Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2014 z dne 20. 6. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2014 z dne 20. 6. 2014

Kazalo

Št. 478-0065/2012-10 Ob-2823/14 , Stran 1546
Št. 478-0065/2012-10 Ob-2823/14
Občina Štore, Cesta XIV. divizije 15, 3220 Štore, ki jo zastopa župan Miran Jurkošek, na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13), 35. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 24/11, 42/12, 24/13, 10/14) in Letnim načrtom razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Štore za leto 2014 s spremembami in dopolnitvami, objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine v lasti Občine Štore
1. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Štore, Cesta XIV. divizije 15, 3220 Štore. 2. Opis predmeta javnega zbiranja ponudb in izhodiščna cena: – predmet javnega zbiranja ponudb je solastniški delež 71/108 celote na nepremičnini parc. št. 231/10, k.o. 1085 – Kompole, in sicer do celote; – izhodiščna cena za solastniški delež občine je 32.924 EUR. Izhodiščna cena ne vsebuje davka na promet nepremičnin. (Izhodiščna cena celotne nepremičnine znaša 50.000 EUR, pri čemer kupec razliko plača manjšinskemu solastniku); – manjšinski solastnik nepremičnin, ki ima v lasti solastniški delež v višini 37/108, ima v skladu z določili 66. člena Stvarnopravnega zakonika zakonito predkupno pravico na nepremičninah, ki so predmet prodaje v tem postopku javnega zbiranja ponudb. 3. Pogoji prodaje: – nepremičnina je naprodaj po načelu »videno – kupljeno«, – nepremičnina bo prodana ponudniku, za katerega bo posebna komisija, imenovana s strani župana ugotovila, da je podal najugodnejšo ponudbo in bo s sklepom župana izbran za najugodnejšega ponudnika; – Izbrani ponudnik bo moral skleniti prodajno pogodbo v roku 15 dni po pozivu občine k sklenitvi pogodbe. Če najugodnejši ponudnik ne sklene pogodbe v navedenem roku, se mu lahko podaljša rok za sklenitev pogodbe, vendar ne več kot 15 dni ali pa zadrži njegovo varščino. Če najugodnejši ponudnik tudi v podaljšanem roku ne podpiše pogodbe, se bo štelo, da je od nakupa odstopil in ima Občina Štore pravico zadržati vplačano varščino; – po plačilu celotne kupnine se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest s pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v zemljiški knjigi v skladu z določili prodajne pogodbe; – plačilo celotne kupnine v roku 30 dni po sklenitvi prodajne pogodbe, je bistvena sestavina pogodbe. 4. Način in rok plačila kupnine: kupnino bo kupec poravnal na transakcijski račun Občine Štore št. 01100-0100002959 v roku 30 dni od dneva sklenitve pogodbe, v enkratnem znesku. 5. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb: 5.1 Zavezujoča ponudba mora vsebovati: – podatke o ponudniku (ime in priimek oziroma firmo, naslov oziroma sedež, EMŠO oziroma matično številko, davčno številko, številko transakcijskega računa, naziv in naslov banke za vračilo varščine) – navedbo nepremičnine, na katero se ponudba nanaša, – ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od objavljene izhodiščne cene nepremičnine, – priloge iz točke 5.4 teh pogojev za udeležbo na javnem zbiranju ponudb. 5.2 Ponudniki morajo oddati popolno ponudbo z vsemi prilogami najkasneje do 7. 7. 2014 do 12. ure. 5.3 Ponudniki morajo oddati ponudbo priporočeno po pošti v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – Ponudba za nakup nepremičnin Kompole« na naslov Občina Štore, Cesta XIV. divizije 15, 3220 Štore. 5.4 Ponudniki morajo ponudbi predložiti – kopijo osebnega dokumenta (fizične osebe), – overjen izpis iz poslovnega registra (samostojni podjetniki posamezniki), ne starejši od 3 mesecev, – overjen izpis iz sodnega registra (pravne osebe), ne starejši od 3 mesecev, – potrdilo o plačani varščini, – izjavo o sprejemanju pogojev javnega zbiranja ponudb, – izjavo o vezanosti na dano ponudbo do 90 dni od dneva, ko poteče rok za oddajo ponudbe. 6. Varščina: 6.1 Ponudniki morajo do izteka roka za oddajo ponudb vplačati varščino, ki znaša 10% izhodiščne cene, na transakcijski račun Občine Štore št. 01100-0100002959 z navedbo »Plačilo varščine – Javno zbiranje ponudb Kompole – in navedba imena in priimka oziroma naziva ponudnika«. 6.2 Plačana varščina se izbranemu ponudniku vračuna v kupnino, ostalim ponudnikom, ki niso uspeli v postopku javnega zbiranja ponudb, pa se varščina vrne brez obresti v roku 8 dni po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika. 6.3 Če kupec ne sklene pogodbe ali ne plača kupnine, prodajalec obdrži varščino. 7. Kraj in čas odpiranja ponudb: – Komisija za vodenje in postopka prodaje nepremičnin bo odprla in pregledala pravočasne ponudbe dne 8. 7. 2014 ob 11. uri na sedežu prodajalca. Odpiranje ponudb bo javno. – Ponudbe, ki bodo prispele po razpisanem roku (nepravočasne ponudbe) in pravočasne, a nepopolne ponudbe, bodo izločene iz postopka, o čemer bodo ponudniki pisno obveščeni. 8. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika: – Merilo za izbor najugodnejše ponudbe je ponujena najvišja cena. V primeru, da enako ceno ponudi več ponudnikov, se najugodnejšim ponudnikom posreduje poziv k oddaji nove ponudbe ali poziv za dodatna pogajanja o ceni. – Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v roku 15 dni po preteku roka za javno zbiranje ponudb. – Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo ceno, je izključena. Župan lahko ustavi začeti postopek razpolaganja do sklenitve pravnega posla brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do ponudnikov. 9. Dodatne informacije: dodatne informacije o pogojih javnega zbiranja ponudb in natančnejše podatke o predmetnih nepremičninah dobijo interesenti na Občini Štore, Cesta XIV. divizije 15, 3220 Štore. Kontaktna oseba Lidija Buser, tel. 03/780-38-46.
Občina Štore

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti