Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2014 z dne 23. 6. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2014 z dne 23. 6. 2014

Kazalo

1926. Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Rečica ob Savinji, stran 5190.

Na podlagi določil 21. in 61. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – Odl. US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 – Odl. US: U-I-427/06-9, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF), 6. člena Zakona o gospodarskih javnih službah /ZGJS/ (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98, 127/06, 38/10 – ZUKN, 57/11) in 16. člena Statuta Občine Rečica ob Savinji (Uradni list RS, št. 11/07, 54/10) je Občinski svet Občine Rečica ob Savinji na 32. seji dne 12. 6. 2014 sprejel
O D L O K
o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Rečica ob Savinji
1 SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina odloka)
Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Rečica ob Savinji (v nadaljevanju: Odlok) ureja lokalne gospodarske javne službe v Občini Rečica ob Savinji, način njihovega izvajanja, strokovno-tehnične, organizacijske in razvojne naloge, varstvo uporabnikov, financiranje lokalnih gospodarskih javnih služb in druga vprašanja v zvezi z izvajanjem lokalnih gospodarskih javnih služb v Občini Rečica ob Savinji (v nadaljevanju: občina).
2. člen
(uporaba izrazov)
V Odloku uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.
3. člen
(lokalne gospodarske javne službe)
Kot lokalne gospodarske javne službe se opravljajo dejavnosti, ki so z zakonom določene kot obvezne lokalne gospodarske javne službe, in dejavnosti, ki so kot izbirne lokalne gospodarske javne službe določene s tem Odlokom.
2 NAČIN OPRAVLJANJA LOKALNIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB
4. člen
(način opravljanja lokalnih gospodarskih javnih služb)
(1) Lokalne gospodarske javne službe se opravljajo na podlagi predpisanih tehničnih, oskrbovalnih, stroškovnih, organizacijskih in drugih standardov ter normativov, ki jih predpišejo vlada in pristojna ministrstva.
(2) Občina s posamičnimi odloki podrobneje uredi način opravljanja posamezne ali več lokalnih gospodarskih javnih služb oziroma podrobneje določi:
– organizacijsko in prostorsko zasnovo njihovega opravljanja po vrstah in številu izvajalcev (v režijskem obratu, javnem gospodarskem zavodu, javnem podjetju, na podlagi koncesije),
– vrsto in obseg javnih dobrin ter njihovo prostorsko razporeditev,
– pogoje za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin,
– pravice in obveznosti uporabnikov,
– vire financiranja gospodarskih javnih služb in načinov njihovega oblikovanja,
– vrsto in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje lokalne gospodarske javne službe, ki so v lasti občine ter del javne lastnine, ki je javno dobro in varstvo, ki ga uživa,
– druge elemente pomembne za opravljanje in razvoj lokalne gospodarske javne službe.
2.1 Lokalne gospodarske javne službe
5. člen
(obvezne in izbirne lokalne gospodarske javne službe)
(1) Lokalne gospodarske javne službe so obvezne in izbirne.
(2) Obvezne lokalne gospodarske javne službe so določene z zakonom in s tem Odlokom.
(3) Izbirne lokalne gospodarske javne službe so določene s tem Odlokom.
6. člen
(obvezne lokalne gospodarske javne službe)
(1) Na območju Občine Rečica ob Savinji se kot obvezne lokalne gospodarske javne službe opravljajo naslednje dejavnosti:
1. oskrba s pitno vodo,
2. odvajanje komunalnih padavinskih in odpadnih vod,
3. zbiranje in prevoz določenih vrst komunalnih odpadkov,
4. obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov,
5. odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov,
6. urejanje, čiščenje in vzdrževanje javnih površin,
7. vzdrževanje občinskih javnih cest in javnih poti,
8. pomoč, oskrba in namestitev zapuščenih živali v zavetišču.
(2) Kot obvezne lokalne gospodarske javne službe se opravljajo tudi dejavnosti, ki niso določene v prejšnjem odstavku, če tako določa zakon.
(3) Kot javne površine se štejejo javni pločniki, javna igrišča, pokopališče, javni parki, avtobusna postajališča in izogibališča.
7. člen
(izbirne lokalne gospodarske javne službe)
Na območju Občine Rečica ob Savinji se kot izbirne lokalne gospodarske javne službe opravljajo naslednje dejavnosti:
– upravljanje s pokopališči, urejanje ter vzdrževanje pokopališč in pogrebne storitve,
– proizvodnja in distribucija toplote.
8. člen
(območje opravljanja lokalnih gospodarskih javnih služb)
Lokalne gospodarske javne službe iz 6. in 7. člena tega Odloka se opravljajo v skladu z določili 4. člena tega Odloka in prostorsko zasnovo posameznega predela območja opravljanja gospodarske javne službe na območju občine.
9. člen
(javne dobrine)
(1) Javne dobrine, ki se zagotavljajo z lokalnimi gospodarskimi javnimi službami, so pod enakimi pogoji, določenimi z zakonom ali odlokom občine, dostopne vsakomur.
(2) Uporaba javnih dobrin, ki se zagotavljajo z obveznimi lokalnimi gospodarskimi javnimi službami, je za uporabnike obvezna, če zakon ali na njegovi podlagi izdan predpis za posamezne primere ne določa drugače.
(3) Uporaba javnih dobrin, ki se zagotavljajo z izbirnimi lokalnimi gospodarskimi javnimi službami, za uporabnike ni obvezna, če zakon ali odlok občine za posamezne primere ne določa drugače.
2.2 Oblike zagotavljanja javnih služb
10. člen
(oblike zagotavljanja javnih služb)
Občina zagotavlja lokalne gospodarske javne službe skladno s 3. členom tega Odloka v naslednjih oblikah:
– v režijskem obratu,
– v javnem gospodarskem zavodu,
– v javnem podjetju,
– z dajanjem koncesij.
2.2.1 Režijski obrat
11. člen
(režijski obrat)
(1) Režijski obrat se ustanovi za izvajanje lokalne gospodarske javne službe, kadar bi bilo zaradi majhnega obsega ali značilnosti službe neekonomično ali neracionalno ustanoviti javno podjetje ali podeliti koncesijo.
(2) Režijski obrat se organizira kot notranja organizacijska enota Občinske uprave oziroma službe občine.
(3) Organizacijo in delovno področje režijskega obrata določi občinski svet v okviru organizacije in delovnega področja občinske uprave na predlog župana.
(4) Režijski obrat ni pravna oseba.
2.2.2 Javni gospodarski zavod
12. člen
(javni gospodarski zavod)
(1) Javni gospodarski zavod se ustanovi, kadar gre za opravljanje ene ali več gospodarskih javnih služb, ki jih zaradi njihove narave ni mogoče opravljati kot profitne oziroma če to ni njihov cilj.
(2) Ustanovitev javnega gospodarskega zavoda, razmerja v javnem gospodarskem zavodu in njegovo delovanje ter druge zadeve v zvezi z javnim gospodarskim zavodom se opredelijo s posebnim odlokom.
(3) Ustanoviteljske pravice v javnem gospodarskem zavodu izvršuje občinski svet. V primeru, da so poleg Občine Rečica ob Savinji, ustanoviteljice javnega gospodarskega zavoda tudi druge občine, se lahko izvajajo ustanoviteljske pravice preko posebnega skupnega organa za izvajanje ustanoviteljskih pravic, ki ga v skladu z določili zakona, ki ureja lokalno samoupravo, ustanovijo ustanoviteljice javnega gospodarskega zavoda.
(4) V soglasju z ustanoviteljem lahko javni gospodarski zavod pogodbeno izvaja gospodarske javne službe ali druge dejavnosti tudi za druge občine, ki niso ustanoviteljice javnega gospodarskega zavoda.
2.2.3 Javno podjetje
13. člen
(javno podjetje)
(1) Javno podjetje se ustanovi za opravljanje ene ali več lokalnih gospodarskih javnih služb večjega obsega ali kadar to narekuje narava monopolne dejavnosti, ki je določena kot lokalna gospodarska javna služba, gre pa za dejavnost, ki jo je mogoče opravljati kot profitno.
(2) Ustanovitev javnega podjetja, razmerja v javnem podjetju in njegovo delovanje ter druge zadeve v zvezi z javnim podjetjem se opredelijo s posebnim odlokom.
(3) Ustanoviteljske pravice v javnem podjetju izvršuje občinski svet. V primeru, da so poleg Občine Rečica ob Savinji, ustanoviteljice javnega podjetja tudi druge občine, se lahko izvajajo ustanoviteljske pravice preko posebnega skupnega organa za izvajanje ustanoviteljskih pravic, ki ga v skladu z določili zakona, ki ureja lokalno samoupravo, ustanovijo ustanoviteljice javnega podjetja.
(4) V soglasju z ustanoviteljem lahko javno podjetje pogodbeno izvaja gospodarske javne službe ali druge dejavnosti tudi za druge občine, ki niso ustanoviteljice javnega podjetja.
(5) Občina opravlja v javnem podjetju lokalne gospodarske javne službe iz 1., 2., 3. in 7. točke prvega odstavka 6. člena.
(6) Javno podjetje mora izdelati program za obvladovanje kakovosti poslovanja, ki ga sprejme občina.
2.2.4 Koncesija
14. člen
(koncesija)
(1) Za opravljanje posamezne lokalne gospodarske javne službe lahko občina podeli koncesijo pravni ali fizični osebi, ki je registrirana za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije in izpolnjuje pogoje za opravljanje lokalne gospodarske javne službe, ki je predmet koncesije.
(2) Koncesija za opravljanje posamezne lokalne gospodarske javne službe se podeli na podlagi koncesijskega akta, ki ga sprejme občinski svet.
(3) Občina lahko podeli koncesijo za opravljanje lokalne gospodarske javne službe za celotno območje občine ali za del območja občine.
(4) Za pridobivanje koncesionarjev, koncesijsko pogodbo, prenehanje koncesijskega razmerja, prenos koncesije, obvezno koncesijo, višjo silo, odgovornost koncesionarja za ravnanja zaposlenih in odgovornost koncedenta za ravnanje koncesionarja in ostala vprašanja v tej zvezi se uporabljajo določila zakona, ki ureja področje gospodarskih javnih služb.
(5) Občina opravlja s podelitvijo koncesije lokalne gospodarske javne službe iz 4. in 5. točke prvega odstavka 6. člena.
15. člen
(javni razpis)
(1) Koncesija se podeli na podlagi javnega razpisa, ki se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
(2) Javni razpis vsebuje najmanj naslednje elemente:
– predmet koncesije,
– območje, za katero se podeljuje koncesija,
– pogoje za koncesijo,
– pogoje, ki jih mora izpolnjevati koncesionar,
– pričetek in trajanje koncesije,
– merila za izbiro koncesionarja,
– druge elemente določene s predpisi in koncesijskim aktom.
(3) Rok za prijavo na javni razpis ne sme biti krajši od 30 dni in ne daljši od 60 dni.
16. člen
(izbira koncesionarja)
(1) O izbiri koncesionarja odloči direktor občinske uprave z upravno odločbo.
(2) O pritožbi zoper odločbo direktorja občinske uprave odloča župan.
(3) Koncesijsko pogodbo z izbranim koncesionarjem sklene v imenu občine župan.
3 STROKOVNO TEHNIČNE, ORGANIZACIJSKE IN RAZVOJNE NALOGE
17. člen
(strokovno tehnične, organizacijske in razvojne naloge)
(1) Strokovno tehnične, organizacijske in razvojne naloge na področju lokalnih gospodarskih javnih služb v občini opravlja občinska uprava.
(2) Občinska uprava opravlja s področja lokalnih gospodarskih javnih služb zlasti naloge, ki se nanašajo na:
– razvoj, načrtovanje in pospeševanje lokalnih gospodarskih javnih služb,
– investicijsko načrtovanje in gospodarjenje z objekti in napravami, potrebnimi za izvajanje lokalnih gospodarskih javnih služb,
– informacijske baze za potrebe občinskih gospodarskih javnih služb,
– postopke ustanavljanja in organiziranja javnih podjetij, javnih gospodarskih zavodov in režijskih obratov,
– postopke podeljevanja koncesij in izbire koncesionarjev,
– strokovni nadzor nad izvajalci lokalnih gospodarskih javnih služb,
– strokovne, tehnične in organizacijske naloge v zvezi z javnimi razpisi za izbiro izvajalcev za koncesionirane lokalne gospodarske javne službe,
– strokovne, tehnične in organizacijske naloge v zvezi s financiranjem lokalnih gospodarskih javnih služb,
– določanje pogojev in dajanje soglasij k dovoljenjem za posege v prostor in okolje, če ti zadevajo infrastrukturne objekte in naprave lokalnih gospodarskih javnih služb, če ni kot javno pooblastilo preneseno na izvajalce lokalnih gospodarskih javnih služb,
– dajanje predpisanih dovoljenj za priključitev na infrastrukturne objekte in naprave lokalnih gospodarskih javnih služb, če ni to kot javno pooblastilo preneseno na izvajalce lokalnih gospodarskih javnih služb.
(3) Naloge iz prve, druge ali tretje alineje prejšnjega odstavka se lahko poveri za to usposobljeni organizaciji ali podjetju.
4 VARSTVO UPORABNIKOV JAVNIH DOBRIN
18. člen
(varstvo uporabnikov javnih dobrin)
Za varstvo uporabnikov javnih dobrin skrbi Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin Občine Rečica ob Savinji.
19. člen
(svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin)
Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin iz naslova varstva uporabnikov po tem Odloku:
– zastopa in usklajuje interese občanov in predlaga skupne predloge občinskemu svetu občine in županu občine,
– zastopa interese občanov v zvezi z načrtovanjem, funkcioniranjem in financiranjem javnih služb in s tem povezanih objektov in naprav v razmerju do občine.
20. člen
(dolžnost sklenitve pogodbe)
V primeru kršitve dolžnosti sklenitve pogodbe s strani izvajalca lokalne gospodarske javne službe, lahko uporabnik od občinske uprave zahteva izdajo odločbe, s katero naj ta odloči o njegovi pravici, za katero meni, da je kršena, in naloži izvajalcu ustrezno ravnanje.
21. člen
(pripombe in predlogi Sveta za varstvo pravic uporabnikov javnih dobrin)
(1) Občinski svet je dolžan obravnavati pripombe in predloge Sveta za varstvo pravic uporabnikov javnih dobrin iz naslova varstva uporabnikov po tem Odloku.
(2) Občinski svet je dolžan obvestiti Svet za varstvo pravic uporabnikov javnih dobrin o svojih stališčih in ukrepih v roku 90 dni od dneva, ko je prejel njegovo pripombo ali predlog.
5 FINANCIRANJE LOKALNIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB
22. člen
(financiranje lokalnih gospodarskih javnih služb)
Lokalne gospodarske javne službe se financirajo:
– z izvajanjem storitev po cenah javnih dobrin,
– iz proračunskih sredstev,
– iz drugih virov določenih z zakonom ali odlokom občine.
23. člen
(cena proizvoda ali storitve)
(1) Za uporabo javnih dobrin, ki so glede na posameznega uporabnika ali glede na določljive skupine uporabnikov izmerljive, plačujejo uporabniki ceno proizvoda ali storitve, ki je lahko tudi v obliki tarife, takse, nadomestila ali povračila.
(2) Cene se oblikujejo ali določajo na način in po postopku, ki ga določa zakon in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akt ali odlok občine v skladu z zakonom.
(3) Cene se lahko določijo diferencirano po kategoriji uporabnikov in količini porabljenih in nudenih javnih dobrin.
(4) Cene se lahko subvencionirajo. Z aktom, s katerim se odloči o subvencioniranju cene, se določita tudi višina in vir subvencij. Subvencije so lahko diferencirane po kategorijah uporabnikov in količini porabljenih in nudenih javnih dobrin.
24. člen
(proračunsko financiranje)
Iz sredstev proračuna se financirajo gospodarske javne službe, s katerimi se zagotavljajo javne dobrine, katerih uporabniki niso določljivi ali katerih uporaba ni izmerljiva.
6 PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
25. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega Odloka preneha veljati Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Rečica ob Savinji (Uradni list RS, št. 3/08).
26. člen
(objava in začetek veljavnosti)
Ta Odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0001/2014-9
Rečica ob Savinji, dne 12. junija 2014
Župan
Občine Rečica ob Savinji
Vincenc Jeraj l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti