Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2014 z dne 23. 6. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2014 z dne 23. 6. 2014

Kazalo

1958. Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta – OPPN za kamnolom Draga (DPŠ-28 LN in DPŠ-29 LN), stran 5278.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – popr. ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12 in 35/13 – skl. US) in 33. člena Statuta Občine Šentrupert (Uradni list RS, št. 12/07, 102/09) sprejemam
S K L E P
o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta – OPPN za kamnolom Draga (DPŠ-28 LN in DPŠ-29 LN)
1. člen
Predmet sklepa
S tem sklepom se začne postopek priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za kamnolom Draga (DPŠ-28 LN in DPŠ-29 LN) (v nadaljnjem besedilu: OPPN), katerega bo izdelovalo podjetje Matrika svetovanje, prostorske storitve d.o.o., Letališka 16, Ljubljana.
2. člen
Ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN
Po OPN Šentrupert je predmetno območje urejanja DPŠ-28 LN in DPŠ-29 LN, ki je po podrobnejši namenski rabi predvideno kot površine nadzemnega pridobivalnega prostora za izkoriščanje mineralnih surovin in proizvodne dejavnosti, povezane z mineralnimi surovinami ter gradbeništvu.
V območjih površin nadzemnega pridobivalnega prostora so do sprejetja občinskega podrobnega prostorskega načrta dovoljena predhodna raziskovalna dela in ukrepi, ki služijo varovanju ter zaščiti pred negativnimi vplivi na okolje.
V OPPN-ju je predvidena nova opredelitev pridobivalnega prostora za izkoriščanje mineralnih surovin in parcelacija, ki se bo izvedla v skladu s pogoji smernic posameznih pristojnih nosilcev urejanja prostora.
3. člen
Območje OPPN
Ureditveno območje se nahaja na severnem delu naselja Draga ob lokalni cesti z oznako LC 425302. Območje OPPN obsega zemljišča s parc. št. 3154/8, 3181/4, 3154/9, 3154/10 in 3181/5, vse k.o. 1399-Šentrupert in obsega površino 32.924,60 m2.
4. člen
Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovane prostorske ureditve in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi OPPN
Pristojni nosilci urejanja prostora za izdajo smernic in mnenj na osnutek in predlog OPPN so:
– Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, Dunajska 48, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija RS za okolje, Vojkova 1b, 1001 Ljubljana (narava),
– Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Ljubljana, Cankarjeva 10, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija RS za okolje, Oddelek območja spodnje Save, Novi trg 9, 8000 Novo mesto,
– Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Ljubljana, Tržaška cesta 2,1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Oddelek za prostorske, urbanistične in druge tehnične ukrepe, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana (za področje državnih cest),
– Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana,
– Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za energijo, Langusova ulica 4, 1000 Ljubljana (za področje rudarstva),
– Občina Šentrupert, Šentrupert 33, 8232 Šentrupert (za področje lokalnih cest),
– Komunala Trebnje, Goliev trg 9, 8210 Trebnje (za področje oskrbe s pitno vodo, za področje odvajanja odpadnih in meteornih voda).
V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora ali drugi udeleženci, če se v postopku priprave OPPN izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.
5. člen
Način pridobitve strokovnih rešitev
Strokovne rešitve bo izdelal izbrani prostorski načrtovalec na podlagi prikaza stanja prostora. Strokovna rešitev mora biti izdelana v skladu z določili Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07).
Pri izdelavi OPPN je treba upoštevati vse predhodno izdelane strokovne podlage in druga gradiva s področja prostorskega razvoja, varstva okolja in ohranjanja narave za predmetno območje.
Strokovne podlage, na katerih bodo temeljile rešitve, ki jih pripravi načrtovalec, so:
– idejne zasnove načrtovane prostorske ureditve s področja rudarstva, izdelane na način, ki vključuje vse funkcionalne, urbanistične, krajinske, arhitekturne in okoljevarstvene rešitve in ureditve z ustreznim poročilom in utemeljitvijo;
– geodetske podlage v digitalni obliki za izdelavo OPPN;
– podatke iz zemljiške knjige o lastnikih in imetnikih drugih stvarnih pravic;
– druge morebitne dodatne strokovne podlage.
Kolikor se bo v postopku priprave OPPN izkazala potreba po izdelavi dodatnih strokovnih podlag, se bodo le-te pripravile tekom postopka. Izbrani prostorski načrtovalec bo izdelal ali koordiniral izdelavo vseh potrebnih strokovnih podlag za izdelavo OPPN. Strokovne podlage na podlagi svojih področnih predpisov posredujejo tudi pristojni nosilci urejanja prostora za področje svoje pristojnosti.
6. člen
Roki za pripravo OPPN
Potek in priprava OPPN je opredeljena v naslednjem terminskem planu:
+--------------------------------------------+------------------+
|Faze                    |Roki       |
+--------------------------------------------+------------------+
|Objava Sklepa o začetku priprave OPPN    |junij 2014    |
+--------------------------------------------+------------------+
|Izdelava osnutka OPPN            |junij 2014    |
+--------------------------------------------+------------------+
|Pridobitev smernic nosilcev urejanja    |julij 2014    |
|prostora v roku 30 dni           |         |
+--------------------------------------------+------------------+
|Priprava dopolnjenega osnutka OPPN v skladu |julij 2014    |
|z zahtevami iz smernic           |         |
+--------------------------------------------+------------------+
|I. obravnava na seji Občinskega sveta Občine|september 2014  |
|Šentrupert                 |         |
+--------------------------------------------+------------------+
|Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka OPPN |september,    |
|in javna obravnava             |oktober 2014   |
+--------------------------------------------+------------------+
|Priprava stališč do pripomb iz javne    |oktober 2014   |
|razgrnitve in javne obravnave        |         |
+--------------------------------------------+------------------+
|Priprava predloga OPPN za pridobitev mnenj |oktober 2014   |
|nosilcev urejanja prostora         |         |
+--------------------------------------------+------------------+
|Pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora |november,     |
|                      |december 2014   |
+--------------------------------------------+------------------+
|Priprava usklajenega predloga OPPN za II.  |januar 2015    |
|obravnavo na Občinskem svetu Občine     |         |
|Šentrupert                 |         |
+--------------------------------------------+------------------+
|Priprava končnega predloga po sprejemu OPPN |januar 2015    |
|na Občinskem svetu Občine Šentrupert in   |         |
|objava Odloka o OPPN v Uradnem listu RS   |         |
+--------------------------------------------+------------------+
Roki so opredeljeni orientacijsko in zaradi kakovosti priprave posameznih faz ali postopkov lahko tudi odstopajo.
7. člen
Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN
Finančna sredstva za izdelavo OPPN in strokovnih podlag zagotovi zasebni investitor.
8. člen
Objava in začetek veljavnosti
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, objavi pa se tudi na spletni strani Občine Šentrupert www.sentrupert.si.
Št. 3500-0008/2014-1
Šentrupert, dne 12. junija 2014
Župan
Občine Šentrupert
Rupert Gole l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti