Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2014 z dne 20. 6. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2014 z dne 20. 6. 2014

Kazalo

1861. Odlok o občinskih javnih cestah ter urejanju javnih površin na območju Občine Kočevje, stran 5025.

Na podlagi 16. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10 in 48/12), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04, 20/06 in 108/09), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09 in 51/10), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO in 127/06 – ZJZP in 38/10 – ZUKN), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 7/03, 86/04, 44/05, 40/06, 108/09, 45/10 in 9/11) ter 27. člena Statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 23/99, 53/99 – popr., 73/02, 117/02, 43/03 in 44/05) je Občinski svet Občine Kočevje na 36. redni seji dne 27. 5. 2014 sprejel
O D L O K
o občinskih javnih cestah ter urejanju javnih površin na območju Občine Kočevje
A. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina odloka)
Ta odlok ureja področje javnih cest in javnih površin v Občini Kočevje, postopek kategorizacije, upravljanje in graditev ter vzdrževanje in varstvo občinskih cest in prometa na njih, določitev gospodarske javne službe za »vzdrževanje občinskih javnih cest« in »urejanje in čiščenje javnih površin«, postopke in pogoje za poseganje v občinske ceste in druge javne površine ter zagotavljanje njihovega varstva, inšpekcijsko nadzorstvo nad občinskimi cestami in drugimi površinami ter kaznovanje kršitev tega odloka, druga vprašanja v zvezi z upravljanjem občinskih cest in drugih javnih površin.
2. člen
(pomen izrazov)
Izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo enak pomen, kot je določen v Zakonu o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12 in 36/2014 – Odl. US; v nadaljnjem besedilu: ZCes-1).
3. člen
(pristojni organ)
(1) Pristojni organ za izvajanje tega odloka, je organ občinske uprave, stvarno pristojen za gospodarske javne službe (v nadaljevanju: pristojni organ).
(2) Gospodarsko javno službo vzdrževanja občinskih javnih cest in urejanja in čiščenja javnih površin v Občini Kočevje opravlja javno podjetje Komunala Kočevje d.o.o. (v nadaljevanju: izvajalec), na podlagi sklenjenih pogodb o opravljanju javne službe.
(3) Občinski svet lahko odloči, da se za izvajanje gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih javnih cest in urejanja in čiščenja javnih površin v Občini Kočevje, skupaj ali posebej, v celoti ali delno, podeli koncesijo, skladno z zakonom in podzakonskimi akti.
4. člen
(javne ceste in javno dobro)
(1) Občinske javne ceste so javno dobro v upravljanju občine in so izven pravnega prometa.
(2) Na prometnih površinah zunaj vozišča javne ceste in na površinah ob njej, ki so namenjene opravljanju dejavnosti, namenjenih udeležencem v prometu, je mogoče za opravljanje takih dejavnosti (spremljajoče dejavnosti) po pogojih in postopku iz zakona in tega odloka pridobiti posebno pravico uporabe. Smiselno enako velja za druge javne površine po tem odloku.
5. člen
(predpisi o graditvi in vzdrževanju občinskih cest)
Občinske ceste na območju občine se načrtujejo, projektirajo, gradijo in vzdržujejo na način in pod pogoji, ki jih določajo predpisi, ki urejajo projektiranje javnih cest, prometno signalizacijo in prometno opremo, način označevanja in zavarovanja del in ovir v prometu, cestne priključke, avtobusna postajališča, ter predpisi, ki urejajo vrste vzdrževalnih del na cestah ter nivo rednega vzdrževanja javnih cest.
6. člen
(druge javne površine)
(1) Druge javne površine po tem odloku so vse površine, ki imajo značaj javnega dobra v lasti občine in ne sodijo med ceste v smislu ZCes-1 ter jih delno ali v celoti ne vzdržujejo ali upravljajo izvajalci drugih javnih služb. Druge javne površine so praviloma parki, drevoredi, zelenice in drugi javni nasadi, igrišča in podobne rekreacijske površine, površine namenjene pešcem, ki niso kategorizirane kot javne ceste, in podobne površine v lasti občine, ki so prosto dostopne vsakomur pod enakimi pogoji in njihovo vzdrževanje načeloma bremeni občinski proračun.
(2) Kot druge javne površine se obravnavajo tudi površine, ki sicer nimajo statusa javnega dobra in se ne glede na lastnino, začasno, do ureditve v skladu s prostorskimi akti, na podlagi ustreznega pravnega akta, uporabljajo za javne namene.
(3) Seznam javnih površin pripravi izvajalec in potrdi občina.
7. člen
(smiselna uporaba zakona)
Vsa vprašanja, ki se nanašajo na javne ceste in niso neposredno urejena s tem odlokom, se rešujejo ob smiselni uporabi ZCes-1 in na njem temelječih predpisih.
B. SKUPNE DOLOČBE
I. IZVAJANJE JAVNIH GOSPODARSKIH SLUŽB VZDRŽEVANJA OBČINSKIH JAVNIH CEST IN UREJANJA IN ČIŠČENJA JAVNIH POVRŠIN
8. člen
(gospodarska javna služba vzdrževanja občinskih cest)
(1) Vzdrževanje občinskih javnih cest je obvezna gospodarska javna služba, ki obsega izvajanje dejavnosti vzdrževanja kategoriziranih občinskih cest in vodenje ter organiziranje postopkov njihovega obnavljanja ob naravnih nesrečah (neurje, poplava, plaz, potres, žled in podobno) in drugih izrednih oziroma nepredvidenih dogodkih.
(2) Izvajalec je dolžan nemudoma odpraviti vzroke, zaradi katerih je oviran ali ogrožen promet ali zaradi katerih lahko pride do hujših poškodb ceste in večje škode, kolikor to ni mogoče pa je dolžan označiti ovire in zavarovati promet s predpisano prometno signalizacijo, izvesti nujne ukrepe za zavarovanje ceste ter čim prej vzpostaviti prevoznost ceste.
9. člen
(gospodarska javna služba urejanja in čiščenja javnih površin)
(1) Urejanje in čiščenje javnih površin je obvezna javna gospodarska služba, ki obsega, kolikor ni s predpisi drugače določeno, naslednje naloge:
– negovanje in obnavljanje zelenic, okrasnega drevja, grmovnic, cvetličnih nasadov in druga dela, ki so potrebna, da so zelene površine urejene (košnja, obrezovanje, zalivanje, varovanje pred žledom in hudo zmrzaljo, visoko vodo, zasajevanje itd.);
– vzdrževanje in obnavljanje pešpoti, fontan in drugih javnih urejenih površin (čiščenje listja, snega …);
– varstvo zelenih površin pred poškodbami in boleznimi,
– postavljanje, obnavljanje in praznjenje košev za smeti na javnih površinah ter košev za pasje iztrebke;
– izobešanje zastav ob praznikih in ostalih priložnostih;
– postavljanje, obnavljanje in hramba klopi na javnih površinah;
– drugo, kar sodi v zagotavljanje urejenega videza zelenih površin.
(2) Urejanje zelenih površin se mora izvajati tako, da je zagotovljen primeren videz naselja in da pri tem niso omejevane druge pravice fizičnih in pravnih oseb.
10. člen
(financiranje javnih služb vzdrževanja občinskih javnih cest in urejanja in čiščenja javnih površin)
(1) Gospodarski javni službi se financirata iz proračuna Občine Kočevje.
(2) Podlaga za določitev višine potrebnih sredstev za vzdrževanje je letni program iz 11. člena tega odloka.
11. člen
(letni program vzdrževanja občinskih javnih cest in urejanja in čiščenja javnih površin)
(1) Gospodarski javni službi se izvajata na podlagi letnega programa izvajanja gospodarske javne službe.
(2) Izvajalec je dolžan vsako leto do 15. 10. pripraviti predlog letnega programa vzdrževanja občinskih javnih cest in urejanja in čiščenja javnih površin za prihodnje leto in ga predložiti občini v potrditev.
(3) Izvajalec je dolžan vsako leto najkasneje do 31. 3. pristojnemu organu predložiti poročilo o poslovanju in izvajanju gospodarske javne službe v preteklem letu.
12. člen
(vsebina letnega programa vzdrževanja občinskih javnih cest in urejanja in čiščenja javnih površin)
(1) Letni program vzdrževanja občinskih javnih cest določa pogostnost in prioritete vzdrževanja občinskih javnih cest, pogostnost in obseg ostalih del pri vzdrževanju, urejanju in čiščenju cest ter finančno ovrednotenje del.
(2) Letni program urejanja in čiščenja javnih površin določa pogostnost in prioritete urejanja javnih površin, pogostnost in obseg ostalih del pri vzdrževanju, urejanju in čiščenju javnih površin glede na območje ter finančno ovrednotenje del.
(3) Letni program urejanja in čiščenja javnih površin je sestavljen iz seznama javnih površin, ki so razdeljene v tri območja (A, B in C). Območje A obsega javne površine, ki se nahajajo v ožjem mestnem jedru in zahtevajo pogostejše vzdrževanje. Območje B obsega javne površine na širšem območju mestnega jedra. Območje C obsega ostale javne površine na območju občine. Meje območij in uvrstitev posameznih površin se določi z letnim programom.
13. člen
(vzdrževanje križišč in križanj)
(1) Za vzdrževanje križišč občinskih cest z nekategoriziranimi cestami, po katerih je dovoljen javni promet, v območju cestnega sveta občinske ceste, skrbi izvajalec v okviru vzdrževanja kategoriziranih cest.
(2) Vzdrževanje križanj občinskih cest z železniško progo urejajo predpisi o varnosti v železniškem prometu.
14. člen
(vzdrževanje cest ob preusmeritvah prometa)
(1) Občina oziroma izvajalec lahko zaradi zapore občinske ceste začasno preusmeri promet na državno cesto ali nekategorizirano cesto, po kateri je dovoljen javni promet.
(2) Za preusmeritev prometa z občinske ceste na nekategorizirano cesto, po kateri je dovoljen javni promet, mora občina oziroma izvajalec predhodno pridobiti soglasje lastnika te ceste ali od njega pooblaščenega upravljavca ceste. Če je med preusmeritvijo prometa z občinske ceste na nekategorizirano cesto, po kateri je dovoljen javni promet, treba povečati obseg vzdrževanja te ceste ali pa jo je treba pred tem usposobiti za prevzem dodatnega prometa, krije stroške teh ukrepov predlagatelj preusmeritve prometa.
C. OBČINSKE CESTE
I. KATEGORIZACIJA OBČINSKIH CEST
15. člen
(občinske ceste)
Občinska cesta je cesta, ki jo občina v skladu z merili o kategorizaciji občinskih cest, razglasi za javno cesto določene kategorije in jo lahko vsak prosto uporablja na način in pod pogoji, določenimi z zakonom in drugimi predpisi.
16. člen
(kategorizirane občinske ceste)
(1) Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste in javne poti.
(2) Kategorizirana občinska cesta je dovoljena za cestni promet, če ni s prometnim znakom določeno drugače.
17. člen
(nekategorizirane prometne površine)
Nekategorizirana cesta je vsaka prometna površina, na kateri se opravlja promet na način in pod pogoji, kot jih v skladu z veljavnimi predpisi, ki urejajo pravila cestnega prometa, določi lastnik ali od njega pooblaščen upravljavec.
18. člen
(postopek kategorizacije občinskih cest)
(1) Občinske ceste so določene in kategorizirane z Odlokom o kategorizaciji občinskih cest v Občini Kočevje (Uradni list RS, št. 52/09, 4/12).
(2) O spremembah in dopolnitvah kategorizacije odloča občinski svet na predlog župana.
(3) Predlog kategorizacije občinskih cest mora biti predhodno strokovno usklajen z Direkcijo Republike Slovenije za ceste po postopku, določenim v predpisu o merilih za kategorizacijo javnih cest.
(4) Občinska cesta, določena s sklepom Vlade Republike Slovenije o prenosu državne ceste med občinske ceste, ima kategorijo, določeno v sklepu.
(5) Spremembe kategorizacije občinskih cest se praviloma opravijo, kolikor je to potrebno glede na dejanske okoliščine.
(6) Rekonstruirani del občinske ceste ostane iste kategorije kot pred rekonstrukcijo.
19. člen
(opustitev občinske ceste)
(1) Občinska cesta ali njen del se lahko opusti, če se zgradi nova cesta ali del ceste, ki nadomesti prejšnjo.
(2) Opuščena občinska cesta ali njen del se uporabi za parkirišča, počivališča in druge potrebe udeležencev v prometu ali pa se agrotehnično obdela skladno s svojim okoljem.
(3) O opustitvi in ureditvi opuščene občinske ceste ali njenega dela, o morebitni ukinitvi statusa javnega dobra ter o njenem prenosu med nekategorizirane ceste odloči občinski svet na predlog župana.
20. člen
(prenos nekategoriziranih cest med občinske ceste)
(1) Za nekategorizirano cesto, po kateri poteka javni promet, lahko lastnik ali od njega pooblaščeni upravljavec te ceste predlaga občini njen prenos med občinske ceste.
(2) Predlog za nekategorizirane ceste v lasti Občine Kočevje poda oddelek, pristojen za gospodarske javne službe.
(3) O prenosu nekategorizirane ceste med občinske ceste odloči občinski svet na predlog župana, njena kategorizacija pa se opravi po postopku iz 18. člena tega odloka.
21. člen
(opredelitev kategorije javnih poti)
(1) Kategorija javne poti določa funkcijo javne ceste, ki jo ima za prometno povezovanje v določenem prostoru, ter njene tehnične in druge lastnosti, ki omogočajo hitro, varno in za okolje čim manj obremenjujoče odvijanje prometa v prostoru.
(2) Kot občinska javna pot se lahko kategorizira vsaka dostopna cesta znotraj naselja ali povezava med naselji, ki:
– izkazuje javno rabo in interes in
– tehnično ustreza nemotenemu odvijanju prometa (širina vozišča je vsaj 3,5 m v utrjeni makadamski ali boljši izvedbi, širina je v izjemnih primerih s soglasjem občine lahko tudi manjša) ter izpolnjuje vsaj enega od naslednjih pogojev:
a. predstavlja povezavo naselij ali delov naselij v občini in ne izpolnjuje predpisanih meril za lokalno cesto;
b. znotraj naselja oziroma v posameznem območju občine je njena pretežna funkcija dostop do zaključenih prostorskih enot (stanovanjske soseske, individualne gradnje, bloki, industrijske cone, nakupovalni in drugi centri);
c. predstavlja dostopno cesto do objektov turističnega pomena;
d. predstavlja drugo dostopno cesto do objektov občega pomena (vodno zajetje ipd.).
II. GRADITEV, REKONSTRUKCIJE OBČINSKIH CEST TER POSEGI V OBČINSKE CESTE
22. člen
(financiranje gradnje in investicijskega vzdrževanja)
Sredstva za graditev in investicijsko vzdrževanje kategoriziranih občinskih cest se zagotavljajo v proračunu občine, sredstva za vzdrževanje nekategoriziranih občinskih cest pa se praviloma zagotavljajo v proračunu krajevnih skupnosti, razen če gre za investicijsko vzdrževanje, cesta pa je predvidena za kategorizacijo.
23. člen
(varstvo okolja vzdolž občinske ceste)
(1) Občinske ceste morajo biti projektirane in grajene z upoštevanjem predpisov o varstvu okolja in tako, da bodo škodljivi vplivi na okolje zaradi pričakovanega prometa na njih čim manjši.
(2) Če je izvedba gradbenih ukrepov, ki so potrebni zaradi predpisanega varovanja okolja, cenejša na zemljišču ali objektu soseda, se lahko na podlagi pravnega posla, sklenjenega med sosedom in investitorjem, občinske ceste, ali na drug, z zakonom določen način, zemljišče odkupi, razlasti ali ustanovi stvarna služnost za takšno izvedbo.
24. člen
(projektiranje občinskih cest)
(1) Elementi za projektiranje občinske ceste se določijo v skladu s predpisom o projektiranju javnih cest in njihovih elementov s stališča zagotavljanja prometne varnosti in ekonomičnosti njihove graditve in vzdrževanja. Njihova širina se določi skladno z občinskimi planskimi akti (3,5 m, 4,5 m, 5 m, 6 m ipd.).
(2) Občina lahko ob vseh kategoriziranih javnih cestah na območju občine (državne in občinske ceste) v prostorskih aktih določi širino varovalnih pasov, s katerimi spremeni namensko rabo (transportni namen) in s tem zagotovi zemljišča, ki so potrebna za ureditev zemljiškoknjižnega stanja (brezplačni prenos zemljišč, odkup ali razlastitev zemljišč).
(3) V projektni dokumentaciji za gradnjo ali rekonstrukcijo občinske ceste se določijo tudi prometna ureditev občinske ceste in ureditev navezav na obstoječe ceste ter pristopov do objektov in zemljišč ob cesti (priključki) ter predvidijo površine zunaj vozišča ceste za parkirišča, avtobusna postajališča in druge prometne površine za opravljanje spremljajočih dejavnosti.
(4) Javne ceste morajo biti projektirane in zgrajene tako, da je omogočeno normalno gibanje oseb z omejeno sposobnostjo gibanja.
25. člen
(pridobitev zemljišč)
(1) Zaradi pridobitve potrebnih zemljišč za gradnjo ali rekonstrukcijo občinske ceste se lahko v skladu z zakonom na zahtevo investitorja lastninska pravica na zemljišču in drugi nepremičnini še pred pravnomočnostjo postopka razlastitve ali druge omejitve lastninske pravice ta pravica odvzame ali omeji, če ne pride do sklenitve pogodbe med investitorjem in lastnikom te nepremičnine.
(2) Če obstoječa občinska cesta poteka po nepremičninah, ki so v lasti drugih oseb, ne v lasti Občine Kočevje, se lahko lastninska pravica odvzame ali omeji proti odškodnini ali nadomestilu v naravi v posebnem postopku razlastitve, določenem v Zakonu o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr., 58/03 – ZZK-1, 33/07 – ZPNačrt, 108/09 – ZGO-1C in 80/10 – ZUPUDPP).
(3) Če je treba zaradi rekonstrukcije javne ceste, s katero se ne posega izven njenega varovalnega pasu, ali za gradnjo nove ceste izvesti razlastitev ali obremenitev lastninske pravice na nepremičnini, pa za to rekonstrukcijo oziroma gradnjo ni potrebna priprava prostorskega akta, se javna korist za to razlastitev oziroma obremenitev lastninske pravice ugotovi s sklepom občinskega sveta.
(4) Predlog za izdajo sklepa iz prejšnjega odstavka mora vsebovati dokazilo o skladnosti načrtovane rekonstrukcije oziroma gradnje s prostorskim aktom, ki ureja prostor v območju rekonstrukcije ceste, grafičen prikaz lege rekonstrukcije ceste na zemljiščih, načrt parcelacije ter seznam parcel s površinami in utemeljitev javne koristi.
(5) Šteje se, da je javna korist za razlastitev nepremičnin, po katerih poteka obstoječa javna cesta, ugotovljena, če ob vložitvi zahteve za razlastitev po njej poteka cestni promet v skladu s prvim odstavkom 3. člena ZCes-1.
26. člen
(gradnja obračališč za avtobuse in avtobusnih postajališč)
(1) Obračališča za avtobuse na rednih linijah se praviloma urejajo izven vozišča.
(2) Avtobusna postajališča se morajo praviloma urediti zunaj vozišča.
(3) Ne glede na določbi prejšnjih dveh odstavkov lahko pristojni organ v soglasju z občinskim inšpektorjem ter po posvetovanju s policijo po presoji okoliščin, pomembnih za varnost prometa, izjemoma izda dovoljenje za ureditev avtobusnega postajališča na vozišču ceste. Če ugotovi, da za tako postajališče ni več potrebe ali da je postalo prometno nevarno, prekliče dovoljenje.
(4) Pri predvideni gradnji ali rekonstrukciji občinske ceste pristojni organ določi gradnjo potrebnih avtobusnih postajališč in obračališč, ob upoštevanju predlogov javnih prevoznikov.
27. člen
(obveznost obveščanja o posegih v občinsko cesto)
(1) Investitorji oziroma upravljavci objektov in naprav v ali ob cestnem telesu, ki nameravajo graditi ali rekonstruirati svoje objekte in naprave v občinski cesti, morajo o tem obvestiti občino najmanj 30 dni pred začetkom del, da ta lahko svoja nameravana dela uskladi z gradnjo oziroma rekonstrukcijo teh objektov in naprav in mu dati na razpolago načrte in podatke, potrebne za uskladitev del.
(2) Določbe prejšnjega odstavka veljajo smiselno tudi za pristojni organ, ki mora o gradnji ali rekonstrukciji občinske ceste obvestiti investitorje oziroma upravljavce drugih objektov in naprav v ali ob cestnem telesu.
28. člen
(tehnični pogoji za posege)
(1) Izvajalec pripravi, občina pa potrdi tehnične pogoje za izvedbo prekopov javnih cest, vzpostavitev prekopov v prvotno stanje ter za ostale posege v cestno telo.
(2) Tehnični pogoji se objavijo na spletni strani izvajalca in občine.
III. UPRAVLJANJE IN VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST
29. člen
(opravljanje strokovnih nalog za občinske ceste)
(1) Strokovno-tehnične, razvojne, organizacijske in upravne naloge za graditev, vzdrževanje in varstvo občinskih cest opravlja organ občine, pristojen za javne gospodarske službe.
(2) Naloge pristojnega organa (javna oziroma druga pooblastila) so:
– vodenje predpisanih evidenc o občinskih cestah in zagotavljanje podatkov za potrebe izračuna zagotovljene porabe občine in vodenje združene evidence o javnih cestah (kataster cest oziroma baza cestnih podatkov s katastrom prometne signalizacije);
– izdelava strokovnih podlag za načrtovanje razvoja in vzdrževanja občinskih cest in izdelavo osnutkov teh planov;
– izvajanje postopkov za oddajanje del na občinskih cestah, za katere je predpisana izbira izvajalca na podlagi predpisov o javnih naročilih;
– vodenje postopkov za določitev mej javne ceste;
– organiziranje štetja prometa na občinskih cestah in obdelava zbranih podatkov;
– spremljanje prometnih tokov na občinskih cestah in priprava predlogov sprememb njihove prometne ureditve in prometne ureditve na državnih cestah, ki potekajo po območju občine;
– naloge v zvezi z obveščanjem javnosti o stanju občinskih cest in prometa na njih;
– izdajanje projektnih pogojev, dovoljenj in soglasij, določenih z ukrepi za varstvo občinskih cest in za zavarovanje prometa na njih.
(3) Naloge pristojnega organa v zvezi z investicijami v občinske ceste, se lahko delno ali v celoti, na podlagi pogodbe prenese na izvajalca gospodarske javne službe.
(4) Pristojni organ izvaja tudi naloge nadzora nad izvajanjem gospodarske javne službe.
30. člen
(odgovornost za stanje občinskih cest)
Kategorizirane občinske ceste se morajo redno vzdrževati in obnavljati tako, da ob upoštevanju njihovega pomena za povezovanje prometa v prostoru, gospodarnosti vzdrževanja, predpisov, ki urejajo javne ceste, omogočajo varno odvijanje prometa.
IV. VARSTVO OBČINSKIH CEST
31. člen
(varovalni pas ob občinski cesti)
(1) Da se preprečijo škodljivi vplivi posegov v prostor ob občinski cesti, na občinsko cesto in promet na njej, se ob teh cestah določi varovalni pas, v katerem je raba prostora omejena.
(2) Gradnja in rekonstrukcija gradbenih objektov ter postavljanje kakršnih koli drugih objektov in naprav v varovalnem pasu občinske ceste so dovoljeni le s soglasjem občine.
(3) Soglasje iz prejšnjega odstavka se izda, če s predlaganim posegom v varovalnem pasu niso prizadeti interesi varovanja občinske ceste in prometa na njej ter njene širitve zaradi prihodnjega razvoja prometa.
(4) Predlagatelj nameravanega posega v varovalni pas občinske ceste nima pravice zahtevati izvedbe ukrepov za zaščito pred vplivi ceste in prometa na njej, določenih v tem odloku.
(5) Varovalni pas, ki se meri od zunanjega roba cestišča, je na vsako stran občinske ceste širok:
– pri lokalni cesti 10 m,
– pri javni poti 5 m,
– pri občinski kolesarski poti 2 m.
(6) V nobenem primeru pa ni dovoljen kakršen koli trajni poseg lastnika nepremičnine v pas, ki se od roba cestišča nahaja 1,5 m.
(7) Določbe prejšnjih odstavkov se ne uporabljajo za območja, ki so drugače urejena s prostorskimi akti.
32. člen
(omejitve opravljanja del zunaj varovalnega pasu občinske ceste)
Za opravljanje del zunaj varovalnega pasu občinske ceste, ki bi lahko povzročila spremembo vodostaja oziroma višine podzemnih voda in bi zato vplivala na stabilnost cestnega telesa, na stroške vzdrževanja ceste ali na promet na cesti, mora investitor pridobiti soglasje pristojnega občinskega upravnega organa za javne gospodarske službe. Taka dela se lahko opravljajo le pod pogoji, ki jih določa soglasje.
33. člen
(polje preglednosti)
(1) Javne ceste morajo imeti omogočeno polje preglednosti, ki se zagotovi ne glede na lastnino ceste in ne glede na last obcestnih ograj, živih mej ali dreves. Lastniki zemljišč so dolžni vzdrževati svoje žive meje in drevesa ob kategoriziranih cestah na način da se zagotavlja preglednost in varnost cestnega prometa ter da se zagotavlja vizualna urejenost.
(2) Višina obcestne ograje ter žive meje v 2 m širokem varovalnem pasu (merjeno od roba asfalta) ob vseh kategoriziranih lokalnih cestah, javnih poteh v občini, sme biti največ 80 cm, odmik od roba asfalta ali utrjenega makadama je najmanj 1 m. Obcestne ograje ali žive meje izven 2 m širokega varovalnega pasu in v primeru da ne ovirajo preglednosti so lahko tudi višje, v kolikor lastnik pridobi soglasje občine.
(3) Soglasje iz prejšnjega odstavka se izda, če s predlaganim posegom v varovalnem pasu ni prizadeta varnost cestnega prometa, predvsem v smislu preglednosti.
(4) Pri novih postavitvah ali zasaditvah obcestnih ograj ali živih mej je obvezna prilagoditev le-teh s sosednjimi ob upoštevanju predhodnih odstavkov.
(5) Postavitev obcestnih ogledal je dovoljena v skrajnem primeru, če kljub pravilno postavljenim oziroma urejenim obcestnim ograjam ali živim mejam ni mogoče zagotoviti preglednosti in vključevanja cestnega prometa na prednostno cesto. O postavitvi ogledala ob kategoriziranih občinskih cestah odloči župan na iniciativo krajanov, policije, izvajalca in občine. Postavitev ogledala predhodno obravnava Svet za preventivo in varnost v cestnem prometu Občine Kočevje (v nadaljevanju: SPV).
(6) Plačnik postavitve in vzdrževanja obcestnih ogledal so zainteresirani krajani za posamezne priključke ali Občina za priključke kategoriziranih občinskih cest.
34. člen
(opravljanje del ob in na občinski cesti)
(1) Za vse omejitve javne uporabe javnih cest, kot jo zlasti terja:
– postavitev fasadnih odrov in ograj za zavarovanje gradbišč;
– ureditev gradbišč;
– začasno deponiranje gradbenega in drugega materiala;
– izvedba športnih, kulturnih in drugih prireditev;
je investitor oziroma organizator dolžan pridobiti dovoljenje pristojnega občinskega organa.
(2) Za posege iz prejšnjega odstavka je dolžan investitor poravnati občinsko takso skladno z vsakokrat veljavnim odlokom.
(3) Če je zaradi gradbenih del potrebno zasesti pločnik ali drugo površino zaradi postavitve gradbenih odrov, mora izvajalec del speljati prehod za pešce pod odrom. Prehod za pešce mora biti zavarovan pred padanjem materiala, osvetljen ter urejen po veljavnih predpisih, tako da je hoja varna.
(4) V primeru večjih prireditev ali organizacije gradbišč, tudi če so izven javnih cest, vendar vplivajo na odvijanje prometa, lahko pristojni organ na vlogo prireditelja oziroma izvajalca ter po pridobljenem mnenju izvajalca rednega vzdrževanja, začasno spremeni prometni režim ali omeji promet. Pristojni organ lahko pred izdajo dovoljenja za uporabo javne ceste od stranke zahteva predložitev strokovne študije s podrobnim predlogom začasnih rešitev.
35. člen
(dovoljenje za zaporo občinske ceste)
(1) Vloga za zaporo občinske ceste mora biti vložena najmanj 7 dni pred predlaganim rokom zapore ceste in mora vsebovati podatke o lokaciji, vrsti in obsegu del, zaradi katerih se predlaga delna ali popolna zapora ceste, o načinu in času trajanja njihove izvedbe ter prometno tehnično dokumentacijo začasne prometne ureditve v času delne ali popolne zapore ceste.
(2) Vloga se vloži pri oddelku Občine Kočevje, pristojnem za javne gospodarske službe, ki tudi izda dovoljenje.
(3) Izdajatelj dovoljenja za zaporo ceste lahko spremeni čas in trajanje zapore ceste, zlasti če se ta predlaga med prireditvami, predvidenimi s koledarjem večjih športnih prireditev, med turistično sezono ali med povečanimi prometnimi obremenitvami.
(4) Vlagatelj je zavezan, da o zapori ceste obvestiti širšo javnost preko sredstev javnega obveščanja, na svoje stroške.
(5) Dovoljenje se izda v skladu z ZCes-1.
36. člen
(postopek za izdajo soglasij oziroma dovoljenj)
(1) Vlogi za izdajo soglasja oziroma dovoljenja za podiranje dreves, spravilo lesa, izkope, prekope, podkope, vrtanja in opravljanje drugih del na zemljiščih ali na objektih v območju javne ceste, ki bi lahko ovirala ali ogrožala promet, poškodovala cesto ali povečala stroške njenega vzdrževanja prosilec, če z zakonom ni določeno drugače, priloži:
– projekt ali ustrezni del projekta oziroma drugačen grafični prikaz nameravanega posega oziroma uporabe ceste;
– izjavo, da bo uporabljeni oziroma ogroženi del javne ceste povrnil v prejšnje stanje do določenega roka ter da bo prekopano javno cesto v primeru posedanja vzdrževal na svoje stroške še najmanj v zakonsko določenem roku (odgovornost za solidnost gradnje).
(2) V izdanem dovoljenju na podlagi vloge iz prejšnjega odstavka pristojni organ predpiše zlasti rok dokončanja del na javni površini, način zavarovanja gradbišča, delno ali popolno zaporo javne ceste za promet pešcev ali vozil na motorni pogon in obvozne smeri ter nadzor nad vzpostavitvijo ceste oziroma druge javne površine v prejšnje stanje.
(3) V dovoljenju pristojni organ lahko ob upoštevanju vseh okoliščin primera, določi:
– da se morajo dela opraviti neprekinjeno ali samo v nočnem času oziroma izven prometnih konic;
– da bo namesto upoštevanja izjave iz druge alinee prvega odstavka tega člena sam, vendar na stroške prosilca in ob upoštevanju predpisov o javnih naročilih poskrbel za povrnitev javne ceste oziroma druge javne površine v prejšnje stanje;
– da mora prosilec po povrnitvi v prejšnje stanje pridobiti strokovno ekspertizo izvedenih del v obsegu, ki ga posebej določi pristojni organ.
(4) Za večje posege v javne ceste in druge javne površine, predvsem za večja vzdolžna prekopavanja cest, lahko pristojni organ z dovoljenjem zahteva preplastitev celotne širine vozišča ali preplastitev celotnega voznega pasu, po katerem se izvaja poseg. Pred izdajo dovoljenja pristojni organ kot jamstvo za dobro izvedena dela lahko po presoji vseh okoliščin primera zahteva garancijo banke ali drug ustrezni inštrument zavarovanja. Če prosilec ne izpolni kakršne koli obveznosti iz soglasja oziroma iz dovoljenja, potrebna dela opravi na njegove stroške izvajalec rednega vzdrževanja javnih cest.
(5) V upravnih zadevah iz tega odloka odloča, razen ko je to z javnim pooblastilom preneseno na upravljavca, na prvi stopnji z upravno odločbo (dovoljenje, soglasje) pristojni organ, na drugi stopnji pa župan, če ni v zakonu določeno drugače.
37. člen
(določanje in sprememba prometnega režima)
(1) Za določitev območij umirjenega prometa, območij za pešce in območij umirjene hitrosti lahko poda iniciativo izvajalec, pristojni občinski organ ali posamezen občan oziroma skupina občanov.
(2) Iniciativo obravnava svet za preventivo in varnost v cestnem prometu in kolikor presodi, da je iniciativa utemeljena, poda predlog spremembe v odločitev županu.
(3) Ob sprejemanju ukrepov, za katere je župan pooblaščen s predpisom o varnosti v cestnem prometu v naseljih, je župan dolžan določiti tudi potrebno prometno signalizacijo, kar je županova pristojnost tudi ob pomembnejših oziroma večjih spremembah prometnega režima.
(4) O spremembah iz prejšnjega odstavka župan odloča na predlog SPV.
38. člen
(posebni parkirni prostori)
(1) Rezervirane parkirne prostore za potrebe pravnih ter fizičnih oseb v zvezi z opravljanjem njihove dejavnosti in tarife za njihovo uporabo lahko določi župan, ki tudi odda te prostore v uporabo s pogodbo v postopku, določenim z zakonom. Postopek oddaje vodi pristojni organ.
(2) Rezervirane parkirne prostore za potrebe avtošol, postajališč za avtotaksi vozila, rezervirane parkirne prostore za invalide in druge posebne parkirne prostore (npr. za službene potrebe zdravstvenih in socialnih ustanov ter upravnih organov) in njihovega uporabnika lahko določi pristojni organ. Razmerja se uredijo s pogodbo.
(3) Občina lahko zaračuna takso oziroma drugo obliko plačila (npr. parkirnina) za parkiranje na za ta namen določenih javnih površinah. Parkirne površine, vrsta in način določitve se določijo s sklepom župana na predlog pristojnega organa.
D – UREJANJE IN ČIŠČENJE JAVNIH POVRŠIN
I. GOSPODARSKA JAVNA SLUŽBA
39. člen
(namembnost)
(1) Javne površine se smejo uporabljati samo za namene, ki izhajajo iz njihovega značaja in so opredeljeni s prostorskimi akti ali drugimi odločitvami občinskega sveta. Na njih je pod pogoji iz tega odloka in veljavne zakonodaje mogoče pridobiti posebno pravico uporabe.
(2) Določbe tega člena smiselno veljajo tudi za tiste površine, ki jih upravljajo ali so v lasti javnih subjektov, katerih ustanovitelj ali soustanovitelj je občina.
40. člen
(javno dobro)
Javni parki, javna igrišča in druge javne površine, ki so predmet obravnave tega poglavja, so javno dobro v lasti občine in jih nihče ne more odtujiti niti jim spreminjati namembnost brez odločitve občinskega sveta.
41. člen
(opravljanje del ob in na javnih površinah)
(1) Za vse omejitve javne uporabe javnih površin, kot jo zlasti terja:
– postavitev fasadnih odrov in ograj za zavarovanje gradbišč;
– ureditev gradbišč;
– začasno deponiranje gradbenega in drugega materiala;
– izvedba športnih, kulturnih in drugih prireditev;
– postavitev kioskov, telefonskih govorilnic, stojnic in druga oblika širjenja gostinskega, trgovskega ali drugega poslovanja;
– zavarovanje delovnih in bivalnih pogojev;
je investitor oziroma organizator dolžan pridobiti dovoljenje pristojnega občinskega organa.
(2) Za posege iz prejšnjega odstavka je dolžan investitor poravnati občinsko takso skladno z vsakokrat veljavnim odlokom.
(3) Za postopek izdaje dovoljenja se smiselno uporablja 37. člen tega odloka.
42. člen
(kataster javnih površin)
(1) S tem odlokom se izvajalcu podeli javno pooblastilo za uskladitev obstoječega, delno vzpostavljenega katastra in vodenje katastra drugih javnih površin, ki jih vzdržuje, po vrstah in namenih uporabe, kataster dreves in drugih nasajenih rastlin, evidenco elementov komunalne opreme ter evidenco nad začasno uporabo teh površin za druge namene oziroma o posegih vanje.
(2) Uskladitev obstoječega, delno vzpostavljenega katastra, vzdrževanje ter finančna razmerja v zvezi z uskladitvijo obstoječega, delno vzpostavljenega katastra in vzdrževanjem katastra se uredi s pogodbo.
(3) Kataster z vsemi zbirkami podatkov je last Občine Kočevje in se vodi skladno s predpisi in usklajeno s standardi in normativi geografskega informacijskega sistema.
(4) Kataster podatkov se vodi v digitalni obliki, izvajalec ga občini posreduje najmanj enkrat letno oziroma dodatno po potrebi.
(5) Izvajalec je dolžan posredovati informacije iz katastra osebam, ki za to izkažejo pravni upravičeni interes, in sicer v obsegu izkazanega upravičenega pravnega interesa.
(6) Skladno z določili zakona, ki ureja dostop do informacij javnega značaja, je izvajalec prosilcem dolžan posredovati vse informacije iz katastra, razen tistih informacij, za katere isti zakon določa, da prosilcem ne smejo biti posredovane. Informacije javnega značaja, ki se nanašajo na prosilca, je izvajalec slednjemu dolžan posredovati brezplačno, za posredovanje ostalih informacij javnega značaja pa je izvajalec prosilcem upravičen zaračunati stroške skladno z uredbo, ki ureja posredovanje informacij javnega značaja.
E – INŠPEKCIJSKO NADZORSTVO OBČINSKIH CEST
43. člen
(opravljanje inšpekcijskega nadzorstva)
Uresničevanje določb tega odloka in določb predpisov o javnih cestah, ki se neposredno uporabljajo za občinske ceste, nadzira občinski inšpektor.
44. člen
(pravice in dolžnosti pri nadzoru)
(1) Občinski inšpektor in občinski redar imata pri nadzoru na podlagi prejšnjega člena poleg pravic in dolžnosti, ki jih ima po drugih predpisih, še naslednje pravice in dolžnosti:
– nadzorovati opravljanje rednega vzdrževanja cest in odrediti odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti.
– v nujnih primerih, ko bi bila ogrožena varnost prometa na cesti ali bi lahko nastala škoda na njej, odrediti začasne ukrepe, da se odvrne nevarnost ali prepreči škoda.
– nadzorovati izvajanje 33. člena tega odloka ter odrediti odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti.
(2) Če občinski inšpektor pri izvajalcu rednega vzdrževanja občinskih cest ugotovi pogoste kršitve obveznosti pri izvajalcu rednega vzdrževanja občinskih cest kot javne službe, o svojih ugotovitvah obvesti pristojni organ.
F – KAZENSKE DOLOČBE
45. člen
(1) Z globo v višini 1000 EUR se za prekršek kaznuje:
– pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če o nameravanih delih ne obvesti pristojnega organa ali če mu ne da na razpolago potrebnih podatkov in načrtov, kot to določa 27. člen tega odloka.
– pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki brez dovoljenja pristojnega organa omeji javno uporabo javne ceste ali javne površine (prvi odstavek 34. člena ter prvi odstavek 41. člena, tega odloka).
(2) Z globo v višini 200 EUR se za prekršek kaznuje:
– odgovorna oseba pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika iz prve alinee prvega odstavka tega člena,
– odgovorna oseba pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika iz druge alinee prvega odstavka tega člena.
G – PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
46. člen
(ustanovitev javnega dobra)
(1) Občinska uprava Občine Kočevje v roku enega leta po uveljavitvi tega odloka pripravi predlog za ustanovitev javnega dobra na javnih površinah skladno z določbami 40. člena tega odloka in ga posreduje občinskemu svetu v sprejem.
(2) Kjer je za ustanovitev javnega dobra potrebna predhodna geodetska odmera, občinska uprava Občine Kočevje spelje potrebne postopke ter pripravi predlog za občinski svet v roku treh let od uveljavitve tega odloka.
47. člen
(roki za pripravo aktov)
(1) Seznam javnih površin iz 6. člena tega odloka pripravi izvajalec v roku 3 mesecev od uveljavitve tega odloka.
(2) Izvajalec pripravi tehnične pogoje za posege iz 28. člena tega odloka, v roku 6 mesecev od uveljavitve tega odloka.
48. člen
(objekti brez pisnega soglasja)
V roku 12 mesecev po uveljavitvi tega odloka, morajo vsi lastniki oziroma uporabniki objektov, ki so postavljeni, brez pisnega dovoljenja, na javnih površinah v lasti Občine Kočevje, te objekte odstraniti oziroma pridobiti pisno dovoljenje.
49. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o občinskih cestah (Uradni list RS, št. 6/99).
50. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 371-54/2013-2300
Kočevje dne 3. junija 2014
Župan
Občine Kočevje
dr. Vladimir Prebilič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti