Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2014 z dne 23. 6. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2014 z dne 23. 6. 2014

Kazalo

1917. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o političnih strankah (ZPolS-F), stran 5165.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o političnih strankah (ZPolS-F)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o političnih strankah (ZPolS-F), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 12. junija 2014.
Št. 003-02-6/2014-6
Ljubljana, dne 20. junija 2014
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O POLITIČNIH STRANKAH (ZPoIS-F)
1. člen
V Zakonu o političnih strankah (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 103/07 in 99/13) se drugi odstavek 21. člena spremeni tako, da se glasi:
»Stranka lahko poleg sredstev iz 23. in 26. člena tega zakona pridobi tudi do 50  % sredstev iz državnega proračuna, ki so v finančnem načrtu Državnega zbora Republike Slovenije skladno z zakonom, ki ureja poslance Državnega zbora Republike Slovenije, določena za dodatno strokovno pomoč pri delu poslanskih skupin. Za pridobivanje teh sredstev stranka in Državni zbor Republike Slovenije na predlog vodje istoimenske poslanske skupine skleneta pogodbo, s katero se določi višina teh sredstev. Ta sredstva se stranki izplačujejo v skladu s predpisi, ki urejajo izvrševanje proračuna. Pogodba iz tega odstavka ni predmet javnega naročanja kot ga določa zakon, ki ureja javna naročila.«.
2. člen
Prvi odstavek 22. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Fizične osebe lahko prispevajo prispevke za stranko. Prispevki posamezne fizične osebe v gotovini so v letu, za katero se dela letno poročilo stranke, dovoljeni največ do zneska, ki je določen na podlagi zakona, ki ureja davčni postopek, glede obveznosti nakazovanja plačil in prejemkov na transakcijske račune, višji prispevki v denarju pa morajo biti vplačani s kreditnimi plačili ali direktnimi obremenitvami v breme plačilnega računa plačnika prek bank, hranilnic ali drugih pravnih oseb, ki v skladu s predpisi, ki urejajo plačilne storitve, opravljajo plačilne storitve (v nadaljnjem besedilu: ponudniki plačilnih storitev). Pri prispevanju prispevka stranki mora fizična oseba poleg višine danega zneska stranki zaradi zagotavljanja zakonitosti finančnega poslovanja stranke po tem zakonu sporočiti tudi podatke o svojem imenu, priimku, datumu rojstva in naslovu.«.
V petem odstavku se za drugim stavkom doda nov tretji stavek, ki se glasi: »V posojilni pogodbi morajo biti poleg imena, priimka, podatka o višini, obrestni meri in odplačilni dobi posojila zaradi zagotavljanja zakonitosti finančnega poslovanja stranke po tem zakonu navedeni tudi podatki o datumu rojstva in naslovu fizične osebe.«.
V sedmem odstavku se črta besedilo », davčna številka«.
V osmem odstavku se za besedilom »Ponudniki plačilnih storitev« doda beseda »prejemnika«, besedilo »(ime, priimek, davčna številka in naslov fizične osebe ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, oziroma podatek o firmi, matični številki in sedežu ter poslovnem naslovu pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika)« pa se nadomesti z besedilom »(ime, priimek in številka plačilnega računa fizične osebe ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, oziroma podatek o imenu ali firmi in številki plačilnega računa pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika)«.
Doda se nov deseti odstavek, ki se glasi:
»Stranka lahko za potrebe izpolnitve obveznosti iz prejšnjega odstavka na standardiziranem obrazcu, ki ga za ponudnike plačilnih storitev določi minister, pristojen za notranje zadeve, pridobi podatek, ali je fizična oseba, ki ni član stranke in je prispevala prispevek stranki, državljan Republike Slovenije, pri upravljavcu Centralnega registra prebivalstva, če predloži podatek o imenu, priimku, datumu rojstva in naslovu te fizične osebe. Upravljavec Centralnega registra prebivalstva stranki posreduje podatek iz prejšnjega stavka v roku petih dni od prejema zahteve.«.
3. člen
Tretji odstavek 24.b člena se spremeni tako, da se glasi:
»Računsko sodišče za potrebe izvedbe revizije zbira osebne podatke, ki omogočajo identifikacijo (osebno ime, EMŠO ali davčna številka, državljanstvo in naslov fizične osebe ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost), neposredno od oseb iz prejšnjega odstavka, iz registra transakcijskih računov, ki ga upravlja AJPES, iz davčnega registra, ki ga vodi in upravlja Davčna uprava Republike Slovenije, in iz zbirk osebnih podatkov ministrstva, pristojnega za notranje zadeve.«.
Doda se nov šesti odstavek, ki se glasi:
»Če računsko sodišče v revizijskem poročilu ugotovi, da je stranka pridobila prispevke fizične osebe v nasprotju s tem zakonom in jih ni nakazala v humanitarne namene v skladu z devetim odstavkom 22. člena tega zakona, stranki hkrati določi dodatni 30 dnevni rok, da to stori.«.
4. člen
V 25. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Stranke lahko za financiranje volilne kampanje na podlagi pisnega dogovora prenesejo sredstva s svojega transakcijskega računa na transakcijski račun stranke, ki je organizator volilne kampanje za skupno listo kandidatov oziroma skupnega kandidata, če te stranke predlagajo skupno listo kandidatov oziroma skupnega kandidata. Stranka, ki je organizator volilne kampanje, mora celotni prejeti znesek nakazati na poseben transakcijski račun za volilno kampanjo. Stranka, ki je prejela delno povračilo stroškov za volilno kampanjo, lahko s svojega transakcijskega računa v skladu s pisnim dogovorom prenese ta sredstva na transakcijski račun drugih strank iz tega odstavka.«.
5. člen
Besedilo 28. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Z globo od 6.000 do 30.000 eurov se kaznuje za prekršek stranka:
1. ki deluje v smislu 1. člena tega zakona in ima sedež v tujini (prvi odstavek 3. člena);
2. ki deluje oziroma ustanovi svoje organizacijske oblike v gospodarskih družbah, v zavodih in v drugih organizacijah ter v državnih organih (drugi odstavek 3. člena);
3. ki deluje kot vojaško ali kot oboroženo združenje (tretji odstavek 3. člena).
Z globo od 1.500 do 4.000 eurov se kaznuje za prekršek tudi odgovorna oseba stranke, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
Z globo od 4.200 do 21.000 eurov se kaznuje za prekršek stranka:
1. ki v 30 dneh po sprejemu finančnega poročila o poslovanju stranke za preteklo leto ne nakaže presežka prihodkov stranke v humanitarne namene (četrti odstavek 21. člena);
2. ki prejme sredstva, prispevke ali drugo premoženjsko korist iz nedovoljenih virov in jih ne nakaže v humanitarne namene v 30 dneh od prejema (sedmi odstavek 21. člena in 25. člen v povezavi z devetim odstavkom 22. člena);
3. ki prejme prispevke v gotovini, ki presegajo znesek, ki je določen na podlagi zakona, ki ureja davčni postopek, glede obveznosti nakazovanja plačil in prejemkov na transakcijske račune, ali preko ponudnikov plačilnih storitev prejme prispevke v denarju višje od zneska, ki je določen na podlagi zakona, ki ureja davčni postopek, glede obveznosti nakazovanja plačil in prejemkov na transakcijske račune, ki niso vplačani s kreditnimi plačili ali direktnimi obremenitvami v breme plačilnega računa plačnika, in jih v dodatnem 30 dnevnem roku, ki ga v revizijskem poročilu določi računsko sodišče ne nakaže v humanitarne namene (prvi odstavek 22. člena v povezavi s šestim odstavkom 24.b člena);
4. ki s fizično osebo, ki zanjo opravi storitev ali ji proda blago, ne sklene ustrezne pogodbe v pisni obliki (tretji odstavek 22. člena);
5. ki pridobi od iste fizične osebe v enem letu prispevke v višini, ki presegajo desetkratno povprečno bruto mesečno plačo, in presežka ne nakaže v humanitarne namene v dodatnem 30 dnevnem roku, ki ga v revizijskem poročilu določi računsko sodišče (četrti odstavek 22. člena v povezavi s šestim odstavkom 24.b člena);
6. ki ne pridobi posojila pod pogoji iz petega odstavka 22. člena tega zakona;
7. ki v letnem poročilu stranke ne navede podatkov iz šestega in sedmega odstavka 22. člena tega zakona;
8. ki v roku ne izpolni obveznosti iz tretjega odstavka 24. člena in drugega odstavka 24.a člena tega zakona;
9. ki na zahtevo računskega sodišča ne da oziroma ne predloži pojasnil, podatkov ali listin, ki so potrebne za izvedbo revizije, ali ne omogoči vpogleda v svoje poslovne knjige in evidence (drugi odstavek 24.b člena).
Z globo od 450 do 900 eurov se kaznuje za prekršek tudi odgovorna oseba stranke, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.«
6. člen
V prvem odstavku 28.c člena se v 1. točki za besedama »prispevanju prispevka« črtata besedi »v gotovini«.
V 2. točki se za besedo »zakona« doda besedilo »ali v posojilni pogodbi ne navede podatkov iz petega odstavka 22. člena tega zakona«.
7. člen
29.a člen se črta.
KONČNA DOLOČBA
8. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 000-02/14-7/11
Ljubljana, dne 12. junija 2014
EPA 1964-VI
Državni zbor
Republike Slovenije
Janko Veber l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti