Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2014 z dne 23. 6. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2014 z dne 23. 6. 2014

Kazalo

1949. Odlok o načinu opravljanja lokalnih gospodarskih javnih služb pogrebne in pokopališke storitve ter upravljanje s pokopališči, urejanje ter vzdrževanje pokopališč v Občini Slovenske Konjice, stran 5236.

Na podlagi 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98, 127/06 – ZJZP, 38/10, 57/11 – ORZGJS40), 3. člena Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč (Uradni list SRS, št. 34/84, Uradni list SFRJ, št. 83/89, Uradni list SRS, št. 5/90, Uradni list RS, št. 26/90, 10/91, 17/91 – ZUDE, 13/93, 66/93, 110/02 – ZGO-1, 2/04 – ZZdrl-A), 16. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 118/07 – uradno prečiščeno besedilo in 18/10) je Občinski svet Občine Slovenske Konjice na 30. redni seji dne 29. 5. 2014 sprejel
O D L O K
o načinu opravljanja lokalnih gospodarskih javnih služb pogrebne in pokopališke storitve ter upravljanje s pokopališči, urejanje ter vzdrževanje pokopališč v Občini Slovenske Konjice
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(uporaba izrazov)
V odloku uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.
2. člen
(javna služba)
Ta odlok določa način opravljanja lokalnih gospodarskih javnih služb pogrebne in pokopališke storitve ter upravljanje s pokopališči, urejanje ter vzdrževanje pokopališč (v nadaljevanju: javni službi) na območju Občine Slovenske Konjice (v nadaljevanju: občina).
3. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se določa način opravljanja javne službe, ki obsega:
– organizacijsko in prostorsko zasnovo opravljanja javne službe,
– vrsto in obseg storitev javne službe ter njihovo prostorsko razporeditev,
– pogoje za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin,
– pravice in obveznosti uporabnikov,
– vire financiranja javne službe in način njenega oblikovanja,
– vrsto in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje javne službe,
– cene storitev javne službe,
– nadzor nad izvajanjem javne službe.
4. člen
(uporabniki)
Uporabniki javne službe so svojci umrlega oziroma osebe, ki so z umrlim stalno živele ali ga preživljale oziroma druge osebe, določene z zakonom, ki ureja pokopališko in pogrebno dejavnost ter urejanje pokopališč.
5. člen
(uporaba predpisov)
Za vprašanja v zvezi z izvajanjem javne službe iz 2. člena tega odloka, ki niso posebej urejena s tem odlokom, se uporabljajo določila zakona, ki ureja pokopališko in pogrebno dejavnost ter urejanje pokopališč.
2. ORGANIZACIJSKA IN PROSTORSKA ZASNOVA OPRAVLJANJA JAVNE SLUŽBE
6. člen
(oblika zagotavljanja javne službe)
(1) Javno službo pogrebnih in pokopaliških dejavnosti oziroma storitev zagotavlja Občina Slovenske Konjice v obsegu in pod pogoji, določenimi s tem odlokom in drugimi predpisi. Javna služba se opravlja kot koncesionirana dejavnost (v nadaljevanju: koncesionar).
(2) Javno službo urejanja pokopališč zagotavlja Občina Slovenske Konjice v obliki javnega podjetja v obsegu in pod pogoji, določenimi s tem odlokom in drugimi predpisi. Izvajalec javne službe urejanja pokopališč je Javno komunalno podjetje d.o.o. Slovenske Konjice (v nadaljevanju: izvajalec javne službe).
(3) Občina izvajanje dejavnosti javne službe lahko prenese na za to usposobljene in registrirane izvajalce s podelitvijo koncesije. Predmet in pogoji za podelitev koncesije ter druga vprašanja v zvezi z izvajanjem javne službe se določijo s posebnim odlokom (koncesijski akt).
7. člen
(območje zagotavljanja javne službe)
Opravljanje javnih služb se izvaja na območju celotne občine.
3. VRSTA IN OBSEG JAVNE SLUŽBE
8. člen
(vrsta in obseg storitev javne službe)
(1) S storitvami javne službe se zagotavlja pokopališka in pogrebna dejavnost ter urejanje pokopališč.
(2) Pokopališka in pogrebna dejavnost obsega:
– pogrebne storitve,
– storitve v zvezi z upepeljevanjem.
(3) Urejanje pokopališča obsega:
– vzdrževanje pokopališča,
– razdelitev na posamezne zvrsti grobov,
– oddajanje prostorov za grobove v najem
– prekop grobov po preteku mirovalne dobe,
– opustitev pokopališč.
9. člen
(pogrebne dejavnosti)
(1) Pogrebne dejavnosti so tiste, ki se izvajajo praviloma izven območja pokopališča, in zajemajo naslednje storitve:
– urejanje dokumentacije,
– ureditev pokojnika,
– prevoz pokojnika.
(2) Pogrebna dejavnost je predmet trga in proste izbire občanov. Storitve pogrebne dejavnosti se plačujejo v skladu s ceniki izvajalcev pogrebne dejavnosti. Teh cenikov občina ne potrjuje.
10. člen
(pokopališke dejavnosti)
Pokopališke dejavnosti so tiste, ki se izvajajo na območju pokopališču, in obsegajo:
– zagotovitev uporabe mrliške vežice in priprava vežice za sprejem pokojnika,
– določanje mesta, datuma in ure pokopa, praviloma v dogovoru z naročnikom,
– izvajanje pogrebnih svečanosti,
– izkop in zasip jame ter zaščita sosednjih grobov,
– prva ureditev groba,
– vodenje evidence o grobovih in pokopih,
– skrb za ureditev in vzdrževanje mrliških vežic in njihovih funkcionalnih zemljišč ter vzdrževalna dela na drugih objektih in napravah na območju pokopališč.
11. člen
(urejanje pokopališča)
Urejanje pokopališča obsega predvsem naslednja opravila:
– dajanje grobov v najem,
– čiščenje in odstranjevanje odpadkov in snega,
– odvoz odpadkov na odlagališče,
– vzdrževanje zelenih površin (košnja, obrezovanje, odstranjevanje plevela ipd.),
– vzdrževanje poti,
– vzdrževanje reda in miru na pokopališču, kolikor ne gre za izvrševanje javnih pooblastil,
– sodelovanje pri sodno odrejenih izkopih,
– vodenje katastra pokopališč in izdelava načrta pokopališča z razdelitvijo na oddelke, grobove in žarne niše, evidenco grobnih mest z oznako, evidenco pokopanih oseb v posameznem grobnem mestu in datum pokopa,
– izdajanje dokumentov v postopku za prekop ali pokop umrlih ali prenos posmrtnih ostankov,
– opravljanje prekopov grobov po mirovalni dobi in nadziranje del na pokopališču.
4. POGOJI ZA ZAGOTAVLJANJE IN UPORABO STORITEV JAVNE SLUŽBE
12. člen
(pogoji za zagotavljanje in uporabo storitev javne službe)
Koncesionar opravlja pogrebne in pokopališke dejavnosti oziroma storitve in izvajalec javne službe ureja pokopališče na krajevno običajen način, z dostojanstvom in spoštovanjem do umrlih ter v skladu z zakonom, ki ureja pokopališko in pogrebno dejavnost ter urejanje pokopališč, tem odlokom in odlokom, s katerim se uredi pokopališki red v občini.
5. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPORABNIKOV STORITEV JAVNE SLUŽBE
13. člen
(trajno, nemoteno in kvalitetno izvajanje javne službe)
Uporabniki imajo pravico do trajnega, nemotenega in kvalitetnega zagotavljanja storitev javne službe, ki je enako dostopna vsem uporabnikom na območju občine.
14. člen
(pravice uporabnikov)
Uporabnik ima naslednje pravice:
– lahko izbere pokopališče, kjer naj bi bil umrli pokopan,
– lahko zahteva, da se umrli izkoplje in prenese na drugo pokopališče ali v drug grob na istem pokopališču, in sicer po poprejšnjem soglasju najemnika groba in z dovoljenjem občinske uprave,
– če je živel z umrlim, odloči o način pokopa in pogrebnih svečanosti, če umrli o tem ni izrazil svoje volje,
– če je živel z umrlim, lahko zahteva, da se pogreb opravi v ožjem družinskem krogu,
– pravico do najema groba, če je plačal stroške pokopa.
15. člen
(obveznosti uporabnikov)
Uporabnik storitev javne službe ima naslednje dolžnosti:
– mora prijaviti pokop umrlega izvajalcu javne službe,
– če je dedič, mora poravnati stroške pokopa, če ni dogovorjeno drugače.
6. VIRI FINANCIRANJA
16. člen
(viri financiranja storitev)
Sredstva za izvajanje javne službe ter sredstva za razvoj oziroma vzdrževanje infrastrukture se pridobivajo:
– iz plačil uporabnikov storitev javne službe,
– iz proračuna občine,
– iz dotacij, donacij in subvencij,
– iz drugih virov, določenih z zakonom ali odlokom občine.
7. VRSTA IN OBSEG NAPRAV, POTREBNIH ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE
17. člen
(infrastruktura lokalnega pomena)
(1) Infrastrukturo lokalnega pomena, potrebno za izvajanje javne službe, sestavljajo zemljišča, na katerih se izvaja pokopališka in pogrebna dejavnost ter z njimi povezani objekti in naprave (npr. mrliška vežica).
(2) Objekte za izvajanje pokopališke in pogrebne dejavnosti lahko pod enakimi, z zakonom, tem odlokom in drugimi občinskimi predpisi uporablja vsakdo.
8. CENE STORITEV JAVNE SLUŽBE
18. člen
(oblikovanje in objava cen)
(1) Cene storitev javne službe se določijo s cenikom, ki ga na predlog izvajalca javne službe urejanja pokopališč in koncesionarja pogrebnih in pokopaliških storitev potrdi občinski svet občine.
(2) Cenik storitev, njegove spremembe in dopolnitve se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije in na uradni spletni strani občine.
9. NADZOR NAD IZVAJANJEM JAVNE SLUŽBE
19. člen
(nadzor)
(1) Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka izvajata pristojni občinski inšpekcijski organ ter občinska uprava občine.
(2) Pri izvajanju nadzora lahko pristojni občinski inšpekcijski organ izdaja odločbe ter odreja druge ukrepe, katerih namen je zagotoviti izvrševanje določb tega odloka.
(3) Pristojni organ občinske uprave občine ima pravico kadarkoli vpogledati v evidence, ki jih je dolžan voditi izvajalec javne službe, pri čemer je dolžan spoštovati določila zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
20. člen
(objava in začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00700-0009/2014
Slovenske Konjice, dne 29. maja 2014
Župan
Občine Slovenske Konjice
Miran Gorinšek l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti