Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2008 z dne 15. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2008 z dne 15. 4. 2008, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

1524. Zakon o sodnih taksah (ZST-1)
1525. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varnosti cestnega prometa (ZVCP-1E)

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

1567. Uredba o vrstah objektov glede na zahtevnost
1568. Uredba o območju za določitev strank v postopku izdaje gradbenega dovoljenja

Sklepi

1526. Sklep o spremembi Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Narodni muzej Slovenije

MINISTRSTVA

1527. Pravilnik o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu
1528. Pravilnik o sledljivosti prehodov med podskladi istega krovnega sklada
1569. Pravilnik o delovnih dovoljenjih, prijavi in odjavi dela ter nadzoru nad zaposlovanjem in delom tujcev
1570. Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega zavarovanja za mesec marec 2008

USTAVNO SODIŠČE

1529. Odločba o zavrnitvi ustavne pritožbe zoper sodbo Vrhovnega sodišča v zvezi s sodbo Višjega sodišča v Mariboru in s sodbo Okrožnega sodišča na Ptuju

OBČINE

Bled

1571. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Bled za leto 2007

Brezovica

1572. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Brezovica za leto 2007

Divača

1530. Pravilnik o sofinanciranju kulturnih projektov na področju ljubiteljske kulture za društva, ki delujejo na območju Občine Divača

Kanal ob Soči

1573. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kanal ob Soči za leto 2007
1574. Odlok o letnem načrtu prodaje občinskega nepremičnega premoženja za leto 2008

Lendava

1531. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Lendava za območje nove Občine Lendava v letu 2008

Ljubljana

1532. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja urejanja BO 1/1 in del območja urejanja ŠO 1/1
1533. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja urejanja BO 1/1, del območja urejanja ŠT 1/1 in del območja urejanja ŠO 1/1
1534. Odredba o določitvi smeri potekanja prometa po glavnih mestnih cestah in zbirnih cestah
1535. Odredba o načinu vodenja prometa na glavnih mestnih cestah

Loški Potok

1536. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Loški Potok za leto 2007

Luče

1575. Pravilnik o spremembi Pravilnika o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Luče za programsko obdobje 2007–2013

Mirna Peč

1537. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Mirna Peč za leto 2007

Mislinja

1538. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča javno dobro
1539. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča javno dobro
1540. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča javno dobro

Mokronog-Trebelno

1576. Sklep o začetku priprave občinskega prostorskega načrta Občine Mokronog - Trebelno

Murska Sobota

1541. Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne občine Murska Sobota za leto 2007
1542. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč ter podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Mestne občine Murska Sobota
1543. Odlok o spremembi Odloka o načinu opravljanja gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo na območju Mestne občine Murska Sobota
1544. Odlok o spremembi Odloka o načinu izvajanja gospodarske javne službe odvajanja komunalne odpadne in padavinske vode na območju Mestne občine Murska Sobota
1545. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota
1546. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Pivka

1547. Pravilnik o plačah in drugih prejemkih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov

Prebold

1548. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Sevnica

1549. Odlok o tarifnem sistemu za obračun oskrbe z vodo iz javnega vodovodnega sistema v Občini Sevnica
1550. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o preoblikovanju Komunale Sevnica p.o. v javno podjetje Komunala Sevnica družbo z omejeno odgovornostjo
1551. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda v Občini Sevnica
1552. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ravnanju z odpadki na območju Občine Sevnica
1553. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o minimalnih pogojih za ureditev in določitev zbirnega in odjemnega mesta ter o načinu določanja velikosti in števila posod za zbiranje odpadkov
1554. Sklep o soglasju k ceni socialnovarstvene storitve pomoči družini na domu
1555. Sklep o uskladitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih Občine Sevnica

Sežana

1556. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza Sežana
1557. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Višje in visokošolsko središče Sežana
1558. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Srečka Kosovela Sežana
1559. Pravilnik o sofinanciranju športa v Občini Sežana

Slovenj Gradec

1560. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izbiri kulturnih programov in projektov, ki se financirajo iz proračuna Mestne občine Slovenj Gradec
1561. Sklep (št. 14.5-282) o ukinitvi statusa javnega dobra
1562. Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o določitvi povprečnih stroškov komunalne opreme za leto 2008 na območju Mestne občine Slovenj Gradec in določitvi višine komunalnega prispevka za priključitev na čistilno napravo v Mestni občini Slovenj Gradec
1577. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) individualne stanovanjske zazidave »Pod gradom« v Slovenj Gradcu

Šentjur

1563. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za prostorsko ureditev skupnega pomena za navezovalno cesto Dramlje–Šentjur in zadrževalnik visokih voda Črnolica

Zreče

1578. Cenik daljinskega ogrevanja

Žiri

1564. Odlok o Strategiji prostorskega razvoja Občine Žiri
1565. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Škofja Loka za območje Občine Žiri za obdobje od leta 1986 do leta 2000
1566. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev Občine Škofja Loka za območje Občine Žiri

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

45. Zakon o ratifikaciji Konvencije o pravicah invalidov in Izbirnega protokola h Konvenciji o pravicah invalidov (MKPI)
46. Zakon o ratifikaciji Sporazuma o socialnem zavarovanju med Republiko Slovenijo in Bosno in Hercegovino ter Administrativnega dogovora o izvajanju Sporazuma o socialnem zavarovanju med Republiko Slovenijo in Bosno in Hercegovino (BBHSZ)
47. Zakon o ratifikaciji Konvencije o socialni varnosti med Republiko Slovenijo in Argentinsko republiko ter Administrativnega dogovora za izvajanje Konvencije o socialni varnosti med Republiko Slovenijo in Argentinsko republiko (BARSV)

Razglasni del

Ustanovitve

Spremembe

Izbrisi

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti