Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2014 z dne 20. 6. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2014 z dne 20. 6. 2014

Kazalo

1842. Pravilnik o spremembah Pravilnika o Festivalu slovenskega filma, stran 4994.

Na podlagi drugega odstavka 26. člena Zakona o javnih agencijah (Uradni list RS, št. 52/02, 51/04 – EZ-A, 33/11 – ZEkom-C) in drugega odstavka 18. člena Zakona o slovenskem filmskem centru, javni agenciji Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 77/10, 40/12 – ZUJF, Odl. US 18/13 in odl. US 19/14), je direktor Slovenskega filmskega centra, javne agencije Republike Slovenije, na podlagi soglasja sveta Slovenskega filmskega centra, javne agencije Republike Slovenije, na 47. redni seji dne 30. 5. 2014 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah Pravilnika o Festivalu slovenskega filma
1. člen
V Pravilniku o Festivalu slovenskega filma (Uradni list RS, št. 43/11 in 60/13) (v nadaljnjem besedilu: Pravilnik) se v prvem odstavku 2. člena za besedo »ustvarjalci« doda besedilo »ali producenti«.
2. člen
V prvem odstavku 4. člena se za besedo »obdobju« doda »vejica« in besedilo »dvigovanja ravni filmske kulture, izobraževanja na področju filmske in druge avdiovizualne produkcije«.
3. člen
V 5. členu se druga alinea spremeni tako, da se glasi:
»– programski direktor ali programski odbor«.
4. člen
6. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Direktor agencije imenuje na podlagi javnega razpisa ali neposrednega povabila in na podlagi predhodnega mnenja sveta agencije direktorja Festivala. Direktor Festivala je imenovan za izvedbo Festivala za posamezno koledarsko leto in je lahko ponovno imenovan.
Direktor Festivala:
– na Festivalu zagotovi predstavitev slovenske filmske in avdiovizualne dejavnosti vključno z vsemi avdiovizualnimi in kinematografskimi deli, sofinanciranimi s strani agencije;
– predstavlja Festival v javnosti in sodeluje pri promociji Festivala;
– direktorju agencije predlaga programskega direktorja ali programski odbor Festivala;
– v sodelovanju s programskim direktorjem ali programskim odborom Festivala pripravi vsebinski načrt programa Festivala, ki ga najkasneje v roku 30 dni od imenovanja programskega direktorja ali programskega odbora predloži v potrditev direktorju agencije;
– izdela finančni načrt Festivala, ki ga najkasneje v roku 30 dni po sklenitvi pogodbe iz tretjega odstavka tega člena predloži v potrditev direktorju agencije;
– pripravi programske in finančne smernice za izbor izvajalcev Festivala in izvede pravno formalno ustrezni postopek izbora izvajalca ali izvajalcev Festivala;
– določi program poteka Festivala po dnevih (urnik festivala), ki vključuje razpored prikazovanja izbranih del in spremljajočih prireditev Festivala (okrogle mize, družabna srečanja, strokovne predstavitve, delavnice ipd.) in ga predloži direktorju agencije v potrditev najmanj 30 dni pred datumom pričetka Festivala;
– skrbi za izvedbo Festivala skladno z urnikom Festivala po dnevih, ki vključujejo razpored prikazovanja izbranih filmov in spremljajočih prireditev Festivala (spletna stran in družabna omrežja Festivala, okrogle mize, družabna srečanja, strokovne prireditve, delavnice itn.);
– izbere izvajalce za delo na Festivalu, s katerimi se dogovori o njihovih nalogah ter sklene z njimi ustrezna pogodbena razmerja v imenu in na račun agencije, pri čemer je dolžan spoštovati zakonodajo s področja javnega naročanja;
– odgovarja za izvedbo Festivala v skladu z urnikom in odgovarja za delo izvajalcev in podizvajalcev ter pogodbenih partnerjev v skladu z vsebinskim in finančnim načrtom Festivala;
– potrdi izbor prijavljenih del za tekmovalni program, ki ga opravi programski direktor ali programski odbor Festivala, po dnevih;
– pripravi vsebinsko in finančno poročilo o izvedbi Festivala, in ga predloži agenciji najpozneje v roku 45 dni po koncu Festivala;
– odgovarja za izvedbo in potek Festivala.
Agencija sklene z direktorjem Festivala za izvedbo nalog, določenih s tem pravilnikom, pogodbo, v kateri se natančneje opredelijo posamezne naloge, obveznosti in odgovornosti direktorja Festivala ter plačilo za njegovo delo.«.
5. člen
V četrtem odstavku 8. člena se za besedo »lokacijo« doda besedilo »in ko-produkcijo«.
6. člen
Naslov III.2 podpoglavja se spremeni tako, da se glasi:
»Programski direktor ali programski odbor«
15. člen se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Direktor Festivala najkasneje v tridesetih dneh po tem, ko je imenovan, direktorju agencije predlaga imenovanje programskega direktorja ali programskega odbora Festivala za izvedbo Festivala za posamezno koledarsko leto, ki ga mora direktor agencije potrditi.
(2) Programski odbor ima največ 3 (tri) člane, ki izmed sebe v roku 15. dni od imenovanja izvolijo predsednika.
(3) Delovanje programskega odbora se uredi s poslovnikom.«.
7. člen
16. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Naloge programskega direktorja ali programskega odbora Festivala so:
– izbor prijavljenih filmskih projektov za tekmovalni del Festivala;
– sodelovanje pri oblikovanju načrta prikazovanja izbranih filmskih projektov za tekmovalni del Festivala;
– izdelava predloga vsebinskega načrta Festivala, ki ga najkasneje v roku 30 dni po prejemu sklepa direktorja Festivala o imenovanju, predloži direktorju Festivala.
Direktor Festivala sklene s programskim direktorjem ali programskim odborom Festivala za izvedbo nalog, določenih s tem pravilnikom, pogodbo, v kateri se natančneje opredelijo posamezne naloge, obveznosti in odgovornosti programskega direktorja ali programskega odbora Festivala ter plačilo za njegovo delo.«.
8. člen
V tretjem odstavku 23. člena se za besedo »direktorja« doda besedilo »ali programskega odbora«.
9. člen
Prvi odstavek 25. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Strokovna žirija podeli naslednje nagrade Vesna:
1. nagrada za najboljši celovečerni film,
2. nagrada za najboljši kratki film,
3. nagrada za najboljšo režijo,
4. nagrada za najboljši scenarij,
5. nagrada za najboljšo glavno žensko vlogo,
6. nagrada za najboljšo glavno moško vlogo,
7. nagrada za najboljšo stransko žensko vlogo,
8. nagrada za najboljšo stransko moško vlogo,
9. nagrada za najboljšo fotografijo,
10. nagrada za najboljšo glasbo,
11. nagrada za najboljšo montažo,
12. nagrada za najboljši študijski film.
Strokovna žirija podeli tudi najmanj štiri vendar ne več kot osem izmed naslednjih nagrad Vesna:
13. nagrada za najboljši eksperimentalni film,
14. nagrada za najboljši dokumentarni film,
15. nagrada za najboljši animirani film,
16. nagrada za najboljšo scenografijo,
17. nagrada za najboljšo kostumografijo,
18. nagrada za najboljšo animacijo,
19. nagrada za najboljšo masko,
20. nagrada za najboljši ton,
21. nagrada za najboljšo manjšinsko koprodukcijo,
22. nagrada za posebne dosežke«.
10. člen
Prvi odstavek 27. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Ne glede na določbo 25. člena tega pravilnika, se na Festivalu podeli tudi nagrada občinstva za najboljši slovenski celovečerni film, ki jo podeljuje lokalna skupnost Festivala, na območju katere se odvija Festival ali sponzor Festivala ali sponzor nagrade občinstva za najboljši slovenski celovečerni film.«.
11. člen
30. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Izide glasovanja razglasi predstavnik lokalne skupnosti, na območju katere se odvija Festival ali predstavnik sponzorja Festivala ali predstavnik sponzorja nagrade občinstva za najboljši slovenski celovečerni film ali sponzor Festivala, nagrado v obliki plakete pa podeli oseba, ki jo imenuje direktor Festivala.«.
12. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 014-85/2012-MIZKS/63
Ljubljana, dne 30. maja 2014
EVA 2014-3340-0018
Jožko Rutar l.r.
direktor Slovenskega filmskega centra,
javne agencije Republike Slovenije

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti