Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2014 z dne 20. 6. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2014 z dne 20. 6. 2014

Kazalo

Št. 35209-0006/2014-2/1 Ob-2787/14 , Stran 1543
Št. 35209-0006/2014-2/1 Ob-2787/14
Občina Slovenske Konjice, Stari trg 29, Slovenske Konjice, objavlja na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12 in 47/13 – ZDU-1G) in 35. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14),
javno zbiranje ponudb
za oddajo poslovnih prostorov v najem
I. Ime in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Slovenske Konjice, Stari trg 29, Slovenske Konjice, matična številka: 5883814, ID št. za DDV: SI 65504038. II. Predmet oddaje v najem in višina izhodiščne najemnine Lastnik prostorov, ki se oddajajo v najem je Občina Slovenske Konjice, Stari trg 29, Slovenske Konjice. Predmet oddaje v najem so poslovni prostori na naslovu Grajska ulica 9, Slovenske Konjice, parc. št. 1615, k.o. Slovenske Konjice, št. stavbe 1147 in zemljišče parc. št. 1616 in del 1929, del 112/2, del 112/4 in del 879/1, vse k.o. Slovenske Konjice (Dvorec Trebnik – objekt B). Poslovni prostor neto površine 1220,10 m2 zajema: pritličje (kuhinja, skladiščni prostori, dve jedilnici), nadstropje (konferenčna dvorana, pet sob, recepcija), mansarda (osem sob), terasa, parkirišče in pripadajoče zunanje površine. Objekt je splošno dostopen in namenjen za izvajanje gostinsko turistične in hotelske dejavnosti. Izhodiščna višina najemnine za poslovni prostor znaša 2.757,43 EUR brez DDV mesečno. Posebni pogoji najema poslovnega prostora: – poslovni prostor ni opremljen; – za notranjo opremo poskrbi najemnik sam in se ne poračunava z najemnino ter se v nobeni obliki ne vrača; – v primeru vlaganj v prostor, najemnik ni upravičen do povrnitve kakršnihkoli koristnih in drugih vlaganj, ki jih opravi brez predhodnega soglasja občine in potrditve predračuna, prav tako na podlagi vlaganj ne pridobi na poslovnem prostoru nobenih drugih pravic. Izvajanje gostinske in hotelske dejavnosti na Dvorcu Trebnik – objekt B je pomemben del projekta »Delna rekonstrukcija Dvorca Trebnik – objekt B« in je skladno s sprejetimi strategijami in investicijskimi dokumenti Občine Slovenske Konjice. Objekt vključuje 13 sob, konferenčno dvorano, restavracijo in kavarno s teraso. Ob objektu je zagotovljeno zadostno število parkirnih prostorov, sam objekt je lociran v izjemno privlačnem in atraktivnem delu mesta Slovenske Konjice. III. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb: Zavezujoča ponudba mora vsebovati: 1 – Dokazilo o strokovni usposobljenosti za opravljanje dejavnosti oziroma 1. za s.p.: priglasitveni list; 2. za gospodarske družbe: izpisek iz sodnega registra, ki izkazuje zadnje stanje; 3. za društva: odločbo o vpisu v register društev; 4. za druge pravne osebe: izpisek iz drugega registra. 2 – Opis dejavnosti, ki bi potekala v poslovnem prostoru in predstavitev sedanje dejavnosti ponudnika. 3 – Ponudbe lahko predložijo fizične in pravne osebe, ki resnost svoje ponudbe izkažejo s plačilom varščine v višini ene izhodiščne mesečne najemnine na transakcijski račun Občine Slovenske Konjice, št.: 01314-0100003434, sklic 00 2010. Plačana varščina se izbranemu ponudniku vračuna v najemnino, ostalim ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti v roku 30 dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika. 4 – Popolna pisna ponudba mora vsebovati: naziv ponudnika in njegov točen naslov, matično številko ter telefonsko številko, navedbo poslovnega prostora, za katero daje ponudbo in ponujeno mesečno višino najemnine, ki ne sme biti nižja od izhodiščne najemnine. Ponudniki morajo ponudbi priložiti: – potrdilo o plačani varščini in priloženo celotno številko transakcijskega računa (št. banke in št. računa) za primer vračila varščine, – izpis podatkov iz Poslovnega registra, – potrdilo o plačanih davkih in prispevkih, – dokazilo o zagotovljenih finančnih sredstvih: potrdilo o solventnosti pri banki, ki vodi TRR, – pooblastilo za sodelovanje na ponudbi, če je oseba zastopnik, – pisno izjavo, da ponudnik sprejema pogoje najema, – navedbo veljavnosti ponudbe oziroma vezanosti ponudnika na dano ponudbo (ponudba mora veljati najmanj 60 dni od oddaje ponudbe). 5 – Neposredni proračunski uporabniki predložijo izjavo predstojnika organa (ki oddaja ponudbo za najem) o zagotovljenih finančnih sredstvih v proračunu za plačilo najemnine ter za plačilo obratovalnih stroškov za poslovne prostore, ki jih najemajo. 6 – Izjava o ponujeni višini mesečne najemnine, ki ne sme biti nižja od izhodiščne najemnine. IV. Pogoji najema – Poslovni prostori se oddajajo za določen čas petnajstih let. – Najemnik nima pravice oddati poslovnega prostora v podnajem. – Najemnik je dolžan plačevati obratovalne stroške, stroške rednega vzdrževanja, stroške uporabe stavbnega zemljišča, stroške zavarovanj in druge stroške, za katere se stranki dogovorita z najemno pogodbo, kar ni všeto v najemnino. – Najemnik ni upravičen do povrnitve kakršnihkoli vlaganj v poslovni prostor niti ne pridobi nikakršnih pravic na poslovnem prostoru na podlagi vlaganj. – Izhodiščna najemnina se mesečno usklajuje z indeksom cen življenjskih potrebščin v RS. – Najemnik mora začeti z dejavnostjo v štirih mesecih od dneva prevzema poslovnega prostora, če ni v pogodbi drugače določeno. – Občina z morebitnimi oprostitvami plačila najemnine opredeljuje in zasleduje javni interes kot splošno korist zaradi vseh pozitivnih učinkov, ki sledijo obnovi Dvorca Trebnik – objekt B. – Najemnik bo dolžan plačevati najemnino do 5. v mesecu za tekoči mesec. – Ponudnik mora biti registriran za izvajanje dejavnosti, ki je predmet najema, skladno z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti. – Podpis pogodbe: Izbranemu ponudniku se pošlje najemna pogodba v podpis. Izbrani ponudnik mora najkasneje v roku 10 dni po prejemu pogodbe, le-to podpisati in jo vrniti naročniku. Če se ponudnik v tem roku ne odzove na podpis pogodbe, se šteje, da je odstopil od sklenitve pogodbe in se mu varščina ne vrne. V tem primeru lahko naročnik pošlje v podpis pogodbo naslednjemu najugodnejšemu ponudniku. Dvorec Trebnik – objekt B je kulturni spomenik lokalnega pomena, v lasti Občine Slovenske Konjice, za katerega ohranitev in obnovo so bila vložena javna sredstev iz lokalnega, državnega in evropskega proračuna. V. Način oddaje javne ponudbe in rok za oddajo ponudbe Ponudbe z dokazili pošljejo ponudniki priporočeno ali prinesejo osebno v zapečateni pisemski ovojnici na naslov: Občina Slovenske Konjice, Stari trg 29, 3210 Slovenske Konjice, z obvezno oznako na ovojnici »Ne odpiraj – Ponudba za najem poslovnih prostorov na naslovu Grajska ulica 9, Slovenske Konjice«. Na zadnji strani ovojnice mora biti obvezno naveden naziv in naslov ponudnika. Rok za oddajo ponudb je do vključno dne 7. 7. 2014 do 10. ure. Ponudbe prispele po razpisnem roku ter nepopolne ponudbe bodo izločene, ter se jih ne bo obravnavalo. Ponudba in vsi dokumenti v zvezi s ponudbo morajo biti v slovenskem jeziku. VI. Posebne določbe o postopku javnega zbiranja ponudb Pri dodelitvi poslovnega prostora oziroma izbiri najugodnejšega ponudnika se upoštevajo naslednji kriteriji: – reference izvajanja dejavnosti strežb jedi in pijač, – ponujena višina mesečne najemnine za poslovni prostor, – da ponudnik nima v lasti in niti v najemu praznega poslovnega prostora za isto dejavnost na območju občine, – da ponudnik nima neizpolnjenih zapadlih obveznosti, – atraktivnost vsebine prijavljenega programa dejavnosti (vsebina ponudbe, ki se bo izvajala v prostoru, ciljna skupina kupcev – uporabnikov, popestritev kraja, vsebina dejavnosti, ki prispeva k višjemu življenjskemu standardu prebivalcev). Najvišje možno število točk, ki jih lahko ponudnik dobi je 50 točk, od tega za vsak posamezen kriterij največ 10 točk. V okviru kriterija »reference« dobi ponudnik, ki je: – v zadnjih šestih letih, najmanj štiri leta izvajal dejavnosti kuhinje, restavracije in kavarne, po velikosti in vsebini primerljiv kompleks, 10 točk, – v zadnjih šestih letih, najmanj dve leti izvajal dejavnosti kuhinje, restavracije in kavarne, po velikosti in vsebini primerljiv kompleks, 5 točk, V okviru kriterija »mesečna najemnina« dobi 10 točk ponudnik, ki ponudi najvišjo najemnino. Za vsak % nižje najemnine se ponudniku odšteje 0,5 točke. V okviru kriterija »da ponudnik nima v lasti in niti v najemu praznega poslovnega prostora za isto dejavnost na območju občine« dobi 10 točk ponudnik, ki izpolnjuje pogoj. V okviru kriterija »da ponudnik nima neizpolnjenih zapadlih obveznosti« dobi 10 točk ponudnik, ki izpolnjuje pogoj. V okviru kriterija »atraktivnost vsebine prijavljenega programa dejavnosti« bo najemodajalec dodelil največ 10 točk. Na podlagi presoje upravljavca bo glede na kvaliteto predloženega opisa pripravljen vrstni red ponudnikov, pri tem bo 10 točk dodeljenih najvišje ocenjenemu, preostalim pa 8, 6, 4, 2 in 0 točk. V primeru enakovrednih ponudb ima prednost tisti ponudnik, ki ima dalj časa sedež dejavnosti v Občini Slovenske Konjice. Vsi ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 15 dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika. Najemnik je dolžan prevzeti poslovni prostor najkasneje v roku 15 dni po podpisu najemne pogodbe in ga pričeti uporabljati v roku, ki je določen v pogodbi, sicer se šteje, da je odstopil od pogodbe in nima pravice zahtevati vrnitve položene varščine za izpolnitev obveznosti po pogodbi. Če komisija med ponudniki, ki so pravočasno oddali popolno vlogo, prejme več najugodnejših ponudb, lahko komisija: – pozove vse najugodnejše ponudnike k oddaji nove ponudbe ali – opravi z najugodnejšimi ponudniki dodatna pogajanja. Župan lahko ustavi začeti postopek oddaje do sklenitve pravnega posla. VII. Postopek izbire najugodnejšega ponudnika 1. Javno odpiranje ponudb bo potekalo v ponedeljek, dne 7. 7. 2014 ob 11. uri na naslovu: Občina Slovenske Konjice, Stari trg 29, 3210 Slovenske Konjice, v sejni sobi – pritličje. 2. Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati s pooblastilom ponudnika. 3. Pravočasno prispele ponudbe bo obravnavala komisija za izvedbo postopka javnega zbiranja ponudb za poslovne prostore na naslovu Grajska ulica 9, Slovenske Konjice, ki bo vse ponudnike obvestila o izboru oziroma o nadaljevanju postopka najkasneje v 15 dneh od dneva javnega odpiranja ponudb. VIII. Informacije in ogled Dodatne informacije o pogojih javnega zbiranja ponudb, dobijo interesenti na Občini Slovenske Konjice, Stari trg 29, 3210 Slovenske Konjice ali po tel. 03/757-33-77, 03/757-33-71. Ogled nepremičnin je možen po predhodnem dogovoru.
Občina Slovenske Konjice

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti