Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2014 z dne 20. 6. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2014 z dne 20. 6. 2014

Kazalo

1858. Zaključni račun proračuna Občine Grosuplje za leto 2013, stran 5018.

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo in 14/13 – popr.) in 18. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 1/10) je Občinski svet Občine Grosuplje na 23. redni seji dne 4. 6. 2014 sprejel
Z A K L J U Č N I R A Č U N
proračuna Občine Grosuplje za leto 2013
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Grosuplje za leto 2013.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Grosuplje za leto 2013 sestavljajo splošni del in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja po ekonomski klasifikaciji, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Grosuplje za leto 2013 po proračunskih uporabnikih in programski klasifikaciji.
Zaključni račun proračuna Občine Grosuplje za leto 2013 izkazuje:
+------+----------------------------------------+---------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV      |     v EUR|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |Trimestni konto             |  Realizacija|
|   |                    |      2013|
+------+----------------------------------------+---------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)    |   16.534.724|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI (70+71)         |   14.623.738|
+------+----------------------------------------+---------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI             |   11.887.901|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček     |   10.098.208|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |703 Davki na premoženje         |   1.468.160|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |704 Domači davki na blago in storitve  |    321.533|
+------+----------------------------------------+---------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI            |   2.735.837|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki   |   1.690.922|
|   |od premoženja              |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |711 Takse in pristojbine        |     8.859|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |712 Denarne kazni            |     79.279|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga in    |    179.516|
|   |storitev                |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki       |    777.261|
+------+----------------------------------------+---------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI           |    251.564|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih    |     60.696|
|   |sredstev                |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč    |    190.867|
|   |in nematerialnega premoženja      |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|73  |PREJETE DONACIJE            |     3.500|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |730 Prejete donacije iz domačih virov  |     3.500|
+------+----------------------------------------+---------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI           |   1.655.922|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih    |    946.579|
|   |javnofinančnih institucij        |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |741 Prejeta sredstva iz državnega   |    709.344|
|   |proračuna iz sredstev EU        |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)      |   18.273.135|
+------+----------------------------------------+---------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI             |   4.058.422|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim  |    847.343|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev za socialno |    133.037|
|   |varnost                 |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve    |   3.012.363|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |403 Plačila domačih obresti       |     57.329|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |409 Rezerve               |     8.350|
+------+----------------------------------------+---------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI            |   5.950.536|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |410 Subvencije             |    185.464|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |411 Transferi posameznikom       |   3.731.098|
|   |in gospodinjstvom            |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam |    857.497|
|   |in ustanovam              |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi    |   1.176.477|
+------+----------------------------------------+---------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI          |   7.778.022|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev |   7.778.022|
+------+----------------------------------------+---------------+
|43  |INVESICIJSKI TRANSFERI         |    486.155|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |431 Investicijski transferi pravnim   |    286.358|
|   |in fizičnim osebam, ki niso proračunski |        |
|   |uporabniki               |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |432 Investicijski transferi       |    199.797|
|   |proračunskim uporabnikom        |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK          |   –1.738.411|
|   |ali PRIMANJKLJAJ (I. -II.)       |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV        |        |
|   |IN NALOŽB                |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POS.       |     15.654|
|   |IN PRODAJA KAPITAL. DELEŽEV       |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POS.       |     15.654|
|   |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV     |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil    |     14.970|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |751 Prodaja kapitalskih deležev     |       0|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |752 Kupnine iz naslova privatizacije  |      684|
+------+----------------------------------------+---------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH |       0|
|   |DELEŽEV                 |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH |       0|
|   |DELEŽEV                 |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |440 Dana posojila            |       0|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |441 Povečanje kapitalskih deležev    |       0|
|   |in naložb                |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova  |       0|
|   |privatizacije              |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSO.        |     15.654|
|   |IN SPREMEM. KAPITAL. DELEŽ. (IV.-V.)  |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA           |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE              |   1.000.000|
+------+----------------------------------------+---------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE              |   1.000.000|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |500 Domače zadolževanje         |   1.000.000|
+------+----------------------------------------+---------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA             |    626.865|
+------+----------------------------------------+---------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA             |    626.865|
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |550 Odplačila domačega dolga      |    626.865|
+------+----------------------------------------+---------------+
|IX.  |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV        |   –1.349.623|
|   |NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)  |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)     |    373.135|
+------+----------------------------------------+---------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE            |   1.738.412|
|   |(VI.+X.-IX.) = – (III.)         |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
|   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH       |    398.101|
|   |DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA       |        |
+------+----------------------------------------+---------------+
3. člen
Zaključni račun proračuna Občine Grosuplje za leto 2013 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 4100-1/2012
Grosuplje, dne 4. junija 2014
Župan
Občine Grosuplje
dr. Peter Verlič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti