Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2014 z dne 20. 6. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2014 z dne 20. 6. 2014

Kazalo

1904. Odlok o upravljanju javnih športnih in kulturnih objektov v Občini Idrija, stran 5115.

Na podlagi 3. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98), 26. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12) in 23. člena Statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 75/10 – uradno prečiščeno besedilo, 107/13) je Občinski svet Občine Idrija na 28. seji dne 12. 6. 2014 sprejel
O D L O K
o upravljanju javnih športnih in kulturnih objektov v Občini Idrija
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se opredelijo predmet, pogoji, pričetek in čas trajanja koncesije in drugi elementi, pomembni za podelitev koncesije za upravljanje in vzdrževanje javnih športnih in kulturnih objektov v Občini Idrija.
2. člen
(1) Javni športni objekti v Občini Idrija so:
– Športno-rekreacijski center (v nadaljevanju: ŠRC) – parc. št. 1100/4 k.o. Idrija mesto (razen prostora kotlovnice in zasebnega stanovanja) in parc. št. 1100/5 k.o. Idrija mesto;
– Modra dvorana – parc. št. 1099/9 k.o. Idrija mesto;
– Športni park Stanko Bloudek – parc. št. 1099/11 k.o. Idrija mesto;
– Nogometno igrišče pri Likarci v Idriji s pripadajočimi objekti – parc. št. 2263/1 k.o. Idrija mesto;
– Balinišče – parc. št. 2663/2 k.o. Idrija mesto.
(2) Javni kulturni objekti v Občini Idrija so:
– Rudniška dvorana v Idriji – parc. št. 831 k.o. Idrija mesto;
– Rudniško gledališče v Idriji – parc. št. 1444 k.o. Idrija mesto;
– Večnamenska dvorana v Spodnji Idriji – parc. št. 2/14 k.o. Spodnja Idrija.
3. člen
Poleg pomenov v drugih predpisih, imajo izrazi v tem odloku še naslednji pomen:
– koncedent je Občina Idrija, ki podeli eno ali več ločenih koncesij za izvajanje upravljanja javnih športnih in kulturnih objektov v Občini Idrija;
– koncesionar je pravna ali fizična oseba, ki izpolnjuje pogoje po zakonu in ji je na podlagi javnega razpisa podeljena koncesija za izvajanje upravljanja javnih športnih in kulturnih objektov v Občini Idrija.
II. PREDMET IN TRAJANJE KONCESIJE
4. člen
Predmet koncesije je:
– upravljanje in vzdrževanje javnih športnih in kulturnih objektov in površin;
– oddajanje objektov za izvajanje javnih športnih programov;
– oddajanje objektov za izvajanje javnih kulturnih programov;
– oddajanje prostorov v najem v terminih, ki niso zasedeni z javnimi programi.
5. člen
Koncesija se podeli za določen čas, in sicer za dobo 10 let. Koncesijska pogodba se lahko na predlog koncesionarja podaljša največ še za čas, za katerega je sklenjena koncesijska pogodba.
6. člen
Kandidat (v nadaljevanju: koncesionar) mora za potrditev koncesije izpolnjevati naslednje pogoje:
– da ima reference na področju upravljanja z objekti;
– da pripravi strategijo razvoja in upravljanja ter vzdrževanja javne športne infrastrukture in javnih kulturnih objektov, ki so predmet tega odloka za obdobje trajanja pogodbe;
– da pripravi cenik oddajanja objektov, ki so predmet tega odloka; cena oddaje objektov vključuje vse stroške, ki so podrobneje določeni v pogodbi.
III. POSTOPEK PODELITVE KONCESIJE
7. člen
(1) Na podlagi tega odloka in zakonodaje s področja javnega naročanja se objavi javni razpis za podelitev koncesije.
(2) O izbiri najugodnejšega kandidata na predlog komisije odloči pooblaščena oseba občinske uprave.
8. člen
(1) V odločbi se določi rok po vročitvi dokončne odločbe, v katerem mora izbrani ponudnik skleniti koncesijsko pogodbo.
(2) Koncedent s sklepom ugotovi, da razpis ni uspel, če:
– se na razpis ne prijavi noben ponudnik;
– nobena ponudba ni pravočasna;
– nobena ponudba ni popolna;
– nobena ponudba ni podana za v razpisu določene objekte;
– noben ponudnik ne izpolnjuje razpisanih pogojev.
9. člen
Zoper odločbo o podelitvi koncesije ni pritožbe, možen pa je upravni spor.
IV. KONCESIJSKA POGODBA
10. člen
Pogodbo o koncesiji s koncesionarjem podpiše župan občine. S pogodbo o koncesiji koncedent in koncesionar uredita medsebojno koncesijsko razmerje.
11. člen
Koncesionar je dolžan pričeti z izvajanjem koncesije v roku treh mesecev od podpisa pogodbe.
V. POGOJI ZA PRENEHANJE IN ODVZEM KONCESIJE
12. člen
Razmerje med koncedentom in koncesionarjem preneha:
– z razdrtjem koncesijske pogodbe;
– z odvzemom koncesije.
13. člen
(1) Koncesionar lahko razdre koncesijsko pogodbo, če koncedent ne izpolnjuje svojih obveznosti iz koncesijske pogodbe tako, da to koncesionarju onemogoča izvajanje koncesijske pogodbe.
(2) Koncedent lahko razdre koncesijsko pogodbo:
– če je proti koncesionarju uveden postopek zaradi insolventnosti, drug postopek prisilnega prenehanja ali likvidacijski postopek;
– če je bila koncesionarju izdana sodna ali upravna odločba zaradi kršitve predpisov, koncesijske pogodbe ali upravnih aktov, izdanih za izvajanje koncesije, na podlagi katere utemeljeno ni mogoče pričakovati nadaljnjega pravilnega izvajanja koncesije;
– če je po sklenitvi koncesijske pogodbe ugotovljeno, da je koncesionar dal zavajajoče in neresnične podatke, ki so vplivali na podelitev koncesije;
– če koncesionar koncesijsko pogodbo krši tako, da nastaja večja škoda uporabnikom njegovih storitev ali tretjim osebam;
– če obstaja utemeljen sum, da koncesionar v bistvenem delu ne bo izpolnil svoje obveznosti.
14. člen
(1) Pristojni organ koncedenta z odločbo odvzame koncesijo:
– če koncesionar v roku, določenem v odločbi o podelitvi koncesije, ne podpiše koncesijske pogodbe, pa koncedent tega roka ne podaljša v skladu z zakonom;
– če koncesionar ne izvaja dejavnosti koncesije v skladu s predpisi ali z odločbo o koncesiji;
– če je zaradi slabega finančnega stanja koncesionarja, ki se kaže v poslovanju z izgubo v daljšem obdobju in v neporavnavanju finančnih obveznosti ali iz drugih finančnih razlogov mogoče utemeljeno sklepati, da ne bo mogel ustrezno izvrševati dejavnosti, ki je predmet koncesije.
(2) Pristojni organ koncedenta mora pisno opozoriti koncesionarja na razlog za odvzem koncesije. Pooblaščena oseba koncedenta koncesionarju določi rok za odpravo kršitev ali slabega finančnega stanja oziroma rok za sporazumno spremembo oziroma razvezo pogodbe in ga opozori, da bo v nasprotnem primeru uvedel postopek odvzema koncesije.
(3) Pristojni organ koncedenta po uradni dolžnosti izda odločbo, s katero odvzame koncesijo, če:
– koncesionar v določenem roku ne odpravi kršitev;
– koncesionar v določenem roku ne odpravi slabega finančnega stanja;
– v določenem roku ne pride do sporazumne spremembe oziroma razveze pogodbe.
(4) Zoper odločbo o odvzemu koncesije ni pritožbe, možen pa je upravni spor.
15. člen
Koncesijska pogodba preneha po preteku časa, za katerega je bila sklenjena, če jo pogodbeni stranki pod pogoji, navedenimi v pogodbi, ne podaljšata.
VI. FINANCIRANJE UPRAVLJANJA JAVNIH ŠPORTNIH IN KULTURNIH OBJEKTOV
16. člen
(1) K višini najemnin za izvajanje letnega programa športa v Občini Idrija in za druge dejavnosti, ki se financirajo iz javnih financ, daje soglasje Občinski svet Občine Idrija.
(2) Finančne obveznosti koncedenta in koncesionarja so predmet koncesijske pogodbe.
VII. OBVEZNOSTI KONCESIONARJA IN NADZOR
17. člen
Koncesionar je pri izvajanju koncesije dolžan spoštovati veljavno zakonodajo s področja upravljanja objektov.
18. člen
Če koncesionar poleg koncesijske dejavnosti izvaja tudi druge storitve ali dejavnosti, je dolžan upoštevati predpise o računovodstvu in zagotavljati ločeno spremljanje poslovanja in prikaz izida poslovanja s sredstvi javnih financ in drugih sredstev za opravljanje koncesijske dejavnosti od spremljanja poslovanja s sredstvi, pridobljenimi iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu.
19. člen
Koncesionar je dolžan koncendentu enkrat letno do konca marca predložiti letno poročilo in ga predstaviti občinskemu svetu. Letno poročilo mora biti pripravljeno ločeno za koncesijski del poslovanja in ločeno za celotno poslovanje ter obsega bilanco stanja, izkaz poslovnega izida in prilogo s pojasnili k izkazom ter poslovno poročilo, ki se nanaša na izvajanje storitve.
20. člen
Koncesionar je dolžan poročati o izpolnjevanju koncesijskih finančnih obveznosti v skladu s koncesijsko pogodbo.
21. člen
Nadzor nad izvajanjem koncesijske pogodbe izvaja občinska uprava Občine Idrija.
22. člen
Koncesionar je v skladu z zakonom odgovoren za škodo, ki jo pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem dejavnosti, povzročijo pri njem zaposleni delavci uporabnikom ali drugim osebam.
VIII. KONČNE DOLOČBE
23. člen
(1) Gospodarske družbe, ki opravljajo dela upravljanja in vzdrževanja javnih športnih in kulturnih objektov, nadaljujejo z izvajanjem del do podelitve koncesije.
(2) Po podelitvi koncesije je dosedanji izvajalec dolžan predati urejeno vso informacijsko in dokumentacijsko bazo in vsa sredstva, če so bila kupljena iz sredstev koncedenta. Prevzem opravi občinska uprava na podlagi predajnega zapisnika.
24. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o upravljanju in vzdrževanju športnih objektov v Idriji (Uradni list RS, št. 56/93, 135/04).
25. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0003/2014
Idrija, dne 12. junija 2014
Župan
Občine Idrija
Bojan Sever l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti