Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2014 z dne 20. 6. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2014 z dne 20. 6. 2014

Kazalo

1886. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Prebold, stran 5077.

Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB2) (Uradni list RS, št. 94/07, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF) je Občinski svet Občine Prebold na 30. redni seji dne 29. 5. 2014 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E S T A T U T A
Občine Prebold
1. člen
V Statutu Občine Prebold (Uradni list RS, št. 52/13) se v 4. členu prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Občina pri uresničevanju skupnih nalog sodeluje s sosednjimi in drugimi občinami, pokrajino in državo. Občina lahko sodeluje tudi z lokalnimi skupnostmi drugih držav ter z mednarodnimi organizacijami lokalnih skupnosti.«.
2. člen
V 7. členu se v prvem odstavku črta šesta alineja.
3. člen
V 15. členu se v drugem odstavku za drugo alinejo doda nova, ki se glasi:
»– sprejema načrte ravnanja s stvarnim premoženjem občine in poročilo o realizaciji načrtov ravnanja s stvarnim premoženjem.«.
4. člen
V 23. členu se v četrti alineji drugega odstavka za besedo »sveta« doda pika ter se črta besedilo: »zakone in predpise, ki urejajo plače in druge prejemke občinskih funkcionarjev.«.
5. člen
V 29. členu se črta tretji odstavek.
6. člen
V 33. členu se v petem odstavku črta zadnji stavek.
7. člen
V 39. členu se šesti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Nadzorni odbor za svoja pisanja uporablja žig občine.«.
8. člen
V 41. členu se črta prvi odstavek.
9. člen
Spremeni se 43. člen tako, da se glasi:
»Obvezne sestavine poročila nadzornega odbora določi minister, pristojen za lokalno samoupravo, v soglasju z ministrom, pristojnim za finance.«.
10. člen
Spremeni se 67. člen tako, da se glasi:
»Mandat članov krajevnega odbora se začne z dnem imenovanja na seji občinskega sveta in traja do poteka mandata članom občinskega sveta, ki je člane imenoval.«.
11. člen
V 71. členu se v prvem odstavku črta druga alineja.
12. člen
V 87. členu se v drugem odstavku črta zadnja alineja.
13. člen
Te spremembe začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-1/2014-1
Prebold, dne 29. maja 2014
Župan
Občine Prebold
Vinko Debelak l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti