Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2014 z dne 20. 6. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2014 z dne 20. 6. 2014

Kazalo

Ob-2849/14 , Stran 1498
Ob-2849/14
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje Republike Slovenije, Dunajska 22, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: MKO), na podlagi in v skladu z: – Uredbo o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 v letih 2011–2013 (Uradni list RS, št. 28/11, 37/11 – popr., 103/11, 87/12, 63/13 in 38/14) (v nadaljnjem besedilu: Uredba PRP), – Uredbo Sveta (ES) št. 1698/2005 z dne 20. septembra 2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (UL L št. 277 z dne 21. 10. 2005, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) št. 1312/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. decembra 2011 o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 glede nekaterih določb o finančnem upravljanju za nekatere države članice, ki imajo ali jim grozijo resne težave v zvezi z njihovo finančno stabilnostjo (UL L št. 339 z dne 21. 12. 2011, str 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1698/2005/ES), – Uredbo Komisije (ES) št. 1974/2006 z dne 15. decembra 2006 o podrobnih pravilih glede uporabe Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (UL L št. 368 z dne 23. 12. 2006, str. 15), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 335/2013 z dne 12. aprila 2013 o spremembi Uredbe (ES) št. 1974/2006 o podrobnih pravilih glede uporabe Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) (UL L št. 105 z dne 13. 4. 2013, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1974/2006/ES), – Uredbo Komisije (EU) št. 65/2011 z dne 27. januarja 2011 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 glede izvajanja kontrolnih postopkov in navzkrižne skladnosti v zvezi z ukrepi podpore za razvoj podeželja (UL L št. 25 z dne 28. 1. 2011, str. 8), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 937/2012 z dne 12. oktobra 2012 o spremembi uredb (ES) št. 1122/2009 in (EU) št. 65/2011 glede načina za določanje uporabljene obrestne mere za neupravičena plačila, ki se izterjajo od upravičencev sheme neposrednih podpor za kmete iz Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009, podpore za razvoj podeželja iz Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 in podpore za vinski sektor iz Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 (UL L št. 280 z dne 13. 10. 2012, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 65/2011/EU), – Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta (EU) št. 1310/2013 z dne 17. decembra 2013 o določitvi nekaterih prehodnih določb glede podpore za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), o spremembi Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede sredstev in njihove razdelitve za leto 2014 in o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 in uredb (EU) št. 1307/2013, (EU) št. 1306/2013 in (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z njihovo uporabo v letu 2014 (UL L 347, z dne 20. 12. 2013, str. 865), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1310/2013/EU), – Programom razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 (CCI 2007 SI 06 RPO 001), ki ga je potrdila Komisija EU z odločbo št. K (2007) 4136 z dne 12. 9. 2007, zadnjič spremenjen dne 2. 4. 2014 (v nadaljnjem besedilu: PRP 2007–2013) objavlja,
VI. javni razpis
za UKREP 125 – Izboljšanje in razvoj infrastrukture, povezane z razvojem in prilagoditvijo kmetijstva za namen agromelioracij na komasacijskih območjih
1. Osnovni podatki o javnem razpisu Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 2. Predmet podpore Skladno z drugo točko prvega odstavka 39. člena Uredbe PRP so predmet podpore v okviru tega javnega razpisa agromelioracije na komasacijskih območjih. 3. Vlagatelji Skladno z drugo točko 41. člena Uredbe PRP so vlagatelji za izvedbo agromelioracij na komasacijskih območjih občine, v katerih se izvaja večinski del agromelioracije in jih lastniki zemljišč pooblastijo za vodenje investicije. 4. Pogoji in obveznosti za dodelitev sredstev 4.1. Splošni pogoji za vlagatelje 4.1.1. Skladno s tretjim odstavkom 39. člena Uredbe PRP se v okviru tega javnega razpisa podpirajo agromelioracijska dela na komasacijskih območjih, ki se izvajajo v skladu s predpisi, ki urejajo kmetijska zemljišča. Podpirajo se samo tiste agromelioracije, ki se izvajajo na komasacijskih območjih. Predmet podpore so naložbe v ureditev poljskih poti (izgradnja novih poti, razgradnja starih poti, rekonstrukcija poti), odstranitev kamnitih osamelcev, spreminjanje konfiguracije zemljišč (izravnava zemljišča, izravnava mikrodepresij na njivskih površinah, nasipavanje rodovitne zemlje) ter krčenje grmovja in dreves. 4.1.2. Agromelioracijska dela, ki so se ali se izvajajo na komasacijskih območjih in so bila financirana iz drugega ukrepa PRP 2007–2013 ali iz proračuna lokalne skupnosti, niso upravičena do podpore iz naslova tega javnega razpisa. 4.1.3. Skladno s prvim odstavkom 120. člena Uredbe PRP vlagatelj pred datumom začetka upravičenosti stroškov ne sme začeti z deli, niti prevzeti nobenih obveznosti na račun morebitnih dodeljenih sredstev (sklenitev katerekoli pogodbe, naročanje materiala, opreme, storitev ali del). Zbiranje ponudb se ne šteje kot prevzem obveznosti, s tem da dobavitelj oziroma izvajalec ne sme biti izbran pred začetkom datuma upravičenosti. 4.1.4. Skladno s tretjim odstavkom 120. člena Uredbe PRP, mora vlagatelj za izvedbo naložbe, ki zahteva pridobitev gradbenega dovoljenja, pridobiti gradbeno dovoljenje, iz katerega je razvidna namembnost objekta, ki mora biti v skladu z dejavnostjo prijavljene naložbe. 4.1.5. Skladno s četrtim odstavkom 120. člena Uredbe PRP, mora vlagatelj imeti poravnane vse obveznosti do države. 4.1.6. Skladno s sedmim odstavkom 120. člena Uredbe PRP, mora biti iz dokumentacije vlagatelja, ki kandidira za pridobitev sredstev za naložbe, razvidna zaprtost finančne konstrukcije za priznani in nepriznani del naložbe. Vlagatelj mora priložiti dokazilo, da ima za predlagano agromelioracijo na komasacijskem območju zagotovljena finančna sredstva. 4.1.7. Skladno z osmim odstavkom 120. člena Uredbe PRP, če vlagatelj kandidira za pridobitev sredstev samo za del naložbe, morajo biti iz priložene projektne dokumentacije razvidni: – popis del in stroškov, ki se nanaša na celotno naložbo, – ločen popis del in stroškov, s katerim se vlagatelj prijavlja na javni razpis, – predloženo dokazilo (popis) o vrednosti že izvedenih del in stroškov ter popis del in stroškov. 4.1.8. Skladno z drugim, tretjim in četrtim odstavkom 35. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR in 26/14; v nadaljnjem besedilu: ZKme-1), se stranki, ki ima v Republiki Sloveniji odprt transakcijski račun, sredstva nakažejo na račun iz registra transakcijskih računov, ki ga stranka ARSKTRP sporoči. Če stranka transakcijskega računa ne sporoči, se sredstva nakažejo na račun, razviden iz registra transakcijskih računov. Kadar transakcijski račun stranke ni razviden iz registra transakcijskih računov, ARSKTRP zahteva odpravo pomanjkljivosti. Če stranka v roku iz zahteve za odpravo pomanjkljivosti ne sporoči transakcijskega računa, ARSKTRP vlogo stranke zavrže (kot stranka se šteje vlagatelj iz točke 3. tega javnega razpisa). 4.1.9. Skladno s trinajstim odstavkom 120. člena Uredbe PRP, se na nepremičnini, na kateri se opravlja izvršba v skladu s predpisi, ki urejajo izvršbo in zavarovanje, ne sme sofinancirati agromelioracijskih del iz tega javnega razpisa. 4.1.10. Skladno z dvanajstim odstavkom 121. člena Uredbe PRP se morajo vsi predračuni, računi in druga dokazila glasiti na upravičenca. 4.1.11. Skladno z drugo točko sedemnajstega odstavka 120. člena Uredbe PRP so obvezne priloge, brez katerih se vloga na javni razpis zavrže brez pozivanja na dopolnitev, sledeče: – prijavni obrazec v skladu s prvim odstavkom 117. člena Uredbe PRP; – potrjena idejna zasnova komasacijskega območja, ki je sestavljena iz tekstualnega in grafičnega dela, ali odločba o novi razdelitvi zemljišč komasacijskega sklada; – dokazila, da ima občina investicijo vključeno v načrt razvojnih programov (NRP). 4.2. Specifični pogoji za vlagatelje 4.2.1. Pogoji, ki morajo biti izpolnjeni ob vložitvi vloge na javni razpis 4.2.1.1. Skladno s prvo točko drugega odstavka 42. člena Uredbe PRP, mora vlagatelj v skladu z zakonodajo, ki ureja kmetijska zemljišča, Zakonom o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – UPB1 (14/05 – popr.), 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – Odl.US, 120/06 – Odl.US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1 (62/10 – popr.), 20/11 – Odl.US in 57/12; v nadaljnjem besedilu: ZGO-1) in Zakonom o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 (8/03 – popr.), 58/03 – ZZK-1, 33/07 – ZPNačrt, 108/09 – ZGO-1C, 79/10 – Odl.US, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.); v nadaljnjem besedilu ZUreP-1) vlogi priložiti ustrezna dovoljenja za operativno izvedbo agromelioracije na komasacijskem območju. 4.2.1.2. Skladno z drugo točko drugega odstavka 42. člena Uredbe PRP, mora vlagatelj priložiti ustrezno projektno, investicijsko in tehnično dokumentacijo ter vsa dovoljenja za izvedbo agromelioracije na komasacijskem območju v skladu z zahtevani javnega razpisa in razpisne dokumentacije. 4.2.1.3. Skladno s tretjo točko drugega odstavka 42. člena Uredbe PRP, mora vlagatelj priložiti pravnomočno odločbo o uvedbi komasacijskega postopka, ki je postala pravnomočna s 1. januarjem 2000 ali pozneje. 4.2.1.4. Skladno s četrto točko drugega odstavka 42. člena Uredbe PRP mora vlagatelj priložiti finančno ovrednotenje projekta. 4.2.1.5. Skladno s peto točko drugega odstavka 42. člena Uredbe PRP mora vlagatelj priložiti časovno opredelitev izvedbe projekta, ki mora biti zaključena do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev. Kot dokazilo o zaključku projekta se šteje pravnomočno uporabno dovoljenje in poročilo o opravljenem delu, ki ga podpiše upravičenec, oziroma izjava izvajalca gradbenega nadzora, da so dela zaključena in poročilo o opravljenem delu, ki ga podpiše upravičenec, kadar v skladu z ZGO-1 uporabno dovoljenje ni potrebno. 4.2.1.6. Skladno s šesto točko drugega odstavka 42. člena Uredbe PRP in skladno z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06 in 54/10) mora vlagatelj predložiti Investicijski program in/ali dokument identifikacije investicijskega projekta, iz katerega oziroma iz katerih mora biti razvidno, da so z agromelioracijo predvideni pozitivni ekonomski učinki. Projekt mora z izračunano bruto dodano vrednostjo (BDV) izkazati pozitivno oceno pričakovanih ekonomskih učinkov. 4.2.1.7. Skladno s sedmo točko drugega odstavka 42. člena Uredbe PRP, mora vlagatelj prevzeti pravice, obveznosti in odgovornosti, ki izhajajo iz naložbe agromelioracije na komasacijskem območju. 4.2.1.8. Skladno z osmo točko drugega odstavka 42. člena Uredbe PRP, mora imeti komasacija potrjeno idejno zasnovo ureditve komasacijskega območja, potrjeno s strani upravne enote. 4.2.1.9. Za izvedbo zahtevne agromelioracije na komasacijskem območju mora biti skladno z zakonodajo, ki ureja kmetijska zemljišča, pridobljena odločba o uvedbi agromelioracije. 4.2.1.10. Do podpore so upravičeni tudi tisti agromelioracijski projekti, ki se ne pokrivajo v celoti s komasacijskim območjem, vendar pa se kot upravičeni stroški priznajo le tisti stroški, ki so vezani na izvedbo agromelioracijskih del na samem komasacijskem območju. 4.2.1.11. V primerih, kadar gre za poseg, za katerega v skladu z ZGO-1 ni treba pridobiti gradbenega dovoljenja, je treba priložiti lokacijsko informacijo občine, v kateri leži predvidena agromelioracija. 4.2.2. Pogoji, ki jih mora izpolniti upravičenec od izdaje odločbe o pravici do sredstev do zaključka projekta (Kot upravičenec iz tega javnega razpisa se šteje vlagatelj iz 3. točke tega javnega razpisa, kateremu je bila izdana odločba o pravici do sredstev) 4.2.2.1. Ker se upravičenec v skladu z Zakonom o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08, 19/10, 18/11, 43/12 – Odl.US, 90/12 in 19/14; v nadaljnjem besedilu: ZJN-2) šteje za naročnika, mora predložiti dokazilo, da je bil postopek izbire dobavitelja oziroma izvajalca izveden v skladu z navedenim predpisom. 4.2.2.2. Skladno z desetim odstavkom 121. člena Uredbe PRP, mora biti naložba zaključena pred oddajo zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev. 4.2.2.3. Skladno z enajstim odstavkom 121. člena Uredbe PRP je zadnji možni rok za vložitev zahtevka za izplačilo sredstev, ki se lahko določi v odločbi oziroma sklepu, 30. junij 2015. 4.2.2.4. Upravičenec mora najkasneje v desetih dneh po prejemu odločbe o pravici do sredstev začeti postopek izbire izvajalca geodetskih, gradbenih oziroma ostalih operativnih del po ZJN-2. Ker se investitor v skladu z ZJN-2 šteje za naročnika, mora predložiti dokazilo, da je bil postopek izbire dobavitelja oziroma izvajalca izveden v skladu z navedenimi predpisi. Upravičenec mora pri omenjenem postopku izbire izvajalca agromelioracijskih del uporabiti enako specifikacijo del kot je le-ta opredeljena v projektantskem predračunu izvedbe agromelioracije za potrebe tega javnega razpisa ter z izbranim izvajalcem del skleniti pogodbo o izvedbi del, ki bo skladna s tem javnim razpisom in odločbo o pravici do sredstev. Kolikor nihče od ponudnikov ne bo ponudil izvedbo del za vrednost nižjo ali enako kot je opredeljena v odločbi o pravici do sredstev, mora upravičenec razpis ponoviti oziroma razliko pokriti sam. 4.2.2.5. Upravičenec mora z izvajalcem del podpisati pogodbo, na podlagi katere se bo izvajalcu del izplačevalo glede na dejansko opravljeno delo. V primeru, da bo dejansko opravljenega dela več, kot pa je to opredeljeno v projektantskem predračunu izvedbe agromelioracije za potrebe tega javnega razpisa, upravičenec ne more zahtevati dodatnih sredstev, pač pa bo moral razliko pokriti sam. Pokriti mora tudi stroške morebitnih agromelioracijskih del, ki bodo potrebna v fazi reševanja pritožb do pravnomočnosti odločbe o novi razdelitvi zemljišč komasacijskega sklada. 4.2.2.6. Upravičenec mora najkasneje ob vložitvi prvega zahtevka za izplačilo, pogodbo z izbranim izvajalcem skupaj z obvestilom o izbiri najugodnejšega ponudnika in ponudbo izbranega izvajalca del posredovati ARSKTRP. 4.3. Pogoji, ki jih mora upravičenec izpolnjevati ob vlaganju zahtevka za izplačilo sredstev 4.3.1. Skladno s prvim odstavkom 127. člena Uredbe PRP, se sredstva izplačajo na podlagi zahtevka upravičenca za izplačilo sredstev. 4.3.2. Skladno s tretjim odstavkom 127. člena Uredbe PRP, se rok za vložitev posameznega zahtevka za izplačilo sredstev določi v odločbi o pravici do sredstev. 4.3.3. Skladno s četrtim odstavkom 127. člena Uredbe PRP mora biti pred vložitvijo posameznega zahtevka za izplačilo sredstev naložba/aktivnost, na katero se zahtevek za izplačilo sredstev nanaša, zaključena in vsi računi plačani. Upravičenec, ki mu je bila izdana odločba o pravici do sredstev, mora k zahtevku za izplačilo sredstev obvezno priložiti: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 4.3.4. Kot dokazilo o zaključku naložbe, za katero je bila upravičencu izdana odločba o pravici do sredstev, se šteje: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 4.3.5. Skladno s sedmim odstavkom 127. člena Uredbe PRP, morajo za izplačila sredstev v tekočem letu upravičenci zahtevke za izplačilo sredstev poslati na naslov ARSKTRP. Upravičenci vlagajo zahtevke za izplačilo sredstev v skladu z roki, opredeljenimi v odločbi o pravici do sredstev. V letu 2014 se zahtevki za izplačilo sredstev vlagajo od 1. januarja do 5. oktobra in od 6. decembra do 31. decembra tekočega leta. Zahtevki za izplačilo sredstev, poslani med 6. oktobrom in 5. decembrom, se s sklepom zavržejo. V letu 2015 se zahtevki vlagajo do 30. 6. 2015; zahtevki, vloženi po tem datumu, se s sklepom zavržejo. 4.3.6. Skladno z devetim odstavkom 127. člena Uredbe PRP velja, da če razlika med upravičenimi stroški, ki se priznajo na podlagi vloženega zahtevka za izplačilo sredstev, in višino stroškov, ki jih upravičenec uveljavlja v zahtevku za izplačilo sredstev, presega 3 odstotke, se za razliko uporabi znižanje zneska v skladu s 30. členom Uredbe 65/2011/EU. 4.3.7. Upravičenec lahko v roku 30 dni od pravnomočnosti odločbe o pravici do sredstev pošlje na ARSKTRP zahtevek za izplačilo predplačila do vključno 20 odstotkov odobrene pomoči, ki mu priloži bančno garancijo v višini 110 odstotkov zneska predplačila (3. točka prvega odstavka 44. člena Uredbe PRP). Garancija se sprosti, ko dejanski znesek izdatkov, povezan z naložbo, preseže znesek predplačila. Preostanek sredstev do višine zneska odobrenih sredstev bo ARSKTRP izplačala po dogovorjeni dinamiki po predložitvi dokazil o izvedenih in plačanih delih, ki presegajo že izplačano predplačilo. 4.3.8. Sredstva se izplačajo na podlagi največ enega zahtevka za izplačilo. 4.4. Obveznosti končnega prejemnika sredstev (kot končni prejemnik sredstev se šteje vlagatelj iz 3. točke tega javnega razpisa, ki so mu izplačana finančna sredstva) 4.4.1. Skladno s prvim odstavkom 121. člena Uredbe PRP, morajo biti gradbena dela opravljena v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, urejanje prostora, varstvo kulturne dediščine in varstvo okolja. 4.4.2. Skladno z drugim odstavkom 121. člena Uredbe PRP, se morajo agromelioracije na komasacijskih območjih uporabljati izključno za namen in dejavnost, za katero so bila sredstva po Uredbi PRP dodeljena. 4.4.3. Skladno s tretjim odstavkom 121. člena Uredbe PRP se mora naložbena oziroma kmetijska dejavnost na območju agromelioracije, za katero je končni prejemnik sredstev prejel finančna sredstva, opravljati še najmanj naslednjih pet let po zadnjem izplačilu sredstev. V tem obdobju se ne sme uvajati bistvenih sprememb, kot so določene v 72. členu Uredbe 1698/2005/ES, oziroma odtujiti naložbe (stanje zemljišča, ki je bilo doseženo z agromelioracijo, se ne sme poslabšati oziroma mora ostati najmanj enako), ter naložbe uporabljati v nasprotju z namenom dodeljenih sredstev, sicer mora končni prejemnik sredstev vsa prejeta sredstva vrniti v proračun Republike Slovenije skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi v skladu s 57. členom ZKme-1. 4.4.4. Skladno s četrtim odstavkom 121. člena Uredbe PRP, mora končni prejemnik sredstev na ARSKTRP poročati o doseganju ciljev in izpolnjevanju obveznosti še pet obračunskih let od zadnjega izplačila sredstev. Skladno s petim odstavkom 42. člena Uredbe PRP mora končni prejemnik sredstev poročilo poslati na ARSKTRP do 31. marca tekočega leta za preteklo leto, na predpisanem obrazcu. Obrazci za pripravo poročila se objavijo na spletni strani ARSKTRP, www.arsktrp.gov.si. 4.4.5. Skladno s sedmim odstavkom 121. člena Uredbe PRP, mora končni prejemnik sredstev omogočiti dostop do dokumentacije o projektu ter omogočiti kontrolo projekta na kraju samem ARSKTRP, MKO, revizijskemu organu in drugim nadzornim organom. 4.4.6. Skladno z osmim odstavkom 121. člena Uredbe PRP, se končni prejemniki sredstev, ki so pravne osebe, opis aktivnosti oziroma naložbe in znesek odobrenih javnih sredstev objavijo na spletni MKO, www.mko.gov.si in ARSKTRP, www.arsktrp.gov.si. 4.4.7. Skladno s štirinajstim odstavkom 121. člena Uredbe PRP, mora končni prejemnik sredstev zagotoviti obveščanje javnosti o izvedenih naložbah in projektih, sofinanciranih iz naslova ukrepov PRP 2007 – 2013, z ustrezno označitvijo v skladu z navodili, ki so objavljena na spletni strani MKO, in podrobnimi pravili o informiranju in obveščanju javnosti, ki so določena v Prilogi VI Uredbe 1974/2006/ES. 4.4.8. Skladno s 124. členom Uredbe PRP mora končni prejemnik sredstev, ki pridobi sredstva na podlagi tega javnega razpisa, vso dokumentacijo, ki je bila podlaga za pridobitev sredstev, hraniti še najmanj pet let od dneva zadnjega izplačila sredstev. 5. Omejitev sredstev 5.1. Skladno s prvim odstavkom 119. člena Uredbe PRP lahko upravičenci pridobijo sredstva za iste aktivnosti ali naložbe na podlagi posamezne vloge na javni razpis samo iz enega ukrepa po Uredbi PRP. 5.2. Skladno z drugim odstavkom 119. člena Uredbe PRP se sredstva ne odobrijo in izplačajo upravičencu, ki je za iste upravičene stroške, kot jih navaja v vlogi na javni razpis in v zahtevku za izplačilo sredstev, že prejel sredstva državnega proračuna Republike Slovenije ali sredstva Evropske unije oziroma druga javna sredstva. 5.3. Skladno s četrtim odstavkom 119. člena Uredbe PRP velja, da če je upravičenec občina, se lastna sredstva sofinanciranja z vidika Evropske unije ne štejejo za že prejeta javna sredstva Republike Slovenije. 5.4. Skladno s petim odstavkom 119. člena Uredbe PRP, se sredstva ne dodelijo za naložbe zunaj območja Republike Slovenije. 6. Upravičeni stroški 6.1. Skladno z drugim odstavkom 40. člena Uredbe PRP so upravičeni stroški: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 6.2. Skladno s četrtim odstavkom 40. člena Uredbe PRP se kot upravičeni stroški za naložbe iz prve točke drugega odstavka 40. člena Uredbe PRP (stroški izvedbe agromelioracije), v okviru tega javnega razpisa, štejejo samo stroški, nastali od datuma odločbe o pravici do sredstev do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev. Kot začetek stroška upravičenih stroškov se šteje prevzem obveznosti upravičenca na račun morebitnih dodeljenih sredstev (sklenitev katerekoli pogodbe, naročanje materiala, opreme, storitev ali del). Investitor pa lahko začne s postopkom izbire izvajalca skladno z ZJN-2, vendar pogodbe z izbranim izvajalcem ne sme skleniti pred izdajo odločbe o pravici do sredstev. 6.3. Skladno s petim odstavkom 40. člena Uredbe PRP so do podpore upravičeni tudi morebitni splošni stroški iz druge točke drugega odstavka 40. člena Uredbe PRP, nastali od 1. januarja 2007 do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev. 6.4. Skladno s šestim odstavkom 40. člena Uredbe PRP se poleg neupravičenih stroškov iz tretjega odstavka 71. člena Uredbe 1698/2005/ES podpora ne dodeli za: – plačilo davkov, carin in dajatev pri uvozu, – stroške tekočega poslovanja (stroški vzdrževanja in najema), – bančne stroške in stroške garancij, – nakup rabljene opreme, – stroške arheoloških izkopavanj, – stroške strokovnih mnenj za ureditev poljskih poti na podlagi izjave gradbenega nadzora, – splošne upravne stroške. 6.5. Skladno s tretjim odstavkom 71. člena Uredbe 1698/2005/ES se DDV, obresti za dolgove ter odkup zemljišča, katerega strošek presega 10% vseh upravičenih izdatkov, ne štejejo med upravičene stroške. 7. Merila za ocenjevanje vlog 7.1. Skladno s prvim odstavkom 43. člena Uredbe PRP, so do sofinanciranja upravičeni izbrani projekti, katerih vloge so popolne, vsebinsko ustrezne in izpolnjujejo vse pogoje. 7.2. Skladno z drugim odstavkom 43. člena Uredbe PRP se vloge ocenijo na podlagi meril za pridobitev spodnje, vstopne meje točk, določene v tem javnem razpisu in razpisni dokumentaciji. 7.3. Vloge bodo ocenjene na podlagi meril za pridobitev spodnje, vstopne meje točk, ki za ta javni razpis znaša 15. V primeru, da za posamezno merilo vlagatelj ne priloži vseh zahtevanih podatkov oziroma so podatki nepravilni, se vloga v tem delu oceni z 0 točk. 7.4. Upoštevajo se naslednja merila: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 7.5. Skladno s prvim odstavkom 118. člena Uredbe PRP velja, da če je lokacija naložbe na območju občin Pomurske regije, pridobijo vloge na tem javnem razpisu za namen izvajanja 10. člena Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010–2015 (Uradni list RS, št. 87/09), ne glede na ostala merila za izbor, še dodatnih deset odstotkov možnih točk. 8. Finančne določbe 8.1. Skladno s prvo točko prvega odstavka 44. člena Uredbe PRP, znaša delež javnega financiranja 100 odstotkov upravičenih stroškov. 8.2. Skladno z drugo točko prvega odstavka 44. člena Uredbe PRP znaša najnižji znesek pomoči 20.000 EUR na vlogo, najvišji znesek dodeljene pomoči pa do vključno 600.000 EUR na vlogo. Za projekte, pri katerih vrednost presega 600.000 EUR upravičenih stroškov, mora razliko do celotne vrednosti projekta vlagatelj zagotoviti sam. 8.3. Skladno s tretjo točko prvega odstavka 44. člena Uredbe PRP lahko upravičenec v roku 30 dni od pravnomočnosti odločbe o pravici do sredstev pošlje na ARSKTRP zahtevek za izplačilo predplačila do vključno 20 odstotkov odobrene pomoči, ki mu priloži bančno garancijo v višini 110 odstotkov zneska predplačila. 8.4. Skladno z drugim odstavkom 44. člena Uredbe PRP se ta javni razpis izvaja z zaprtim javnim razpisom v skladu s postopkom iz XXII. poglavja Uredbe PRP: Zaprti javni razpisi. 9. Razpisna dokumentacija in informacije 9.1. Razpisna dokumentacija vsebuje: – Povabilo k oddaji vloge; – Navodilo vlagateljem za izdelavo vloge; – Merila in točkovalnik za ocenjevanje vlog; – Seznam upravičenih stroškov; – Prijavni obrazec; – Dokazila. 9.2. Vlagatelj lahko pridobi informacije o javnem razpisu pri INFO točki ARSKTRP, tel. 01/580-77-92, faks: 01/478-92-06, elektronska pošta: aktrp@gov.si. 10. Rok in način prijave 10.1. Skladno s prvim odstavkom 109.a člena Uredbe PRP je treba vlogo na javni razpis vnesti v elektronski sistem in natisnjeni prijavni obrazec z izpisom identifikacijske kode skupaj s prilogami poslati priporočeno po pošti na naslov: »Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana«, ali oddati v vložišču ARSKTRP in sicer od 30. 6. 2014 do 25. 7. 2014 do 24. ure. 10.2. Vloga, ki ni vložena v predpisani obliki, se skladno s 30. členom ZKme-1 zavrže. 10.3. Skladno z drugim odstavkom 109.a člena Uredbe PRP morajo biti sestavni deli vloge na javni razpis speti ali vloženi v mapo po vrstnem redu. Na ovojnici vloge na javni razpis morajo biti razvidni datum in čas (ura, minuta) oddaje vloge na javni razpis, ki ju označi izvajalec poštnih storitev oziroma vložišče ARSKTRP, naslov vlagatelja ter oznaka javnega razpisa, na katerega se prijavlja: »Ne odpiraj – vloga na VI. javni razpis za ukrep 125: Izboljšanje in razvoj infrastrukture, povezane z razvojem in prilagoditvijo kmetijstva za namen agromelioracij na komasacijskih območjih« 10.4. Skladno s prvim odstavkom 117. člena Uredbe PRP se prijavni obrazec (vloga) izpolni v elektronski sistem ARSKTRP in natisne z izpisom identifikacijske kode. Prijavni obrazec (vloga), ki je izpolnjen in oddan v elektronski sistem, se ne šteje za vlogo na javni razpis. Za vlogo na javni razpis se šteje natisnjen prijavni obrazec z izpisom identifikacijske kode skupaj z vsemi sestavnimi deli vloge na javni razpis, ki jih določata javni razpis in razpisna dokumentacija. 10.5. Vnos vloge v elektronski sistem in predložitev vloge na ARSKTRP poteka od 30. 6. 2014 do 25. 7. 2014 do 24. ure. 10.6. V okviru tega javnega razpisa lahko vlagatelj vloži do 5 vlog. Na istem komasacijskem območju lahko vlagatelj vloži samo eno vlogo za izvedbo agromelioracije. Posamezna vloga mora predstavljati zaključeno celoto, kar pri projektih, pri katerih je treba pridobiti gradbeno dovoljenje pomeni, da je mogoče izvesti ločen tehnični prevzem oziroma pridobiti ločeno uporabno dovoljenje. Pri naložbah, za katere pridobitev gradbenega dovoljenja ni potrebna, nadzornik in vlagatelj potrdita zaključek vseh del in gradbeno situacijo. 10.7. Vlagatelj mora predložiti popolno vlogo skladno z zahtevami iz tega javnega razpisa in na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije, dostopne na spletnih straneh MKO, www.mko.gov.si in ARSKTRP, www.arsktrp.gov.si, vključno z vsemi zahtevanimi prilogami in dokazili, ki so v njej navedeni. 11. Obravnava in postopek odobritve vloge 11.1. Postopek obravnave do odobritve vloge 11.1.1. Postopek za odpiranje in obravnavanje vlog ter zahteva za odpravo pomanjkljivosti v zaprtih javnih razpisih je določen v XXII. poglavju Uredbe PRP: Zaprti javni razpisi, in v XXIII. poglavju Uredbe PRP: Skupne določbe za postopek pri odprtih in zaprtih javnih razpisih. 11.1.2. Skladno z drugim odstavkom 113. člena Uredbe PRP se vloge na javni razpis odpirajo in obravnavajo ter se zahteva odprava pomanjkljivosti ob sočasni obravnavi vlog na javni razpis. Sredstva se dodeljujejo do porabe razpisanih sredstev na podlagi ponderiranja popolnih vlog po tem javnem razpisu, ki izpolnjujejo predpisana merila. 11.1.3. Skladno s četrtim odstavkom 115. člena Uredbe PRP, se vloge na javni razpis, ki so popolne, oceni na podlagi meril za pridobitev spodnje, vstopne meje točk. Sredstva se odobrijo vlogam na javni razpis, ki dosežejo postavljeni prag minimalnega števila točk, in sicer po vrstnem redu višine prejetih točk, do porabe sredstev tega javnega razpisa. V primeru, da za posamezno merilo vlagatelj ne priloži vseh zahtevanih podatkov oziroma so podatki nepravilni, se vloga v tem delu oceni z 0 točk. Pri doseganju praga minimalnega števila točk se ne upoštevajo pridobljene točke iz naslova lokacije naložbe na območjih izvajanja 10. člena Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010–2015 (Uradni list RS, št. 87/09). 11.1.4. V primeru, da imata na zadnjem mestu seznama ocenjenih vlog na javni razpis dve ali več vlog na javni razpis isto število prejetih točk, se vloge na javni razpis odobrijo po vrstnem redu prejetja popolnih vlog na javni razpis, glede na datum in čas (ura, minuta) označen na ovojnici vloge s strani pošte oziroma vložišča ARSKTRP, oddaje popolne vloge na javni razpis. Če imata kljub temu na zadnjem mestu seznama ocenjenih vlog na javni razpis dve ali več vlog na javni razpis isto število prejetih točk in so bile vloge na javni razpis vložene istočasno, se vloge na javni razpis odobrijo po rangiranju naslednjih prioritet točkovanja: – Zemljiško-strukturni vidik; – Ekonomski vidik naložbe; – Okoljsko prostorski vidik; – Regionalni vidik naložbe. 11.1.5. Skladno s šestim odstavkom 115. člena Uredbe PRP, se vloga na javni razpis, ki je popolna in izpolnjuje vstopne pogoje iz javnega razpisa, vendar razpoložljiva sredstva ne zadoščajo za dodelitev sredstev v celoti, lahko odobri do višine razpoložljivih sredstev, če se vlagatelj s tem strinja, sicer se zavrne. Vlagatelj mora v roku osmih dni od vročitve obvestila na ARSKTRP poslati izjavo, da se s tem strinja, sicer se šteje, da se ne strinja. 11.1.6. Skladno s prvim in drugim odstavkom 116. člena Uredbe PRP se sredstva upravičencu odobrijo z odločbo ARSKTRP o pravici do sredstev. Za izplačilo sredstev upravičenci vlagajo zahtevke na ARSKTRP, ki sredstva izplača na transakcijski račun upravičenca po opravljeni kontroli in nadzoru iz 126. člena Uredbe PRP. 11.1.7. Zoper odločbo ARSKTRP je dopustna pritožba v 15 dneh od dneva njene vročitve. Pritožba se vloži pisno na način, kot je določen za vlaganje vloge v 109.a členu Uredbe PRP, na naslov: »Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana«. 11.1.8. Skladno s četrtim odstavkom 116. člena Uredbe PRP, je sprememba vloge na javni razpis dopustna do roka zaprtja, določenega v zaprtem javnem razpisu. 11.2. Nadzor nad izvajanjem 11.2.1. Skladno s prvim odstavkom 126. člena Uredbe PRP se nadzor nad izvajanjem ukrepov izvaja v skladu z Uredbo 65/2011/EU. 11.2.2. Skladno z drugim odstavkom 126. člena Uredbe PRP, lahko MKO v skladu s prvim odstavkom 75. člena Uredbe 1698/2005/ES nadzira izvajanje ukrepov iz Uredbe PRP. 11.2.3. Skladno s tretjim odstavkom 126. člena Uredbe PRP opravljajo nadzor nad izvajanjem določb Uredbe PRP kmetijski inšpektorji. 11.2.4. Skladno s četrtim odstavkom 126. člena Uredbe PRP, mora ARSKTR o ugotovljenih kršitvah, ki so s to uredbo ali zakonom, ki ureja kmetijstvo, opredeljene kot prekršek, obvestiti pristojni inšpekcijski organ. 11.3. Sankcije in vrnitev sredstev 11.3.1. Skladno s prvim odstavkom 122. člena Uredbe PRP, se neizpolnitev ali kršitev obveznosti sankcionira v skladu z Uredbo 65/2011/EU in ZKme-1. 11.3.2. Skladno z drugim odstavkom 122. člena Uredbe PRP, ARSKTRP v primerih iz točke 11.3.1. tega javnega razpisa v roku 90 dni od dneva ugotovitve nepravilnosti izda odločbo, s katero zahteva vračilo že izplačanih sredstev v proračun Republike Slovenije skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi v skladu s 57. členom ZKme-1. 11.3.3. Skladno s tretjim odstavkom 122. člena Uredbe PRP, se določba iz točke 11.3.2. tega javnega razpisa ne uporablja: – če upravičenec zaradi višje sile ali izrednih okoliščin (kaj šteje za višjo silo, je navedeno v točki 11.3.4. tega javnega razpisa) zamudi obveznosti iz odločbe o pravici do sredstev glede rokov in predloži ustrezne dokaze v desetih delovnih dneh od dneva, ko je to zmožen storiti. ARSKTRP v tem primeru lahko podaljša rok, če bi bile s to spremembo obveznosti izpolnjene vse zahteve iz predpisov in javnega razpisa ter dosežen namen, za katerega je bila dodeljena pravica do sredstev, ob smiselni uporabi prvega odstavka 54. člena ZKme-1; – če upravičenec v skladu s prvim odstavkom 54. člena ZKme-1 po izdaji odločbe o pravici do sredstev in pred potekom rokov za vložitev zahtevka za izplačilo sredstev na ARSKTRP posreduje utemeljen obrazložen zahtevek za spremembo obveznosti (vključno podaljšanje rokov), določenih v odločbi o pravici do sredstev in ARSKTRP z odločbo ugotovi, da bodo ne glede na spremembo obveznosti izpolnjene vse zahteve iz predpisov in javnega razpisa ter dosežen namen, za katerega je bila dodeljena pravica do sredstev. Upravičenec lahko na ARSKTRP pošlje največ en utemeljen obrazložen zahtevek za spremembo obveznosti, ki se nanaša na podaljšanje roka za vlaganje zahtevkov za izplačilo sredstev; – če upravičenec dokaže, da zaradi nepredvidenih okoliščin, na katere ni mogel vplivati, ni mogel izpolniti obveznosti iz odločbe o pravici do sredstev. 11.3.4. Skladno s četrtim odstavkom 122. člena Uredbe PRP, končnemu prejemniku sredstev ni treba vrniti vseh že izplačanih sredstev v primeru višje sile ali izrednih okoliščin. Kot višja sila se štejejo zlasti naslednji primeri: – smrt upravičenca, – dolgotrajna nezmožnost upravičenca za delo, – naravna nesreča, ki resno prizadene kmetijsko gospodarstvo, – razlastitev velikega dela kmetijskega gospodarstva (v primeru, da tega ni bilo mogoče pričakovati na dan sprejetja obveznosti), – uničenje hlevov na kmetijskem gospodarstvu, zaradi nesreče, – kužna živalska bolezen in – bolezni oziroma škodljivci v trajnem nasadu, zaradi katerih je treba ta trajni nasad uničiti. 11.3.5. Skladno s petim odstavkom 122. člena Uredbe PRP, mora upravičenec ali njegova pooblaščena oseba o višji sili ali izrednih okoliščinah pisno obvestiti ARSKTRP in predložiti ustrezna dokazila v desetih delovnih dneh od dneva, ko je upravičenec oziroma njegova pooblaščena oseba to zmožna storiti. 11.3.6. Skladno s petim odstavkom 127.a člena Uredbe PRP velja, da če končni prejemnik sredstev ne dovoli kontrole na kraju samem in jo nepreklicno odkloni ter ne omogoči dostopa do dokumentacije o projektu, se šteje, da ni izpolnil pogojev, ki jih določa ta javni razpis in obveznosti iz odločbe o pravici do sredstev. V tem primeru mora v proračun Republike Slovenije vrniti vsa izplačana sredstva v skladu s 57. členom ZKme-1. 11.3.7. Prvi odstavek 127.a člena Uredbe PRP določa, da če upravičenec ne odstopi od pravice do sredstev v skladu s 55. členom ZKme-1 ali zamudi rok za vložitev zahtevka za izplačilo sredstev, ki je določen v odločbi o pravici do sredstev, se ga izključi iz zadevnega ukrepa za koledarsko leto neizpolnitve obveznosti in naslednje koledarsko leto. 11.3.8. Skladno s tretjim odstavkom 127.a člena Uredbe PRP, končnemu prejemniku sredstev, ki v roku, določenem v tem javnem razpisu, ne posreduje poročila o doseganju ciljev in izpolnjevanju obveznosti iz četrtega odstavka 121. člena Uredbe PRP, ARSKTRP izda poziv, v katerem mu določi rok za posredovanje poročila o doseganju ciljev in izpolnjevanju obveznosti. Če končni prejemnik sredstev v roku iz poziva ne posreduje poročila o doseganju ciljev in izpolnjevanju obveznosti, mora v proračun Republike Slovenije vrniti pet odstotkov izplačanih sredstev.
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti