Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2008 z dne 15. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2008 z dne 15. 4. 2008

Kazalo

Rg-30727/07 , Stran 1444
OKROŽNO SODIŠČE V CELJU je s sklepom Srg št. 2007/00549 z dne 8. 11. 2007 pod št. vložka 1/03235/00 vpisalo v sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki: Matična številka: 5526434 Firma: AERO TRADE trgovina na debelo in drobno, d.o.o. Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo Sedež: Kocenova 4, 3000 CELJE Osnovni kapital: 4.597.490 SIT Obveznost plačila vseh morebitnih obveznosti izbrisane družbe prevzame/jo: AERO, KEMIČNA, GRAFIČNA IN PAPIRNA INDUSTRIJA, d.d. Celje, Ipavčeva 32, 3000 CELJE, osnovni vložek: 4.597.490 SIT, ne odgovarja, vstop: 30. 10. 1991. Obrazložitev: Ker je sklep o prenehanju družbe po skrajšanem postopku postal pravnomočen, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 429. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/06, v nadaljevanju ZGD-1) izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa navedeno gospodarsko družbo. V skladu z določilom drugega odstavka 429. člena ZGD sklep o izbrisu družbe vsebuje tudi imena in naslove družbenikov, ki so prevzeli obveznost plačila vseh morebitnih obveznosti izbrisane družbe. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 15 dni od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS, ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

AAA Zlata odličnost