Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2014 z dne 20. 6. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2014 z dne 20. 6. 2014

Kazalo

1872. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za javni vodovod na Poljanski gori – čistopis, stran 5040.

Na podlagi tretjega odstavka 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12), 17. člena Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07), Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) in 16. člena Statuta Občine Mirna Peč (Uradni list RS, št. 59/07, 14/08 in 40/10) je Občinski svet Občine Mirna Peč na 27. redni seji dne 5. 6. 2014 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za javni vodovod na Poljanski gori – čistopis
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se spreminja in dopolnjuje Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za javni vodovod na Poljanski gori (Uradni list RS, št. 98/09).
S tem odlokom se sprejme Program opremljanja za javni vodovod na Poljanski gori (spremembe in dopolnitve) iz maja 2014, ki ga je izdelal Eplan d.o.o. iz Novega mesta (v nadaljevanju: program opremljanja).
2. člen
Program opremljanja je podlaga za odmero komunalnega prispevka.
3. člen
Sestavni deli programa opremljanja so:
– opis območja opremljanja;
– opis obstoječe in nove komunalne opreme;
– skupni in obračunski stroški opremljanja;
– preračunani obračunski stroški na m2 parcele in m2 neto tlorisne površine objekta;
– podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka;
– roki za gradnjo komunalne opreme;
– grafični prikaz obravnavane komunalne opreme;
– besedilo odloka.
4. člen
V tem odloku uporabljeni pojmi imajo naslednji pomen:
Komunalna oprema so:
– objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja po predpisih, ki urejajo varstvo okolja;
– objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje izbirnih lokalnih gospodarskih javnih služb po predpisih, ki urejajo energetiko, na območjih, kjer je priključitev obvezna;
– objekti grajenega javnega dobra, in sicer: občinske ceste, javna parkirišča in druge javne površine.
Komunalni prispevek je plačilo dela stroškov gradnje komunalne opreme, ki ga zavezanka ali zavezanec (v nadaljnjem besedilu: zavezanec) plača Občini Mirna Peč.
Obračunsko območje posamezne vrste komunalne opreme je območje, na katerem se zagotavlja priključevanje na to vrsto komunalne opreme, oziroma območje njene uporabe.
Skupni stroški obsegajo vse stroške, ki so povezani s projektiranjem in gradnjo posamezne vrste komunalne opreme na obračunskem območju.
Obračunski stroški so tisti del skupnih stroškov, ki se financirajo iz sredstev, zbranih s plačili komunalnih prispevkov, in bodo bremenili določljive zavezance.
Za parcelo se šteje zemljiška parcela ali njen del, na kateri je možno graditi objekt ali je objekt že zgrajen, in za katerega mora zavezanec plačati komunalni prispevek. Za parcelo se šteje tudi gradbena parcela iz veljavnih prostorskih aktov.
Neto tlorisna površina je seštevek vseh tlorisnih površin objekta in se izračuna po standardu SIST ISO 9836.
II. OBRAVNAVANA KOMUNALNA OPREMA
5. člen
Program opremljanja obravnava novogradnjo sekundarnega vodovoda na območju Poljanske gore.
Prikaz obstoječe in nove komunalne opreme je razviden v programu opremljanja.
6. člen
Obravnavani vodovod je bil zgrajen v letih 2009 in 2010.
III. OBRAČUNSKO OBMOČJE
7. člen
Obračunsko območje vodovoda je na vpogled v grafičnem izrisu osnovnega programa opremljanja iz oktobra 2009.
IV. SKUPNI IN OBRAČUNSKI STROŠKI OPREMLJANJA
8. člen
Skupni stroški znašajo 49.142,85 EUR po cenah 30. april 2014.
+-------------------+--------------------+
|Komunalna oprema  | Skupni stroški v |
|          |     EUR    |
+-------------------+--------------------+
|Vodovodno omrežje |      49.142,85|
+-------------------+--------------------+
9. člen
Obračunski stroški investicije so:
+-------------------+--------------------+
|Komunalna oprema  | Obračunski stroški |
|          |    v EUR    |
+-------------------+--------------------+
|Vodovodno omrežje |      49.142,85|
+-------------------+--------------------+
Drugi viri financiranja investicije so:
+-------------------+--------------------+
|Komunalna oprema  |Drugi viri     |
|          |financiranja v EUR |
+-------------------+--------------------+
|Vodovodno omrežje |          0|
+-------------------+--------------------+
V. PRERAČUNANI OBRAČUNSKI STROŠKI NA ENOTO MERE
10. člen
Preračunani obračunski stroški na enoto mere za novo komunalno opremo so:
+-----------+-----------+-----------+---------+---------+-------+
| Postavka |Obračunski | A parcele |  NTP  | Cp ij | Ct ij |
|      | stroški |      |     +---------+-------+
|      |      |      |     | eur/m2 |eur/m2 |
+-----------+-----------+-----------+---------+---------+-------+
|Vodovodno | 49.142,85|  2.936,00| 2.863,00|  16,74| 17,16|
|omrežje  |      |      |     |     |    |
+-----------+-----------+-----------+---------+---------+-------+
Pri določanju obračunskih stroškov obstoječe komunalne infrastrukture na enoto mere se uporabi vse parametre obračuna komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo iz splošnega programa opremljanja oziroma iz splošnega odloka za območje Občine Mirna Peč.
VI. ODMERA KOMUNALNEGA PRISPEVKA
11. člen
Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je investitor oziroma lastnik objekta, ki se na novo priključuje na komunalno opremo, ali povečuje neto tlorisno površino objekta ali spreminja njegovo namembnost.
Komunalni prispevek se odmeri ob priključevanju na komunalno opremo:
– za objekte, za katere je potrebno gradbeno dovoljenje, se komunalni prispevek odmeri na zahtevo zavezanca ali ko upravna enota v zavezančevem imenu poda obvestilo o popolnosti vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja;
– za obstoječe objekte se komunalni prispevek odmeri zaradi izboljšanja opremljenosti parcele s komunalno opremo, in sicer na zahtevo zavezanca ali po uradni dolžnosti.
Pri odmeri komunalnega prispevka po uradni dolžnosti obstoječim objektom se površina parcele določi tako, da se upošteva stavbišče * 1,5. Podatki o stavbišču in neto tlorisni površini objekta se pridobijo iz uradnih evidenc ali podatkih zavezanca.
Kadar se komunalni prispevek odmerja zaradi izboljšanja opremljenosti stavbnega zemljišča s komunalno opremo, izda pristojni organ občinske uprave odločbo po uradni dolžnosti. Zoper odločbo je dovoljena pritožba, o kateri odloča župan. Rok za odločitev o pritožbi je 30 dni.
12. člen
Stroški opremljanja kvadratnega metra parcele oziroma njenega dela (Cp) in stroški opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta (Ct) se pri odmeri komunalnega prispevka indeksirajo ob uporabi povprečnega letnega indeksa cen za posamezno leto, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod »gradbena dela – ostala nizka gradnja«.
Izhodiščni datum za indeksiranje je datum uveljavitve programa opremljanja.
13. člen
Za vodovodno omrežje se določi komunalni prispevek na naslednji način:
KP=(A(parcela)·Cp·Dp)+(K(dejavnost)·A(tlorisna)·Ct·Dt)
Zgornje oznake pomenijo:
KP        znesek komunalnega prispevka;
A(parcela)    površina parcele;
Cp        preračunani obračunski strošek na m2 parcele
         iz 10. člena;
Dp        delež parcele pri izračunu komunalnega
         prispevka iz 15. člena;
K(dejavnosti)   faktor dejavnosti iz 14. člena;
Ct        preračunani obračunski strošek na m2 neto
         tlorisne površine iz 10. člena;
A(tlorisna)    neto tlorisna površina objekta;
Dt        delež neto tlorisne površine objekta pri
         izračunu komunalnega prispevka iz 15. člena.
14. člen
Faktorji dejavnosti so enaki veljavnim faktorjem po programu opremljanja za območje celotne Občine Mirna Peč, in sicer se:
– za Druge nestanovanjske stavbe – stavbe za spravilo pridelka – zidanice (oznaka 12713 v CC-SI) uporabi faktor dejavnosti 1,
– za stanovanjske stavbe (oznaka 11 v CC-SI) uporabi faktor dejavnosti 0,9.
15. člen
Razmerje med upoštevanjem deleža parcele in deleža neto tlorisne površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka je Dp:Dt = 0,3:0,7.
16. člen
Komunalni prispevek za vodovod se v primeru novogradenj, prizidav, nadzidav, nadomestnih gradenj in sprememb namembnosti objektov na zahtevo zavezanca odmeri po tem odloku.
17. člen
Program opremljanja je na vpogled na Občini Mirna Peč.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
19. člen
Ta odlok začne veljati prvi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-41/2008-97
Mirna Peč, dne 5. junija 2014
Župan
Občine Mirna Peč
Andrej Kastelic l.r.

AAA Zlata odličnost