Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2014 z dne 20. 6. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2014 z dne 20. 6. 2014

Kazalo

1888. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč, stran 5078.

Na podlagi 21., 29. in 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – Odl. US in 40/12 – ZUJF), 25. člena Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč (Uradni list SRS, št. 34/84, Uradni list SFRJ, št. 83/89, Uradni list SRS, št. 5/90, Uradni list RS – stari, št. 26/90, 10/91, Uradni list RS/I, št. 17/91 – ZUDE, Uradni list RS, št. 13/93, 66/93, 110/02 – ZGO-1 in 2/04 – ZZdrI-A), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo in 21/13), ter 15. člena Statuta Občine Prebold (Uradni list RS, št. 52/13) je Občinski svet Občine Prebold na 30. seji dne 29. 5. 2014 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč
1. člen
V Odloku o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališča (Uradni list RS, št. 113/04) se v 7. členu spremeni:
Druga in tretja alineja v prvem odstavku se črtata.
Sedma alineja se spremeni tako, da se glasi:
»– vodi evidenco o pokopih in mesečno obvešča Občino,«.
Enajsta alineja se spremeni tako, da se glasi:
»– nadzira izvajanje izdanih soglasij s strani Občine, s katerimi se zaradi pokopa dovoljuje začasna ali trajna odstranitev oziroma premaknitev spomenika, delov spomenika, robniki in podobno ali opraviti posamezna dela na bližnjih grobovih. Te stroške krije naročnik pokopa. Naročnik lahko sporazumno z izvajalcem opravi taka dela tudi sam, po opravljenem pokopu je treba grobove povrniti v prvotno stanje.«
2. člen
V 13. členu se beseda »izvajalec« nadomesti z besedo »Občina«.
3. člen
V 14. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»– Širina enojnega groba je do 1,20 m, širina dvojnega groba je do 2,20 m in širina trojnega groba je do 3,20 m. Dolžina vsakega groba je do 2,20 m. Na pokopališču Prebold so tudi grobnice«.
Tretji odstavek se črta.
V petem odstavku se beseda »izvajalec« nadomesti z besedo »Občina«.
4. člen
V 16. členu se v prvem odstavku beseda »izvajalec« nadomesti z besedo »Občina«.
5. člen
V 17. členu se prvem odstavku beseda »izvajalec« nadomesti z besedo »Občina«.
V drugem odstavku se drugi stavek spremeni tako, da se glasi: »Če tega ne stori, stori to izvajalec na najemnikove stroške, grob oziroma prostor za grob pa odda Občina drugemu v najem.«
V tretjem odstavku se nadomesti »izvajalec na svoje stroške« z besedami »izvajalec na stroške Občine«.
6. člen
V 19. členu se drugi odstavek črta.
Doda se nov odstavek, ki se glasi:
»V najemni pogodbi se določijo tudi partizanski grobovi, za katere se še iz časa Krajevne skupnosti, plačuje polovični znesek najemnine. Takšnih grobov je na pokopališču Prebold osem.«
7. člen
V 20. členu v prvem in drugem odstavku se beseda »izvajalec« nadomesti z besedo »Občina«.
8. člen
V 21. členu se spremeni prvi odstavek tako, da se glasi:
»Pokopališke storitve, pristojbine in najemnine za najem grobov se zaračunavajo po ceniku, ki ga določi izvajalec in Občina na podlagi uredbe o načinu oblikovanja cen pogrebnih storitev.«
V četrtem odstavku se spremeni tako, da se glasi:
»Višino najemnin za grobove ter ceno storitev določa na predlog izvajalca in občinske uprave občinski svet.«
9. člen
24. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Zidarska, kamnoseška, kovinostrugarska in druga dela, ki so namenjena urejanju pokopališč in s tem povezanimi prevozi, se lahko opravljajo le z dovoljenjem izvajalca po predhodno izdanem soglasju Občine.«
10. člen
V 32. členu se v prvem odstavku besedi »50.000 SIT« nadomestita z besedi »200,00 €«.
V drugem odstavku se besedi »10.000 SIT« nadomestita z besedi »40,00 €«.
V tretjem odstavku se besedi »5.000 SIT« nadomestita z besedi »20,00 €«.
11. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3541-2/2014-1
Prebold, dne 29. maja 2014
Župan
Občine Prebold
Vinko Debelak l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti