Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2008 z dne 15. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2008 z dne 15. 4. 2008

Kazalo

1572. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Brezovica za leto 2007, stran 3828.

Na podlagi določil Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 56/98 in 59/99) in 57. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00) ter 16. člena Statuta Občine Brezovica (Uradni list RS, št. 34/99, 115/00) je Občinski svet Občine Brezovica na 12. redni seji dne 10. 4. 2008 na predlog župana sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Brezovica za leto 2007
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Brezovica za leto 2007, ki izkazuje:
A.     BILANCA PRIHODKOV
      IN ODHODKOV
I.     Skupaj prihodki           7.771.207,11
II.    Skupaj odhodki            8.620.854,39
III.    Proračunski presežek (I-II)      –849.647,28
B.     RAČUN FINANČNIH TERJATEV
      IN NALOŽB
IV.    Prejeta vračila danih posojil,        0,00
      prodaja kapitalskih deležev
V.     Dana posojila in povečanje          0,00
      kapitalskih deležev
VI.    Prejeta minus dana posojila         0,00
      in sprememba kapitalskih deležev
C.     RAČUN FINANCIRANJA
VII.    Zadolževanje                 0,00
VIII.   Odplačilo dolga               0,00
IX.    Neto zadolževanje (VII-VIII)         0,00
D.     SREDSTVA REZERV
I.     Prihodki                12.943,75
II.    Odhodki                   0,00
III.    Presežek                12.943,75
Presežek v višini 12.943,75 se prenese v proračunski sklad proračuna za leto 2008.
2. člen
Zmanjšanje sredstev na računih iz 1. člena tega odloka zmanjšuje stanje neporabljenih sredstev iz preteklih let. Stanje neporabljenih sredstev preteklih let znaša 3.083.017,27 EUR in tako se izkazuje po zaključnem računu za leto 2007 stanje neporabljenih sredstev na računih še 2.233.369,99 EUR in se prenese za kritje odhodkov proračuna za leto 2008.
3. člen
Stanje sredstev na računih na dan 31. 12. 2007 znaša 2.233.369,99 EUR. Od tega znašajo namenska sredstva takse za obremenjevanje vode 176.152,16 in sredstev za obremenjevanje okolja 37,196,67 EUR.
4. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov proračuna Občine Brezovica za leto 2007 je sestavni del tega odloka.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01/2008/GŠ
Brezovica, dne 10. aprila 2008
Župan
Občine Brezovica
Metod Ropret l.r.

AAA Zlata odličnost