Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2014 z dne 20. 6. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2014 z dne 20. 6. 2014

Kazalo

Št. 1303-03/2014-03 Ob-2785/14 , Stran 1542
Št. 1303-03/2014-03 Ob-2785/14
Povabilo k oddaji prijave
1. Povabilo k oddaji prijave Na podlagi 24. in 25. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/13 ZJN-2-UPB5, 19/14; v nadaljevanju ZJN-2) Občina Brda (v nadaljevanju javni partner) vabi prijavitelje, da podajo svojo prijavo za sklenitev javno-zasebnega partnerstva za Energetsko sanacijo, pogodbeno zagotavljanje prihrankov rabe energije, znižanje stroškov energije, dobavo toplote in uvedbo energetskega upravljanja v javnih objektih Občine Brda. Javni razpis se izvaja na podlagi: – Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06), – Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO in 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN, 57/11), – Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št.12/13 – ZJN2-UPB5), – Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 Odl. US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl. US: U-I-427/06-9, 79/09, 14/10 Odl. US: U-I-267/09-19, 51/10, 84/10 Odl. US: U-I-176/08-10, 40/12 – ZUJF), – Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-UPB2, 105/06-ZUS-1, 126/07- ZUP-E, 65/08, 47/09 Odl. US: U-I-54/06-32 (48/09 popr.), 8/10, 82/13), – Akta o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta »Energetska sanacija in pogodbeno zagotavljanje prihrankov rabe energije v javnih objektih Občine Brda« (Uradni list RS, št. 76/08), – skladno z ostalimi veljavnimi predpisi, ki urejajo predmet javnega razpisa. Vsak prijavitelj lahko vloži le eno vlogo (prijavo). V primeru skupne prijave sme biti ista oseba ali njena povezana družba udeležena le pri eni (skupni) prijavi. V skladu s točko c) drugega odstavka 24. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/13; v nadaljevanju ZJN-2-UPB-5) se za oddajo predmetnega javnega naročila uporabi odprti postopek. Javni partner si pridržuje pravico, da v primerih iz 28. in 29. člena ZJN-2-UPB-5 postopek oddaje predmetnega naročila nadaljuje s postopkom s pogajanji. Javni partner si pridržuje pravico, da v primeru dodatnih naročil javno naročilo odda izbranemu prijavitelju po postopku s pogajanji brez predhodne objave v skladu z 29. členom ZJN-2-UPB-5. Podlaga za določitev vrednosti dodatnih naročil so cene na enoto in drugi kalkulativni elementi iz osnovne pogodbe, vključno z morebitnimi popusti. Javni partner si pridržuje pravico do izločitve prijav, ustavitve postopka, zavrnitve vseh prijav ali odstopa od izvedbe javnega naročila, v skladu z določili 80. člena ZJN-2-UPB5. 2. Prijavitelj Kot prijavitelj se lahko javnega naročila udeleži vsak gospodarski subjekt, ki je fizična ali pravna oseba, ki izpolnjuje razpisne pogoje za oddajo prijave. Prijavo lahko predloži tudi skupina prijaviteljev. 3. Predmet javnega razpisa Predmet javnega naročila je »Energetska sanacija, pogodbeno zagotavljanje prihrankov rabe energije, znižanje stroškov energije, dobava toplote in uvedba energetskega upravljanja v javnih objektih Občine Brda, ki ga bo naročnik oddal po odprtem postopku. Za potrebe realizacije projekta in izvajanje storitev pogodbenega zagotavljanja prihrankov in energetskega upravljanja objektov, bo javni partner zasebnemu partnerju omogočil sofinanciranje in izvedbo gradbenih in tehnoloških investicijskih ukrepov (v nadaljevanju investicijski ukrepi) za doseganje prihranka pri rabi in stroških energentov v obsegu in za obdobje, kot bo dogovorjeno v postopku izbire zasebnega partnerja. Po zaključeni izvedbi in uspešno izvedenem prevzemu izvedenih investicijskih ukrepov bo zasebni partner v pogodbeno dogovorjeni dobi v objektih javnega partnerja izvajal storitve pogodbenega zagotavljanja prihrankov, storitve vzdrževanja izvedenih ukrepov za doseganje prihranka in oskrbe z energijo ter storitve energetskega upravljanja objektov. Javni partner in izbrani prijavitelj bosta sklenila pogodbo za določen čas 15 let, ki začne teči z začetku izvajanja glavne storitve izvajalca na prvem objektu, na katerem so se pripravljalne storitve zaključile, v skladu s prejšnjo točko. Pogodba preteče za vse objekte v istem trenutku. Prijava mora biti v celoti pripravljena v skladu z razpisno dokumentacijo in mora izpolnjevati pogoje, ki so določeni s tem javnim razpisom. Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani naročnika, www.brda.si. Natančnejši opis predmeta javnega razpisa, pogoji za sklenitev pogodbe in izvajanje koncesije so v nadaljevanju te razpisne dokumentacije. 4. Prijava Prijavitelj mora glede na predmet javnega razpisa podati prijavo za vsa razpisana dela, delne ali variantne prijave se ne bodo upoštevale. Javni razpis je objavljen na Portalu javnih naročil in v Uradnem listu RS. Za dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo pravočasno zastavite vprašanja na Portalu javnih naročil: http://www.enaročanje.si/ Vse stroške priprave in predaje ponudbene dokumentacije krije prijavitelj sam ne glede na končni rezultat javnega naročila. Prijava mora biti sestavljena v skladu z razpisno dokumentacijo in mora izpolnjevati vse pogoje, določene z javnim razpisom za sodelovanje v postopku javnega naročila. Vašo prijavo in zavarovanje za resnost prijave pričakujemo najkasneje do 30. 6. 2014 do 10. ure po lokalnem času, na naslovu Občina Brda, Trg 25. maja 2, 5212 Dobrovo v Brdih. Javno odpiranje bo potekalo dne 30. 6. 2014 ob 10.30 u v sejni sobi Občine Brda na Trgu 25. maja 2 na Dobrovem.
Občina Brda

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti