Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2008 z dne 15. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2008 z dne 15. 4. 2008

Kazalo

1532. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja urejanja BO 1/1 in del območja urejanja ŠO 1/1, stran 3738.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) in 51. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo) sprejemam
S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja urejanja BO 1/1 in del območja urejanja ŠO 1/1
1.
S tem sklepom se začne priprava občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja urejanja BO 1/1 in del območja urejanja ŠO 1/1 (v nadaljevanju: OPPN).
2.
Ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN
Obravnavano območje se nahaja v jugovzhodnem delu območja urejanja BO 1/1, ki se ureja z Odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto B1 Bežigrad – zahod (Uradni list SRS, št. 26/87, 15/89, Uradni list RS, št. 27/92, 63/99, 18/02, 118/03 in 123/04), in v delu območja urejanja ŠO 1/1, ki se ureja z Odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š1 Šiška (Uradni list SRS, št. 28/89 in Uradni list RS, št. 24/91-II., 58/92, 5/94, 24/96, 40/97, 43/00, 18/02, 55/04, 28/05). Po navedenih dokumentih novogradnja objektov, do sprejetja prostorskega izvedbenega akta, ni dovoljena.
Na površinah ob Parmovi ulici načrtuje investitor gradnjo objektov z mešano, stanovanjsko-poslovno dejavnostjo, ureditev površin za peš in motorni promet ter ureditev zelenih površin.
Veljavni prostorski ureditveni pogoji ne omogočajo realizacije nameravane gradnje, zato je treba izdelati nov prostorski izvedbeni akt.
3.
Območje OPPN
Območje OPPN obsega površine med Parmovo ulico, železniško progo, območjem predvidenega islamskega verskega kulturnega centra in območjem Železničarskega muzeja. Površina ureditvenega območja je cca 30.000 m2. Območje OPPN se v fazi izdelave dokumenta lahko spremeni.
4.
Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovanje prostorske ureditve, in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi OPPN
(1) Nosilci urejanja prostora:
1. JP Vodovod – Kanalizacija, d.o.o. (Področje oskrbe z vodo, Področje odvajanja odpadnih voda)
2. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Ljubljana
3. Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Ljubljana
4. Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet
5. RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje (Urad za upravljanje z vodami)
6. Elektro Ljubljana d.d., DEE Ljubljana mesto
7. Energetika Ljubljana d.o.o. (Oskrba s plinom, Daljinska oskrba s toplotno energijo)
8. RS, Ministrstvo za obrambo (Uprava RS za zaščito in reševanje, Direktorat za obrambne zadeve – Urad za civilno obrambo)
9. Telekom Slovenije d.d.
10. Javna razsvetljava d.d.
11. JP Snaga d.o.o.
12. Holding Slovenske železnice d.o.o.
(2) Drugi udeleženci:
1. RS, Ministrstvo za okolje in prostor
2. Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za ravnanje z nepremičninami
3. Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za predšolsko vzgojo, izobraževanje in šport.
5.
Način pridobitve strokovne rešitve
Izdela se najmanj tri variantne rešitve. Na podlagi primerjave s prostorskega, okoljskega, funkcionalnega in ekonomskega vidika ter zahtev nosilcev urejanja prostora Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava izbere rešitev, ki bo podlaga za izdelavo OPPN.
6.
Roki za pripravo OPPN
Priprava osnutka OPPN je predvidena en mesec po začetku veljavnosti tega sklepa. Priprava dopolnjenega osnutka je dva meseca po pridobitvi smernic. Sprejem predloga OPPN je predviden eno leto po začetku veljavnosti tega sklepa. Upoštevani so minimalni okvirni roki.
7.
Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN
Pripravo OPPN financira investitor, ki v ta namen sklene pogodbo z izvajalcem, ki izpolnjuje zakonite pogoje za prostorsko načrtovanje. Obveznosti investitorja se določijo z dogovorom o sodelovanju med Mestno občino Ljubljana in investitorjem.
8.
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, objavi pa se tudi na spletni strani http://ppmol.org/urbanizem.
Št. 3505-21/2007-7
Ljubljana, dne 2. aprila 2008
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.

AAA Zlata odličnost