Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2014 z dne 23. 6. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2014 z dne 23. 6. 2014

Kazalo

1951. Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Slovenske Konjice, stran 5242.

Na podlagi 62. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 Odl. US, 33/07 –ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1, 108/09, 48/12 in 57/12 in 92/13), 3. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13 in 111/13), Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni list RS, št. 88/11, 8/12 in 108/13) in 16. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 118/07 – uradno prečiščeno besedilo in 18/10) je Občinski svet Občine Slovenske Konjice na 30. redni seji dne 29. 5. 2014 sprejel
O D L O K
o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Slovenske Konjice
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina odloka)
(1) Ta odlok določa način opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (v nadaljevanju: javna služba) na območju Občine Slovenske Konjice (v nadaljevanju: občina).
(2) S tem odlokom se določa način opravljanja javne službe, ki obsega:
1. organizacijsko in prostorsko zasnovo opravljanja javne službe po vrstah in številu izvajalcev,
2. vrsto in obseg storitev in naloge javne službe ter njihovo prostorska razporeditev,
3. pogoje za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin,
4. pravice in obveznosti uporabnikov,
5. vire financiranja javne službe in način njihovega oblikovanja,
6. vrsto in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje javne službe, ki so lastnina občine ter del javne lastnine, ki je javno dobro in varstvo, ki ga uživa,
7. nadzor nad izvajanjem javne službe,
8. kazenske določbe,
9. prehodne in končne določbe.
2. člen
(izrazi)
Izrazi uporabljeni v tem odloku imajo pomen kot ga določajo zakoni in podzakonski akti, s katerimi se ureja javna služba, če ni pomen s tem odlokom posebej opredeljen.
3. člen
(javna služba)
(1) Javna služba obsega naslednje naloge:
– odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo;
– prevzem komunalne odpadne vode in blata iz nepretočnih greznic, malih komunalnih čistilnih naprav z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, in malih komunalnih čistilnih naprav z zmogljivostjo enako ali večjo od 50 PE, ki niso objekti javne kanalizacije;
– čiščenje in obdelava komunalne odpadne vode in blata iz prejšnje alineje na komunalni ali skupni čistilni napravi;
– zagotavljanje izvedbe prvih meritev in obratovalnega monitoringa za male komunalne čistilne naprave z zmogljivostjo enako ali večjo od 50 PE, ki niso objekti javne kanalizacije, na območju poselitve, ki ni opremljeno z javno kanalizacijo, v katere se lahko odvaja komunalna odpadna voda iz nestanovanjskih stavb;
– odvajanje in čiščenje padavinske odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo z javnih površin in streh.
(2) Odvajanje in čiščenje industrijske odpadne vode ter padavinske vode s površin, ki niso javne, se ne šteje za javno službo (posebne storitve), tudi če se takšna odpadna voda odvaja v javno kanalizacijo in čisti v komunalni ali skupni čistilni napravi.
(3) Za javno službo se šteje tudi odvajanje in čiščenje padavinske odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo z zasebnih utrjenih površin, ki niso večje od 100 m2 in ki pripadajo stavbi, iz katere se odvaja komunalna odpadna voda ali padavinska odpadna voda s streh.
4. člen
(uporabniki)
(1) Uporabniki javne službe so lastniki stavbe, dela stavbe ali gradbenega inženirskega objekta in upravljavci javnih površin, za katere se zagotavlja izvajanje javne službe odvajanje in čiščenje odpadnih voda.
(2) Ne glede na prvi odstavek v primeru solastništva stavbe, dela stavbe ali gradbenega inženirskega objekta obveznosti uporabnika javne službe lahko izvaja eden od solastnikov, če je med njimi o tem dosežen pisni dogovor.
(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena v večstanovanjskih stavbah brez upravnika obveznosti uporabnika javne službe lahko izvaja eden od lastnikov stavbe, če je med njimi o tem dosežen pisni dogovor.
(4) Ne glede na prvi odstavek tega člena v večstanovanjskih stavbah z upravnikom obveznosti uporabnika javne službe izvaja upravnik stavbe, ki zagotavlja porazdelitev stroškov med lastniki stavbe v skladu s predpisom, ki ureja stanovanja.
5. člen
(objekti in naprave v lasti uporabnika)
(1) Objekti in naprave, ki so v lasti uporabnika ali uporabnikov, so:
– interna kanalizacija,
– kanalizacijski priključek,
– obstoječe greznice,
– male komunalne čistilne naprave velikosti do 50 PE,
– male komunalne čistilne naprave z zmogljivostjo enako ali večjo od 50 PE, v katero se odvaja odpadna voda iz nestanovanjskih stavb,
– vodomeri na lastnih vodnih virih ali na iztokih pred izpustom v javno kanalizacijo,
– merilna in vzorčevalna mesta na kanalizacijskem priključku ali na vtokih in iztokih iz internih čistilnih naprav.
(2) Objekti in naprave iz prvega odstavka tega člena so v upravljanju uporabnikov, ki morajo zanje zagotoviti:
– načrtovanje in gradnjo,
– redno vzdrževanje in čiščenje,
– preverjanje tehnične brezhibnosti priključkov na javno kanalizacijo ter malih komunalnih čistilnih naprav.
(3) Uporabniki objektov in naprav iz prvega odstavka tega člena lahko vzdrževanje, čiščenje in tehnično preverjanje teh objektov prenesejo s pogodbo na izvajalca javne službe.
(4) Uporabniki so dolžni z objekti in napravami iz prvega odstavka tega člena gospodariti tako, da je omogočeno nemoteno odvajanje odpadne vode in da voda pred iztokom v javno kanalizacijo ali naravni odvodnik oziroma površinski vodotok izpolnjuje zahteve predpisov o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo.
(5) Izvajalec javne službe ima pravico dostopa do kanalizacijskih objektov in naprav zaradi rednega vzdrževanja, meritev in snemanj. Izvajalec mora po opravljenem delu vzpostaviti zemljišče v prejšnje stanje in poravnati morebitno nastalo škodo.
6. člen
(uporaba predpisov)
Za vprašanja v zvezi z opravljanjem javne službe iz 1. člena tega odloka, ki niso posebej urejena s tem odlokom, se uporabljajo republiški predpisi s področja varstva okolja.
2. ORGANIZACIJSKA IN PROSTORSKA ZASNOVA OPRAVLJANJA JAVNE SLUŽBE
7. člen
(oblika zagotavljanja javne službe)
Javno službo odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode opravlja Javno komunalno podjetje d. o. o. Slovenske Konjice (v nadaljevanju: izvajalec javne službe) na celotnem območju občine, v obsegu in pod pogoji, določenimi s tem odlokom.
3. VRSTE IN OBSEG STORITEV JAVNE SLUŽBE TER NJIHOVA PROSTORSKA RAZPOREDITEV
8. člen
(zagotavljanje javne službe)
Občina zagotavlja javno službo na območju celotne občine na podlagi tega odloka v skladu z uredbo, ki ureja odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode.
9. člen
(obvezne storitve na območju poselitve ali njegovem delu, ki je opremljen z javno kanalizacijo)
(1) Kot obvezno storitev javne službe mora izvajalec javne službe na območju ali njegovem delu, ki je opremljeno z javno kanalizacijo, zagotavljati:
– odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode, ki se odvaja v kanalizacijsko omrežje javne kanalizacije, in
– odvajanje in čiščenje odpadne padavinske odpadne vode, ki se s streh in javnih površin odvaja v kanalizacijsko omrežje javne kanalizacije.
(2) V okviru javne službe mora izvajalec javne službe upravljati:
– male komunalne čistilne naprave z zmogljivostjo manjšo od 50 PE, ki jo zagotavlja občina,
– nepretočne greznice, ki jih zagotavlja občina in upravlja izvajalec javne službe.
(3) Izvajalec javne službe mora zagotavljati odvajanje in čiščenje:
– padavinske odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo s površin, ki niso javne površine,
– prevzem in obdelavo gošč iz premičnih suhih stranišč in
– industrijske odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo.
(4) Storitve iz prejšnjega odstavka izvajalec javne službe izvaja v okviru prostih zmogljivosti javne kanalizacije kot posebno storitev z uporabo javne infrastrukture in v soglasju z lastnikom infrastrukture.
(5) V primeru prekinitve odvajanja ali čiščenja odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo, mora izvajalec javne službe izvesti vse potrebne ukrepe, da prepreči škodljive vplive na življenje ali zdravje ljudi in živali, okolje in lastnino.
10. člen
(obvezne storitve na območjih, ki niso opremljena z javno kanalizacijo)
(1) Kot obvezno storitev javne službe mora izvajalec javne službe na območju poselitve, ki ni opremljeno z javno kanalizacijo in za stavbe ali za funkcionalno zaokroženo skupino stavb izven teh območij zagotavljati:
– prevzem celotne količine komunalne odpadne vode iz nepretočnih greznic pri uporabniku javne službe in njeno čiščenje na komunalni ali skupni čistilni napravi;
– prevzem blata iz malih komunalnih čistilnih naprav z zmogljivostjo, manjšo 50 PE, in malih čistilnih naprav z zmogljivostjo enako ali večjo od 50 PE, ki niso objekti javne kanalizacije, v katere se lahko odvaja komunalna odpadna voda iz nestanovanjskih stavb. Izvajalec javne službe zagotoviti prevzem blata pri uporabniku javne službe v skladu z navodili za obratovanje male komunalne čistilne naprave, vendar najmanj enkrat na tri leta, ter njegovo obdelavo na komunalni ali skupni čistilni napravi;
– prve meritve in obratovalni monitoring ali izdelavo ocen obratovanja za male komunalne čistilne naprave z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, v skladu s predpisi, ki urejajo emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav in prve meritve in obratovalni monitoring odpadnih voda, in
– prve meritve in obratovalni monitoring za male čistilne naprave z zmogljivostjo enako ali večjo od 50 PE, ki niso objekti javne kanalizacije, v katere se lahko odvaja komunalna odpadna voda iz nestanovanjskih stavb, v skladu s predpisi, ki urejajo emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav in prve meritve in obratovalni monitoring odpadnih voda.
(2) V primeru uporabe blata, ki nastaja na kmetijskem gospodarstvu in je v skladu s predpisom, ki ureja uporabo blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu, zmešano skupaj s komunalno odpadno vodo, z gnojevko oziroma gnojnico ter skladiščeno najmanj šest mesecev pred uporabo za gnojilo v kmetijstvu, izvajalec javne službe kot obvezno storitev javne službe zagotavlja samo storitve iz tretje alineje prejšnjega odstavka.
(3) Določbe prejšnjega odstavka se lahko uporabljajo samo v primeru, če lastnik nepretočne greznice ali male komunalne čistilne naprave z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, izvajalcu javne službe ob vsakokratni izvedbi storitve iz tretje alineje prvega odstavka tega člena predloži pisno izjavo, da je uporaba blata za gnojilo v kmetijstvu, v skladu s predpisom, ki ureja uporabo blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu.
(4) Ne glede na prvi odstavek tega člena se za stavbe izven območij poselitve, ki so priključene na kanalizacijsko omrežje javne kanalizacije, uporabljajo določbe iz prejšnjega člena.
11. člen
(čiščenje odpadne vode in obdelava blata)
(1) Za komunalno ali padavinsko odpadno vodo, ki se odvaja v javno kanalizacijo in komunalno odpadno vodo iz nepretočnih greznic, mora izvajalec javne službe zagotoviti ustrezno čiščenje na komunalni čistilni napravi, skupni čistilni napravi ali čistilni napravi za padavinsko odpadno vodo.
(2) Čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode na območju občine se prostorsko zagotavlja:
– v centralni čistilni napravi Slovenske Konjice z zmogljivostjo 14.500 PE,
– v malih komunalnih čistilnih napravah po naseljih z zmogljivostjo med 50 in 2.000 PE za komunalne odpadne vode, ki se odvajajo preko javnih kanalizacijskih omrežij iz območij, ki so priključena in z njimi upravlja izvajalec javne službe,
– v malih komunalnih čistilnih napravah do 50 PE, ki niso v upravljanju izvajalca gospodarske javne službe in z njimi upravlja zasebni lastnik ali upravljavec, ki ga potrdijo lastniki.
(3) Za neobdelano blato iz malih komunalnih čistilnih naprav in komunalnih ali skupnih čistilnih naprav, ki niso opremljene za obdelavo blata, ter odpadne komunalne vode iz greznic, mora izvajalec javne službe zagotoviti ustrezno obdelavo na komunalni ali skupni čistilni napravi, ki je opremljena za obdelavo blata.
(4) Obveznosti iz prvega in drugega odstavka tega člena, ki se nanašajo na komunalno odpadno vodo in blato, ki nastane pri čiščenju komunalne odpadne vode, ter na padavinsko odpadno vodo s streh in javnih površin, ki se odvaja v javno kanalizacijo, izvajalec javne službe izvaja v okviru obveznih storitev.
12. člen
(načrt gospodarjenja z blatom)
(1) Če je izvajalec javne službe upravljavec komunalne ali skupne čistilne naprave, mora kot povzročitelj odpadkov izdelati načrt gospodarjenja z blatom v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki. V načrt gospodarjenja z blatom mora izvajalec javne službe vključiti tudi ravnanje z neobdelanim blatom, ki ga prevzema v skladu z tretjim odstavkom prejšnjega člena.
(2) Načrt gospodarjenja z blatom iz prejšnjega odstavka mora biti izdelan v skladu z operativnim programom, ki ureja ravnanje z blatom iz komunalnih ali skupnih čistilnih naprav.
13. člen
(program odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode)
(1) Javna služba se mora izvajati v skladu s programom odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, ki ga pripravi izvajalec javne službe v skladu z določili uredbe, ki ureja odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode, za obdobje štirih koledarskih let in ga pošlje občini v potrditev najkasneje do 31. oktobra v koledarskem letu pred začetkom njegove veljavnosti. Po potrditvi občine program potrdi odgovorna oseba izvajalca javne službe.
(2) V primeru sprememb v času veljavnosti programa iz prejšnjega odstavka tega člena izvajalec javne službe program spremeni in ga pošlje občini v potrditev. Po potrditvi občine program potrdi odgovorna oseba izvajalca javne službe.
(3) Občina program potrdi, če je skladen z določili tega odloka.
(4) Program iz prvega odstavka tega člena mora izvajalec javne službe objaviti na svetovnem spletu ter uporabnikom javne službe omogočiti vpogled tudi v tiskani izvod na sedežu izvajalca javne službe.
4. POGOJI ZA ZAGOTAVLJANJE IN UPORABO STORITEV JAVNE SLUŽBE
4.1 Odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode iz stavb
14. člen
(opremljenost z javno kanalizacijo)
Območje poselitve mora biti zaradi izvajanja javne službe opremljeno z javno kanalizacijo z zagotovljenim čiščenjem odpadne vode v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav, ali s predpisom, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav.
15. člen
(odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode iz stavb)
(1) Komunalna odpadna voda, ki nastaja v stavbi na območju iz prejšnjega člena, ki je opremljeno z javno kanalizacijo, se mora odvajati neposredno v javno kanalizacijo.
(2) V javno kanalizacijo se mora neposredno odvajati tudi komunalna odpadna voda, ki nastaja v stavbi izven območja iz prejšnjega člena, ki je opremljeno z javno kanalizacijo, če je letna obremenitev zaradi nastajanja komunalne odpadne vode, preračunana na 1 m dolžine kanalskega voda, ki ga je treba zagotoviti za priključitev na javno kanalizacijo, večja od 0,02 PE, odvajanje komunalne odpadne vode iz stavbe, ki nastaja nad nivojem terena, pa je mogoče brez naprav za prečrpavanje.
(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena se lahko na območjih iz prejšnjega člena komunalna odpadna voda izjemoma odvaja v malo komunalno čistilno napravo z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, ki jo zagotavlja občina, če je letna obremenitev zaradi nastajanja komunalne odpadne vode, preračunana na 1 m dolžine kanalskega voda, ki ga je treba zagotoviti za priključitev stavbe na kanalizacijsko omrežje javne kanalizacije, manjša od 0,02 PE, odvajanje komunalne odpadne vode iz stavbe, ki nastaja nad nivojem terena, v kanalizacijsko omrežje javne kanalizacije pa ni mogoče brez naprav za prečrpavanje, malo čistilno napravo pa upravlja izvajalec javne službe.
(4) Ne glede na prvi odstavek tega člena se lahko na območjih iz prejšnjega člena komunalna odpadna voda izjemoma odvaja v nepretočno greznico, ki jo zagotavlja občina in upravlja izvajalec javne službe, če so izpolnjeni pogoji iz predpisa, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav, in če je letna obremenitev zaradi nastajanja komunalne odpadne vode, preračunana na 1 m dolžine kanalskega voda, ki ga je treba zagotoviti za priključitev stavbe na kanalizacijsko omrežje javne kanalizacije, manjša od 0,02 PE, odvajanje komunalne odpadne vode iz stavbe, ki nastaja nad nivojem terena, v kanalizacijsko omrežje javne kanalizacije pa ni mogoče brez naprav za prečrpavanje.
(5) Na območjih, ki niso območja iz prejšnjega člena, morajo lastniki stavb zagotoviti odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode v mali komunalni čistilni napravi z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav, njen upravljavec pa mora zagotoviti prevzem blata z uporabo storitev javne službe.
(6) Ne glede na prejšnji odstavek se lahko, če je skupna obremenitev zaradi odvajanja odpadne vode iz stavb manjša od 50 PE, komunalna odpadna voda, ki nastaja v stavbi ali stavbah, izjemoma zbira v nepretočni greznici, če so izpolnjeni pogoji iz predpisa, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav in če je letna obremenitev zaradi nastajanja komunalne odpadne vode, preračunana na 1 m dolžine kanalskega voda, ki ga je treba zagotoviti za priključitev stavbe na kanalizacijsko omrežje javne kanalizacije, manjša od 0,02 PE, odvajanje komunalne odpadne vode iz stavbe, ki nastaja nad nivojem terena, v kanalizacijsko omrežje javne kanalizacije pa ni mogoče brez naprav za prečrpavanje, njen upravljavec pa mora zagotoviti prevzem celotne količine komunalne odpadne vode z uporabo storitev javne službe.
(7) Na območjih, ki niso območja iz prejšnjega člena, se lahko komunalna odpadna voda iz nestanovanjskih stavb odvaja v malo komunalno čistilno napravo z zmogljivostjo, enako ali večjo od 50 PE, ki ni objekt javne kanalizacije in je v lasti in upravljanju lastnika ali lastnikov nestanovanjskih stavb, iz katerih se odvaja komunalna odpadna voda, njen upravljavec pa mora zagotavljati prevzem blata z uporabo storitev javne službe.
4.2 Odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode na območjih poselitve, ki je opremljeno z javno kanalizacijo
4.2.1 Priključitev na javno kanalizacijo
16. člen
(priključitev na javno kanalizacijo)
(1) Na območju poselitve, ki je opremljeno z javno kanalizacijo, mora biti za vsako stavbo, v kateri nastaja komunalna odpadna voda, omogočena priključitev na javno kanalizacijo.
(2) Izvajalec javne službe mora obvestiti bodočega uporabnika o pogojih odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v javno kanalizacijo.
(3) Na območju, kjer je zgrajena javna kanalizacija, je obvezna priključitev na javno kanalizacijsko omrežje v šestih mesecih od dneva, ko uporabnik prejme obvestilo iz prejšnjega odstavka tega člena.
(4) Obveznost plačila storitev javne službe nastane za uporabnika z dnevom priključitve oziroma najkasneje v roku iz prejšnjega odstavka.
(5) Uporabniki, ki so že priključeni na javno kanalizacijo, morajo v roku šestih mesecev opustiti greznice z iztokom po prejemu obvestila iz prejšnjega odstavka tega člena.
(6) Priključitev na javno kanalizacijsko omrežje je dovoljeno samo ob izpolnitvi pogojev iz soglasja k priključitvi, ki ga je dolžan izvajalec izdati v skladu z določili tega odloka.
(7) Lastnik mora ob priključitvi na javno kanalizacijo na lastne stroške opustiti obstoječe greznice v skladu s predpisi in izvajalcu omogočiti nadzor nad kanalizacijskim priključkom in priključitvenim revizijskim jaškom. Smernice za opustitev in sanacijo obstoječih greznic poda izvajalec.
17. člen
(pravica do priključitve na omrežje)
(1) Izvajalec je dolžan dopustiti priključitev na javno kanalizacijo, če uporabnik vloži zahtevo in to dopuščajo zmogljivosti ter tehnična izvedba priključitve na javno kanalizacijo.
(2) Če priključitev ni možna, mora izvajalec o uporabnikovi zahtevi odločiti z odločbo.
(3) Ob usposobitvi nove kanalizacijske infrastrukture, ki omogoča priključitev dodatnih objektov oziroma uporabnikov, izvajalec obvesti potencialne nove uporabnike in organe lokalne skupnosti o možnosti priključitve ustreznih objektov na javno kanalizacijsko omrežje. Ob začetku delovanja ustrezne čistilne naprave izvajalec obvesti uporabnike, ki so že priključeni na javno kanalizacijo, da opustijo obstoječo greznico. V obeh primerih jim posreduje tudi pogoje za izvedbo.
18. člen
(kanalizacijski priključek)
(1) Kanalizacijski priključek z greznico ali malo komunalno čistilno napravo z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, ni objekt javne kanalizacije in pripada stavbi ali gradbenemu inženirskemu objektu, v katerem nastaja komunalna ali padavinska odpadna voda.
(2) Stroški izgradnje in vzdrževanja kanalizacijskega priključka bremenijo uporabnika javne službe.
(3) Izvajalec po priključitvi vpiše uporabnika v evidenco.
(4) Priključitev na javno kanalizacijo izvede izvajalec, drug, za to usposobljen in registriran izvajalec gradbenih del ali uporabnik sam po pridobitvi predhodnega soglasja izvajalca pod nadzorom pooblaščenega predstavnika izvajalca javne službe. Stroške nadzora zaračuna izvajalec javne službe uporabniku na podlagi veljavnega cenika izvajalca.
(5) Izvajalec javne službe na osnovi obvestila uporabnika o končani izgradnji kanalizacijskega priključka opravi pregled. V primeru neskladnosti izvedbe s soglasjem izvajalec poda pripombe o odpravi neskladnosti. Po odpravi neskladnosti in pozivu s strani uporabnika se pregled izvedbe ponovno opravi.
19. člen
(prijava gradnje kanalizacijskega priključka)
Uporabnik mora najmanj 30 dni pred začetkom gradnje kanalizacijskega priključka prijaviti izvajalcu javne službe začetek gradnje kanalizacijskega priključka ter si na podlagi pisne vloge pridobiti soglasje izvajalca javne službe k načrtu za izvedbo hišnega priključka.
20. člen
(priključitev spojnega kanala kanalizacijskega priključka na javno kanalizacijo)
(1) Neposredno priključitev spojnega kanala kanalizacijskega priključka na javno kanalizacijo izvede na stroške uporabnika izvajalec javne službe, skladno s petim odstavkom 18. člena tega odloka.
(2) Priključitev spojnega kanala na javno kanalizacijo ni dovoljena, če:
– je javna kanalizacija v takem stanju, da ne zagotavlja kvalitetnega odvajanja odpadnih vod,
– odpadne vode vsebujejo snovi, ki jih ni mogoče mehansko in biološko očistiti, oziroma so te odpadne vode po kvaliteti v nasprotju z veljavnimi predpisi,
– izvajalec javne službe ni izvedel pregleda skladno s petim odstavkom 18. člena tega odloka.
21. člen
(začasni priključek)
(1) Začasni priključek je možen, kadar za objekt niso izpolnjeni pogoji iz prvega odstavka 17. člena tega odloka pod pogojem, da to ne zahteva povečanih zmogljivosti obstoječega kanalizacijskega sistema.
(2) Za izvedbo začasnega priključka iz prvega odstavka je potrebno soglasje izvajalca, izdano v upravnem postopku.
(3) Soglasje iz prvega odstavka tega člena se izda največ za dobo enega leta, lahko pa se ga podaljša še za dobo največ enega leta.
4.2.2 Odklop kanalizacijskega priključka z javne kanalizacije
22. člen
(odklop kanalizacijskega priključka iz javne kanalizacije)
(1) Odklop kanalizacijskega priključka iz javne kanalizacije je dovoljen na predlog lastnika objekta v primeru rušenja priključenega objekta.
(2) Kanalizacijski priključek se odklopi na stroške lastnika objekta tako, da se zamaši na mestu priključitve na javno kanalizacijo.
(3) Vlogo za odklop kanalizacijskega priključka z javne kanalizacije mora podati lastnik objekta, ki objekt ruši v pisni obliki, najkasneje 30 dni pred predvidenim odklopom priključka. K vlogi mora priložiti ustrezno gradbeno dovoljenje.
(4) Izvajalec javne službe ima pravico odklopiti priključek z javne kanalizacije, če uporabnik ne spoštuje določil predpisov, tega odloka in na podlagi odločbe pristojnega inšpektorja.
(5) Pred odklopom kanalizacijskega priključka z javne kanalizacije mora dati izvajalec javne službe uporabniku primeren rok za odpravo pomanjkljivosti, ki pa ne sme biti krajši od 30 dni in ne daljši od 90 dni.
4.3 Prevzem in obdelava gošč iz premičnih suhih stranišč
23. člen
(prevzem in obdelava gošč iz premičnih suhih stranišč)
(1) Izvajalec javne službe je dolžan zagotoviti prevzem in obdelavo gošč iz premičnih suhih stranišč.
(2) Stroške prevzema in obdelave gošč zaračuna izvajalec javne službe lastniku premičnega suhega stranišča oziroma uporabniku, ki preda goščo v obdelavo na podlagi cenika izvajalca javne službe.
4.4 Odvajanje in čiščenje odpadne komunalne in padavinske vode v naselju ali delu naselja, ki ni opremljeno z javno kanalizacijo
24. člen
(praznjenje greznic in prevzem blata)
(1) Izvajalec javne službe zagotovi redno praznjenje greznic v naselju ali delu naselja, ki ni opremljeno z javno kanalizacijo in prevzem, čiščenje ter obdelavo komunalne odpadne vode in neobdelanega blata pri upravljavcu komunalne ali skupne čistilne naprave.
(2) Izvajalec javne službe zaračuna uporabniku stroške praznjenja greznic in prevzema, čiščenja ter obdelave komunalne odpadne vode in neobdelanega blata.
(3) Izvajalec javne službe mora zagotoviti prevzem blata iz obstoječih greznic enkrat na tri leta.
(4) Določila tega člena se ne uporabljajo za obstoječe greznice, iz katerih se blato uporablja v skladu s predpisom, ki ureja uporabo blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu.
(5) Blato iz greznic in malih komunalnih čistilnih naprav ter komunalne odpadne vode iz greznic je prepovedano odlagati v okolje, na kmetijska in druga zemljišča, v površinske ali podzemne vode ali javno kanalizacijo.
4.5 Prekinitev odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode
25. člen
(prekinitev odvajanja komunalne odpadne vode)
(1) Uporabniku se prekine dobava vode iz javnega vodovoda, če z odvodom odpadnih voda povzroča nevarnosti za vodni vir ali javni vodovod.
(2) Upravljavec lahko na stroške uporabnika brez objave in brez odgovornosti za morebitno škodo, ki nastane ob tem, prekine odvajanje komunalnih in padavinskih odpadnih voda s prekinitvijo dobave vode iz javnega vodovoda v naslednjih primerih:
– stanje interne kanalizacije in kanalizacijskega priključka ogroža zdravje uporabnikov ali nemoteno delovanje javne kanalizacije,
– priključek na kanalizacijsko omrežje ni izveden skladno s soglasjem upravljavca ali je izveden brez soglasja upravljavca,
– uporabnik brez soglasja upravljavca dovoli priključitev drugega uporabnika na svoj kanalizacijski priključek,
– uporabnik ravna v nasprotju z določili tehničnega pravilnika,
– uporabnik z odvodom odpadne vode povzroča nevarnost za neoporečnost pitne vode,
– kakovost izpusta odpadne vode v kanalizacijo ne ustreza zahtevam veljavne zakonodaje,
– uporabnik se ne priključi na javno kanalizacijo skladno z določili tega odloka in Tehničnega pravilnika,
– uporabnik ne opusti greznice skladno s 15. členom tega odloka,
– uporabnik ne plača računa,
– če izvid vzorca odvedene odpadne vode uporabnika, izdelan pri pooblaščeni organizaciji, izkazuje neustrezno sestavo.
(3) Uporabnik mora v primeru prekinitve odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode iz prvega odstavka tega člena prekiniti črpanje vode iz lastnih virov ali virov, pridobljenih na podlagi koncesije.
(4) Dobava pitne vode ali odvajanje odpadnih in padavinskih voda se prekine za čas, dokler ni odpravljen vzrok prekinitve. Uporabnik mora plačati stroške prekinitve in ponovne priključitve ter morebitne stroške, ki so nastali kot posledica vzroka prekinitve, po ceniku upravljavca.
(5) Upravljavec lahko prekine dobavo vode in odvod odpadne ter padavinske vode na stroške uporabnika, če uporabnik pisno zahteva začasno prekinitev. Stroški prekinitve dobave in vnovične priključitve pitne vode plača uporabnik po ceniku upravljavca. V času prekinitve je uporabnik dolžan plačati fiksni del cene javne službe – omrežnino.
(6) Upravljavec ima pravico prekiniti odvajanje odpadnih voda za krajši čas zaradi vzdrževalnih del na objektih in napravah javne kanalizacije. O tem mora predhodno obvestiti uporabnike preko sredstev javnega obveščanja.
(7) Stroške prekinitve odvajanja komunalne odpadne in padavinske vode in stroške ponovne priključitve na javno kanalizacijo ter vse morebitne stroške, ki so nastali kot posledica vzroka prekinitve, mora pred ponovno priključitvijo na javno kanalizacijo poravnati uporabnik. Uporabnik je dolžan poravnati tudi stroške za škodo na objektih in napravah javne kanalizacije, če je nastala škoda na teh objektih in napravah zaradi njegovega ravnanja.
(8) Stroški prekinitve odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode in stroški ponovne priključitve na javno kanalizacijo se določijo s cenikom storitve izvajalca javne službe. Stroške za škodo iz prejšnjega odstavka tega člena ugotovi izvajalec javne službe.
26. člen
(začasna prekinitev odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode)
(1) Izvajalec javne službe lahko začasno prekine odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode zaradi izvedbe planiranih vzdrževalnih del na objektih in napravah javne kanalizacije, za čas odprave nepredvidljivih okvar na objektih in napravah javne kanalizacije.
(2) O prekinitvi odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode iz prejšnjega odstavka tega člena mora izvajalec javne službe uporabnike obvestiti preko sredstev javnega obveščanja in na drug krajevno običajen način vsaj 8 dni pred prekinitvijo in zagotoviti druge ukrepe za odvajanje vode v tem obdobju.
(3) V primeru nepredvidljivih prekinitev, ki trajajo do ene ure, obveščanje iz prejšnjega odstavka tega člena ni obvezno.
27. člen
(prekinitev odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode v primeru višje sile)
(1) V primeru višje sile, kot so potres, požar, poplave, vdori in izlitja škodljivih snovi v javno kanalizacijo, onesnaženja vodnih virov in podobno, ima izvajalec javne službe pravico brez povračila škode prekiniti odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode.
(2) Izvajalec javne službe mora v primerih iz prejšnjega odstavka postopati skladno s sprejetimi načrti za take primere.
(3) Izvajalec javne službe mora o prekinitvi odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode iz prvega odstavka tega člena, uporabnike obvestiti preko sredstev javnega obveščanja in na drug krajevno običajen način.
4.6 Evidence
28. člen
(evidence)
Izvajalec javne službe mora voditi evidence v skladu s predpisi, ki veljajo za področje izvajanja javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih voda.
4.7 Obveščanje uporabnikov javne službe
29. člen
(obveščanje uporabnikov javne službe)
(1) Izvajalec javne službe mora uporabnike javne službe, ki so priključeni na javno kanalizacijo, pisno obveščati:
– na kateri komunalni ali skupni čistilni napravi se čisti komunalna in padavinska odpadna voda, ki se odvaja v javno kanalizacijo, in
– o pogojih odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode v javno kanalizacijo.
(2) Izvajalec javne službe mora uporabnike javne službe, ki so lastniki ali upravljavci nepretočnih greznic, obstoječih greznic, malih komunalnih čistilnih naprav z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, in malih komunalnih čistilnih naprav, ki niso objekti javne kanalizacije, v katere se odvaja komunalna odpadna voda iz nestanovanjskih stavb, pisno obveščati:
– na kateri komunalni ali skupni čistilni napravi se čisti ali obdeluje komunalno odpadno vodo in blato,
– o rokih prevzema in drugih pogojih za prevzem komunalne odpadne vode in blata pri uporabnikih storitev (praznjenje greznic),
– o rokih in času izvedbe prvih meritev in obratovalnega monitoringa oziroma izdelave ocene obratovanja za male komunalne čistilne naprave z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, in
– o rokih in času izvedbe prvih meritev in obratovalnega monitoringa za male komunalne čistilne naprave, ki niso objekti javne kanalizacije, v katere se odvaja komunalna odpadna voda iz nestanovanjskih stavb.
3) Izvajalec javne službe mora obveščanje iz prvega in drugega odstavka tega člena izvesti najpozneje v treh mesecih po sprejemu programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode ali najmanj osem dni pred spremembo pogojev iz prvega odstavka tega člena.
(4) Izvajalec javne službe mora uporabnike javne službe iz drugega odstavka tega člena in občino obvestiti o datumu dejanskega opravljanja obveznih storitev javne službe najmanj 15 dni pred predvideno izvedbo storitve.
(5) Uporabniki javne službe iz prejšnjega odstavka lahko zahtevajo spremembo datuma opravljanja obveznih storitev javne službe najmanj osem dni pred predvideno izvedbo storitve. V tem primeru mora biti obvezna storitev izvedena najpozneje v 30 dneh po poslani zahtevi.
5. INDUSTRIJSKA ODPADNA VODA
30. člen
(odvajanje industrijske odpadne vode)
(1) V javno kanalizacijo se sme spuščati samo tiste industrijske odpadne vode, ki ne prekoračujejo mejne vrednosti emisije snovi in toplote, kot jih določa področni predpis.
(2) Uporabnik, ki odvaja industrijsko odpadno vodo, ki ni primerna za spuščanje v javno kanalizacijo, mora pred priključitvijo na javno kanalizacijo to vodo očistiti skladno s predpisi o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo. V primeru, da takšno odpadno vodo v javno kanalizacijo odvede brez prehodnega očiščenja, je ne glede na krivdo, odškodninsko odgovoren za vso nastalo škodo.
31. člen
(meritve stopnje onesnaženosti)
(1) Meritve stopnje onesnaženosti industrijske odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo, se izvajajo skladno s predpisi o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo. Meritve stopnje onesnaženosti je dolžan zagotoviti uporabnik.
(2) V posebnih primerih lahko izvajalec predpiše dodatne pogoje za način vzorčenja, pogostost meritev in analizne parametre, ki so sicer določeni z veljavnimi predpisi.
32. člen
(posebna pogodba)
Posebno pogodbo z izvajalcem morajo skleniti uporabniki v primeru, če dosegajo:
– nadpovprečne količine odpadne vode,
– nadpovprečna nihanja količin odpadne vode,
– nadpovprečne parametre onesnaženja odpadne vode oziroma nihanj parametrov,
– za odvajanje vseh industrijskih odpadnih voda.
33. člen
(obveznost obveščanja)
Uporabnik javne kanalizacije je dolžan za odvajanje industrijske odpadne vode obvestiti izvajalca o:
– nevarnih in škodljivih snoveh, ki so zaradi nesreče, okvare tehnološke opreme, malomarnosti ali višje sile odtekle v javno kanalizacijo;
– vseh spremembah kvalitete in količine odpadne vode, ki so trajnejšega značaja. Pridobiti mora soglasje izvajalca za povečanje odvajanja dogovorjene količine vode.
– rezultatih meritev onesnaženosti najmanj enkrat letno oziroma do 31. januarja tekočega leta za preteklo leto.
6. PADAVINSKA VODA
34. člen
(odvajanje padavinske vode)
(1) Padavinsko vodo je potrebno odvajati s ponikanjem v tla, neposredno v naravne odvodnike ali vodotoke.
(2) V mešani sistem že zgrajene javne kanalizacije ni dovoljeno odvajati padavinskih in drenažnih vod, vodotokov ter podtalnice, če obstaja možnost ponikovanja v zemljo ali odvajanja v bližnji vodotok. Odvajanje teh vod je v javno kanalizacijsko omrežje dopustno, kolikor kapaciteta kanalizacijskega omrežja odvajanje dopušča.
(3) V primeru, da se padavinska voda odvaja v javno kanalizacijo, se za plačilo odvajanja uporabljajo določila tega odloka.
7. ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE NA OBMOČJIH, KJER NE OBSTAJA IN NI PREDVIDEN SISTEM JAVNE KANALIZACIJE
35. člen
(gradnja malih komunalnih čistilnih naprav)
(1) Na območjih, kjer javna kanalizacija ni zgrajena ali se po Operativnem programu ne predvideva gradnja javne kanalizacije, je pri gradnji novih objektov obvezna izgradnja malih komunalnih čistilnih naprav, velikosti do 50 PE ali nepretočnih greznic, na katere se ne navezuje padavinska voda, skladno z veljavnim področnim predpisom.
(2) Padavinske vode morajo biti speljane v vodne zbiralnike, meteorno kanalizacijo, vodotoke ali s ponikanjem v tla.
(3) Za izgradnjo male komunalne čistilne naprave ali nepretočne greznice si mora investitor pridobiti soglasje izvajalca javne službe.
(4) Obstoječe pretočne greznice so dolžni uporabniki odstraniti iz uporabe najkasneje do:
– 31. decembra 2015, če je stavba na vodovarstvenem območju,
– na ostalih območjih najkasneje do 31. decembra 2017.
(5) Pretočne greznice je potrebno nadomestiti z malimi komunalnimi čistilnimi napravami ali nepretočnimi (vodotesnimi) greznicami.
(6) Posamezni uporabniki lahko zgradijo skupno malo komunalno čistilno napravo s pripadajočim kanalizacijskim omrežjem, ki ni javna infrastruktura. Za upravljanje s temi objekti morajo pooblastiti odgovornega upravljavca naprave.
36. člen
(čiščenje in vzdrževanje)
(1) Uporabniki morajo zagotoviti redno čiščenje in vzdrževanje lastnih objektov za čiščenje odpadne vode (greznic ter malih komunalnih čistilnih naprav).
(2) Praznjenje greznic ter malih komunalnih čistilnih naprav je obvezno in se opravlja po potrebi s strani izvajalca gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih voda, po navodilih proizvajalca čistilne naprave oziroma najmanj enkrat na tri leta. Uporabniki so dolžni v ta namen omogočiti in dopustiti dostop do predhodno navedenih objektov s specialnimi vozili. Izvajalec izda listino o opravljeni storitvi, ki jo mora uporabnik predložiti na zahtevo inšpekcijskih služb.
(3) Greznične gošče iz greznic ter odvečno blato iz male komunalne čistilne naprave je potrebno odpeljati na ustrezno čistilno napravo za prevzem in nadaljnje čiščenje.
(4) V primeru, ko izvajalec ugotovi, da vsebina greznic ter malih komunalnih čistilnih naprav, ki je bila pripeljana na čistilno napravo, ne ustreza pogojem za sprejem, naredi potrebne analize ter uredi obdelavo in odstranitev neustrezne vsebine na stroške uporabnika.
(5) Vsebine greznic ter odvečnega blata iz malih komunalnih čistilnih naprav in ostankov čiščenja kanalizacijskih priključkov ali internih kanalizacij ni dovoljeno izpuščati v javno kanalizacijo.
(6) Izvajalec je dolžan voditi evidenco uporabnikov z greznicami, na podlagi katere se pripravi načrt praznjenja. Dejanske termine praznjenja je izvajalec dolžan uskladiti z uporabnikom.
37. člen
(nadzor delovanja male komunalne čistilne naprave)
(1) Skladno z veljavnim področnim predpisom izvajalec na stroške uporabnika izdela obratovalni monitoring oziroma za naprave do zmogljivosti 50 PE izdela oceno obratovanja. Ocena obratovanja se izdela po zakonsko predpisanem navodilu in na zakonsko prepisanem obrazcu.
(2) Ob izdelavi ocene obratovanja je potrebno preveriti skladnost z veljavnimi predpisi:
– način nastajanja komunalne odpadne vode, ki se odvaja v malo komunalno čistilno napravo,
– način odvajanja očiščene komunalne odpadne vode v zvezi s prepovedmi in omejitvami,
– zmogljivost male komunalne čistilne naprave glede na količino komunalne odpadne vode, ki se odvaja vanjo,
– skladnost male komunalne čistilne naprave s standardi ali s priporočili o stanju tehnike čiščenja komunalne odpadne vode v malih komunalnih čistilnih napravah, ki jih ministrstvo objavlja na svojih spletnih straneh,
– vodenje obratovalnega dnevnika in
– izpolnjevanje pogojev ustreznega čiščenja komunalne odpadne vode.
(3) Ceno izvedbe prvih meritev in obratovalnega monitoringa ter izdelave ocene obratovanja kot storitev javne službe potrdi občinski svet na predlog izvajalca v skladu z merili iz predpisa, ki ureja oblikovanje cen obveznih občinskih gospodarskih javnih služb GJS varstva okolja.
8. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPORABNIKOV STORITEV JAVNE SLUŽBE TER PREPOVEDI
38. člen
(pravice uporabnikov storitev javne službe)
(1) Uporabniki imajo pravico do trajnega, nemotenega in kvalitetnega zagotavljanja storitev izvajalca javne službe, ki je enako dostopna vsem uporabnikom na območju občine.
(2) Uporabniki, pri katerih nastaja odpadna voda v kmetijski dejavnosti ter se le-ta odvaja na kmetijska zemljišča, niso dolžni plačevati stroškov odvajanja in čiščenja odpadne vode, če zagotovijo ločeno merjenje porabljene pitne vode, namenjene za izvajanje kmetijske dejavnosti.
39. člen
(obveznosti uporabnikov storitev javne službe)
(1) Uporabniki imajo naslednje obveznosti:
– zgraditi objekt in naprave interne kanalizacije, skladno s tehnično dokumentacijo in izdanim soglasjem izvajalca javne službe,
– omogočiti izvajalcu javne službe pregled interne kanalizacije in sestavo odpadne vode,
– redno vzdrževati interno kanalizacijo z vsemi objekti in napravami, kanalizacijski priključek, interne čistilne naprave in voditi dnevnik obratovanja posamezne interne čistilne naprave,
– pravočasno opozarjati na ugotovljene pomanjkljivosti na javni kanalizaciji,
– obveščati izvajalca javne službe o vseh spremembah pogojev za priključitev,
– dolžnost spremeniti priključek v primeru spremembe pogojev odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode,
– pisno obveščati izvajalca javne službe o spremembi naslova, lastništva stavbe in spremembah na stavbi, ki imajo vpliv na odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode in obračun stroškov,
– dovoliti oziroma omogočiti izvajalcu javne službe dostop do obračunskega vodomera oziroma do merilnega mesta,
– dovoliti opravljanje del na svoji lastnini, kadar gre za kontrolo kanalizacijskega priključka in interne kanalizacije ali ugotavljanja količin in lastnosti odpadne vode,
– upoštevati ukrepe in objave v primeru motenj pri odvajanju in čiščenju odpadne vode,
– obvestiti izvajalca o nevarnih in škodljivih snoveh, ki so zaradi nesreče, okvare tehnološke opreme, malomarnosti ali višje sile odtekle v javno kanalizacijo.
(2) Uporabniki ne smejo prekiniti odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode drugemu uporabniku, ali ga z nestrokovnim delom onemogočiti.
(3) Uporabniki so dolžni plačati stroške odvajanja in stroške čiščenja odpadne vode ne glede na vodni vir, iz katerega se oskrbujejo.
40. člen
(prepovedi)
(1) Uporabnik ne sme v javno kanalizacijo odvajati ali izliti komunalno odpadno vodo, ki bi lahko:
– povzročila požar ali nevarnost eksplozije,
– povzročila korozijo ali kako drugače poškodovala kanal, naprave, opremo in ogrožala zdravje ljudi,
– povzročala ovire v kanalih ali kako drugače motila delovanje sistema zaradi odlaganja usedlin in lepljivih snovi,
– stalno ali občasno povzročala hidravlične preobremenitve in tako škodljivo vplivala na delovanje javne kanalizacije,
– povzročala, da v kanalih nastajajo škodljivi plini,
– povzročala ogrevanje odpadne vode preko predpisane temperature,
– zavirala tehnološke postopke na čistilni napravi,
– povzročala onesnaženje z radioaktivnimi snovmi,
– vsebovala drugo snov, ki šteje za nevarno in škodljivo snov in katere koncentracija je nad s predpisi dovoljenimi mejnimi vrednostmi.
(2) V primeru, da nastane na objektih in napravah javne kanalizacije škoda zaradi nepravilnega ravnanja uporabnika, je ta dolžan izvajalcu javne službe poravnati vse stroške za odpravo škode.
41. člen
(posegi v območje kanalizacije)
Uporabnikom in drugim nepooblaščenim osebam ni dovoljeno posegati v objekte in naprave javne kanalizacije. Na vplivnem območju kanalizacije se ne sme graditi objektov, spreminjati višine nad kritja (zasipa) kanalizacijskega omrežja, zasipavati pokrovov jaškov in izvajati ostalih aktivnosti, ki bi lahko povzročile poškodbe na kanalizacijskem omrežju ali ovirale njegovo delovanje in vzdrževanje. Prav tako ni dovoljeno posegati v obstoječe interne kanalizacijske objekte in naprave drugih uporabnikov ali jim celo preprečiti odvod odpadne vode v javno kanalizacijsko omrežje.
42. člen
(obveznosti izvajalcev del)
(1) Izvajalci del, kateri izvajajo vzdrževalna in druga dela na cestah, ulicah in trgih ter s svojimi deli posegajo v in na območje kanalizacijskega omrežja oziroma drugih naprav in objektov, ki so potrebni za odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda, si morajo predhodno pridobiti soglasje izvajalca javne službe.
(2) Izvajalci del morajo pri vzdrževanju in rekonstrukciji cest, ulic in trgov vzpostaviti kanalizacijsko omrežje in naprave v prvotno stanje.
(3) Investitorji oziroma izvajalci gradbenih, vzdrževalnih, rekonstrukcijskih in drugih del pri vseh posegih v prostor ter upravljavci električnega omrežja, telefona, plinovoda, toplovoda in ostale infrastrukture morajo pred opravljanjem del na svojih objektih in napravah, ki bi lahko imela za posledico motnje pri odvajanju odpadne vode ali poškodbe na infrastrukturi po tem odloku, o nameravanem pričetku del obvestiti izvajalca in naročiti zakoličbo podzemnih vodov in nadzor izvajalca javne službe najmanj 15 dni pred pričetkom del.
(4) V primeru, ko do poškodb vseeno pride, morajo investitorji oziroma izvajalci to nemudoma sporočiti izvajalcu javne kanalizacije in poravnati stroške popravila.
9. VIRI FINANCIRANJA JAVNE SLUŽBE IN NAČIN NJENEGA OBLIKOVANJA
43. člen
(viri financiranja storitev)
Izvajalec javne službe pridobiva sredstva za izvajanje javne službe:
– iz plačil uporabnikov storitev javne službe,
– iz proračuna občine,
– iz dotacij, donacij in subvencij,
– iz drugih virov, določenih z zakonom ali odlokom občine.
44. člen
(viri financiranja infrastrukture)
Sredstva za razvoj infrastrukture se pridobivajo:
– iz plačil uporabnikov storitev javne službe,
– iz proračuna občine,
– iz dotacij, donacij in subvencij,
– iz drugih virov, določenih z zakonom ali odlokom občine.
10. VRSTA IN OBSEG OBJEKTOV IN NAPRAV, POTREBNIH ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE
45. člen
(gospodarska javna infrastruktura)
(1) Javna kanalizacija je gospodarska javna infrastruktura, ki jo zagotavlja občina.
(2) Javna kanalizacija iz prvega odstavka tega člena so infrastrukturni objekti in naprave kanalizacije, namenjeni izvajanju občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode.
(3) Infrastrukturne objekte in naprave javne kanalizacije iz drugega odstavka tega člena lahko pod enakimi pogoji, določenimi z zakonom, tem odlokom in drugimi občinskimi predpisi, uporablja vsakdo.
(4) Uporaba objektov in naprav iz prvega odstavka tega člena je obvezna na vseh območjih, kjer je vzpostavljen javni kanalizacijski sistem.
(5) Javna kanalizacija iz prvega odstavka tega člena je javno dobro in izven pravnega prometa. Na njej ni mogoče dobiti lastninske pravice s priposestvovanjem ali drugih stvarnih pravic.
11. MERITVE KOLIČIN IN OBRAČUN ODVEDENE TER OČIŠČENE ODPADNE VODE
46. člen
(elementi za obračun)
V okviru javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih voda se uporabnikom obračunajo storitve javne službe, kot jih določa 3. člen tega odloka.
47. člen
(merilno mesto na kanalizacijskem priključku)
(1) Merilno mesto je objekt na kanalizacijskem priključku uporabnika, ki služi nadzoru in kontroli odpadnih vod posameznega uporabnika, kadar je to zahtevano z veljavnimi predpisi in tehničnim pravilnikom, ali uporabnik uporablja lasten vodni vir, za katerega mora imeti pridobljeno vodno dovoljenje skladno s področnim predpisom.
(2) Uporabnik, ki odvaja industrijsko odpadno vodo, je dolžan zgraditi merilno mesto in mora predhodno izvajalcu predložiti projekt za izvedbo merilnega mesta. V osmih dneh po izgradnji merilnega mesta mora uporabnik pisno zaprositi izvajalca za nadzorni pregled merilnega mesta.
(3) Uporabnik iz prejšnjega odstavka mora po izvedbi merilnega mesta:
– voditi obratovalni dnevnik merilnega mesta,
– dovoliti izvajalcu dostop do merilnega mesta in mu omogočiti pregled obratovalnega dnevnika,
– dovoliti izvajalcu odvzem vzorcev odpadne vode za določitev kvalitete odpadne vode in meritve količine odpadne vode ter
– izvajalcu dovoliti redno pregledovanje delovanja merilnih naprav.
48. člen
(okvara obračunskega vodomera oziroma merilne naprave)
(1) Kolikor izvajalec ali uporabnik ugotovita, da je obračunski vodomer oziroma merilna naprava v okvari ali je ugotovljen nedovoljen način rabe ali če iz drugega razloga ni mogoče odčitati obračunskega vodomera oziroma merilne naprave, je osnova za obračun povprečna mesečna poraba zadnjega obračunskega obdobja, ki je bila ugotovljena na osnovi odčitkov oziroma v obdobju 12 mesecev pred nastankom okvare.
(2) Plačila storitev javne službe se oprosti uporabniku, ki izkaže, da je prišlo do okvare internega omrežja, voda pa ni odtekala v kanalizacijo, in sicer za tisto količino vode, ki presega povprečno dnevno porabo zadnjega obračunskega obdobja, ki je bila ugotovljena na osnovi odčitkov oziroma v obdobjih 12 mesecev pred nastankom okvare.
12. CENE STORITEV JAVNE SLUŽBE
49. člen
(oblikovanje cen)
Cene storitev javne službe se oblikujejo v skladu z določili veljavnega predpisa o oblikovanju cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja.
13. JAVNA POOBLASTILA IZVAJALCA JAVNE SLUŽBE
50. člen
(javna pooblastila)
(1) Izvajalec javne službe v okviru storitev javne službe izdaja projektne pogoje, soglasja k projektnim rešitvam, smernice in mnenja v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov in urejanje prostora.
(2) Za izvajanje nalog iz prejšnjega odstavka tega člena mora imeti izvajalec javne službe zaposleno osebo z opravljenim strokovnim izpitom iz upravnega postopka.
(3) Občina poveri izvajalcu javne službe vzpostavitev, vodenje in vzdrževanje katastra komunalnih naprav, ki se uporabljajo za opravljanje dejavnosti javne službe.
(4) Strokovno-tehnične, organizacijske in razvojne naloge javne službe, ki z občinskim aktom ali s pogodbo z izvajalcem javne službe niso prenesene na izvajalca javne službe, opravlja občinska uprava.
(5) Strokovno-tehnične, organizacijske in razvojne naloge javne službe, ki jih občina lahko prenese na izvajalca javne službe, so:
– razvoj, načrtovanje in pospeševanje dejavnosti javne službe,
– investicijsko načrtovanje in gospodarjenje z objekti in napravami, potrebnimi za izvajanje dejavnosti javne službe.
14. NADZOR NAD IZVAJANJEM JAVNE SLUŽBE
51. člen
(nadzorni organ)
(1) Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka izvaja pristojni občinski inšpekcijski organ.
(2) Pri izvajanju nadzora lahko pristojni občinski inšpekcijski organ izdaja odločbe ter odreja druge ukrepe, katerih namen je zagotoviti izvrševanje določb tega odloka.
(3) Pri izvajanju nadzora ima inšpekcijski organ iz prejšnjega odstavka poleg pravic in dolžnosti, ki jih ima po drugih predpisih, še naslednje pravice in dolžnosti:
– nadzorovati priključevanje na javno kanalizacijo,
– pregledovati dokumentacijo v zvezi s priključevanjem na javno kanalizacijo in odrediti odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti,
– nadzorovati praznjenje, čiščenje in zasutje greznic ter pregledovati dokumentacijo v zvezi s praznjenjem greznic in odrediti odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti,
– nadzorovati izvajanje ukrepov v zvezi z odvajanjem komunalne in padavinske odpadne vode,
– v nujnih primerih, ko bi bila ogrožena zdravje in varnost premoženja ljudi, odrediti ukrepe, da se odvrne nevarnost ali prepreči škoda,
– nadzorovati delovanje malih komunalnih čistilnih naprav in kakovost te vode pred izpustom v kanalizacijo in odrediti odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti.
(4) Pristojni organ občinske uprave ima pravico kadarkoli vpogledati v evidence, ki jih je dolžan voditi izvajalec javne službe.
15. PREDPISI, SPREJETI NA PODLAGI TEGA ODLOKA
52. člen
(cenik storitev, elaborat)
(1) Izvajalec javne službe mora v zakonsko predvidenem roku izdelati elaborat o oblikovanju cene odvajanja in čiščenja odpadne vode in sprejeti cenik storitev, navedenih v tem odloku in ga predložiti v potrditev občinskemu svetu.
(2) Cenik storitev in njegove spremembe in dopolnitve se objavijo v uradnem listu Republike Slovenije in začnejo veljati petnajsti dan po objavi.
53. člen
(tehnični pravilnik)
(1) Tehnični pravilnik, s katerim se določijo podrobnejši pogoji za projektiranje, tehnično izvedbo in izvajanje storitev, pripravi izvajalec javne službe najkasneje v treh mesecih od uveljavitve tega odloka.
(2) Tehnični pravilnik, njegove spremembe in dopolnitve sprejme občinski svet, in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Veljati začne petnajsti dan po objavi.
16. KAZENSKE DOLOČBE
54. člen
(prekrški)
(1) Z globo 1.000 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba, če:
– se ne priključi na javno kanalizacijo (tretji odstavek 16. člena),
– uporabnik zgradi priključek brez predhodnega soglasja izvajalca javne službe (šesti odstavek 16. člena),
– pred gradnjo kanalizacijskega priključka ne prijavi gradnje izvajalcu javne službe (prvi odstavek 19. člena),
– priključi spojni kanal na javno kanalizacijo, kadar to ni dovoljeno (drugi odstavek 20. člena),
– hišni priključek izvede v naravno okolje ali odpadno vodo izpušča v naravno okolje,
– ne odklopi priključka v skladu z določili 22. člena tega odloka,
– prekine odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode drugemu uporabniku (drugi odstavek 39. člena),
– v javno kanalizacijo odvaja komunalno odpadno vodo v nasprotju z določili 40. člena tega odloka,
– ne pridobi predhodnega soglasja izvajalca javne službe pred izvedbo del, s katerimi posegajo v in na območje kanalizacijskega omrežja oziroma drugih naprav in objektov, ki so potrebni za odvodnjavanje in čiščenje odpadnih komunalnih in padavinskih voda (prvi odstavek 42. člena).
(2) Z globo 600 evrov se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tega člena samostojni podjetnik posameznik.
(3) Z globo 500 evrov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika.
4) Z globo 400 evrov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje fizična oseba.
17. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
55. člen
(ureditev priključitve)
(1) Uporabniki storitev odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode v objektih, ki na dan uveljavitve tega odloka niso priključeni na javno kanalizacijo v skladu s predpisi, čeprav je na območju zgrajena javna kanalizacija in predana v uporabo, morajo izvesti priključitev v roku šestih mesecev od uveljavitve tega odloka.
(2) Uporabnikom storitev javne službe iz prejšnjega odstavka se do ureditve priključitve v skladu s prejšnjim odstavkom zaračunava storitev javne službe odvajanja in čiščenja odpadne vode.
56. člen
(obračun odvoza grezničnih gošč in odvečnega blata iz malih komunalnih čistilnih naprav)
Do vzpostavitve popolnega katastra greznic in zagotovitve ustrezne tehnične opremljenosti izvajalca se storitve vezane na prevzemanje in čiščenje komunalne odpadne vode in blata iz greznic in blata malih komunalnih čistilnih naprav obračunavajo po naročenih in izvedenih storitvah in po ceniku izvajalca.
57. člen
(ločen obračun odvajanja in čiščenja padavinskih voda s streh)
(1) Izvajalec po izdelavi katastra prispevnih površin za obračunavanje padavinske odpadne vode oblikuje cene za zaračunavanje storitve odvajanja in čiščenja padavinske odpadne vode s streh in jih da v potrditev.
(2) Cene iz prejšnjega odstavka potrdi občinski svet občine.
(3) Do izdelave katastra iz prvega odstavka tega člena se stroški odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode s streh ne obračunavajo ločeno.
58. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode v Občini Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 55/09).
59. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00700-0011/2014-2(130)
Slovenske Konjice, dne 29. maja 2014
Župan
Občine Slovenske Konjice
Miran Gorinšek l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti