Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2014 z dne 20. 6. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2014 z dne 20. 6. 2014

Kazalo

Ob-2807/14 , Stran 1511
Ob-2807/14
Javni razpis
Naziv produkta: Semenski kapital – konvertibilno posojilo za zagon inovativnih podjetij v višini 50.000 EUR (SK50 2014) Oznaka produkta: SK50 2014 Številka vloge: VSK50-14/000X Številka sklepa: SK50-14/000X II. Javni razpis 1. Izvajalec Izvajalec produkta je: Firma: Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo. Skrajšana firma: Slovenski podjetniški sklad. Sedež: 2000 Maribor, Ulica Kneza Koclja 22. Javni razpis je usklajen z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo s soglasjem k javnemu razpisu št. 303-15/2014/20 z dne 9. 6. 2014 ter s pogodbo št. št. 3211-10-000469, ki predstavlja tudi vir financiranja tega javnega razpisa. 2. Predmet produkta – Semenski kapital – konvertibilno posojilo Predmet produkta je semenski kapital – konvertibilno posojilo za inovativna podjetja. Namen produkta je spodbujanje: – nastajanja novih MSP s potencialom hitre globalne rasti z visoko dodano vrednostjo in izvozno naravnanostjo, – nastajanja novih podjetij in hitrejše uvajanje novih tehnoloških dosežkov, izumov in patentov v ekonomsko izkoriščanje (instrument povezovanja znanstvenih institutov, mladih raziskovalcev, univerz, izumiteljev s podjetniško prakso), – razvoja začetnega koncepta poslovnega modela MSP in zagona podjetja ter – spodbujanje mreženja in povezovanja deležnikov, ki tvorijo uspešen ekosistem za nastajanje uspešnih podjetij (povezovanje obstoječe infrastrukture v obliki podjetniških in univerzitetnih inkubatorjev, tehnoloških parkov ter z uspešnimi podjetniki v smislu mentorstva za nastajajoča podjetja, poslovnimi angeli ipd.). Cilji javnega razpisa, merjeni po izstopu iz naložbe, od odobritve so: – povečanje števila delovnih mest (v povprečju 3 na podprto podjetje) – povečanje dodane vrednosti na zaposlenega (v povprečju 5% na podprto podjetje). Eden izmed namenov in kvalitativnih ciljev produkta je tudi spodbuditi vlaganje zasebnih investitorjev (poslovni angeli, družbe tveganega kapitala…) v semensko fazo razvoja podjetja. 3. Pogoji za kandidiranje 3.1. Splošni pogoji Na razpis se lahko prijavijo mikro in mala podjetja, ki: – imajo vsaj 1 zaposlenega in manj kakor 50 zaposlenih in imajo letni promet in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 10 milijonov EUR in – so organizirana kot gospodarske družbe v obliki družbe z omejeno odgovornostjo (d.o.o.) in – so mlajša od treh let (od datuma registracije do oddaje vloge). Podatkovni podlagi letnega prometa in/ali bilančne vsote sta: – bilanca stanja na dan 31. 12. 2013 in izkaz poslovnega izida za leto 2013, – za podjetja, ustanovljena v letu 2014 velja, da se zanje upoštevajo podatki na podlagi bilance stanja in izkaza poslovnega izida od dneva ustanovitve do zadnjega dne preteklega meseca, glede na mesec oddaje vloge na Sklad. Za izpolnjevanje pogoja vsaj enega zaposlenega v podjetju se število zaposlenih preverja z izjavo o zaposlenih na zadnji dan preteklega meseca, glede na mesec oddaje vloge na Sklad. Podjetje mora imeti vsaj enega zaposlenega za polni delovni čas. Za opredelitev mikro in malega podjetja se upoštevajo določila iz Priloge 1 Uredbe Komisije (ES) št. 800/2008 z dne 6. 8. 2008. Ob tem opozarjamo tudi na drugi odstavek 6. člena Priloge 1 Uredbe Komisije (ES) št. 800/2008, ki govori o tem, da se za podjetje, ki ima partnerska podjetja ali povezana podjetja podatki, tudi glede števila zaposlenih, določijo na podlagi računovodskih izkazov in drugih podatkov podjetja ali na podlagi konsolidiranih zaključnih računov podjetja, v katerega je podjetje vključeno za namene konsolidacije, če ti obstajajo. Podatkom se prištejejo podatki za vsako partnersko podjetje. Prav tako opozarjamo, da se skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. 12. 2013, kot enotno podjetje štejejo tista mikro in mala podjetja, ki so med seboj najmanj v enem naslednjih razmerij: – podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov drugega podjetja; – podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravnega, poslovodnega ali nadzornega organa drugega podjetja; – podjetje ima pravico izvrševati prevladujoč vpliv na drugo podjetje na podlagi pogodbe, sklenjene z navedenim podjetjem, ali določbe v njegovi družbeni pogodbi ali statutu; – podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali družbeniki navedenega podjetja sámo nadzoruje večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja. Podjetja, ki so v katerem koli od opisanih razmerij preko enega ali več drugih podjetij, prav tako veljajo za enotno podjetje. Na razpis se ne morejo prijaviti podjetja, ki: – izpolnjujejo merila za stečajni postopek v skladu s Zakonom o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju – ZFPPIPP (Uradni list RS, št. 126/07 in spremembe), – imajo neporavnane davčne obveznosti do Republike Slovenije, – podjetja, ki pridobivajo pomoč po posebnem programu za reševanje in prestrukturiranje, – ki so v preteklem obdobju 3 let (odobritev sredstev 2011–2013), že dobila državno pomoč in niso izpolnila finančnih obveznosti do Sklada, – bi skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. 12. 2013 pridobljena sredstva namenila za dejavnosti, povezane z izvozom v tretje države ali države članice, in sicer pomoč, neposredno povezano z izvoženimi količinami, vzpostavitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo, – skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. 12. 2013 opravljajo dejavnost na naslednjih področij: – ribištva in akvakulture, kakor ju zajema Uredba Sveta (ES) št. 104/2000 z dne 17. 12. 1999, – primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov; – predelave in trženja kmetijskih proizvodov, v primerih: – kadar je znesek pomoči določen na podlagi cene oziroma količine takih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih je na trg dalo zadevno podjetje; – kadar je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce. Kolikor podjetje opravlja poleg navedenih še druge dejavnosti in na ustrezen način, kot je ločevanje dejavnosti ali razlikovanje med stroški, zagotovi njihovo izključenost, lahko za druge dejavnosti kandidira na razpisu. 3.2. Pogoji kandidiranja za investicijo: Pogoji kandidiranja za investicijo so: – podjetje mora biti ustanovljeno v Republiki Sloveniji, – vsaj eden izmed družbenikov (podjetnikov) mora biti tudi zaposlen v podjetju za polni delovni čas, – družbeniki se morajo strinjati s Skladom kot potencialnim družbenikom podjetja, s posebnimi pravicami in določili v pogodbi o konvertibilnem posojilu (priloga: pogodba o konvertibilnem posojilu) ter skladno z njenimi določili in določili javnega razpisa pred sklenitvijo pogodbe o konvertibilnem posojilu, po potrebi spremeniti oziroma dopolniti svoj ustanovitveni akt, družbeno pogodbo oziroma druge pogodbe in dogovore, ki bi bili v nasprotju s temi določili, – rezultat razvoja proizvoda/storitve mora biti tržno in globalno naravnan, – podjetje mora biti lastnik intelektualne lastnine oziroma inovacije in ne posamezni družbeniki, kooperanti ali strateški partnerji, – razvoj mora potekati v podjetju; izjemoma je mogoče, za področje, ki ga v podjetju ne zmorejo/znajo razvijati, dovoljeno uporabiti tudi znanje zunanjih strokovnjakov, institucij, – prijavni obrazec, skupaj z vso ostalo dokumentacijo mora biti v slovenskem jeziku, vsi izračuni in finančne projekcije pa v EUR. 4. Upravičeni stroški Upravičeni stroški so vsi stroški, ki so namenjeni razvoju podjetja in uspešnemu prenosu razvojnih idej podjetnih posameznikov in skupin v tržno uspešne podjeme in ustvarjanje novih inovativno naravnanih podjetij kot so npr. stroški razvoja, plače zaposlenih, ki delajo na razvoju in strošek iz pogodbe o poslovodenju, stroški promocije, stroški najema opreme, stroški najema poslovnih prostorov, stroški testiranja in dodatnega usposabljanja, materialni in nematerialni stroški, ki so namenjeni razvoju storitev oziroma proizvoda,... Nabava opreme in/ali storitev, ki sodijo med upravičene stroške (razen plač), je dovoljena le od tretjih oseb, po tržnih pogojih. Pri tem velja, da tretja oseba ne sme biti več kot 25% povezana (lastniški delež) s podjetjem-upravičencem. Med upravičene stroške ne spada nakup ali najem cestno prevoznih sredstev (razen, če ni direktno vezano na dejavnost družbe, za kar je potrebna odobritev Sklada). Upravičenec za izplačane upravičene stroške ne sme pridobiti nikakršnih drugih javnih sredstev. V primeru ugotovitve dvojnega financiranja stroškov podjetja iz različnih javnih virov, lahko Sklad zahteva vrnitev investiranih sredstev v realni vrednosti, vključno z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila do dneva vračila, oziroma kot je to določeno v pogodbi o konvertibilnem posojilu. Sklad si pridružuje pravico, da pozove prijavitelja na dodatno obrazložitev in dokazila o posameznem strošku. Če se izkaže, da strošek ni realen oziroma ni nujno potreben za razvoj projekta v časovnem obdobju upravičenih stroškov, lahko Sklad zahteva vračilo posojila ali prekine pogodbo o konvertibilnem posojilu. Vlogo lahko oddajo tudi podjetja, ki so za razvoj pridobila že druga javna sredstva (npr. P2), vendar morajo biti stroški jasno razmejeni in ne smejo biti dvojno financirani. Investicija se odobri za upravičene stroške nastale od podpisa pogodbe do 31. 12. 2015. 5. Višina razpisanih sredstev Višina razpoložljivih sredstev za ciljno skupino SK50 po tem razpisu v letu 2014 znaša največ do 1.000.000 EUR. Višina investicije za posamezno podjetje iz ciljne skupine SK50 je 50.000 EUR. 6. Vsebina vloge 1. Prijavni list za investicijo. Prijavni list, ki je priloga te razpisne dokumentacije, se potrdi s podpisom odgovorne osebe in štampiljko ter predloži k vlogi (če vlagatelj ne posluje s štampiljko mora to navesti). 2. Prijavni obrazec (investicijska dokumentacija oziroma sklop vprašanj o podjetju in podjetniški ekipi); prijavni obrazec vodi prijavitelja sistematično skozi ključna vprašanja načrtovanega razvoja in rasti podjetja, podroben opis produkta, distribucijo, poslovni model, tehnologijo, podjetniško ekipo, trg, konkurenco ter druga ključna področja poslovanja. Prijavni obrazec je priloga razpisni dokumentaciji, ki se nahaja tudi na spletni strani Sklada www.podjetniskisklad.si in www.startup.si/sk50. 3. Kopija aktualne verzije družbene pogodbe podjetja skupaj z morebitnimi pravilniki in statutom družbe ali katere koli druge pogodbe, ki urejajo medsebojna razmerja med družbeniki in katere materija ni zajeta v družbeni pogodbi ali ustanovitvenem aktu podjetja. 4. Letna bilanca stanja, izkaz uspeha in izkaz denarnih tokov za vsa pretekla leta poslovanja (do treh let) oziroma, od dneva ustanovitve do zadnjega dne preteklega meseca, glede na mesec oddaje vloge na Sklad, če je bilo podjetje ustanovljeno v letu 2014. 5. Organizacijska shema in življenjepis vodilnih oseb s kontaktnimi podatki ter pogodbe o zaposlitvi za ključno osebje, če te že obstajajo. Zaposlitve se dokazujejo s priloženo kopijo M1 obrazca. Vsebina vloge mora biti urejena po zaporedju od št. 1 do št. 5 in predložena v fizični obliki. Sklad si pridržuje pravico, da pred sprejetjem pozitivnega sklepa na svoje stroške dodatno izvede skrbni pregled družbe. Skrbni pregled lahko zajema tehnološki, pravni, finančni ali kakršnikoli drugi pregled poslovanja družbe in skladnost resničnega stanja družbe z oddanimi informacijami v razpisni dokumentaciji. Sklad lahko za izvedbo skrbnega pregleda najame na lastni stroške zunanjega izvajalca. Sklad si pridržuje pravico, da v primeru uspešnega kandidiranja podjetja na razpisu pred podpisom pogodbe zahteva ažurno verzijo dokumentov navedenih od št. 3 do št. 5. V primeru, da pride v vmesnem času do bistvenih sprememb v poslovanju podjetja (dodatno zadolževanje, sprememba podjetniške ekipe, bistvena sprememba lastniške strukture, kot je npr. prevzem ali večinski nakup podjetja ipd.), lahko Sklad odstopi od financiranja podjetja. Prav tako mora podjetje Skladu po prejemu pozitivnega sklepa in pred podpisom pogodbe predložiti akt o ustanovitvi in/ali družbeno pogodbo in/ali druge pogodbe oziroma dogovore, ki so spremenjeni oziroma dopolnjeni na način, da niso v nasprotju z določili pogodbe o konvertibilnem posojilu in določili javnega razpisa. Kolikor spremembe in dopolnitve navedenih dokumentov niso potrebne, podjetje Skladu predloži obstoječe dokumente. Sklad lahko od vlagatelja zahteva tudi dodatna pojasnila k oddanim dokumentom. Če vloga ne bo popolna, bo vlagatelj pisno pozvan k dopolnitvi vloge. Če vloga v predvidenem roku (največ 5 dni) ne bo dopolnjena oziroma spremenjena, se kot nepopolna zavrže. Vloga, ki ne izpolnjuje pogojev iz razpisne dokumentacije, se kot neustrezna zavrne. Vsi podatki iz vloge so javni, razen tisti, ki jih vlagatelj posebej označi kot poslovno skrivnost. Kot poslovno skrivnost lahko vlagatelj označi posamezen podatek oziroma del vloge ter navede zakaj to predstavlja poslovno skrivnost. Poslovna skrivnost se ne more nanašati na celotno vlogo in na podatke potrebne za oceno vloge po merilih javnega razpisa. 7. Oddaja vlog Vlagatelj posreduje vlogo v pisni obliki po pošti ali neposredno na sedež Slovenskega podjetniškega sklada. Ovojnica vloge mora biti opremljena s pripisom »Ne odpiraj – SK50«. Naslov za pošiljanje: Slovenski podjetniški sklad, Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor. Neposredna predložitev vlog na sedežu Sklada (Ulica kneza Koclja 22, Maribor – 3 nadstropje) je možna vsak delovni dan v recepciji med 9. in 14. uro. 8. Roki za predložitev vlog Rok za predložitev vlog na Sklad v letu 2014 je 10. 10. 2014 Merilo za pravočasno prispelo vlogo je poštni žig odtisnjen na ovojnici, ki za obravnavo ne sme biti kasnejši od datuma roka za predložitev vlog. V primeru neposredne predložitve vloge na sedež Sklada, pa datum, vpisan na potrdilu Sklada o prejemu pošiljke. Vloge, ki ne bodo pravočasne, se kot prepozne zavržejo. Sredstva na razpisu lahko ostanejo nerazporejena, kolikor ne bi prispelo zadostno število ustreznih vlog. Nerazporejena sredstva iz posameznega roka se prenesejo na naslednje odpiranje. V tem primeru lahko Sklad poveča število potencialno odobrenih vlog ob posameznem prihajajočem pozivu. 9. Datumi odpiranja vlog Odpiranje se bo izvedlo v roku treh delovnih dni od navedenega roka za predložitev vlog. Odpiranje vlog ni javno. 10. Merila za izbor Vse formalno popolne vloge, ki bodo izpolnjevale pogoje za kandidiranje in bodo skladne z namenom javnega razpisa, bo ocenila komisija za dodelitev sredstev na osnovi naslednjih meril: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Natančno razdelana merila s točkovnikom so sestavni del razpisne dokumentacije (poglavje Merila za ocenjevanje podjetja). Skupno možno število točk je 100. V sklopu pred-selekcije lahko podjetje zbere 40 točk in v sklopu ostalih definiranih meril pa 60 točk. Prag števila točk, nad katerim je odobrena investicija, je 60 ali več točk. Komisija Sklada za dodelitev sredstev poda predlog direktorici Sklada v odločanje za vse formalno popolne in pravno formalno ustrezne vloge. V primeru, da pridobi več vlagateljev 60 ali več točk, kot je na razpolago razpisanih sredstev, imajo prednost tisti vlagatelji, ki so pridobili več točk. V primeru enakega števila točk imajo prednost podjetja, ki so pridobila več točk najprej pri merilu pred-selekcija, nato inovativnost in tehnologija, nato velikost in rast trga, nato prisotnost zasebnih investitorjev, nato vplačana višina kapitala in nazadnje finančno stanje oziroma zadolženost podjetja. Direktorica Sklada sprejme končno odločitev s sklepom o odobritvi oziroma sklepom o neodobritvi vloge. Ne glede na to, da je podjetje prejelo zadostno število točk in pozitivno mnenje komisije za dodelitev sredstev, lahko Sklad zavrne investicijo, v primeru, če se je podjetje po oddaji vloge dodatno zadolžilo (razmerje med vsemi dolgovi in celotnimi prihodki presega 70% ali je npr. kapitalsko neustrezno), so ugotovljene nepravilnosti v poslovanju ali obstajajo drugi razlogi, ki bistveno povečajo tveganje investicije s strani Sklada. 11. Obveščanje o izboru Komisija za dodelitev sredstev bo obravnavala vse pravočasne, formalno popolne in ustrezne vloge. Sklad bo, najkasneje v roku 30 dni od roka za odpiranje vlog, posredoval vlagateljem sklep o odobritvi ali neodobritvi vloge. Rezultati razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletnih straneh Sklada www.podjetniskisklad.si in www.startup.si/sk50. Zoper sklep o odobritvi oziroma neodobritvi vloge je možno sprožiti upravni spor na Upravno sodišče Republike Slovenije. Če se upravičenec v roku 30 delovnih dni od prejema in poziva k podpisu pogodbe ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev. 12. Razpoložljivost razpisne dokumentacije in dodatne informacije Razpisna dokumentacija vsebuje: navodila, besedilo javnega razpisa, merila za izbor podjetij s točkovnikom v pred-selekciji in selekciji, vzorec prijavnega lista in vzorec obrazcev (investicijska dokumentacija …) ter vzorec pogodbe o konvertibilnem posojilu. Razpisna dokumentacija je dosegljiva v pisni obliki na sedežu Slovenskega podjetniškega sklada in na spletni strani, www.podjetniskisklad.si ter www.startup.si/sk50. Vse ostale informacije dobite na tel. 02/234-12-53, 02/234-12-72 in 02/234-12-85 ali na e-pošti: simona.grobelnik@podjetniskisklad.si. 13. Pravna podlaga za izvedbo produkta Slovenski podjetniški sklad objavlja javni razpis na podlagi: – Zakona o podpornem okolju za podjetništvo (Uradni list RS, št. 102/07 – ZPOP-1 in nasl.), – Zakona o javnih skladih (Uradni list RS, št. 77/08 in nasl.), – Ustanovitvenega akta Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo (Uradni list RS, št. 112/04, 11/07, 43/08, 71/09), – Poslovnega in finančnega načrta Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo za leti 2013–2014 (sklep Vlade RS, št. 47602-3/2013/3 z dne 28. 2. 2013 in dopolnitve sklep Vlade RS, št. 47602-6/2014/6 z dne 25. 3. 2014), – Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4 in nasl.), – Splošnih pogojev poslovanja Slovenskega podjetniškega sklada (8. 4. 2009 veljavni z dne 3. 9. 2009), – Poslovnim načrtom programa instrumentov finančnega inženiringa za mala in srednje velika podjetja v Republiki Sloveniji za obdobje 2009–2013, ki ga je Vlada RS sprejela na 50. redni seji, dne 22. 10. 2009, sklep št. 30200-2/2009/5 (v nadaljnjem besedilu: Program PIFI) in vsemi sprejetimi spremembami in dopolnitvami, – Uredbe komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. december 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list Evropske unije L 352/1) in mnenja o skladnosti sheme de minimis pomoči podane s strani Ministrstva za finance, Sektor za državne pomoči (št. priglasitve M001-5523362-2014) z dne 21. 5. 2014 in – Pogodbe št. 3211-10-000469 o financiranju in izvajanju Programa instrumentov finančnega inženiringa za mala in srednje velika podjetja. 14. »DE MINIMIS« in ostale zahteve Konvertibilno posojilo, ki je predmet tega javnega razpisa, ima status državne pomoči de minimis skladno z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. 12. 2013 ter na podlagi mnenja o skladnosti sheme de minimis pomoči podane s strani Ministrstva za finance, Sektor za državne pomoči (št. priglasitve M001-5523362-2014) z dne 21. 5. 2014. Šteje se, da je pomoč de minimis ne glede na datum plačila podjetju dodeljena takrat, ko se dodeli zakonska pravica do njenega prejema. Skupni znesek pomoči, dodeljen istemu podjetju – končnemu prejemniku na podlagi pravila de minimis ne sme presegati 200.000 EUR v kateremkoli obdobju treh poslovnih let. Za prvo leto se upošteva leto odobritve pomoči. Omenjeni znesek se zniža na vrednost 100.000 EUR za podjetja, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem prevozu, ne sme pa se uporabljati za nabavo vozil za cestni prevoz tovora. V skladu s 5. členom Uredbe komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. december 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list Evropske unije L 352/1) se pomoč de minimis lahko kumulira s pomočjo de minimis do zgornje dovoljene meje (200.000 EUR oziroma 100.000 EUR za podjetja, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem prometu), ne sme pa se kumulirati z državno pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ali državno pomočjo za isti ukrep za financiranje tveganja, če bi se s takšno kumulacijo presegla največja intenzivnost pomoči ali znesek pomoči, določen za posebne okoliščine vsakega primera v Uredbi o skupnih izjemah ali sklepu Komisije. Pomoč de minimis, ki ni dodeljena za določene upravičene stroške ali je navedenim stroškom ni mogoče pripisati, se lahko kumulira z drugo državno pomočjo, dodeljeno na podlagi Uredbe o skupinskih izjemah ali sklepa Komisije. Vlagatelji katerih vloge bodo v postopku ocenjevanja ocenjene pozitivno bodo morali: – hraniti vso dokumentacijo v zvezi s projektom v skladu z veljavnimi predpisi, vendar najmanj 5 let od datuma prenehanja garancije, za potrebe bodočih preverjanj. Pred iztekom tega datuma je lahko ta rok podaljšan zakonsko ali pa ga lahko podaljša Sklad, – zagotoviti dostop do celotne dokumentacije v zvezi s projektom vsem organom, ki so vključeni v spremljanje izvajanja, upravljanja, nadzora in revizije javnega razpisa.
Slovenski podjetniški sklad

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti