na objektu,
– čiščenje prostora neposredno okoli objekta ali naprave,
– čiščenje ležišč, dilatacij, členkov in drugih dostopnih delov objekta,
– čiščenje naprav za odvodnjavanje,
– čiščenje naplavin, nanosov, drugega materiala, ki lahko ogroža objekt oziroma napravo ali promet,
– popravila poškodb prometnih površin (krpanje udarnih jam, zalivanje razpok, rezkanje neravnih),
– popravila posameznih manjših poškodb na konstrukcijskih delih objekta (krpanje odkruškov, zapolnjevanje fug, popravila zaščitne plasti armature itd.),
– popravila protikorozijske zaščite,
– popravila hidroizolacije in odvodnjavanja,
– popravila izpodjedenih delov stebrov, opornih in podpornih konstrukcij,
– popravila in servisiranje hidromehanske opreme,
– druga podobna dela, ki vzdržujejo stanje takšno, da je zagotovljena uporaba skladno z namenom.
17. člen
(redno vzdrževanje vegetacije v cestnem svetu)
Na površinah, ki so del občinske ceste, se vegetacijo kosi, obrezuje in seka najmanj v takem obsegu, da sta zagotovljena prost profil ceste in predpisana preglednost, da sta omogočena pregled in dostop do cestnih objektov, da so vidne in dostopne prometna signalizacija, prometna oprema ter cestne naprave in ureditve. Vzdrževati je treba tudi cesti bližnja drevesa, ki lahko ogrožajo cesto in promet na njej. Na cestnih površinah izven območja cestišča se kosi najmanj enkrat letno. Vegetacija se mora vzdrževati v skladu s pravili stroke. Okolju neprijaznih sredstev za zatiranje rasti vegetacije ni dovoljeno uporabljati.
18. člen
(zagotavljanje preglednosti)
Polja preglednosti, določena s preglednim trikotnikom in pregledno bermo, morajo biti vzdrževana tako, da je zagotovljena s predpisom določena preglednost, izjemoma, če to ni mogoče, pa tako, da je glede na terenske razmere zagotovljena največja možna preglednost.
19. člen
(čiščenje cest)
Javne ceste se čistijo tako, da se odstrani vse, kar lahko negativno vpliva na varnost prometa, funkcionalnost in urejen videz občinskih cest ter varovanje okolja.
20. člen
(intervencijski ukrepi)
(1) Javno podjetje je dolžno organizirati dežurno službo in delovne skupine za izvajanje intervencijskih ukrepov zaradi izrednih dogodkov, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na nivo varnosti na občinskih cestah. O izvajanju intervencijskega ukrepa in vzrokih zanj je javno podjetje dolžno takoj obvestiti pristojni občinski organ, kadar je ogrožen ali oviran promet pa tudi policijo.
(2) Pri naravnih nesrečah, kot so neurje, poplava, plaz, potres, žled in podobno, pri težjih prometnih nesrečah in drugih izrednih dogodkih ali na zahtevo policije je javno podjetje dolžno nemudoma odpraviti vzroke (poškodbe ceste, ovire na cesti), zaradi katerih je oviran ali ogrožen promet ali zaradi katerih lahko pride do hujših poškodb občinske ceste in večje materialne škode. Če to ni mogoče, je javno podjetje dolžno:
– označiti ovire in zavarovati promet s predpisano prometno signalizacijo,
– izvesti nujne ukrepe za zavarovanje občinske ceste,
– vzpostaviti prevoznost občinske ceste, če je to možno.
21. člen
(zimska služba)
(1) Zimska služba obsega sklop dejavnosti in opravil, potrebnih za omogočanje prevoznosti občinskih cest in varnega prometa v zimskih razmerah. Zimske razmere nastopijo takrat, ko je zaradi zimskih pojavov (sneg, poledica in drugo) lahko ogroženo normalno odvijanje prometa.
(2) V zimskem obdobju, ki praviloma traja od 15. novembra tekočega leta do 15. marca naslednjega leta, se javne ceste vzdržujejo v skladu z izvedbenim programom zimske službe. Predlog izvedbenega programa zimske službe za zimsko obdobje pripravi javno podjetje do 1. oktobra tekočega leta in ga posreduje v potrditev pristojnemu občinskemu organu. Sestavni del izvedbenega programa zimske službe je ocena stroškov zimske službe. Izvedbeni program zimske službe se uskladi s sprejetim proračunom.
(3) Z izvedbenim programom zimske službe se določijo zlasti:
– organizacijska shema vodenja ter pristojnosti in odgovornosti javnega podjetja,
– razpored pripravljalnih del,
– načrt cestne mreže z oznakami prednostnih razredov in izhodiščna mesta za izvajanje zimske službe (cestne baze),
– razporeditev mehanizacije, opreme, materiala za posipavanje in delavcev za izvajanje načrtovanih del,
– dežurstva, obveznost prisotnosti, stopnje pripravljenosti in razpored delovnih skupin,
– načrt posipavanja proti poledici in odstranjevanja snega,
– mesta in način izločanja posameznih vrst vozil ob neugodnih razmerah na občinskih cestah,
– način zbiranja podatkov in shema obveščanja o stanju in prevoznosti cest.
(4) Pripravljalna dela se izvajajo pred začetkom zimskega obdobja z namenom, da se omogoči učinkovito delo zimske službe. Pripravljalna dela obsegajo zlasti dela, ki se nanašajo na:
– pripravo mehanizacije, prometne signalizacije in opreme ter posipnega materiala,
– pripravo občinske ceste in njene okolice (namestitev dopolnilne prometne signalizacije na nevarnih mestih, postavitev snežnih kolov, namestitev naprav in ureditev za zaščito pred snežnimi zameti),
– usposabljanje in strokovno izobraževanje za dela zimske službe.
(5) V obdobjih, ko obstaja nevarnost poledice, se izpostavljeni in prometno nevarni deli občinskih cest posipajo proti poledici. Javno podjetje mora poskrbeti, da razpolaga z ažurnimi vremenskimi informacijami, ki so osnova za posamezni ukrep pluženja ali posipavanja. Mesta in način posipavanja se določijo glede na geografsko-klimatske razmere, lego in naklon ter druge lokalne razmere. Na delih občinskih cest, kjer se poledica pogosto pojavlja, mora javno podjetje namestiti dopolnilno prometno signalizacijo, ki na to nevarnost opozarja.
(6) Okolju neprijazna topilna sredstva za sneg ali led je dovoljeno uporabljati le v minimalnih potrebnih količinah. Za posipavanje topilnih sredstev je dovoljeno uporabljati le takšne naprave, ki omogočajo natančno odmerjanje količin. Pri odmerjanju količin posipa je potrebno upoštevati količino topilnega sredstva, ki je že na vozišču.
(7) Vzdrževanje prevoznosti posameznih občinskih cest v zimskih razmerah je opredeljeno s prednostnimi razredi, v katere so občinske ceste razvrščene glede na kategorijo, gostoto in strukturo prometa, geografsko-klimatske razmere in krajevne potrebe. Razvrstitev občinskih cest po prednostnih razredih določi pristojni občinski organ tako, da je zagotovljena usklajena prevoznost cestne mreže.
(8) Po koncu zimskega obdobja mora javno podjetje z občinskih cest odstraniti ostanke posipnih materialov (peska), začasno dopolnilno prometno signalizacijo in prometno opremo ter cestne naprave in ureditve za zavarovanje ceste in prometa v zimskem obdobju.
22. člen
(javna obvestila in naznanila)
Javno podjetje mora uporabnike občinskih cest z naznanilom v sredstvih javnega obveščanja ali na drug krajevno primeren način redno obveščati o stanju in izvajalcih vzdrževanja občinskih cest.
V. FINANCIRANJE JAVNE SLUŽBE
23. člen
(viri financiranja)
Sredstva za financiranje javne službe po tem odloku se zagotavljajo iz proračuna občine ter drugih virov.
24. člen
(način plačila)
Način plačila javnemu podjetju se določi s pogodbo iz prvega odstavka 26. člena tega odloka.
VI. NADZOR NAD IZVAJANJEM JAVNE SLUŽBE
25. člen
(nadzor nad izvajanjem javne službe)
(1) Nadzor nad izvajanjem pogodbe iz 26. člena tega odloka opravlja pristojni občinski organ ali oseba, ki je s strani občine pooblaščena za nadzor (v nadaljevanju: nadzornik).
(2) Javno podjetje mora v skladu s pogodbo iz 26. člena tega odloka posredovati nadzorniku dokumentacijo o izvedenih delih in sodelovati z njim pri izvedbi terenskih ogledov.
VII. DRUGE DOLOČBE
26. člen
(pogodba o izvajanju javne službe)
(1) Občina in javno podjetje najkasneje do začetka izvajanja javne službe skleneta pogodbo, s katero podrobneje uredita pogoje in način izvajanja javne službe.
(2) Sestavni del pogodbe je izvedbeni program vzdrževanja občinskih cest za leto 2014.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
27. člen
(začetek izvajanja javne službe)
(1) Javno podjetje začne z izvajanjem javne službe v skladu s tem odlokom prvi dan v mesecu po njegovi uveljavitvi.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek začne javno podjetje vzdrževanje lokalnih cest izvajati 1. 1. 2015.
28. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z uveljavitvijo tega odloka prenehata veljati 26. in 27. člen Odloka o občinskih cestah (Uradni list RS, št. 31/12).
29. člen
(objava in veljavnost odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 371-0011/2014-3
Šentrupert, dne 13. junija 2014
Župan
Občine Šentrupert
Rupert Gole l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti