Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2014 z dne 20. 6. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2014 z dne 20. 6. 2014

Kazalo

Št. 014-03/2014 Ob-2799/14 , Stran 1521
Št. 014-03/2014 Ob-2799/14
Občina Kungota, Plintovec 1, 2201 Zg. Kungota, ki jo zastopa župan Igor Stropnik, na podlagi 42. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu /ZJZP/ (Uradni list RS, št. 127/06), 36. člena Zakona o gospodarskih javnih službah /ZGJS/ (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11) in 8. člena Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe urejanja in vzdrževanja pokopališč in opravljanja pogrebnih storitev v Občini Kungota (Medobčinski uradni vestnik, št. 9/2009 in 5/2014) objavlja
javni razpis
za podelitev koncesije za opravljanje gospodarske javne službe urejanja in vzdrževanja pokopališč in opravljanja pogrebnih storitev v Občini Kungota
1. Koncedent: Občina Kungota, Plintovec 1, 2201 Zg. Kungota, matična številka: 5884144. 2. Podatki o objavi koncesijskega akta: Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe urejanja in vzdrževanja pokopališč in opravljanja pogrebnih storitev v Občini Kungota (Medobčinski uradni vestnik, št. 9/2009 in 5/2014). 3. Predmet, narava ter obseg in območje koncesije Predmet koncesije je opravljanje vseh storitev gospodarske javne službe urejanja in vzdrževanja pokopališč in opravljanja pogrebnih storitev (v nadaljevanju: javna služba), določenih z Odlokom o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe urejanja in vzdrževanja pokopališč in opravljanja pogrebnih storitev v Občini Kungota (Medobčinski uradni vestnik, št. 9/2009 in 5/2014). S storitvami javne službe se zagotavlja urejanje in vzdrževanje pokopališč ter opravljanje pokopališke in pogrebne dejavnosti. Urejanje in vzdrževanje pokopališč je dejavnost, ki obsega vzdrževanje pokopališč, razdelitev na posamezne zvrsti grobov, prekope grobov in opustitev pokopališč, zajema pa predvsem naslednja dela: – čiščenje in odstranjevanje odpadkov in snega; – zagotavljanje odvoza odpadkov na odlagališče; – vzdrževanje zelenih površin – košnja zelenic; – urejanje in vzdrževanje žive meje; – vzdrževanje poti; – izdajanje soglasij za postavitev posameznih spominskih obeležij; – manjša vzdrževalna dela na objektih in napravah; – določanje posamezne zvrsti grobov v skladu z načrtom; – vodenje katastra pokopališč (evidence o grobovih in najemnih pogodbah); Pokopališka dejavnost se izvaja na pokopališčih in je predvsem naslednja; – zagotovitev uporabe mrliške vežice; – izvajanje pogrebnih svečanosti (zagotovitev pogrebnega moštva vključno z zastavonošo, zagotovitev ozvočenja pred vežico in na pokopališču); – izkop in zasip jame ter zaščita sosednjih grobov in ureditev prostora za žarni pokop; – prva ureditev groba; – izvajanje pokopališke dežurne službe. Pogrebna dejavnost se izvaja izven pokopališč in zajema: – prevoz in oskrba pokojnika; – urejanje dokumentacije; – sklepanje najemnih pogodb v imenu in po pooblastilu občine. Dejavnost javne službe se kot koncesionirana dejavnost izvaja na naslednjih pokopališčih v Občini Kungota: – Jurij ob Pesnici, – Spodnja Kungota, – Svečina, – Zgornja Kungota. 4. Začetek in predviden čas trajanje koncesije: koncesijsko razmerje se začne s sklenitvijo koncesijske pogodbe. Koncesija se podeli za 10 let. 5. Postopek izbire koncesionarja: javni razpis se opravi po določbah koncesijskega akta, v skladu z določili zakona, ki ureja javno-zasebno partnerstvo in zakona, ki ureja področje gospodarskih javnih služb. 6. Dvig razpisne dokumentacije: razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletnih straneh Občine Kungota, www.kungota.si. Kontaktna oseba s strani koncedenta: Simona Bauman, tel. 02/655-05-05, e-pošta: obcina@kungota.si. 7. Kraj in rok za predložitev vlog Kandidati oddajo vloge s priporočeno pošiljko v zapečateni ovojnici, na kateri je prilepljen obrazec opreme ovojnice, ki je priložen na koncu razpisne dokumentacije, po pošti ali osebno na naslov: Občina Kungota, Plintovec 1, 2201 Kungota, najpozneje do četrtka, dne 10. 7. 2014 do 12. ure. Vloga šteje za pravočasno, če je prispela na naslov občine do predpisanega roka, določenega v javnem razpisu in povabilu k oddaji vlog, ne glede na način dostave (priporočeno po pošti ali osebno). 8. Zahteve glede vsebine vlog: kandidat mora pripraviti en izvod vloge, ki jo sestavljajo izpolnjeni obrazci in priloge, zahtevane v razpisni dokumentaciji. Neizpolnitev zahtev iz razpisne dokumentacije pomeni, da se ponudba izloči iz postopka. 9. Pogoji, ki jih morajo kandidati izpolnjevati, in dokazila o njihovem izpolnjevanju Kot kandidat na javnem razpisu lahko sodeluje vsaka pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za dejavnost, ki je predmet javne službe in izpolnjuje predpisane pogoje ter ima za opravljanje dejavnosti vsa predpisana dovoljenja. Podrobnejši pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji. Za popolnost vloge mora kandidat predložiti vse dokumente in priloge, navedene v razpisni dokumentaciji. 10. Pogoji za predložitev skupne vloge Na javni razpis se lahko prijavi tudi več oseb skupaj tako, da oddajo skupno vlogo. V primeru, da vlogo odda skupina kandidatov, morajo vlogi priložiti pravni akt (sporazum ali pogodbo) o skupni izvedbi koncesije v primeru, da bodo izbrani na javnem razpisu. V primeru, da skupina gospodarskih subjektov predloži skupno vlogo, bo koncedent izpolnjevanje pogojev iz teh navodil za osnovno, poklicno in ekonomsko finančno sposobnost ugotavljal za vsak gospodarski subjekt posebej, izpolnjevanje ostalih pogojev pa za vse gospodarske subjekte skupaj. 11. Merila za izbiro najugodnejšega kandidata Koncedent izbere ekonomsko najugodnejšo vlogo, na podlagi naslednjih meril: – cena storitev javne službe – višina koncesijske dajatve, – izkušnje v zvezi z izvajanjem javne službe. A. cene storitev javne službe (ponder: 5) Vloge, ki predlagajo katero od cen višje od trenutno veljavnih, se zavrnejo kot nesprejemljive. B. višina koncesijske dajatve – v odstotku (zaokrožena na eno decimalno mesto) od prihodkov od opravljanja dejavnosti brez DDV (ponder: 4) Prihodki od opravljanja dejavnosti so: izkop in zasutje groba, vgradnja in odpiranje žarne niše, poglobitev groba, pogrebno moštvo, opravljanje storitev po pogrebu (ureditev groba), nošenje obeležij, soglasje za postavitev spomenika C. reference (ponder: 3) Podrobnejša merila za ocenjevanje so navedena v razpisni dokumentaciji. 12. Odpiranje vlog: javno odpiranje ponudb bo v četrtek, 10. 7. 2014, ob 13. uri, v prostorih koncedenta na naslovu: Plintovec 1, 2201 Zg. Kungota. 13. Rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izidu javnega razpisa: kandidati bodo o izidu javnega razpisa obveščeni v roku 45 dni od odpiranja ponudb.
Občina Kungota

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti