Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2014 z dne 20. 6. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2014 z dne 20. 6. 2014

Kazalo

1870. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Mirna Peč za leto 2014 – 2. rebalans, stran 5038.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi – ZLS (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 14/10 in 51/10), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 – ZUKN in 107/10) in 16. in 96. člena Statuta Občine Mirna Peč (Uradni list RS, št. 59/07, 14/08 in 40/10) je Občinski svet Občine Mirna Peč na 27. redni seji dne 5. 6. 2014 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Mirna Peč za leto 2014 – 2. rebalans
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Mirna Peč za leto 2014 (Uradni list RS, št. 105/12, 74/13 in 13/14) se drugi odstavek 2. člena spremeni tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
+------+---------------------------------------+----------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV     |    Proračun|
|   |                    |    leta 2014|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |Skupina/Podskupina kontov       |     v evrih|
+------+---------------------------------------+----------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)    |  4.716.416,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)        |  3.668.913,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI            |  2.027.694,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |700 Davki na dohodek na dobiček    |  1.889.053,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |703 Davki na premoženje        |    94.885,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve |    43.756,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI           |  1.641.219,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |710 Udeležbe na dobičku in dohodki   |   173.048,00|
|   |od premoženja             |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |711 Takse in pristojbine        |    2.400,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |712 Denarne kazni           |    6.900,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in    |    2.000,00|
|   |storitev                |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki      |  1.456.871,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI          |   224.640,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih    |    4.765,00|
|   |sredstev                |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč    |   219.875,00|
|   |in neopredmetenih sredstev       |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|73  |PREJETE DONACIJE            |    1.000,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov |    1.000,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI          |   821.863,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih   |   391.945,00|
|   |javnofinančnih institucij       |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |741 Prejeta sredstva iz državnega   |   429.918,00|
|   |proračuna iz sredstev proračuna    |        |
|   |Evropske unije             |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)      |  4.847.627,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI             |   771.432,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim |   218.599,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno |    33.842,00|
|   |varnost                |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve    |   458.191,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |403 Plačila domačih obresti      |    50.800,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |409 Rezerve              |    10.000,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI            |  1.152.096,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |410 Subvencije             |   175.179,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |411 Transferi posameznikom       |   658.075,00|
|   |in gospodinjstvom           |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |412 Transferi neprofitnim       |    91.038,00|
|   |organizacijam in ustanovam       |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi   |   227.804,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI         |  2.699.075,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev |  2.699.075,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI        |   225.024,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |431 Investic. transferi pravnim    |   221.024,00|
|   |in fiz. os., ki niso prorač. upor.   |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |432 Investic. transferi proračunskim  |    4.000,00|
|   |uporabnikom              |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)     |   –131.211,00|
|   |(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)       |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV        |        |
|   |IN NALOŽB               |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN    |        |
|   |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV      |        |
|   |(750+751+752)             |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL     |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil   |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA      |        |
|   |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.- |        |
|   |V.)                  |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA           |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE (500)           |      0,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE              |      0,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |500 Domače zadolževanje        |      0,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|VIII. |ODPLAČIILA DOLGA (550)         |    76.780,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA            |    76.780,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|   |550 Odplačila domačega dolga      |    76.780,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|IX.  |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA   |   –207.991,00|
|   |RAČUNIH                |        |
|   |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)       |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)     |   –76.780,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX) =-III.  |   131.211,00|
+------+---------------------------------------+----------------+
|XII. |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. |   208.773,78|
|   |PRETEKLEGA LETA            |        |
+------+---------------------------------------+----------------+
                                «
2. člen
4. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
1. Prihodki iz naslova požarne takse, ki se uporabljajo za namene določene z Zakonom o varstvu pred požarom.
2. Prihodki iz naslova pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest.
3. Prihodki iz namenskih sredstev državnega proračuna in sredstva iz proračuna EU.
4. Prispevki sofinancerjev.
5. Koncesijska dajatev za trajnostno gospodarjenje z divjadjo.
6. Koncesijska dajatev za posekan in prodan les.
7. Prihodki iz naslova poslovnega najema komunalne infrastrukture.
8. Komunalni prispevki in doplačila občanov.
9. Drugi prihodki, katerih namenska poraba je predpisana s področnimi predpisi.
Proračunski uporabnik lahko prevzema in plačuje obveznosti do višine dejansko realiziranega priliva namenskih sredstev.
Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v tekočem letu, se prenesejo v proračun naslednjega leta, za isti namen.«
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljajo pa se za proračunsko leto 2014.
Št. 410-07/2012-79
Mirna Peč, dne 6. junija 2014
Župan
Občine Mirna Peč
Andrej Kastelic l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti