Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2014 z dne 20. 6. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2014 z dne 20. 6. 2014

Kazalo

1843. Sklep o nadzoru nad zavarovalniško skupino, stran 4995.

Na podlagi 151. člena in 2. točke 256. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 99/10 – uradno prečiščeno besedilo, 90/12, 102/12, 56/13 in 63/13 – ZS-K) Agencija za zavarovalni nadzor izdaja
S K L E P
o nadzoru nad zavarovalniško skupino
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
(predmet sklepa)
(1) Ta sklep določa:
– podrobnejšo vsebino poročil o pomembnejših poslih v zavarovalniški skupini ter roke in način poročanja,
– način izračuna prilagojenih kapitalskih zahtev za nadrejene zavarovalnice, zavarovalne holdinge, mešane finančne holdinge in nadrejene tuje zavarovalnice in
– podrobnejšo vsebino letnih poročil o prilagojenih kapitalskih zahtevah ter roke in način poročanja.
(2) Določbe tega sklepa se smiselno uporabljajo tudi za pokojninske družbe, ustanovljene po zakonu, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje.
2. člen
(opredelitev pojmov)
(1) Pojmi, uporabljeni v tem sklepu, imajo enak pomen, kakor je opredeljen v naslednjih določbah Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 99/10 – uradno prečiščeno besedilo, 90/12, 102/12, 56/13 in 63/13 – ZS-K; v nadaljnjem besedilu: ZZavar):
1. zavarovalnica v 1. členu,
2. tuja zavarovalnica v tretjem odstavku 7. člena,
3. odvisna družba v četrtem odstavku 10. člena,
4. zavarovalniška skupina v drugem in tretjem odstavku 143. člena,
5. zavarovalni holding v prvem odstavku 144. člena,
6. mešani zavarovalni holding v drugem odstavku 144. člena,
7. mešani finančni holding v tretjem odstavku 144. člena,
8. nadrejena družba v četrtem odstavku 144. člena,
9. podrejena družba v četrtem odstavku 144. člena,
10. udeležena družba v šestem odstavku 144. člena,
11. povezana družba v drugem odstavku 145. člena.
(2) Vmesni zavarovalni holding in vmesni mešani finančni holding za namen tega sklepa je zavarovalni holding oziroma mešani finančni holding, preko katerega je zavarovalnica udeležena v povezani zavarovalnici ali povezani tuji zavarovalnici.
3. člen
(vrsta poročil)
Poročila, ki jih morajo poročevalci po tem sklepu pošiljati Agenciji za zavarovalni nadzor (v nadaljnjem besedilu: Agencija), za namen dopolnilnega nadzora, so:
a) poročila o pomembnejših poslih v zavarovalniški skupini in
b) poročila o prilagojenih kapitalskih zahtevah.
II. POROČILO O POMEMBNEJŠIH POSLIH V ZAVAROVALNIŠKI SKUPINI
4. člen
(poročevalec)
O pomembnejših poslih v zavarovalniški skupini poroča zavarovalnica.
5. člen
(vsebina poročila o pomembnejših poslih v zavarovalniški skupini)
(1) Zavarovalnica sestavi poročilo o pomembnejših poslih v zavarovalniški skupini, v katerem poroča o vseh pomembnejših poslih, sklenjenih oziroma opravljenih med zavarovalnico ter pravnimi in fizičnimi osebami iz prvega odstavka 147. člena ZZavar.
(2) Za pomembnejše posle se štejejo zlasti naslednji posli:
– posojila in krediti, razen odobrenih prodaj z odloženim plačilom (na primer blagovni kredit), ki za zavarovalnico ne predstavljajo pomembnih zneskov,
– garancije in drugi posli, zaradi katerih nastanejo zunaj bilančne obveznosti,
– pravni posli, katerih predmet so naložbe v vrednostne papirje, druge finančne instrumente oziroma nepremičnine,
– drugi pravni posli, ki pomembneje vplivajo na izračun prilagojenih kapitalskih zahtev,
– pozavarovalni posli,
– sporazumi o delitvi stroškov.
(3) Zavarovalnica mora v poročilo o pomembnejših poslih v zavarovalniški skupini dodati oziroma vanj vključiti tudi pojasnila k navedenim poslom, če je to potrebno.
(4) Zavarovalnica predloži Agenciji poročilo o pomembnejših poslih v zavarovalniški skupini v obliki obrazca ZAV-SKUP, ki je priloga in sestavni del tega sklepa, polletno oziroma letno. Rok za predložitev polletnega poročila je dva meseca po preteku koledarskega polletja, rok za predložitev letnega poročila pa tri mesece po preteku koledarskega leta.
III. PRILAGOJENE KAPITALSKE ZAHTEVE
III.1. NAČIN IZRAČUNA PRILAGOJENIH KAPITALSKIH ZAHTEV
III.1.1. Splošne določbe glede izračuna prilagojenih kapitalskih zahtev
6. člen
(zavezanci za izračun)
Prilagojene kapitalske zahteve izračunava nadrejena zavarovalnica, zavarovalni holding, mešani finančni holding in nadrejena tuja zavarovalnica (v nadaljnjem besedilu: nadrejena družba), razen če je družba hkrati podrejena družba drugi nadrejeni zavarovalnici.
7. člen
(sorazmernost)
(1) Nadrejena družba pri izračunu prilagojenih kapitalskih zahtev upošteva sorazmerni delež, ki ga ima v povezanih družbah.
(2) Sorazmerni delež iz prejšnjega odstavka tega člena pomeni delež vpisanega kapitala, s katerim udeležena družba razpolaga neposredno ali posredno, oziroma odstotek, ki se upošteva za izdelavo konsolidiranih računovodskih izkazov.
(3) Če odvisna družba ne dosega kapitalskih zahtev, nadrejena družba, ne glede na določbo prvega odstavka tega člena, pri izračunu prilagojenih kapitalskih zahtev upošteva celotni primanjkljaj kapitala odvisne družbe.
8. člen
(vzajemno financiranje)
Vzajemno financiranje obstoji, če ima nadrejena zavarovalnica ali katera z njo povezanih družb v lasti delnice, ali da posojilo drugi družbi, ki je neposredni ali posredni imetnik delnic ali deležev v kapitalu ali podrejenih dolžniških instrumentov nadrejene zavarovalnice ali katere z njo povezanih družb.
9. člen
(zaporedna udeležba)
Zaporedna udeležba je udeležba nadrejene družbe v drugi družbi, ki je tudi udeležena družba v neki drugi družbi.
III. 1. 2. Način izračuna prilagojenih kapitalskih zahtev za nadrejene zavarovalnice
10. člen
(izločitev dvojne uporabe postavk kapitala)
(1) Pri izračunu prilagojenih kapitalskih zahtev mora nadrejena zavarovalnica izločiti dvojno uporabo sredstev, ki predstavljajo financiranje kapitala med različnimi zavarovalnicami, upoštevanimi v izračunu.
(2) Pri izračunu prilagojenih kapitalskih zahtev lahko nadrejena zavarovalnica:
– rezerve iz dobička in prihodnje dobičke, ki nastajajo pri življenjskih zavarovanjih v povezani zavarovalnici ter
– nevplačan vpoklican povezane zavarovalnice,
vključi v izračun samo, če postavki iz predhodnih alinej tega člena, v povezani zavarovalnici, v kateri se nahajata, izpolnjujeta pogoje za kritje zahtevanega minimalnega kapitala povezane zavarovalnice.
(3) Če poleg postavk, navedenih v drugem odstavku tega člena, obstajajo tudi druge postavke kapitala, ki izpolnjujejo pogoje za kritje minimalnega kapitala povezane zavarovalnice, ki jih ni mogoče šteti kot razpoložljive za pokrivanje zahtevanega minimalnega kapitala nadrejene zavarovalnice, se te postavke lahko vključijo v izračun samo, če izpolnjujejo pogoje za kritje zahtevanega minimalnega kapitala povezane zavarovalnice.
(4) Vsota postavk iz drugega in tretjega odstavka tega člena ne sme presegati zahtevanega minimalnega kapitala povezane zavarovalnice.
11. člen
(izločitev ustvarjanja kapitala v skupini)
(1) Pri izračunavanju prilagojenih kapitalskih zahtev nadrejena zavarovalnica ne upošteva postavk kapitala, ki izhajajo iz vzajemnega financiranja med njo in:
– povezano družbo,
– udeleženo družbo,
– drugimi družbami, ki so povezane z udeleženo družbo.
(2) Nadrejena zavarovalnica pri izračunu prilagojenih kapitalskih zahtev poleg postavk iz predhodnega odstavka tega člena tudi ne upošteva postavk kapitala, ki izpolnjujejo pogoje za kritje minimalnega kapitala povezane zavarovalnice, če postavka kapitala izhaja iz vzajemnega financiranja s katero koli drugo družbo, ki je povezana z nadrejeno zavarovalnico.
12. člen
(uporaba načina izračuna prilagojenih kapitalskih zahtev v primerih različnih povezav)
(1) Če ima nadrejena zavarovalnica več kot eno povezano zavarovalnico, se v izračun prilagojenih kapitalskih zahtev vključi vsaka od povezanih zavarovalnic. V primeru zaporednih udeležb se izračun prilagojenih kapitalskih zahtev opravi na ravni udeležene zavarovalnice s sedežem v Republiki Sloveniji, ki je nadrejena zavarovalnica.
(2) Nadrejena zavarovalnica, ki je udeležena v povezani zavarovalnici ali tuji zavarovalnici preko zavarovalnega holdinga ali mešanega finančnega holdinga, pri izračunavanju prilagojenih kapitalskih zahtev upošteva položaj vmesnega zavarovalnega holdinga ali vmesnega mešanega finančnega holdinga. Za namen tega izračuna, ki ga zavarovalnica opravi v skladu z določbami od 7. do 12. člena in tretjega odstavka 14. člena tega sklepa, se ta zavarovalni holding ali mešani finančni holding obravnava, kot da je zavarovalnica, za katero so kapitalske zahteve enake nič, in kot da zanj veljajo isti pogoji glede postavk kapitala, kot veljajo za zavarovalnice.
(3) Nadrejena zavarovalnica, ki je udeležena družba v tuji zavarovalnici, pri izračunu prilagojenih kapitalskih zahtev slednjo, izključno za namene tega izračuna, obravnava enako kot povezano zavarovalnico, v skladu z določbami od 7. do 12. člena in tretjega odstavka 14. člena tega sklepa.
(4) Nadrejena zavarovalnica, ki je udeležena družba v kreditni instituciji, investicijskem podjetju ali finančni instituciji, pri izračunu prilagojenih kapitalskih zahtev smiselno uporablja pravila, določena v prvem in drugem odstavku 108. člena ZZavar.
(5) Če ni mogoče pridobiti podatkov za izračun prilagojenih kapitalskih zahtev povezane družbe s sedežem v državi članici ali tuji državi, se knjigovodska vrednost udeležbe nadrejene zavarovalnice v povezano družbo, odšteje od postavk kapitala, ki izpolnjujejo pogoje za kritje prilagojenega minimalnega kapitala nadrejene zavarovalnice. V tem primeru nerealizirani kapitalski dobički, ki izhajajo iz te udeležbe, ne morejo predstavljati postavke kapitala za pokrivanje prilagojenega minimalnega kapitala.
III. 1. 3. Način izračuna prilagojenih kapitalskih zahtev za zavarovalni holding, mešani finančni holding in nadrejeno tujo zavarovalnico
13. člen
(posebne določbe za izračun, kadar je zavarovalnica odvisna družba zavarovalnega holdinga, mešanega finančnega holdinga ali nadrejene tuje zavarovalnice)
(1) Če je zavarovalnica odvisna družba zavarovalnega holdinga, mešanega finančnega holdinga ali nadrejene tuje zavarovalnice, se izračun prilagojenih kapitalskih zahtev izvede na ravni navedenih družb ob upoštevanju določb tega člena ter 7. do 12. člena tega sklepa.
(2) Določba prejšnjega odstavka se ne uporablja za zavarovalni holding, mešani finančni holding in nadrejeno tujo zavarovalnico, ki je hkrati podrejena družba drugi nadrejeni zavarovalnici, zavarovalnemu holdingu, mešanemu finančnemu holdingu ali drugi nadrejeni tuji zavarovalnici, ki mora izračunavati prilagojene kapitalske zahteve na podlagi tega sklepa.
(3) Za namen tega izračuna se nadrejeni zavarovalni holding, mešani finančni holding in nadrejena tuja zavarovalnica obravnava, kot da je zavarovalnica, za katero veljajo naslednji pogoji:
– kapitalske zahteve za zavarovalni holding ali mešani finančni holding so enake nič,
– kapitalske zahteve za tujo zavarovalnico se izračunajo v skladu s tretjim odstavkom 14. člena tega sklepa,
– glede postavk kapitala, ki izpolnjujejo pogoje za kritje minimalnega kapitala, se uporabljajo določbe 106., 107. in 3. točke prvega odstavka 108. člena ZZavar.
(4) Za izračun minimalnega kapitala povezane zavarovalnice se poleg določb tega sklepa uporabljajo tudi določbe sklepa, ki določa podrobnejša pravila za izračun minimalnega kapitala zavarovalnice.
III.2. POROČILO O PRILAGOJENIH KAPITALSKIH ZAHTEVAH
14. člen
(poročilo o prilagojenih kapitalskih zahtevah za nadrejene zavarovalnice)
(1) Nadrejena zavarovalnica predloži poročilo o prilagojenih kapitalskih zahtevah na obrazcih KUS PKZ-P in KUS PKZ-Ž, ki sta priloga in sestavni del tega sklepa. Za zavarovalnice držav članic in tujih držav predloži nadrejena zavarovalnica izračun zahtevanega minimalnega kapitala na obrazcih MK in MKZ-1, ki sta priloga in sestavni del sklepa, ki določa podrobnejša pravila za izračun minimalnega kapitala zavarovalnic. V obrazcih KUS PKZ-P in KUS PKZ-Ž nadrejena zavarovalnica prikaže znesek sorazmernega dela zahtevanega minimalnega kapitala za vsako podrejeno zavarovalnico.
(2) Za izračun razpoložljivega kapitala nadrejene zavarovalnice se poleg določb tega sklepa uporabljajo tudi določila sklepa, ki določa podrobnejši način izračuna kapitala in izpolnjevanje kapitalskih zahtev ter kapitalske ustreznosti zavarovalnic. Za izračun minimalnega kapitala nadrejene in podrejene zavarovalnice se poleg določb tega sklepa uporabljajo tudi določbe sklepa, ki določa podrobnejša pravila za izračun minimalnega kapitala zavarovalnice.
(3) Izračun prilagojenih kapitalskih zahtev se izdela na podlagi konsolidiranih računovodskih izkazov. Prilagojena kapitalska ustreznost nadrejene zavarovalnice se izračuna kot razlika med:
1. vsoto postavk kapitala, ki izpolnjujejo pogoje za kritje minimalnega kapitala, izračunanega na osnovi konsolidiranih podatkov ter
2. vsoto kapitalskih zahtev nadrejene zavarovalnice in sorazmernega deleža kapitalskih zahtev zavarovalnic, v katerih je nadrejena zavarovalnica udeležena, temelječega na odstotkih, ki se uporabljajo za izdelavo konsolidiranih računovodskih izkazov.
(4) Nadrejena zavarovalnica je dolžna poročilo iz prvega odstavka tega člena Agenciji predložiti po stanju na zadnji dan v letu. Rok za predložitev obrazcev je štiri mesece po izteku koledarskega leta.
15. člen
(poročilo o prilagojenih kapitalskih zahtevah za nadrejene zavarovalne holdinge, mešane finančne holdinge in nadrejene tuje zavarovalnice)
(1) Zavarovalni holding, mešani finančni holding in nadrejena tuja zavarovalnica Agenciji predložijo poročilo o prilagojenih kapitalskih zahtevah po stanju na zadnji dan v koledarskem letu v obliki obrazca KUS PKZ, ki je priloga in sestavni del tega sklepa. Za vsako podrejeno zavarovalnico predložijo tudi izračun zahtevanega minimalnega kapitala na obrazcih MK in MKZ-1, ki sta priloga in sestavni del sklepa, ki določa podrobnejša pravila za izračun minimalnega kapitala zavarovalnic. Rok za predložitev poročila je štiri mesece po izteku koledarskega leta. V obrazcih KUS PKZ zavarovalni holding, mešani finančni holding in nadrejena tuja zavarovalnica prikažejo znesek sorazmernega dela zahtevanega minimalnega kapitala za vsako podrejeno zavarovalnico.
(2) Prilagojene kapitalske zahteve za zavarovalni holding, mešani finančni holding in nadrejeno tujo zavarovalnico se izračunajo kot razlika med:
1. vsoto postavk kapitala, ki izpolnjujejo pogoje za kritje minimalnega kapitala, izračunanega na osnovi konsolidiranih podatkov ter
2. vsoto kapitalskih zahtev zavarovalnega holdinga, mešanega finančnega holdinga ali nadrejene tuje zavarovalnice in sorazmernega deleža kapitalskih zahtev zavarovalnic, v kateri je udeležen zavarovalni holding, mešani finančni holding ali nadrejena tuja zavarovalnica.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
16. člen
(prehodna določba)
(1) Poročila iz 5. člena tega sklepa se v skladu s tem sklepom prvič sestavijo po stanju na dan 30. 6. 2014 oziroma za obdobje od 1. 1. 2014 do 30. 6. 2014 in se Agenciji predložijo v roku štirih mesecev po preteku koledarskega polletja.
(2) Poročila iz 14. in 15. člena tega sklepa se v skladu s tem sklepom prvič sestavijo po stanju na dan 31. 12. 2014 oziroma za obdobje od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014.
17. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o nadzoru nad zavarovalniško skupino (Uradni list RS, št. 6/01, 38/05, 31/06, 38/06 in 119/07).
18. člen
(začetek veljavnosti)
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 40151-1012/2014
Ljubljana, dne 13. junija 2014
EVA 2014-1611-0042
Predsednik strokovnega sveta
Agencije za zavarovalni nadzor
Sergej Simoniti l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti