Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2014 z dne 20. 6. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2014 z dne 20. 6. 2014

Kazalo

1905. Odlok o spremembah in dopolnitvi Odloka o načinu izvajanja lokalne gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina in oskrbe z energetskimi plini iz omrežja za geografsko območje Občine Idrija ter o podelitvi koncesije v Občini Idrija, stran 5117.

Na podlagi šestega odstavka 216. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14), 3., 7. in 33. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 in 57/11), 36. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06) in 23. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 75/10 – UPB, 107/13) je Občinski svet Občine Idrija na 28. redni seji dne 12. 6. 2014 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvi Odloka o načinu izvajanja lokalne gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina in oskrbe z energetskimi plini iz omrežja za geografsko območje Občine Idrija ter o podelitvi koncesije v Občini Idrija
1. člen
V Odloku o načinu izvajanja lokalne gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina in oskrbe z energetskimi plini iz omrežja za geografsko območje Občine Idrija ter o podelitvi koncesije v Občini Idrija (Uradni list RS, št. 104/13) se v 1. členu doda tretji odstavek, ki se glasi:
»Izvajanje izbirnih lokalnih gospodarskih javnih služb, ki jih ureja ta odlok s podelitvijo koncesije, je v javnem interesu.«
2. člen
2. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Poleg pomenov, določenih v Energetskem zakonu (Uradni list RS, št. 17/14) v nadaljnjem besedilu: Energetski zakon) ter drugih predpisih, imajo izrazi v tem odloku še naslednji pomen:
1. »javna služba« je dejavnost operaterja distribucijskega sistema zemeljskega plina po tem odloku;
2. »dejavnost sistemskega operaterja zemeljskega plina« je potrebno smiselno razumeti kot »dejavnost operaterja distribucijskega sistema«;
3. »dejavnost operaterja distribucijskega sistema« je gospodarska javna služba dejavnost operaterja distribucijskega sistema zemeljskega plina;
4. »koncedent« je Občina Idrija;
5. »koncesija« je koncesija za izvajanje gospodarske javne službe dejavnost operaterja distribucijskega sistema zemeljskega plina po tem odloku;
6. »koncesionar« je pravna oseba ali konzorcij, ki izvaja javno službo dejavnost operaterja distribucijskega sistema po tem odloku na podlagi koncesije;
7. »koncesijsko območje« je območje Občine Idrija;
8. »distribucijsko omrežje« je potrebno smiselno razumeti kot »distribucijski sistem« oziroma kot omrežje – sistem – plinovodov, sestavljeno zlasti iz glavnega plinovoda, priključnih plinovodov, regulacijskih postaj in drugih naprav, potrebnih za obratovanje sistema oskrbe z zemeljskim plinom, ki so funkcionalno zgrajene na območju Občine Idrija in po katerem se izvaja distribucija zemeljskega plina do končnih odjemalcev;
9. »objekti in naprave koncesije« so vsi objekti in naprave, ki sestavljajo distribucijski sistem;
10. »priključek« je sklop cevovodov in naprav (priključni plinovod), s katerimi so objekti odjemalca zemeljskega plina povezani z objekti in napravami distribucijskega sistema.
Ostali izrazi, uporabljeni v odloku, imajo enak pomen, kot ga določajo Energetski zakon in drugi predpisi, ki urejajo dejavnost operaterja distribucijskega sistema in organizacijo trga z zemeljskim plinom.«
3. člen
6. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Koncesionar ima za izvajanje dejavnosti operaterja distribucijskega sistema naslednja javna pooblastila:
– v skladu z 250. členom Energetskega zakona določi omrežnino;
– v skladu z 268. členom Energetskega zakona in na podlagi predhodnega soglasja agencije izda sistemska obratovalna navodila za distribucijski sistem zemeljskega plina in splošne pogoje za dobavo in odjem zemeljskega plina;
– v skladu s 467. členom Energetskega zakona daje smernice in mnenja na prostorske akte, skladno s predpisi o prostorskem načrtovanju;
– v skladu s 467. členom Energetskega zakona določa projektne pogoje pred začetkom izdelave projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja za načrtovane posege v območje varovanih pasov, skladno s predpisi o graditvi objektov;
– v skladu s 467. členom Energetskega zakona daje soglasja k projektnim rešitvam, skladno s predpisi o graditvi objektov za posege, ki se nanašajo ali imajo vpliv na omrežje, s katerim upravljajo;
– v skladu s tretjim odstavkom 270. člena Energetskega zakona na prvi stopnji v upravnem postopku z odločbo odloča o izdaji ali zavrnitvi soglasja za priključitev na distribucijski sistem;
– v skladu z 297. členom Energetskega zakona izdaja sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje;
– z odločbo v upravnem postopku na prvi stopnji odloča o izdaji ali zavrnitvi soglasja za priključitev na distribucijsko omrežje;
– izdaja strokovna mnenja za načrtovane posege v območjih varovalnih pasov;
– v skladu s 470. členom Energetskega zakona vodi kataster distribucijskega plinovodnega omrežja in naprav, v skladu z veljavnimi predpisi, ob uporabi veljavnih standardov ter druge evidence.
Poleg javnih pooblastil iz prejšnjega odstavka ima koncesionar za dejavnost operaterja distribucijskega sistema tudi druga javna pooblastila, ki jih določa zakon ali na njem temelječ predpis, oziroma jih v času trajanja koncesije določi zakon. V primeru uveljavitve novih predpisov je koncesionar dolžan takoj začeti opravljati storitve oziroma javna pooblastila po novih predpisih.«
4. člen
Peta alineja četrtega odstavka 12. člena se spremeni tako da se glasi:
»– ukrepe, ki jih izvede koncesionar pred ustavitvijo distribucije iz razloga, navedenega v točki f) prvega odstavka 274. člena Energetskega zakona;«
5. člen
13. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Koncesionar mora vzpostaviti program ukrepov za doseganje ciljev iz 222. člena Energetskega zakona ter spremljati njihovo izvajanje. O programu in izvajanju mora letno poročati Agenciji za energijo in poročilo javno objaviti.«
6. člen
Za 23. členom se doda nov 23.a člen, ki se glasi:
»23.a člen
(določbe o javni koristi in o ustanovitvi služnosti na zemljiščih koncedenta)
Gradnja in prevzem objektov in zemljišč, ki so potrebni za prenos zemeljskega plina, sta v javno korist. Za postopke v zvezi z gradnjo in prevzemom objektov za prenos zemeljskega plina se uporabljajo določbe Energetskega zakona, kot veljajo za razlastitev in ustanovitev služnosti v javno korist.
Ne glede na določbe drugih zakonov, se pogodbe o ustanovitvi služnosti v javno korist sklepajo za čas obratovanja infrastrukture in v korist vsakokratnega operaterja distribucijskega sistema ali v korist gospodujočega zemljišča, katerega lastnik je operater.
Za prenos lastninske pravice ali ustanovitev služnosti na zemljiščih v lasti koncedenta, se uporabljajo določbe Energetskega zakona, ki veljajo za razlastitev in ustanovitev služnosti v javno korist, ne glede na določbe drugih zakonov in predpisov, ki ta vprašanja za posamezne vrste zemljišč urejajo drugače.«
7. člen
27. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Koncesionar mora zagotoviti izvajanje upravljavskih in organizacijskih ukrepov iz 222. člena Energetskega zakona, razen v primeru, če ima koncesionar manj kot 100.000 priključenih odjemalcev.«
8. člen
Za 29. členom se doda nov 29.a člen, ki se glasi:
»29.a člen
(ranljivi odjemalci in nujna oskrba)
Dobava na podlagi 176. člena Energetskega zakona je dobava zemeljskega plina odjemalcem, ki se jim dobava zemeljskega plina glede na okoliščine (letni čas, temperaturne razmere, bivalne razmere, premoženjsko stanje in podobno) ne sme znižati pod količino, ki je nujno potrebna, da nista ogroženi življenje in zdravje odjemalca in oseb, ki z njim živijo.
Odjemalec iz prejšnjega odstavka, ki želi uveljavljati pravico do dobave na podlagi 176. člena Energetskega zakona, mora po prejemu predhodnega obvestila o odklopu v štirinajstih dneh vložiti pri koncesionarju vlogo za priznanje te pravice in predložiti potrebna dokazila. Šteje se, da odjemalec izpolnjuje pogoj glede slabega premoženjskega stanja, če je prejemnik denarne socialne pomoči.
Koncesionar prizna pravico do dobave zemeljskega plina iz tega člena samo v obdobju od 1. 10. do 30. 4., vendar le za čas, za katerega je izkazano slabo premoženjsko stanje.
Koncesionar o odločitvi glede priznanja in trajanja pravice do dobave odjemalcu iz drugega odstavka tega člena nemudoma obvesti odjemalca in njegovega dobavitelja.
Dobavitelj za nastale stroške zaradi nadaljnje dobave zemeljskega plina izda račun koncesionarju. Ti stroški so upravičeni stroški koncesionarja.«
9. člen
31. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Koncesionar mora imeti ves čas trajanja koncesijskega razmerja veljavno licenco za dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina ter licenco za proizvodnjo, trgovanje in distribucijo tekočih goriv, ter izpolnjevati druge pogoje, ki mu dajejo pravico izvajati to gospodarsko javno službo.
Poleg pogojev iz prejšnjega odstavka mora koncesionar imeti v lasti ali najemu distribucijski sistem, ki sme obratovati skladno s predpisi.
Koncesionar na območju, ki je pokrito z obstoječim distribucijskim omrežjem plina, ni upravičen do gradnje vzporednega omrežja, razen v primerih, ko bi bilo to funkcionalno potrebno in po predhodnem soglasju Občinskega sveta Občine Idrija kot predstavniškega organa koncedenta.
Koncesionar ne sme opravljati druge energetske dejavnosti, razen dejavnosti sistemskega operaterja, razen v primeru, da ima izvajalec gospodarske javne službe sistemskega operaterja manj kot 100.000 priključenih odjemalcev.«
10. člen
Za 31. členom se doda nov 31.a člen, kise glasi:
»31.a člen
(odplačnost koncesije)
Koncedent v razpisu lahko določi, da koncesionar koncedentu plačuje koncesijsko dajatev. Koncesionar koncesijsko dajatev plačuje v deležu od vrednosti omrežnine za distribuiranje kubičnega metra (m3) zemeljskega plina po distribucijskem sistemu, kot ga je ponudil v svoji ponudbi na javnem razpisu.
Koncedent lahko koncesionarja oprosti plačila koncesijske dajatve ali njenega dela v obdobju izgradnje objektov in naprav koncesije po tem odloku. Koncedent o tem odloči na podlagi obrazloženega predloga koncesionarja.
Predlog mora vsebovati ekonomsko analizo vpliva investicij na upravičene stroške koncesionarja in ceno za distribucijo plina.
Način plačevanja koncesijske dajatve in pogoji za oprostitev plačila koncesijske dajatve se podrobneje določijo v koncesijski pogodbi.«
11. člen
Drugi odstavek 32. člena se spremeni, tako da se glasi:
»Koncesija za opravljanje lokalne gospodarske javne službe oskrbe z energetskimi plini iz omrežja se podeljuje izključno zaradi omogočanja prehoda na zemeljski plin ter za obdobje, ko na območju izvajanja ni omogočena oskrba z zemeljskim plinom.«
12. člen
34. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Koncesionar je dolžan, skladno s 30. členom Energetskega zakona, načrtovati razvoj distribucijskega omrežja in ga izvrševati v rokih, ki so v njem določeni.
Koncedent in koncesionar s koncesijsko pogodbo določita protokol in časovno dinamiko izvajanja aktivnosti za priključitev distribucijskega omrežja na vir zemeljskega plina.«
13. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-18/2012
Idrija, dne 12. junija 2014
Župan
Občine Idrija
Bojan Sever l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti