Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2014 z dne 20. 6. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2014 z dne 20. 6. 2014

Kazalo

1890. Tržni red mestne tržnice Rogaška Slatina, stran 5079.

Na podlagi Zakona o trgovini (ZT-1, Uradni list RS, št. 24/08), 12. člena Pravilnika o minimalnih tehničnih pogojih za opravljanje trgovinske dejavnosti (Uradni list RS, št. 37/09) in 16. člena Statuta Občine Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 26/12) je Občinski svet Občine Rogaška Slatina na 34. redni seji dne 28. 5. 2014 sprejel
T R Ž N I R E D
mestne tržnice Rogaška Slatina
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Tržni red mestne tržnice v Rogaška Slatina (v nadaljnjem besedilu: tržni red) določa upravljanje tržnice, trgovanje, pravice in obveznosti upravljavca, lokacijo tržnice, obratovalni čas, prodajna mesta, prodajalce in najem tržnih mest, pristojbino, prodajo blaga, skladiščenje blaga, vzdrževanje reda in čistoče na mestni tržnici Rogaška Slatina (v nadaljnjem besedilu: tržnica).
II. UPRAVLJANJE TRŽNICE
2. člen
S tržnimi prostori, opredeljenimi v 3. členu tega akta upravlja Občina Rogaška Slatina, Oddelek za gospodarstvo.
III. LOKACIJE ZA OPRAVLJANJE TRŽNE DEJAVNOSTI
3. člen
(1) Lokacija mestne tržnice s pokritimi tržnimi površinami, je na naslovu Kidričeva ulica 1a, Rogaška Slatina.
(2) Za potrebe potujoče prodajalne je na razpolago del parcele št. 1146, k.o. 2635 Rogaška Slatina.
(3) Občasna prodaja na drugih občasnih tržnih mestih je možna z dovoljenjem lokalne skupnosti v skladu s krajevnimi običaji in prireditvami.
IV. TRGOVANJE
4. člen
Trgovanje na tržnici je prosto in se opravlja v skladu z določili tržnega reda in drugimi predpisi, ki urejajo trgovanje z živili in drugim blagom.
V. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPRAVLJAVCA
5. člen
Upravljavec tržnice ima naslednje pravice in dolžnosti:
– skrbeti, da je ureditev in poslovanje tržnice usklajena z veljavnim tržnim redom,
– organizirano voditi poslovanje na tržnici ter razporejati in oddajati v najem tržne površine in sklepati ustrezne pogodbe s prodajalci na tržnici,
– skrbeti za urejenost tržnice in manipulativnih površin, uporabnost tržne opreme, za čistočo in odstranjevanje odpadkov (za ločevanje odpadkov so odgovorni sami prodajalci, kršenje bo ustrezno sankcionirano),
– pregledati ustreznost dokumentacije, ki je potrebna za dovoljeno trgovanje na tržnici, a le ob prijavi; vse spremembe je dolžan prodajalec sam posredovati občini,
– upravljati z objekti in napravami ter skrbeti za vzdrževanje in posodobitev tržne opreme.
VI. OBRATOVALNI ČAS
6. člen
(1) Mestna tržnica obratuje od ponedeljka do sobote med 8. in 17. uro, tudi ob praznikih.
(2) Prodajalcem ni dovoljeno podaljšati obratovalnega časa tržnice brez predhodnega dogovora z upravljavcem.
(3) Upravljavec tržnice lahko dovoli prodajo na mestni tržnici ali potujoči prodajalni izven poslovnega časa vsem prodajalcem določenega blaga pod enakimi pogoji.
(4) Na občasnih tržnih mestih poteka prodaja v okviru prireditve oziroma v času, določenem s soglasjem za prodajo izven poslovnega prostora. Prodaja na navedenih mestih je možna tudi ob praznikih in dela prostih dnevih.
(5) Obratovalni čas tržnice mora biti ves čas pritrjen na vidnem mestu na mestni tržnici.
VII. TRŽNO BLAGO
7. člen
Na tržnici se prednostno trguje na drobno, z živilskimi in neživilskimi izdelki pretežno lokalnega izvora.
8. člen
(1) Na tržnici se trguje na drobno z naslednjim blagom:
– živila: žita, mlečni izdelki, vrtnine, sadje in izdelki iz sadja, mleko in mlečni izdelki, meso in mesni izdelki, ribe in ribji izdelki, čebelarski izdelki, ostala živila rastlinskega in živalskega izvora, alkoholne in brezalkoholne pijače ter zdravilna zelišča;
– neživilski izdelki: cvetje, semena, sadike vrtnin, sadja in okrasnih rastlin, izdelki domače in umetne obrti ter različni izdelki, ki jih je možno izdelovati na domu pretežno ročno ali po pretežno tradicionalnih postopkih (spominki, dekorativni predmeti, tradicionalna orodja in podobno).
(2) Na pokriti mestni tržnici se trguje prednostno z živili in sledečimi neživilskimi izdelki oziroma pridelki: cvetje, semena, sadike vrtnin, sadja in okrasnih rastlin ter novoletne jelke.
(3) S sklepom župana se na predlog Oddelka za gospodarstvo lahko dopolni seznam dovoljenih izdelkov.
(4) Na občasnih tržnicah je tudi dovoljena občasna priprava hrane, ob upoštevanju ustrezne zakonodaje (prireditve, degustacije …). Možna je tudi organizacija delavnic in drugih dogodkov, če so le-ti v skladu z vsebinami tržnice.
VIII. PRODAJNA MESTA, PRODAJALCI IN NAJEM TRŽNIH MEST
9. člen
(1) Prodajno mesto je prostor namenjen za prodajo blaga na drobno na tržnih mestih.
(2) Prodajna mesta na mestni tržnici so prodajne mize v lasti Občine Rogaška Slatina, ki jih na tržna mesta postavi občinska uprava.
(3) Dovoljena je tudi prodaja iz samopostrežnih avtomatov in občasna prodaja s tal (novoletne jelke, cvetje, sadike) na tržnih mestih.
(4) Dopolnilne prodajne mize ali premične stojnice lahko namesti upravljavec po potrebi oziroma prodajalec s soglasjem upravljavca.
10. člen
Prodajalci na tržnici so stalni in občasni.
Med stalne prodajalce se uvrščajo ponudniki, ki opravljajo prodajo vse leto oziroma v posameznem koledarskem letu najmanj tri mesece.
Občasni prodajalci so ponudniki, ki niso redno prisotni na tržnici.
11. člen
(1) Prodajno mesto lahko najame:
– stalni prodajalec: s pogodbo za določeno obdobje, največ do enega leta od podpisa pogodbe,
– občasni prodajalec: s plačilom dnevne pristojbine.
(2) Prodajalec se z najemom prodajnega mesta zaveže, da se bo ravnal po tržnem redu in ceniku storitev tržnice.
(3) V primeru večjega števila vlog za prodajna mesta od razpoložljivih, upravljavec odda prodajna mesta v najem do zapolnitve števila prodajnih mest, pri čemer upošteva tudi kriterij raznolikosti ponudbe.
12. člen
(1) Če prodajalec ne zasede prodajnega mesta do pričetka obratovalnega časa ali o zamudi ne obvesti upravljavca, lahko upravljavec na to prodajno mesto razporedi drugega prodajalca za tisti dan. Plačani znesek pristojbine za tisti dan se ne vrača.
(2) Prodajalcu, ki ima s pogodbo dodeljeno prodajno mesto pa na tem prodajnem mestu brez predhodnega dogovora z upravljavcem tržnice ne prodaja blaga v skladu s pisnim dogovorom, lahko upravljavec tržnice pogodbo brez odpovednega roka razveljavi in dodeli prodajno mesto drugemu prodajalcu.
13. člen
Najemnik – prodajalec ne sme najetega prodajnega mesta oddati drugemu v uporabo oziroma v podnajem. Lahko pa se v dogovoru z občinsko upravo, dogovori za začasno zamenjavo.
14. člen
(1) Prodajna mesta upravljavec odda v najem tistim, ki izpolnjujejo pogoje za prodajo na tržnici. Pred oddajo v najem je upravljavec dolžan preveriti ustreznost dokumentacije prodajalca. Vse kasnejše spremembe glede statusa oziroma upravičenosti prodaje je dolžan prodajalec sam pravočasno posredovati občinski upravi.
(2) Na tržnih prostorih v lasti občine smejo prodajati:
– kmetovalci,
– nosilci dopolnilnih dejavnosti na kmetijah,
– nosilci osebnega dopolnilnega dela,
– drugi posamezniki, ki opravljajo gospodarsko dejavnost domače ali umetnostne obrti,
– zadruge in
– drugi posamezniki in organizacije, ki izpolnjujejo za to potrebne pogoje.
Prednost pri najemu tržnih mest imajo ponudniki s stalnim bivališčem oziroma registrirano dejavnostjo v Občini Rogaška Slatina.
(3) Kmetovalci in drugi posamezniki lastno pridelavo zagotavljajo s KMG-MID številko kmetije na kateri živijo in delajo. Na tržnici lahko prodajajo sami, njihovi ožji družinski člani ali pa pri njih zaposleni delavci.
(4) Registrirani trgovci in gostinci ter druge pravne in fizične osebe morajo izpolnjevati zakonsko predpisane pogoje za prodajo na občasnih tržnicah in v potujočih prodajalnah.
15. člen
(1) Na tržnici je dovoljeno prodajati blago, ki izpolnjuje vse zakonsko določene pogoje za prodajo. Za blago, ki ne ustreza zakonskim pogojem, odgovarja prodajalec.
(2) Blago se sme prodajati samo s prodajnih miz, stojnic, potujočih prodajnih mest. Blaga za prodajo ni dovoljeno zlagati neposredno na tla z izjemo prodaje novoletnih smrečic, sadik, cvetličnih aranžmajev, cvetja, večjih lončarskih, železnih, lesenih ipd. izdelkov.
16. člen
(1) Prodajalci morajo svoja prodajna mesta vidno opremiti s cenikom in s podatki prodajalca: nazivom oziroma imenom ter sedežem oziroma naslovom. Obliko in velikost označitve določi upravljavec.
(2) Na tržnici se sme prodajati blago, ki ustreza predpisom o kvaliteti blaga. Živila morajo biti higiensko neoporečna. Vso blago v prodaji mora ustrezati veljavni zakonodaji, ki bo redno objavljana na spletni strani občine in na oglasni deski mestne tržnice. Skladnost morajo zagotavljati prodajalci sami.
17. člen
Prodajalci so dolžni meriti in tehtati blago z napravami, ki so predpisane ali pa običajne za merjenje določene vrste blaga. Naprave morajo izpolnjevati zakonsko določene pogoje in biti postavljene tako, da imajo kupci vpogled v merjenje blaga.
IX. PRISTOJBINA
18. člen
Višino pristojbin za uporabo prodajnih mest določi občinski svet s sklepom na predlog upravljavca tržnice.
19. člen
(1) Pristojbino za uporabo tržnega prostora plača stalni prodajalec v roku in na način, ki je naveden v pogodbi.
(2) V primeru krajšega oziroma dnevnega najema mora prodajalec plačati pristojbino pred začetkom prodaje.
(3) Pooblaščena oseba upravljavca mora prodajalcu za zaračunano in plačano pristojbino izdati potrdilo o plačilu, ki ga je prodajalec dolžan hraniti do konca tržnega dne.
(4) Plačila pristojbine za uporabo tržnega prostora so oproščene dobrodelne in humanitarne organizacije.
X. SKLADIŠČENJE
21. člen
Skladiščenje blaga na tržnici ni dovoljeno.
Po končanem obratovalnem času tržnice morajo prodajalci dnevno vso blago odstraniti s tržnih površin.
XI. VZDRŽEVANJE REDA IN ČISTOČE
22. člen
Prodajalci lahko na tržnico dovažajo le očiščeno in za prodajo pripravljeno blago, ki mora biti hranjeno v primerni embalaži.
23. člen
Prodajalci so dolžni vzdrževati red in čistočo na in ob svojih prodajnih mestih. Po končanem trgovanju so dolžni prodajno mizo, stojnico oziroma prodajno mesto zapustiti v čistem in urejenem stanju, pri čemer so dolžni embalažo, odpadke in drugo neprodano blago odnesti s sabo.
24. člen
Prodajalci morajo skrbeti za osebno higieno, dostojno vedenje ter spoštovati tržni red.
Kdor na tržnici krši tržni red se ga na to opozori. V primeru ponovne kršitve se mu lahko začasno prepove prodaja. V primeru hujših kršitev tržnega reda se mu prepove prodaja na tržnici. Eventualne že vnaprej plačane tržne pristojbine se v takem primeru ne vračajo.
25. člen
Za vzdrževanje reda in čistoče mora upravljavec:
– čistiti prodajne površine,
– na lastno pobudo ali na zahtevo pristojne inšpekcije razkužiti tržne površine.
XII. NADZOR
26. člen
Upravljavec lahko odpove uporabo prodajnega mesta prodajalcem, ki kršijo določila tržnega reda zaradi:
– kršitve tržnega reda in predpisov, ki urejajo poslovanje na tržnici,
– neurejenosti na prodajnem mestu oziroma prostoru,
– nepravilnega ravnanje z odpadki,
– večkratnega poskusa prodaje blaga oporečne kvalitete,
– prodaje izdelkov, za katere nima ustreznega dovoljenja,
– prodaje izdelkov, ki jih ni dovoljeno prodajati,
– nespodobnega obnašanja do drugih prodajalcev, kupcev ali delavcev upravljavca,
– samovoljnega zasedanja prodajnega mesta in širitev prodajnega mesta,
– parkiranje vozil na nedovoljenih mestih in drugih primerih, ki vplivajo na slab videz in urejenost prodajnih mest oziroma kršitev predpisov s področja mirujočega prometa,
– neplačevanje tržnih pristojbin,
– če odda prodajno mesto drugemu prodajalcu v podnajem brez ustreznega soglasja,
– prekupčevanja z blagom.
Nadzor nad določbami tržnega reda, ki ne spadajo pod pristojnost drugih inšpekcijskih služb, opravlja Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Rogaška Slatina, Rogatec in Podčetrtek.
XIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
27. člen
(1) Za izvajanje tržnega reda na tržnici je zadolžen Oddelek za gospodarstvo.
(2) Za kršitve določil predpisov o trgovanju z blagom odgovarja prodajalec.
28. člen
Tržni red mora upravljavec po uveljavitvi izobesiti na vidnem mestu na tržnici in ga ob prvem nastopu prodaje izročiti vsakemu prodajalcu.
29. člen
Tržni red začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, z njegovo uveljavitvijo preneha veljavnost Tržnega reda tržnice v Rogaški Slatini (Uradni list RS, št. 61/01) z dne 23. 7. 2001.
Št. 0320-0005/2014-01
Rogaška Slatina, dne 28. maja 2014
Župan
Občine Rogaška Slatina
mag. Branko Kidrič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti