Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2014 z dne 23. 6. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2014 z dne 23. 6. 2014

Kazalo

1938. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stadion Sevnica s spremljajočimi objekti, stran 5215.

Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12 in 35/13 – odl. US) ter 8. in 18. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 63/11, 103/11 in 22/14) je Občinski svet Občine Sevnica na 29. redni seji dne 11. 6. 2014 sprejel
O D L O K
o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stadion Sevnica s spremljajočimi objekti
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(predmet OPPN)
S tem odlokom se sprejme Občinski podrobni prostorski načrt (v nadaljevanju: OPPN) za stadion Sevnica s spremljajočimi objekti.
II. VSEBINA OPPN
2. člen
(sestavni deli OPPN)
A) TEKSTUALNI DEL OPPN (ODLOK)
  1.  Opis prostorske ureditve
    1.1 Namen OPPN
    1.2 Območje OPPN
    1.3 Ureditve izven meje območja OPPN
 2.  Umestitev načrtovane ureditve v prostor
    2.1 Vplivi in povezave prostorske ureditve s sosednjimi
    območji
    2.2 Rešitve načrtovanih objektov in površin
    2.3 Pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo
 3.  Zasnova projektnih rešitev in pogojev glede gradnje
    in priključevanja objektov na gospodarsko javno
    infrastrukturo in grajeno javno dobro
    3.1 Skupne določbe
    3.2 Prometna infrastruktura
    3.3 Elektroenergetsko omrežje
    3.4 Plinovodno omrežje
    3.5 Oskrba z vodo
    3.6 Odvajanje in čiščenje odpadnih voda
    3.7 Odpadki
    3.8 Elektronske komunikacije
 4.  Rešitve in ukrepi za celostno ohranjanje kulturne
    dediščine
 5.  Rešitve in ukrepi za varstvo okolja, naravnih virov
    ter ohranjanja narave
 6.  Rešitve in ukrepi za varovanje zdravja ljudi, obrambo
    ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami,
    vključno z varstvom pred požarom
 7.  Etapnost izvedbe prostorske ureditve in drugi
    pogoji za izvajanje OPPN
 8.  Velikost dopustnih odstopanj od funkcionalnih,
    oblikovalskih in tehničnih rešitev
B) GRAFIČNI NAČRTI
B1   Izsek iz grafičnega dela Občinskega
    prostorskega načrta s prikazom lege
    prostorske ureditve na širšem območju    M 1:2 880
B2   Območje podrobnega načrta z obstoječim
    parcelnim stanjem              M 1:1 000
B3   Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi
    območji                   M 1:5 000
B4   Ureditvena situacija            M 1:1 000
B5   Prerezi skozi območje OPPN         M 1:1 000
B6   Potek omrežij in priključevanje objektov na
    gospodarsko infrastrukturo ter grajeno
    javno dobro                 M 1:1 000
B7   Načrt parcelacije              M 1:1 000
C) POVZETEK GLAVNIH TEHNIČNIH ZNAČILNOSTI OZIROMA PODATKOV O
PROSTORSKI UREDITVI
D) PRILOGE OPPN
D1   Izvleček iz hierarhično višjega prostorskega akta
D2   Prikaz stanja prostora na obravnavanem območju
D3   Strokovne podlage
D4   Smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora,postopek
    CPVO
D5   Obrazložitev in utemeljitev
D6   Povzetek za javnost
1. Opis prostorske ureditve
1.1 Namen OPPN
3. člen
(1) Razlog za izdelavo Občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljnjem besedilu OPPN) izhaja predvsem iz potrebe po umestitvi atletskega stadiona in drugih športno rekreacijskih objektov v mestu Sevnica.
(2) Z OPPN se določi usmeritve v zvezi s posegi v prostor, vrste možnih posegov v prostor ter pogoje za njihovo izvedbo.
1.2 Območje OPPN
4. člen
(1) Območje OPPN je velikosti 8,87 ha in zajema širše območje obstoječega športno rekreacijskega centra v mestu Sevnica.
(2) Območje OPPN zajema zemljišča ali dele zemljišč naslednjih parcelnih številk: 1514, 1516/4, 1516/5, 1517/1, 373/9, 424/1, 424/7, 426/1, 426/5, 426/7, 428, 429/1, 429/2, 431/2, 431/4, 432/2, 433/3, 439/1, 439/2, 445/1, 445/2, 445/3, 446/1, 446/2, 448/1, 448/2, 448/3, 449, 450/1, 450/2, 450/3, 450/4, 451/1, 451/2, 453, 454/1, 456/1, 456/2, 456/3, 457, 458/1, 458/2, 459, 461/1, 461/2, 461/3, 462, 463, 464, 465/1, 465/2, 465/3, 465/4, 466/1, 466/2, 468/1, 468/2, 470/1, 470/2, 475/5, 475/8, 476/3, 477/3, 484/1, 484/3, 484/4, 484/5, 623/4, 624/2, 624/5, 626/2, 635/1, 635/2, 647/1, 647/3, vse k.o. Sevnica.
(3) Območje OPPN z natančnim potekom meje je prikazano na grafičnih načrtih.
1.3 Ureditve izven meje območja OPPN
5. člen
Izven meje območja OPPN se za namen funkcioniranja objektov in ureditev na območju OPPN, načrtujejo infrastrukturni koridorji, znotraj katerih je dopustna ureditev:
– priključka na kanalizacijsko omrežje za novi poslovno stanovanjski stavbi v severovzhodnem delu OPPN po delih zemljišč s parcelnimi številkami: 419/31, 420/1, 420/2, 421, 422/1, 650, 657/1, 657/4, vse k.o. Sevnica in dela dostopne ceste za novi poslovno stanovanjski stavbi po delih zemljišč s parcelnima številkama 650 in 657/1,
– intervencijske poti in dostopne ceste do novih poslovno stanovanjskih stavb v severovzhodnem delu OPPN, ki deloma poteka po obstoječi gozdni poti v vzhodnem delu OPPN, po delih zemljišč z naslednjimi parcelnimi številkami: 631/3, 631/4, 631/5, 631/9, 646/1, 646/2, 647/1, 647/2, 655/9, 1511/3, 1514, vse k.o. Sevnica,
– kanalizacije za odvajanje padavinske odpadne vode z iztokom v Sevnično po delih zemljišč s parcelnimi številkami: 362/1, 362/10, 390/3, 390/5, 396, 397/2, 443/4, 1517/1, 1522/2, 1525/9, vse k.o. Sevnica,
– prestavitve voda elektronskih komunikacij po delih zemljišč s parcelnimi številkami: 626/2, 631/4, 635/1, 647/4, vse k.o. Sevnica,
– prestavitve 20 kV kablovodov po delih zemljišč s parcelnimi številkami: 386/1, 386/2, 392, 437/3, 437/4, 437/5, 443/2, 443/4 in 1517/1, vse k.o. Sevnica,
– priključni plinovod po delih zemljišč s parcelnimi številkami: 437/3, 437/4, 443/2 in 443/4 vse k.o. Sevnica.
2. Umestitev načrtovane ureditve v prostor
2.1 Vplivi in povezave prostorske ureditve s sosednjimi območji
6. člen
(1) Atletski stadion s spremljajočimi objekti predstavlja prepoznaven del urbane strukture mesta Sevnica in se umešča ob obstoječ športno rekreacijski kompleks, ki je že danes dobro integriran v prostor ter se nahaja v osrednjem delu Sevnice.
(2) Na severu, jugu in jugozahodu je območje obkroženo pretežno s stanovanjsko pozidavo, na zahodu s površinami za industrijo, na vzhodu se teren dviguje proti gozdu ter kmetijskim površinam.
(3) Območje je prometno dostopno preko regionalnih cest R2 424/1166 Boštanj–Planina in R3 679/3909 Breg–Sevnica–Brestanica, v neposredni bližini poteka železniška proga Ljubljana–Dobova. Skozi severni del območja OPPN poteka javna pot JP 872361 – odcep bazen, ob južnem delu območja poteka lokalna zbirna cesta LZ odsek 373091, NHM–Dobrova–Drožanjska, na zahodnem delu pa območje meji na lokalno zbirno cesto LZ odsek: 373011, Kopitarna–Trg Svobode ter na LK odsek: 373501, Prvomajska ulica.
2.2 Rešitve načrtovanih objektov in površin
7. člen
(funkcionalna zasnova)
(1) Območje OPPN se deli na tri enote urejanja:
– Športno rekreacijski kompleks (na grafičnih prikazih ŠR) in
– Poslovno stanovanjska gradnja 1 in 2 (na grafičnih prikazih PS 1 in PS 2), ki se nahajata na dveh lokacijah.
(2) Športno rekreacijski kompleks:
V severnem delu kompleksa se ohranja in nadgrajuje obstoječ, pretežno športno rekreacijski program, ki obsega bazen, športno dvorano, skate park, zunanja športna igrišča ter spremljajoče infrastrukturne objekte. Ohranjajo se obstoječe parkirne površine v severnem delu območja. Športno rekreacijski kompleks se razvija v smeri proti jugu, kjer se spoji s pretežno stanovanjsko pozidavo.
V sklopu širitve se v prostor umeščajo atletski stadion ter spremljajoče stavbe, kot so npr. strelišče, pokriti bazen, dvorana za squash, gostinski objekt in druge stavbe, ki se locirajo med atletski stadion in obstoječ športni kompleks. Ob športni dvorani se oblikuje osrednji javni prostor-trg. Za potrebe širitve športno rekreacijskega kompleksa se zagotovijo dodatne parkirne površine vzdolž lokalne ceste NHM–Drožanjska, kjer je dopustna tudi gradnja garažne hiše v povezavi s športnimi ali poslovnimi dejavnostmi. Travnate tribune, pomožno nogometno igrišče ter steza za ogrevanje se umeščajo na pobočje, vzhodno od stadiona, igrišči za odbojko vzhodno od obstoječega bazena, balinišče južno od trga. Dostop do kompleksa je s severne, zahodne in južne smeri, intervencijski dostop pa tudi z vzhodne strani. Na območju se uredijo interventne, peš in kolesarske poti, ki omogočajo dostop iz vseh smeri in povezujejo posamezna igrišča znotraj kompleksa.
Za potrebe ureditve športno rekreacijskega kompleksa se poruši stanovanjska stavba na naslovu Prvomajska ulica 13 s pripadajočim gospodarskim objektom ter vrtne lope.
(3) Poslovno stanovanjska gradnja 1 in 2:
Manjši enoti urejanja Poslovno stanovanjska gradnja 1 in 2 se nahajata v severovzhodnem in jugozahodnem delu OPPN. Funkcionalno se navezujeta na obstoječo, pretežno stanovanjsko pozidavo ter glede na lego povezujeta športno rekreacijski kompleks z naseljem.
V enoto Poslovno stanovanjska gradnja 1 se umeščata novi poslovno stanovanjski stavbi. Dostop do stavb se uredi iz vzhodne smeri preko nove dostopne ceste, ki se v delu uredi tudi kot intervencijska pot in deloma poteka po trasi obstoječe gozdne ceste.
V enoti Poslovno stanovanjska gradnja 2 sta že locirani dve poslovni oziroma stanovanjski stavbi. Za dostop do stavb se ohranita obstoječa cestna priključka. Za potrebe funkcioniranja poslovno stanovanjskega objekta v severnem delu enote se dodatna parkirišča uredijo vzhodno od stavbe.
2.3 Pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo
2.3.1 Prostorski izvedbeni pogoji glede namembnosti in vrste posegov v prostoru
8. člen
(vrste dopustnih osnovnih objektov glede na namen)
(1) V skladu s predpisom, ki ureja enotno klasifikacijo vrst objektov (CC-SI), se v enoti urejanja Športno rekreacijski kompleks dopušča gradnja objektov pod pogoji tega odloka.
1. V enoti urejanja Športno rekreacijski kompleks je dopustna gradnja:
1 STAVBE, od teh:
12 Nestanovanjske stavbe, od teh:
121 Gostinske stavbe, od teh:
12111 Hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev,
12112 Gostilne, restavracije in točilnice.
122 Poslovne in upravne stavbe, od teh:
12203 Druge poslovne stavbe,
123 Trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti, od teh:
12301 Trgovske stavbe, vezane na športno rekreacijsko dejavnost,
12304 Stavbe za storitvene dejavnosti.
124 Stavbe za promet in stavbe za izvajanje komunikacij, od teh:
12420 Garažne stavbe,
126 Stavbe splošnega družbenega pomena, od teh:
12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo, od teh:
– dvorane za družabne prireditve,
12650 Stavbe za šport.
2 GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKTI, od teh:
24 Drugi gradbeni inženirski objekti, od teh:
241 Objekti za šport, rekreacijo in prosti čas, od teh:
24110 Športna igrišča, od teh:
– igrišča za športe na prostem, razen površin za avtomobilske, motoristične, kolesarske ali konjske dirke.
24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas, od tega:
– otroška in druga javna igrišča, javni vrtovi, parki, trgi, zelenice, piknik površine in druge urejene zelene površine.
242 Drugi gradbeni inženirski objekti, od teh:
24205 Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje, od tega:
– ograje, oporni zid, škarpa, stabilizacijski objekti za zadrževanje plazov.
Dopustna je tudi namestitev sončnih zbiralnikov in sončnih celic ter ureditev kotlovnice za potrebe športno rekreacijskega kompleksa (2302 Elektrarne in drugi energetski objekti).
2. V enotah urejanja Poslovno stanovanjska gradnja 1 in 2 je dopustna gradnja:
1 STAVBE, od teh:
11 Stanovanjske stavbe, od teh:
111 Enostanovanjske stavbe,
112 Večstanovanjske stavbe, od teh:
11210 Dvostanovanjske stavbe
V enoti urejanja Poslovno stanovanjska gradnja 2, v južnem delu OPPN, se dodatno dopušča tudi gradnja objektov:
12 Nestanovanjske stavbe, od teh:
121 Gostinske stavbe, od teh:
12112 Gostilne, restavracije in točilnice,
12120 Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev,
123 Trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti, od teh:
12304 Stavbe za storitvene dejavnosti,
124 Stavbe za promet in stavbe za izvajanje komunikacij, od teh:
12420 Garažne stavbe.
(2) Na celotnem območju OPPN je dopustna gradnja naslednjih objektov:
2 GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKTI, od teh:
21 Objekti prometne infrastrukture, od teh:
211 Ceste, od teh:
21120 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste,
21530 Sistemi za namakanje in osuševanje, akvadukti, od teh:
– drenažni jarki in drugi objekti za osuševanje zemljišč,
22 Cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi.
9. člen
(vrste dopustnih nezahtevnih in enostavnih objektov)
Skladno s predpisom o razvrščanju objektov glede na zahtevnost in pod pogoji tega odloka, so v posamezni enoti urejanja dopustni naslednji nezahtevni objekti:
1. V enoti urejanja Športno rekreacijski kompleks:
– majhna stavba,
– majhna stavba kot dopolnitev obstoječe pozidave,
– pomožni objekt v javni rabi,
– ograja,
– podporni zid,
– rezervoar,
– vodnjak, vodomet,
– priključek na objekte gospodarske javne infrastrukture in daljinskega ogrevanja,
– samostojno parkirišče,
– kolesarska pot, pešpot, gozdna pot in podobne,
– športno igrišče na prostem,
– vodno zajetje in objekti za akumulacijo vode in namakanje,
– objekt za oglaševanje,
– pomožni komunalni objekt in
– pomožni objekti namenjeni obrambi, in varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami ter pomožni objekt za spremljanje stanja okolja in naravnih pojavov.
2. V enoti urejanja Poslovno stanovanjska gradnja 1 in 2:
– majhna stavba,
– majhna stavba kot dopolnitev obstoječe pozidave,
– pomožni objekt v javni rabi (samo pomožni cestni objekti),
– podporni zid,
– rezervoar,
– priključek na objekte gospodarske javne infrastrukture in daljinskega ogrevanja,
– samostojno parkirišče,
– kolesarska pot ali pešpot, ki je del cestnega sveta,
– pomožni komunalni objekt in
– ograja (postavitev je dopustna le v enoti Poslovno stanovanjska gradnja 1).
10. člen
(vrste dopustnih dejavnosti)
Za posamezno enoto urejanja so določene vrste dopustnih objektov glede na namen po tem odloku. Dopustne so dejavnosti, skladne z namenom načrtovanih objektov po predpisu, ki ureja standardno klasifikacijo dejavnosti.
11. člen
(vrste gradenj in drugih posegov)
V območju OPPN so dovoljene naslednje izvedbe gradbenih in drugih del pod pogoji tega odloka:
– gradnje novih objektov (novi objekti, dozidave in nadzidave),
– rekonstrukcije objektov,
– odstranitve objektov (in naprav) ali njihovih delov,
– spremembe namembnosti objektov ali njihovih delov, v skladu z dopustnimi vrstami objektov po tem odloku,
– vzdrževanje objektov.
2.3.2 Prostorski izvedbeni pogoji glede lege objektov
2.3.2.1 Regulacijski in funkcijski elementi
12. člen
(regulacijski elementi)
(1) Na območju enote Športno rekreacijski kompleks so določeni naslednji regulacijski elementi:
– določene so štiri gradbene meje, in sicer: gradbena meja športni dvorani, gradbena meja stavbi bazena, gradbena meja za umestitev novih stavb, ki je razdeljena na dele A, B in C in gradbena meja za ureditev parkirnih površin v južnem delu OPPN. Znotraj določenih gradbenih meja se umeščajo nove nestanovanjske stavbe, določene v 8. členu tega odloka. Pri umeščanju nestanovanjskih stavb lahko izven določenih gradbenih meja segajo le nadstreški, ki so deli stavbe ali nadstrešek nad tribunami ter manjši oblikovni poudarki posamezne fasade. Prav tako je izven gradbene meje dopustno prekritje obstoječega bazena z nadstreškom ter postavitev pomožnih stavb s prostori za športne rekvizite,
– gradbena meja je določena tudi na območju parkirišč v severnem delu Športno rekreacijskega kompleksa. Znotraj te gradbene meje je dopustna ureditev parkirišč v etažah oziroma izgradnja garažne hiše,
– za gradnjo ostalih objektov po tem odloku ni posebej določenih regulacijskih elementov.
(2) Na območju enot Poslovno stanovanjska gradnja 1 in 2 so določeni naslednji regulacijski elementi:
– določeni sta gradbeni meji in gradbeni liniji za gradnjo poslovno stanovanjskih stavb v enoti Poslovno stanovanjska gradnja 1,
– določeni sta gradbeni meji in gradbeni liniji za gradnjo stanovanjskih in nestanovanjskih stavb, določenih v 8. členu tega odloka za enoto Poslovno stanovanjska gradnja 2, razen Garažnih stavb, ki jih je dopustno umeščati tudi izven določene gradbene meje.
(3) Prikaz regulacijskih elementov je razviden iz grafičnih načrtov.
2.3.2.2 Lega objektov na zemljišču z njihovo funkcionalno, tehnično in oblikovno zasnovo
13. člen
(funkcionalna in tehnična zasnova objektov – splošno)
(1) Upošteva se predpise s področja tehničnih zahtev, ki morajo biti izpolnjene za učinkovito rabo energije v stavbah na področju toplotne zaščite, gretja, prezračevanja, hlajenja, klimatizacije, priprave tople vode in razsvetljave v stavbah.
(2) Vsi objekti v javni rabi morajo zagotavljati funkcionalno oviranim osebam dostop, vstop in uporabo brez grajenih in komunikacijskih ovir.
14. člen
(lega objektov – Športno rekreacijski kompleks)
(1) Lega nestanovanjskih stavb je določena z gradbeno mejo. Stavbe znotraj določene gradbene meje se lahko gradijo kot ena ali več samostojnih stavb. Lega posameznih športnih igrišč ni natančno določena; umešča se jih izven določenih gradbenih meja in znotraj parcele namenjene gradnji, pri čemer se ohranja prostor za ureditev trga. Dopustna je povezava obstoječe športne dvorane in novih stavb.
(2) Nezahtevne in enostavne objekte po tem odloku se umešča znotraj parcele namenjene gradnji na način, da ne onemogočajo ali omejujejo gradnje predvidenih osnovnih objektov.
(3) Namestitev sončnih celic je dopustna le na strehi stavb ali tik ob njih. Umestitev kotlovnice je dopustna le znotraj določene gradbene meje, pri čemer je kotlovnico dopustno graditi kot samostojen objekt ali kot del drugega objekta.
(4) Prikaz oziroma možna postavitev objektov je razvidna iz grafičnega načrta.
15. člen
(lega objektov – Poslovno stanovanjska gradnja 1 in 2)
(1) Dozidava ali gradnja novih stavb je dopustna znotraj določene gradbene meje in ob upoštevanju gradbene linije, prikazane v grafični prilogi.
(2) V enoti Poslovno stanovanjska gradnja 1 se ob gradbeni liniji locira daljša stranica poslovno stanovanjskih stavb.
(3) Garaže in majhne stavbe, ki se gradijo k osnovnemu objektu, se uskladijo glede lege in orientacije, postavljajo se znotraj parcele namenjene gradnji.
16. člen
(odmiki od parcelnih mej in sosednjih stavb)
(1) Najbolj izpostavljeni deli novih stavb pod in nad terenom iz 8. člena tega odloka morajo biti od parcelnih mej sosednjih zemljišč oddaljeni najmanj 2,0 m, če ni z regulacijskimi elementi določeno drugače. Manjši odmiki so dopustni ob pridobitvi soglasja mejaša.
(2) Novi gradbeno inženirski objekti morajo biti od parcelnih mej sosednjih zemljišč oddaljeni najmanj 0,5 m, ob soglasju lastnika sosednjega zemljišča je dopustna gradnja na parcelno mejo.
(3) Garaže in majhne stavbe morajo biti od sosednjih parcel odmaknjene najmanj 1,0 m.
(4) Odmiki novih stavb od sosednjih stavb morajo znašati najmanj toliko, da so zagotovljeni požarno varstveni pogoji.
17. člen
(rušitve stavb)
(1) Za potrebe ureditve športno rekreacijskega kompleksa se načrtuje rušitev stanovanjske stavbe s hišno številko Prvomajska ulica 13 s pripadajočim gospodarskim objektom, ki sta locirana na zemljiščih s parcelnima številkama 456/1 in 456/2, k.o. Sevnica.
(2) Odstranijo se vrtne lope na zemljiščih s parcelnima številkama 461/1, 446/1, obe k.o. Sevnica.
2.3.3 Prostorski izvedbeni pogoji glede velikosti in oblikovanja ter ureditve okolice
18. člen
(velikost in oblikovanje objektov – Športno rekreacijski kompleks)
(1) Tlorisna velikost novih stavb je omejena z gradbeno mejo-črto, ki je stavbe ne smejo presegati, lahko pa so od nje umaknjene v notranjost. Tlorisna velikost objektov za šport, rekreacijo in prosti čas ter odprtih prostorov za gledalce, kot so stojišča in tribune, se določi skladno z veljavnimi normativi oziroma predpisi, ki veljajo na tem področju. Tlorisna velikost pomožnih stavb s prostori za športne rekvizite je do vključno 50 m2 (velja za stavbe, ki se gradijo izven določene gradbene meje).
(2) Višina načrtovanih stavb in oblikovanje streh:
– pri dozidavah ali gradnjah novih stavb znotraj gradbenih meja, določenih športni dvorani in stavbi bazena, višina ne sme presegati višine obstoječih stavb,
– znotraj gradbene meje za umestitev novih stavb so te na delu A višine do vključno 9,0 m nad koto urejenega terena pri glavnem vhodu v športno dvorano. Višina stavbe na delu gradbene meje B je do vključno 5,0 m nad koto urejenega terena pri glavnem vhodu v športno dvorano. Streha stavbe se ob bazenu lahko izvede na koti obstoječega terena. Dopustna je zelena in delno zastekljena streha, na kateri se uredijo površine za potrebe bazena. Višina stavbe na delu gradbene meje C je do vključno 20,0 m nad koto terena pri športni dvorani. Stavbe je dopustno vkopati v obstoječ teren,
– višina garažne hiše na območju obstoječih parkirišč v severnem delu kompleksa je največ 4,0 m nad koto obstoječega parkirišča,
– višina garažne hiše ali nestanovanjskih stavb na območju gradbene meje za ureditev parkirnih površin v južnem delu kompleksa je največ 5,0 m nad najvišjo urejeno koto steze za ogrevanje. Kota steze je razvidna iz grafične priloge,
– višina pomožne stavbe s prostori za športne rekvizite je do vključno 5,0 m.
(3) Fasade stavb so sodobno oblikovane, enostavno členjene, dopustna je uporaba lesa, stekla in drugih sodobnih materialov.
(4) Majhne stavbe na celotnem območju kompleksa se medsebojno oblikovno poenotijo.
(5) Višina varovalnih ograj ob športnih objektih se določi v skladu z veljavnimi normativi. Ograje so transparentne žičnate in istega tipa na celotnem območju. Dopustne so tudi lesene ograje ter zelene meje iz avtohtonih vrst grmovnic.
19. člen
(velikost in oblikovanje objektov – Poslovno stanovanjska gradnja 1 in 2)
(1) Največja tlorisna površina stavb na stiku z zemljiščem je določena z gradbeno mejo. Dopušča se gradnja stavb, praviloma pravokotnih tlorisnih oblik. Na osnovni tloris je dopustno dodajanje sekundarnih kubusov do 30 % velikosti osnovnega tlorisa. V enoti Poslovno stanovanjska gradnja 2 se ob Prvomajski ulici dopušča tudi tlorise nepravilnih oblik in polkrožne tlorise. V enoti Poslovno stanovanjska gradnja 2 so garaže tlorisne velikosti do 70 m2.
(2) Višinski gabarit:
– V enoti Poslovno stanovanjska gradnja 1 je največja dopustna etažnost načrtovanih stavb K+P+M, pri čemer mora biti klet vkopana najmanj z ene strani. Svetla višina posamezne etaže ne sme presegati 2,8 m. Višina kolenčnega zidu je največ 0,8 m.
– V enoti Poslovno stanovanjska gradnja 2 se pri gradnji novih stavb in dozidavah ohranja obstoječ višinski gabarit. Višina garaže je od kote obstoječega urejenega terena ob obstoječih stavbah do višine slemena ali najvišjega dela stavbe, največ 7,0 m.
(3) Fasade stavb:
– V enoti Poslovno stanovanjska gradnja 1: omet, kombiniran z naravnimi materiali kot so les, steklo ali kamen. Dopustne so bele in pastelne barve fasad zemeljskih tonov.
– V enoti Poslovno stanovanjska gradnja 2: sodobno oblikovane, enostavno členjene, dopustna je uporaba lesa, stekla in drugih sodobnih materialov.
(4) Strehe:
– V enoti Poslovno stanovanjska gradnja 1: simetrična dvokapnica naklona 35–45 stopinj. Strehe se prilagaja kontekstu streh obstoječe stanovanjske pozidave, naklon strešin je najmanj 30 stopinj. Streha na sekundarnih kubusih je lahko ravna.
– Strehe stavb v enoti Poslovno stanovanjska gradnja 2 so ravne. Dopustne so tudi zelene strehe. V primeru dozidav se naklon strešin prilagaja obstoječi stavbi.
(5) Kritine pri strehah z naklonom se prilagajajo sosednjim stavbam. Dopustne so rdeče, rjave in izjemoma sivo črne barve. Prepovedana je uporaba svetlečih kritin.
(6) Velikosti nezahtevnih in enostavnih objektov se določijo v skladu z veljavnim predpisom. Garaže in majhne stavbe morajo biti oblikovno in pri izbiri materialov ter barv usklajene z osnovnimi objekti na parceli.
20. člen
(ureditve okolice)
(1) Športno rekreacijski kompleks:
– V sklopu ureditve okolice je dopustna postavitev klopi, košev za odpadke, igral za otroke, ureditev različnih otroških igrišč, postavitev kioskov za prodajo vstopnic, info točke in druge opreme. Pri ureditvah se uporabi enotno oblikovana oprema,
– razlike v višini terena se premoščajo s travnatimi brežinami, terasami in opornimi zidovi, ki so iz naravnega, avtohtonega materiala ali betona. Oporni zidovi nad 1,0 m višine morajo biti zaraščeni z zelenimi plezalkami. Dele opornih zidov je dopustno reliefno obdelati in uporabljati kot plezalne stene,
– interventne, kolesarske in pešpoti so tlakovane, asfaltne, peščene ali utrjene in zatravljene. Dostopna cesta do novih stavb v enoti Poslovno stanovanjska gradnja 1, parkirišča, pločniki in kolesarske steze, ki se gradijo ob vozišču ceste so asfaltne izvedbe. Trg ob športni dvorani se tlakuje,
– športne površine ali njihove dele se ogradi z varovalno ograjo ali mrežami, skladno s predpisi na tem področju,
– v sklopu zadrževalnikov in ob sprehajalnih poteh je dopustno urediti manjši okrasni ribnik,
– z gosto zasaditvijo zahodne in južne meje kompleksa se zagotovi zavetne in protihrupne pogoje. Za zasaditev se uporabijo avtohtone drevesne in grmovne vrste okoliških gozdov in omejkov. Zasaditev se v čim večji možni meri izvede med prometnimi in športnimi površinami, med športnimi in stanovanjskimi površinami ter znotraj samega kompleksa. Brežine, terase in pobočje se uredi s sistemom poti in ustrezne zasaditve. Znotraj območja kompleksa se lahko uporabljajo tudi okrasna drevesa in grmovnice. Zaradi javnega dostopa območja ni dopustna uporaba nevarnih ali strupenih rastlin. Pri zasaditvi ob cestah se upošteva pogoje vzdrževanja cestišča, preglednosti ceste in priključevanja ter namestitve prometne signalizacije in opreme,
– za zasaditev in zunanjo ureditev celotnega kompleksa se izdela idejna zasnova krajinske ureditve,
– uredi se sistem odvodnih jakov ter odstranijo vrtički, ki se nadomestijo na lokaciji izven območja OPPN.
(2) Poslovno stanovanjska gradnja 1 in 2:
– funkcionalne prometne in manipulativne površine ob stavbi se asfaltira, tlakuje ali izvede v peščeni izvedbi. Ostale nezazidane površine se uredi kot zelene. Višina opornih zidov ne sme presegati 3,0 m. Zidovi so kamniti ali obloženi s kamnom. Betonski zidovi se zakrijejo s plezalkami.
2.3.4 Stopnja izkoriščenosti zemljišč za gradnjo
21. člen
(1) Na območju enot Poslovno stanovanjska gradnja 1 in 2, faktor zazidanosti parcele namenjene gradnji ne sme presegati vrednosti 0,5.
(2) Na območju enote Športno rekreacijski kompleks stopnja izkoriščenosti zemljišč za gradnjo ni določena s kriteriji za izgrajenost zemljišč. Upošteva se regulacijske pogoje tega odloka.
2.3.5 Prostorski izvedbeni pogoji in merila za parcelacijo
22. člen
(1) Parcela, namenjena gradnji se določi športno rekreacijskemu kompleksu (PG1), obstoječim parkirnim površinam v severnem delu OPPN (PG 2), dvema obstoječima stavbama v enoti Poslovno stanovanjska gradnja 2 (PG 3 in PG 4) in novima stavbama v enoti Poslovno stanovanjska gradnja 1 (PG 5 in PG 6). Parcele, namenjene gradnji se določijo tudi na območju lokalnih cest LZ 373011, Kopitarna–Trg Svobode in LK 373501, Prvomajska ulica (PG 7), LZ 373091, NHM–Dobrova–Drožanjska (PG 8), LK 373501, Odcep bazen (PG 9) ter na območju nove dostopne ceste do stavb v enoti Poslovno stanovanjska gradnja 1, ki se uporablja tudi kot intervencijska pot (PG 10). Del parcele namenjene gradnji se določi tudi stanovanjski stavbi Ob gozdu 25, ki se sicer nahaja izven območja OPPN (PG 11).
(2) Na območju enote Športno rekreacijski kompleks je dopustna delitev parcele namenjene gradnji pod pogojem, da nove parcele omogočajo normalno funkcioniranje objektov ter imajo dostop do javne ceste. Na območju enote Poslovno stanovanjska gradnja 1 je dopustna združitev parcel pod pogojem, da se pri gradnji stavbe upošteva določena gradbena meja.
(3) Točke parcel so opredeljene v Gauss – Kruegerjevem koordinatnem sistemu.
3. Zasnova projektnih rešitev in pogojev glede gradnje in priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro
3.1 Skupne določbe
23. člen
(1) Obstoječi objekti na območju OPPN so že priključeni na objekte gospodarske javne infrastrukture (v nadaljnjem besedilu GJI) in grajenega javnega dobra. Dopustne so rušitve, rekonstrukcije in vzdrževanje GJI in grajenega javnega dobra ter gradnja nove. Pri tem se upošteva funkcionalno zasnovo območja OPPN, predvidenih objektov v območju ter možnost njihovega razvoja. Gradnja novih omrežij GJI, njihovo obratovanje in vzdrževanje ter priključevanje na omrežja se izvaja skladno z veljavnimi predpisi s teh področij in pod pogoji upravljavcev, podanimi s smernicami in mnenji k OPPN.
(2) Obstoječe priključne vode se odstranjuje, rekonstruira ali gradi nove. Pri tem se upošteva pogoje upravljavcev posameznih omrežij. Potek omrežij je razviden iz grafičnega načrta.
(3) Načrtovanje in posegi v varovalnih pasovih posameznih infrastrukturnih omrežij se izvajajo skladno z veljavnimi predpisi s področja gradnje, obratovanja in vzdrževanja posameznih omrežij, pod tehničnimi pogoji upravljavcev posameznih omrežij, podanimi s smernicami in mnenji k OPPN in s pridobitvijo njihovega soglasja. Posegi in gradnja se izvajajo pod njihovim nadzorom.
(4) Za priključitev objektov na objekte GJI oziroma, če se bo zaradi gradnje spremenila kapaciteta obstoječih priključkov, se pridobi soglasje za priključitev skladno s predpisi o graditvi objektov in sektorskimi predpisi.
3.2 Prometna infrastruktura
24. člen
(1) Obstoječi cestni priključki na javne ceste se ohranjajo. Obstoječ cestni dostop s ceste LZ odsek: 373011, Kopitarna–Trg Svobode do športnega kompleksa se ohrani za potrebe interventnega dostopa do atletskega stadiona. Za dostop do Športno rekreacijskega kompleksa se na zahodnem delu kompleksa, južno od obstoječih tenis igrišč, uredi nov cestni priključek s ceste LZ odsek: 373011, Kopitarna–Trg Svobode. V sklopu ureditve novega priključka se rekonstruira obstoječe križišče cest LZ odsek: 373011 in LK odsek: 373501. Križišče je dopustno izvesti tudi kot krožno križišče. Nov cestni priključek v športno rekreacijski kompleks je namenjen dostopu do trga, gospodarskemu dostopu in interventnemu dostopu.
Nova cestna priključka se uredita tudi v južnem delu območja, iz ceste LZ odsek: 373091, NHM–Dobrova–Drožanjska. Prvi priključek je načrtovan za dostop do parkirnih površin športno rekreacijskega centra in za dostop do novega parkirišča poslovno stanovanjske stavbe v severnem delu enote Poslovno stanovanjska gradnja 2. Drugi cestni priključek je namenjen dostopu do parkirišč in do pomožnega nogometnega igrišča. Vozni pas novih cest je širine najmanj 2,75 m.
(2) Dostop do stavb v enoti Poslovno stanovanjska gradnja 1 se uredi preko nove dostopne ceste, ki se v delu uporablja tudi kot intervencijska pot in deloma poteka po trasi obstoječe gozdne ceste. Dostopna cesta se uredi širine najmanj 3,5 m z obojestransko bankino širine 0,75 m.
(3) Južno od novega cestnega priključka do športno rekreacijskega kompleksa se ob vzhodnem robu ceste LZ odsek: 373011, Kopitarna–Trg Svobode dogradi pločnik in uredi kolesarska steza. Pločnik se uredi tudi ob severnem delu ceste LZ odsek 373091, NHM–Dobrova–Drožanjska. Širina pločnika je najmanj 1,3 m, širina dvosmerne kolesarske steze najmanj 2,0 m.
(4) V sklopu športno rekreacijskega kompleksa se uredijo pešpoti, preko katerih se omogoča dostop v kompleks z vseh strani. Pešpoti so širine od 1,5 m do 2,0 m.
(5) Krožna intervencijska pot, ki je namenjena tudi peš in kolesarskemu prometu ter se v delu uporablja kot dostopna pot do novih stavb v severovzhodnem delu OPPN, poteka med pomožnim nogometnim igriščem in atletsko stezo za ogrevanje. Širina poti je najmanj 3,0 m.
(6) Parkirne površine za potrebe športno rekreacijskega kompleksa se uredijo v južnem delu območja, ob lokalni zbirni cesti. Dodatne parkirne površine je možno pridobiti z izgradnjo garažne hiše na mestu obstoječih parkirnih površin v severnem delu območja OPPN. Zahodno od obstoječih parkirišč v severnem delu OPPN se uredi parkirišče za avtobus.
(7) V sklopu trga pri športni dvorani in ob pomožnem nogometnem igrišču se postavi nadstrešnica za kolesa. Nadstrešnice za kolesa in kolesa z motorjem se namesti tudi v sklopu načrtovanih parkirišč. Izven parkirnih površin vožnja z vozili na motorni pogon ni dopustna, razen za potrebe dostave ipd.
3.3 Elektroenergetsko omrežje
25. člen
(1) Obstoječa športna dvorana in bazen sta priključena na elektroenergetsko omrežje iz obstoječe transformatorske postaje Bazen Sevnica (v nadaljnjem besedilu TP), zgrajene v sklopu kompleksa. Ob lokalnih cestah je urejena javna razsvetljava. Ob zahodnem in severnem delu območja poteka do TP 20 kV podzemni kabelski vod.
(2) Trasa srednje napetostnih kablovodov, ki potekajo vzhodno od Prvomajske ulice se prestavi v kabelsko kanalizacijo, ki se zgradi zahodno od Prvomajske ulice. V primeru izgradnje garažne hiše na območju parkirišč v severnem delu OPPN, se prestavi tudi trasa 20 kV kablovoda, ki poteka severno od obstoječe športne dvorane in stavbe bazena.
(3) Za potrebe novih stavb na obravnavanem območju in ureditev športno rekreacijskega območja se izvedejo elektroenergetski priključki preko novih nizko napetostnih napajalnih vodov iz obstoječe TP Bazen Sevnica, po projektnih pogojih, podanih s strani upravljavca.
(4) Ukine se elektro priključek do stavbe Prvomajska ulica 13, predvidene za rušitev ter do že porušene stavbe Prvomajska ulica 11.
(5) Izvede se interno omrežje za razsvetljavo športno rekreacijskega kompleksa.
3.4 Plinovodno omrežje
26. člen
(1) Vzdolž lokalnih cest je ob severni, zahodni in južni meji območja OPPN zgrajeno distribucijsko plinovodno omrežje.
(2) Za oskrbo predvidenih objektov s plinom se predvidita nova priključka iz plinovoda PE 200, tlak 100 mbar, ki poteka vzdolž Prvomajske ulice.
(3) V primeru izgradnje garažne hiše na območju parkirišč v severnem delu OPPN, se prestavi del trase plinovoda, ki poteka ob zahodnem robu parkirišča.
(4) Ukine se priključni plinovod do stavbe Prvomajska ulica 13.
3.5 Oskrba z vodo
27. člen
(oskrba s pitno vodo ter požarna voda)
(1) Vzdolž občinskih kategoriziranih cest je ob severni, zahodni in južni meji območja OPPN zgrajeno distribucijsko omrežje za oskrbo s pitno vodo. Za potrebe oskrbe športno rekreacijskega kompleksa ter novih poslovno stanovanjskih stavb se predvidi priključitev na javno vodovodno omrežje.
(2) Vodooskrbna cev, ki poteka čez območje OPPN v smeri vzhod-zahod se prestavi ob severno mejo območja OPPN, s priključkom na obstoječo traso vodovoda pri skate parku (severno od stavbe bazena).
(3) Priključitev novih stavb v enoti Športno rekreacijski kompleks se izvede iz obstoječega priključnega jaška vodovoda pri športnem domu in iz obstoječega priključnega jaška, ki se nahaja jugovzhodno od stavbe NHM 29.
(4) Novi poslovno stanovanjski stavbi v enoti Poslovno stanovanjska gradnja 1 se priključujeta na vodovodno omrežje iz prestavljene trase vodovoda, ki je načrtovana južno od lokacij novih stavb.
(5) Na območju športno rekreacijskega kompleksa se izvede hidrantno omrežje z ustreznim številom hidrantov in z zaključeno zanko.
3.6 Odvajanje in čiščenje odpadnih voda
28. člen
(splošno)
(1) Kanalizacijski sistem v bližini območja OPPN je zgrajen kot mešan sistem, pri čemer se komunalne odpadne vode odvaja do centralne čistilne naprave Sevnica, viški padavinskih odpadnih voda pa se preko razbremenilnikov odvajajo v reko Savo.
(2) Odvajanje in čiščenje komunalnih in padavinskih odpadnih vod na območju OPPN se izvaja skladno z veljavnim predpisom, ki ureja zmanjševanje onesnaževanja okolja zaradi odvajanja snovi in emisije toplote v vode, predpisom, ki ureja odvajanje padavinske vode z javnih cest in predpisa, ki določa naloge v okviru opravljanja storitev obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode.
29. člen
(komunalne odpadne vode)
(1) Za odvajanje komunalnih odpadnih voda se za načrtovane stavbe na območju enote Športno rekreacijski kompleks predvidita dva priključna cevovoda na mešan kanalizacijski sistem, ki poteka vzdolž ceste LZ odsek 373011, Kopitarna–Trg Svobode (Prvomajska ulica).
(2) Za odvajanje komunalnih odpadnih voda novih stavb v enoti Poslovno stanovanjska gradnje 1 se po obstoječi gozdni poti zgradi priključni kanalizacijski cevovod do kanalizacijskega kolektorja, ki poteka ob Kidričevi ulici.
30. člen
(padavinske odpadne vode)
(1) Padavinske odpadne vode z novo načrtovanih površin in streh objektov v enoti Športno rekreacijski kompleks se preko zadrževalnikov vodijo v mešan kanalizacijski sistem, ki poteka vzdolž ceste LZ odsek 373011, Kopitarna–Trg Svobode (Prvomajska ulica). Priključitev je predvidena na treh mestih. V primeru nezadostnih kapacitet se sistem predhodno rekonstruira. Odvajanje padavinskih odpadnih voda z območja je dopustno tudi v potok Sevnična, za kar se zgradi nova padavinska kanalizacija.
(2) Padavinske odpadne vode na območju stavb v enoti Poslovno stanovanjska gradnja 1 se preko novega priključnega kanalizacijskega cevovoda vodijo do kanalizacijskega kolektorja, ki poteka ob Kidričevi ulici.
(3) Na območju se zgradijo vodni zbiralniki v katere se odvaja očiščena padavinska voda, ki se uporabi za sanitarne potrebe in zalivanje travnatih površin.
(4) Padavinsko odpadno vodo s cest in parkirišč se pred izpusti v kanalizacijo ali vodotok predhodno očisti na lovilcih olj.
3.7 Odpadki
31. člen
(1) Z odpadki se ravna skladno z veljavnim predpisom, ki določa pravila ravnanja in druge pogoje za preprečevanje ali zmanjševanje škodljivih vplivov nastajanja odpadkov in ravnanja z njimi.
(2) Zbiranje, odvoz, predelava, obdelava in odlaganje komunalnih odpadkov se v območju OPPN izvaja skladno z veljavnim predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki na območju Občine Sevnica. Zbirni prostor za ločeno zbiranje frakcij se nahaja ob obstoječem parkirišču, v severozahodnem delu OPPN. Dodatno se, za potrebe športno rekreacijskega kompleksa, predvidi postavitev ekoloških otokov na območju načrtovanih parkirnih površin v južnem delu OPPN ter v bližini TP Bazen.
(3) Z gradbenimi odpadki se ravna skladno z veljavnim predpisom, ki določa obvezno ravnanje z odpadki, ki nastajajo pri gradbenih delih zaradi gradnje, rekonstrukcije, adaptacije, obnove ali odstranitve objekta.
3.8 Elektronske komunikacije
32. člen
(1) Na območju OPPN so zgrajeni obstoječi vodi elektronskih komunikacij. Za oskrbo območja s priključki elektronskih komunikacij se zgradi nove kabelske kanalizacije. Načrtovane stavbe se na optično omrežje priključujejo iz optičnih kablov, ki potekata vzdolž Prvomajske ulice in LZ odsek 373091, NHM–Dobrova–Drožanjska.
(2) Obstoječi optični vod, ki poteka čez območje OPPN, južno od športne dvorane in bazena se pred gradnjo novih stavb prestavi vzdolž ceste LZ odsek 373091, NHM–Dobrova–Drožanjska. V primeru izgradnje garažne hiše na območju parkirišč v severnem delu OPPN se prestavi trasa, ki poteka severno od obstoječe športne dvorane in stavbe bazena. Prav tako se prestavi trasa, ki poteka po območju predvidenih parkirnih površin v južnem delu OPPN.
(3) Ukine se priključek kabelske televizije do stavbe Prvomajska ulica 13, predvidene za rušitev.
(4) Za oskrbo načrtovanih objektov z novimi telekomunikacijskimi priključki je treba dograditi primarno TK omrežje z navezavo na obstoječo TK kabelsko kanalizacijo, ki poteka ob Prvomajski ulici. Izgradnja TK omrežja za potrebe novih stavb, navezava na obstoječe TK omrežje ter zaščita in prestavitev obstoječih TK instalacij na območju ureditev mora biti ustrezno projektno obdelana in usklajena z ostalo komunalno infrastrukturo.
4. Rešitve in ukrepi za celostno ohranjanje kulturne dediščine
33. člen
Na območju OPPN ni evidentiranih enot kulturne dediščine, zato posebni ukrepi niso potrebni.
5. Rešitve in ukrepi za varovanje zdravja ljudi, varstvo okolja, naravnih virov ter ohranjanja narave
34. člen
(ohranjanje narave)
Območje OPPN se ne nahaja na območju Nature 2000, EPO ali naravnih vrednot, zato posebni ukrepi niso potrebni.
35. člen
(varstvo voda in tal)
(1) Območje OPPN se ne nahaja na območju vodnih virov.
(2) Varstvo voda in tal se zagotavlja z ustreznim odvajanjem odpadnih vod, urejenim zbiranjem odpadkov in ustreznim ravnanjem v času izvajanja gradbenih del, ki mora biti skladno s predpisi s področja voda in varstva okolja.
(3) Možnost razlitja nevarnih snovi obstaja v primeru izliva pogonskih goriv in olj iz gradbenih strojev in naprav ter tovornih vozil na gradbišču v času gradnje. Vsako razlitje nevarnih snovi je treba takoj sanirati.
36. člen
(varstvo zraka)
Na območju ni predvidenih dejavnosti, ki bi predstavljale nevarnost glede varstva zraka. V času gradnje se upoštevajo ukrepi za zmanjšanje vplivov na okolje, ki jih morajo upoštevati investitorji in izvajalci del.
37. člen
(varstvo pred hrupom)
(1) Skladno z uredbo, ki ureja mejne vrednosti kazalcev hrupa v okolju, se pretežni del območja OPPN uvršča v tretjo stopnjo varstva pred hrupom. Hrup na območju ne sme presegati z uredbo predpisanih vrednosti.
(2) Zasaditev ob lokalnih cestah in na območju parkirnih površin ima med drugim funkcijo protihrupne zaščite.
38. člen
(varstvo gozda)
(1) Ob rekonstrukciji gozdne ceste in ureditvi cestnih priključkov do načrtovanih stavb v enoti Poslovno stanovanjska gradnja 1 se ohranjajo in rekonstruirajo obstoječi cestni priključki.
(2) Poseg v gozd mora biti izveden tako, da bo povzročena minimalna škoda na gozdnem rastju in na tleh, ter da bo preprečena vsakršna možnost pojava erozijskih procesov.
6. Rešitve in ukrepi za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom
39. člen
(varstvo pred poplavami, plazljivost, erozija)
(1) Skladno s podatki iz Prikaza stanja prostora v Občinskem prostorskem načrtu Občine Sevnica in podatki geološkega zavoda Slovenije-Atlas okolja, območje ni evidentirano kot poplavno in erozijsko ogroženo.
(2) V skladu s podatki Karte verjetnosti pojavljanja plazov (vir podatka: Geološki zavod Slovenije-Atlas okolja) je na vzhodnem delu območja OPPN zelo velika verjetnost pojavljanja plazov, zato je treba upoštevati določila 44. člena tega odloka in pri gradnji izvesti posege, ki zagotavljajo stabilnost zemljišča.
40. člen
(seizmološke zahteve)
(1) Gradnja objektov mora biti potresno odporna, pri načrtovanju se upošteva veljavna zakonodaja s tega področja oziroma področja o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov, v skladu z evropskim standardom za potresno odporno gradnjo Eurocode 8 oziroma EC8 (SIST EN-1998).
(2) V skladu s karto projektnega pospeška tal je na območju OPPN določen projektni pospešek tal 0,175 g.
41. člen
(požarno varstvo)
(1) Območje se ureja skladno s predpisom, ki ureja sistem varstva pred požarom. Pri graditvi objektov se izpolnjuje zahteve za varnost pred požarom, določene s predpisi o graditvi objektov.
(2) Pri načrtovanju se upošteva pogoje za varen umik ljudi, živali in premoženja, načrtuje potrebne odmike med objekti ali potrebno protipožarno ločitev, ustrezno načrtuje dostope, dovoze in delovne površine za intervencijska vozila ter oskrbo z vodo za gašenje. Zadostne količine požarne vode se zagotovi iz vodovodnega omrežja. V primeru nezadostne kapacitete, se zagotovijo alternativni viri požarne vode iz vodnih zbiralnikov, zadrževalnikov ali vodotokov.
(3) Ohranja se obstoječ dovoz za intervencijska vozila ob športni dvorani ter načrtujeta nova dostopa za intervencijska in požarna vozila iz ceste LZ odsek 373011, Kopitarna–Trg Svobode ter ceste LZ odsek 373091, NHM–Dobrova–Drožanjska. Intervencijski dostop se uredi tudi preko obstoječe gozdne ceste, ki se na območje OPPN naveže v vzhodnem delu. Na območju enote Športno rekreacijski kompleks se zagotovijo delovne površine za intervenco v sklopu trga pri športni dvorani, ob stavbi bazena, na stezi atletskega stadiona in južno ob pomožnem nogometnem igrišču.
(4) Za objekte, ki jih določa veljavni predpis, mora doseganje predpisane ravni požarne varnosti izhajati iz študije požarne varnosti in drugih zakonsko določenih dokumentov v zvezi z varstvom pred požarom. Za objekte, za katere študija požarne varnosti ni zahtevana, mora doseganje predpisane ravni požarne varnosti izhajati iz elaborata »zasnova požarne varnosti«.
7. Etapnost izvedbe prostorske ureditve in drugi pogoji za izvajanje OPPN
42. člen
(etapnost)
Gradnjo na območju OPPN je dopustno izvajati etapno, pri čemer posamezne etape predstavljajo funkcionalno zaključene celote.
43. člen
(obveznosti investitorjev in izvajalcev gradnje)
Gradbišče se načrtuje in uredi skladno z veljavnimi predpisi s področja graditve objektov. Zagotovi se vse potrebne varnostne ukrepe in organizacijo na gradbišču, da bo preprečeno onesnaževanje okolja.
44. člen
(drugi pogoji za izvajanje OPPN – geotehnični, geomehanski pogoji gradnje)
(1) Na območju umestitve atletskega stadiona in spremljajočih objektov je zaradi kompleksnih geoloških in hidrogeoloških razmer treba izvesti: nasipavanje platoja po znanih standardih nizkih gradenj in pri tem vršiti geomehanski nadzor, zaščititi globoke vkope z armirano-betonskimi sidranimi pilotnimi in zagatnimi stenami ter kvalitetno izvesti podzemno odvodnjavanje. Upošteva se tudi druge pogoje gradnje, navedene v Geotehničnem poročilu o pogojih gradnje atletskega stadiona v Sevnici (izdelal i-n-i d.o.o., pod št. projekta 2177/2007, september 2007), ter na podlagi dodatnih terenskih raziskav v fazi projektiranja določi natančnejše pogoje gradnje.
(2) V enotah urejanja Poslovno stanovanjska gradnja 1 in 2 je treba pred izdelavo projektne dokumentacije (PGD) za vse posege (izvedba infrastrukture, cest in gradnjo objektov), predhodno pridobiti geološko-geomehansko poročilo s pogoji za gradnjo.
8. Velikost dopustnih odstopanj od funkcionalnih, oblikovalskih in tehničnih rešitev
45. člen
(dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev)
(1) Za dostop do novih stavb v enoti Poslovno stanovanjska gradnja 1 je dopustna ureditev dostopa tudi s severne strani, izven območja OPPN in območja ureditev izven meje OPPN, kolikor gre za ustreznejšo tehnično rešitev, je pridobljena služnostna pravica ali urejena javna cesta oziroma zasebni dostop do načrtovanih stavb.
(2) V vseh enotah urejanja je dopustno odstopanje pri prometnem in komunalnem urejanju, kolikor to zahteva prilagoditev obstoječim trasam vodov in naprav, gre za ustreznejšo tehnologijo izvedbe in tehnično rešitev ter če te spremembe ne spreminjajo funkcionalnega in vsebinskega koncepta OPPN.
(3) V enoti Športno rekreacijski kompleks so glede lege in odmikov, ureditvenih kot, velikosti in oblikovanja objektov dopustna odstopanja od določil tega odloka, če se pri nadaljnjem podrobnejšem proučevanju razmer poiščejo tehnične rešitve, ki so primernejše s prometnega, komunalnega, geološkega, geomehanskega, ekonomsko-finančnega ali okoljevarstvenega vidika.
(4) Dopustna so odstopanja od zakoličbenih točk parcele namenjene gradnji v smislu prilagoditve bodočim ureditvam, obstoječi parcelaciji in stanju v prostoru, pod pogojem, da so omogočene vse ureditve, predvidene s tem odlokom.
(5) Odstopanja od tehničnih rešitev ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi, z njimi morajo soglašati organi in organizacije, v katerih delovno področje spadajo ta odstopanja.
(6) Vsa odstopanja se lahko izvedejo le v primeru, da se z njimi ne poslabšujejo prostorske in okoljske zahteve po tem odloku.
III. KONČNE DOLOČBE
46. člen
(prenehanje veljavnosti prostorskih izvedbenih aktov)
Z dnem uveljavitve tega odloka na območju OPPN, določenem v 4. členu tega odloka preneha veljati Odlok o zazidalnem načrtu šolskega in športnorekreacijskega centra (Uradni list SRS, št. 20/75).
47. člen
(inšpekcijsko nadzorstvo)
Nadzor nad izvajanjem OPPN izvajajo pristojne inšpekcijske službe in pooblaščena uradna oseba.
48. člen
(vpogled v OPPN)
OPPN je na vpogled na Občini Sevnica in na Upravni enoti Sevnica.
49. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-0013/2012
Sevnica, dne 11. junija 2014
Župan
Občine Sevnica
Srečko Ocvirk l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti