Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2008 z dne 15. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2008 z dne 15. 4. 2008

Kazalo

1559. Pravilnik o sofinanciranju športa v Občini Sežana, stran 3760.

Na podlagi 3. in 9. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98), določil 7. poglavja Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 24/00) in 16. člena Statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 117/07) je Občinski svet Občine Sežana na seji dne 27. 3. 2008 sprejel
P R A V I L N I K
o sofinanciranju športa v Občini Sežana
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom Občinski svet Občine Sežana določa pogoje, postopke in merila za sofinanciranje dejavnosti in nalog s področja športa, ki so v javnem interesu.
II. POGOJI
2. člen
Pravico do izvajanja programov športa, ki so sofinancirani iz občinskega proračuna lahko pridobijo vsi izvajalci programov športa iz 8. člena Zakona o športu, ki izpolnjujejo naslednje osnovne pogoje:
– imajo sedež v Občini Sežana,
– so registrirani najmanj eno leto,
– imajo zagotovljene materialne in kadrovske pogoje za izvedbo planiranih programov,
– imajo organizirano redno dejavnost in
– imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani članarini.
V primeru, da se posamezni program izvaja na območju Občine Sežana in je namenjen občanom sežanske občine, na razpis pa se za ta program ne prijavi noben izvajalec s sedežem v Občini Sežana, je za izvajanje tega programa lahko izbran tudi izvajalec, ki nima sedeža v Občini Sežana, če izpolnjuje ostale pogoje.
Športna društva in njihova združenja imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju občinskega letnega programa športa (LPŠ).
III. VSEBINSKE DOLOČBE
3. člen
A) – Za uresničevanje javnega interesa v športu, opredeljenega v LPŠ, se iz občinskega proračuna sofinancira naslednje vsebine (skupine dejavnosti):
1. Športna vzgoja otrok, mladine in študentov,
1.1. športna vzgoja predšolskih otrok,
1.2. športna vzgoja šoloobveznih otrok (6–15 let),
1.2.1. interesna športna vzgoja otrok,
1.2.2. športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
1.3. športna vzgoja mladine (15–20 let),
1.3.1. interesna športna vzgoja mladine,
1.3.2. športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport,
1.4. športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami,
1.5. interesna športna dejavnost študentov,
2. športna rekreacija,
3. kakovostni šport,
4. vrhunski šport,
5. šport invalidov.
B) – Poleg prej naštetih dejavnosti, ki se izvajajo v okviru programov, uvrščenih v LPŠ, se iz občinskega proračuna sofinancira tudi naslednje razvojne in strokovne naloge ter infrastruktura s področja športa:
1. izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov za delo v športu,
2. pomembnejše športne in športno-rekreativne prireditve,
3. mednarodna dejavnost in sodelovanje z zamejci,
4. delovanje društev, Občinske športne zveze in Zavoda za šport, turizem in prosti čas Občine Sežana (plače, materialni stroški, zavarovanje, tekmovalni šport, šport za vse),
5. občinska priznanja športnikom in športnim delavcem,
6. promocijska dejavnost in informatika na področju športa,
7. obratovanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov, katerih lastnik ali najemnik je Občina Sežana ter investicije v športne objekte,
8. znanstvenoraziskovalno in založniško dejavnost.
IV. POSTOPEK IZBIRE IN VREDNOTENJA PROGRAMOV IN NALOG
4. člen
Strokovna služba Zavoda za šport, turizem in prosti čas Občine Sežana v okviru svojih obveznosti iz odloka o ustanovitvi vsako leto pripravi predlog Letnega programa športa (LPŠ) in ga, skupaj z mnenjem Strokovnega sveta Zavoda za šport, turizem in prosti čas, posreduje v sprejem Občinskemu svetu Občine Sežana.
Z LPŠ se določi programe športa, ki se sofinancirajo iz občinskih sredstev ter obseg in vrsto strokovnih in razvojnih nalog oziroma dejavnosti, potrebnih za uresničevanje teh programov. S sprejemom občinskega proračuna občinski svet določi tudi višino sredstev za izvajanje LPŠ po posameznih postavkah.
5. člen
Postopek razpisa in dodeljevanje finančnih sredstev poteka v naslednjem zaporedju:
1. imenovanje komisije, ki vodi postopek javnega razpisa,
2. priprava in objava javnega razpisa za zbiranje vlog za sofinanciranje dejavnosti in nalog s področja športa,
3. strokovno ocenjevanje prispelih vlog,
4. priprava predloga prejemnikov sredstev in višine sofinanciranja prijavljenih programov ter predložitev le tega direktorju občinske uprave oziroma vodji notranje organizacijske enote,
5. obveščanje izvajalcev o izbiri,
6. reševanje morebitnih pritožb izvajalcev,
7. sklepanje pogodb.
6. člen
Besedilo javnega razpisa, razpisno dokumentacijo, datum objave javnega razpisa in razpisni rok določi na predlog občinske uprave župan s sklepom.
Postopek javnega razpisa za sofinanciranje dejavnosti in nalog s področja športa vodi komisija, ki jo s sklepom imenuje župan. Komisijo sestavljajo predsednik in najmanj dva člana.
7. člen
Objava javnega razpisa mora vsebovati zlasti:
– naziv in sedež naročnika,
– pravno podlago za izvedbo javnega razpisa,
– predmet javnega razpisa,
– navedba osnovnih pogojev za kandidiranje na javnem razpisu in meril,
– okvirno višino sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa,
– določitev obdobja, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva,
– rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev,
– datum odpiranja vlog za dodelitev sredstev,
– rok, v katerem bodo izvajalci obveščeni o izidu javnega razpisa,
– kraj, čas ter osebo, pri kateri lahko izvajalci dvignejo razpisno dokumentacijo.
Javni razpis se objavi po sprejemu proračuna za tekoče leto v Uradnem listu Republike Slovenije. Razpisni rok za prijavo ne sme biti krajši od 30 dni od dneva objave.
8. člen
Vloga za dodelitev sredstev mora biti dostavljena do roka, ki je določen v objavi javnega razpisa.
Predložena vloga mora biti v zapečatenem ovitku, ovitek pa mora biti označen z »ne odpiraj – vloga« in navedbo javnega razpisa, na katerega se nanaša.
9. člen
Odpiranje prispelih vlog opravi komisija. V primeru formalno nepopolne vloge bo izvajalec pozvan, da v roku 8 dni od dne prejetega obvestila dopolni vlogo. Kolikor vloga v navedenem roku ne bo dopolnjena bo s sklepom zavržena. Prepozno prispele vloge se ne obravnavajo.
10. člen
Strokovni svet Zavoda za šport, turizem in prosti čas opravi strokovni pregled popolnih vlog ter jih oceni na podlagi pogojev in meril, ki so bili navedeni v javnem razpisu oziroma razpisni dokumentaciji. Strokovno oceno posreduje komisiji, ki pripravi predlog prejemnikov sredstev in višine sofinanciranja prijavljenih programov. Pri delu komisije sodeluje predstavnik strokovnega sveta Zavoda za šport, turizem in prosti čas.
11. člen
Komisija dokončni predlog predloži direktorju občinske uprave oziroma vodji notranje organizacijske enote. Na podlagi predloga direktor občinske uprave oziroma vodja notranje organizacijske enote izda sklep o višini točk in višini sredstev, ki jih je prejel posamezni izvajalec. Sklep in poziv k podpisu pogodbe o sofinanciranju posreduje občinska uprava izvajalcu.
Če se prejemnik v roku 8 dni od prejema poziva ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev.
Zoper sklep, ki ga prejmejo izvajalci je možna pritožba v roku 8 dni po prejemu sklepa. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi izvajalci. O pritožbi odloči župan. Zoper županovo odločbo ni pritožbe, možno je sprožiti upravni spor.
12. člen
Župan z izbranimi izvajalci programov sklene letno pogodbo o sofinanciranju. Pogodba o sofinanciranju se sklene na podlagi veljavnega proračuna. V pogodbi se opredeli pogodbene stranke, namen za katerega so bila izvajalcu dodeljena sredstva, višina dodeljenih sredstev, določi rok za izplačilo sredstev, način nadzora nad namensko uporabo sredstev, trajanje pogodbe in ostala določila pomembna za izvedbo sofinanciranja programa.
Pogodbo o sofinanciranju uporabe športnih objektov sklepajo Zavod za šport, turizem in prosti čas, Občina Sežana in uporabnik.
V. MERILA
13. člen
Programe športa v Občini Sežana se skladno s 7. poglavjem Nacionalnega programa športa v RS razvrsti v 4 skupine: individualni športi, kolektivni športi, športno-rekreativni programi in miselne igre.
Glede na kriterij razširjenosti in kakovosti ter ob upoštevanju specifične razvitosti športa v občini, se v LPŠ individualne in kolektivne športne panoge oziroma izvajalce programov v teh panogah razvrsti na razrede od I–V po preglednici v prilogi.
Programom oziroma izvajalcem iz posameznih razredov se število doseženih točk za strokovni kader in materialne stroške korigira z naslednjimi faktorji:
+----------+---------+---------+-----------+---------+---------+
| Razred |  I  |  II  |  III  |  IV  |  V  |
+----------+---------+---------+-----------+---------+---------+
| Faktor | 1,2–1,5 | 1,1–1,5 | 0,75–1,00 |0,5–0,75 | 0,0–0,5 |
+----------+---------+---------+-----------+---------+---------+
Merila za uvrstitev panog v posamezno stopnjo kakovosti in razširjenosti pri individualnih in kolektivnih športih so v prilogi tega pravilnika – Preglednica.
Vse programe športa, uvrščene v LPŠ, se točkovno ovrednoti po merilih in kriterijih iz priloge tega pravilnika. Podrobno so pogoji, merila in normativi za vrednotenje programov športa in izbor nalog za sofinanciranje iz sredstev za šport občinskega proračuna razvidni iz priloge.
VI. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
14. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o sofinanciranju športa v Občini Sežana objavljen v Uradnem listu RS, št. 16 z dne 17. 2. 2003.
15. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-2/2008-13
Sežana, dne 27. marca 2008
Župan
Občine Sežana
Davorin Terčon l.r.
  MERILA ZA VREDNOTENJE PROGRAMOV ŠPORTA
  A) – DEJAVNOSTI – SKUPINE PROGRAMOV
  1. Športna vzgoja otrok, mladine in študentov
  1.1. Športna vzgoja predšolskih otrok
  Za izvajanje programa »Zlati sonček« v VVZ se zagotovi
propagandno gradivo (knjižice z nalepkami, priročniki, diplome,
medalje).
  Za izvajanje programa »Naučimo se plavati« se sofinancira
ali zagotovi strokovni kader – 10 ur in objekt – 10 ur na
skupino 7 otrok.
  Za izvajanje programa »Ciciban planinec« se sofinancira ali
zagotovi strokovni kader – 10 ur za enega mentorja na 20 otrok.
  Za izvajanje drugih programov se zagotavlja objekt in
sofinancira ali zagotovi strokovni kader za največ 60 ur na
skupino od 12 do 20 otrok.
  1.2. Športna vzgoja šoloobveznih otrok (6–15 let)
  1.2.1. Interesna športna vzgoja otrok
  Za izvajanje programov »Zlati sonček« in »Krpan« v osnovnih
šolah se zagotovi propagandno gradivo (knjižice z nalepkami,
priročniki, diplome, medalje).
  Za izvajanje programa »Naučimo se plavati« se sofinancira
ali zagotovi strokovni kader – 20 ur in objekt – 20 ur na
skupino 10 otrok – neplavalcev. Ne sofinancira se učenja
plavanja, ki je del šolskega programa v okviru šole v naravi in
je že financiran iz javnih sredstev.
  Za izvajanje programa učenja smučanja se sofinancira ali
zagotovi strokovni kader – 12 ur na skupino 10 otrok. Ne
sofinancira se smučarskega tečaja, ki je del šolskega programa
in je že financiran iz javnih sredstev.
  Za izvajanje drugih programov se zagotavlja objekt in
sofinancira ali zagotovi strokovni kader za največ 80 ur vadbe
na skupino od 12 do 20 otrok.
  Za dejavnost tabornikov in planincev ter drugih dejavnosti
iz 3. skupine programov (po poglavju 7. NPŠ) se sofinancira ali
zagotovi strokovni kader – mentor in sicer največ 200 ur.
  Za šolska športna tekmovanja se zagotavlja objekt, poleg
tega pa se sofinancirajo še:
  – do medobčinskega nivoja: sodniški stroški, medalje do 3.
mesta pri individualnih športih, pokal za 1. mesto in diplome
za ostale ekipe pri kolektivnih športih oziroma prevoz, če je
tekmovanje organizirano izven Občine Sežana,
  – od vključno področnega nivoja dalje: prijavnina in prevoz
za eno ekipo oziroma objekt, sodniški stroški in stroški
priznanj v primeru, če je tekmovanje organizirano v Občini
Sežana.
  1.2.2 Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in
vrhunski šport
  V to skupino dejavnosti se uvrščajo programi, katerih
udeleženci so športniki registrirani pri panožni športni zvezi,
ki vadijo v vadbeni skupini najmanj 3-krat tedensko, 9 mesecev
v letu in se redno udeležujejo tekmovanj, ki jih organizira
panožna športna zveza na najmanj regijskem nivoju.
  Vadbena skupina mora imeti najmanj toliko članov, kot
določajo normativi iz tabele 1.
  Za izvajanje programov vadbe iz te skupine dejavnosti se
vsaki vadbeni skupini zagotovi objekt, sofinancira ali zagotovi
pa se strokovni kader v obsegu, kot je razvidno iz tabele – 2.
  Vsaki vadbeni skupini se sofinancira tudi materialne stroške
v višini, kot to določa tabela – 3.
  1.3. Športna vzgoja mladine (15–20 let)
  1.3.1. Interesna športna vzgoja mladine
  Za izvajanje izbranih 80-urnih – programov se zagotavlja
brezplačna uporaba odprtih objektov v upravljanju Zavoda za
šport, turizem in prosti čas Občine Sežana, po razporedu,
dogovorjenim z upravljavcem.
  Za šolska športna tekmovanja srednjih šol se zagotavlja
objekt, od vključno področnega nivoja dalje pa se sofinancira
tudi prijavnina in prevoz za eno ekipo če je tekmovanje izven
občine oziroma sodniški stroški in stroški priznanj v primeru,
če je tekmovanje organizirano v Občini Sežana.
  1.3.2. Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in
vrhunski šport
  V to skupino dejavnosti se uvrščajo programi, katerih
udeleženci so športniki registrirani pri panožni športni zvezi,
ki vadijo v vadbeni skupini najmanj 4-krat tedensko, 10 mesecev
v letu in se redno udeležujejo tekmovanj, ki jih organizira
panožna športna zveza na najmanj regijskem nivoju.
  Vadbena skupina mora imeti najmanj toliko članov, kot
določajo normativi iz tabele – 1.
  Za izvajanje programov vadbe v okviru te skupine dejavnosti
se vsaki vadbeni skupini zagotovi ali sofinancira objekt in
strokovni kader v obsegu, kot je razvidno iz tabele – 2.
  Vsaki vadbeni skupini se sofinancira tudi materialne stroške
v višini kot to določa tabela – 3.
  1.4. Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami
  Zagotavlja se objekt in kritje stroškov prevoza na zaključna
državna tekmovanja (specialna olimpiada), če ni financiran iz
drugih virov pa se sofinancira ali zagotovi tudi strokovni
kader za 80 ur programa.
  1.5. Interesna športna dejavnost študentov
  Zagotavlja se brezplačna vadba študentov na odprtih športnih
objektih v upravljanju Zavoda za šport, turizem in prosti čas
Občine Sežana, po razporedu dogovorjenim z upravljavcem
objektov.
  2. Športna rekreacija (šport za vse)
  Zagotavlja se brezplačna vadba na vseh zunanjih športnih
površinah v upravljanju Zavoda za šport, turizem in prosti čas
Občine Sežana, po razporedu dogovorjenem z upravljavcem
objektov.
  3. Kakovostni šport
  V to skupino dejavnosti spadajo članske ekipe in
posamezniki, ki so registrirani športniki in nastopajo v
tekmovalnem sistemu pod vodstvom panožnih športnih zvez na
najmanj regijskem nivoju.
  Vsaki vadbeni skupini se zagotovi ali sofinancira objekt v
obsegu, kot ga določa tabela – 2 in materialni stroški v
višini, kot to določa tabela – 3.
  Poleg tega prejme klub oziroma društvo za vsakega člana, ki
je kategoriziran športnik mladinskega ali državnega razreda
sredstva v višini 5 točk na mesec.
  4. Vrhunski šport
  Za sofinanciranje programov vrhunskega športa prejme klub
ali društvo za vsakega člana, ki je kategoriziran športnik
svetovnega razreda 15 točk, za športnika mednarodnega in
perspektivnega razreda pa 10 točk na mesec.
  5. Šport upokojencev in invalidov
  Zagotavlja se brezplačna vadba na vseh zunanjih športnih
objektih v lasti in upravljanju Zavoda za šport, turizem in
prosti čas Občine Sežana, po razporedu dogovorjenim z Zavodom
za šport, turizem in prosti čas.
  B) – Strokovne in razvojne naloge ter objekti
  Sofinancirajo se tiste razvojne in strokovne naloge, ki so
uvrščene v LPŠ na osnovi prijav izvajalcev posameznih programov
športa na vsakoletni javni razpis.
  1. Izobraževanje in usposabljanje strokovnih kadrov za delo
v športu
  Za sofinanciranje te naloge se nameni največ 2% sredstev,
namenjenih športu v Občini Sežana, brez upoštevanja
investicijskih sredstev.
  Pogoj za sofinanciranje je, da izvajalec programa športa z
udeležencem izobraževanja in Zavodom za šport, turizem in
prosti čas Občine Sežana sklene pogodbo, s katero se slednji
zaveže, da bo po končanem izobraževanju najmanj 3 leta deloval
v Občini Sežana kot strokovni delavec pri izvajanju LPŠ.
  Prosilcu, ki mu bo sofinanciranje odobreno, se povrne
stroške kotizacije na izobraževanjih za pridobitev strokovnega
naziva in/ali ohranitev licence, in sicer po predložitvi
dokazil o uspešno opravljenem izobraževanju in podpisane
pogodbe iz prejšnjega odstavka.
  2. Pomembnejše športne in športno-rekreativne prireditve
  Za sofinanciranje te naloge se nameni največ 3% sredstev,
namenjenih športu v Občini Sežana, brez upoštevanja
investicijskih sredstev.
  Sofinancira se organizacija prireditev, ki so v koledarju
panožne športne zveze in na njih sodelujejo tudi športniki
Občine Sežana.
  Pri pripravi predloga prireditev za sofinanciranje Strokovni
svet Zavoda za šport, turizem in prosti čas upošteva pri
športnih prireditvah predvsem nivo kvalitete oziroma rang
prireditve ter njeno odmevnost, pri rekreativnih prireditvah pa
predvsem množičnost, tradicijo in odmevnost.
  Na osnovi prej navedenih kriterijev se prireditve razvrsti v
4 skupine in določi višino sofinanciranja posamezne skupine.
  Sofinancira se tudi udeležba občinske reprezentance na
prireditvah državnega pomena, pri čemer se povrne stroške
prevoza in prehrane, v primeru, da je kraj tekmovanja oddaljen
več kot 300 km pa tudi stroški prenočišča.
  3. Mednarodna dejavnost in sodelovanje z zamejci
  Za sofinanciranje se nameni največ 0,7% sredstev, namenjenih
športu v Občini Sežana, brez upoštevanja investicijskih
sredstev.
  Sofinancira se:
  – sodelovanje z društvi, včlanjenimi v Zvezo slovenskih
športnih društev v Italiji
  – sodelovanje na mednarodnih tekmovanjih – prireditvah, ki
so v programu – koledarju panožnih športnih zvez,
  – sodelovanje na drugih mednarodnih tekmovanjih na osnovi
povabila organizatorja.
  Strokovni svet pripravi predlog sofinanciranja, pri čemer
upošteva predvsem množičnost udeležbe, tradicijo pri
sodelovanju z zamejci, kvaliteto prireditev in višino stroškov
pri mednarodnem sodelovanju. Na podlagi prej navedenih
kriterijev se te programe razvrsti v 4 skupine in določi višino
sofinanciranja posamezne skupine.
  4. Delovanje športnih društev, Občinske športne zveze in
Zavoda za šport, turizem in prosti čas
  Za delovanje športnih društev, Občinske športne zveze in
njenih organov se zagotavlja 0,3% sredstev, namenjenih športu v
Občini Sežana, brez upoštevanja investicijskih sredstev.
  Za delovanje Zavoda za šport, turizem in prosti čas se
zagotavlja sredstva za plače, materialne stroške, vzdrževanje
športnih objektov in zavarovanje, skladno z veljavno zakonodajo
in kolektivno pogodbo za negospodarstvo.
  5. Občinska priznanja športnikom in športnim delavcem
  Za sofinanciranje se nameni največ 0,5% sredstev, namenjenih
športu v Občini Sežana, brez upoštevanja investicijskih
sredstev.
  6. Promocijska dejavnost in informatika na področju športa
  Za sofinanciranje te dejavnosti se nameni največ 0,5%
sredstev, namenjenih športu v Občini Sežana, brez upoštevanja
investicijskih sredstev.
  Sofinancira se pomembnejše jubilejne prireditve, aktivnosti
za promocijo športa in rekreacije preko medijev, založniško in
informacijsko dejavnost izvajalcev programa športa,
organizacijo promocijskih prireditev in izdajanje propagandnega
gradiva.
  7. Obratovanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov ter
investicije v športne objekte
  Za izvajanje programa športa se financira stroške
obratovanja športnih objektov (elektrika, voda, komunalne
storitve) v upravljanju Zavoda za šport, turizem in prosti čas.
Vsakemu klubu se zagotovi do 3 ure objektov dnevno za treninge
mlajših kategorij brezplačno,
  cena najema za članske ekipe se oblikuje v višini pokritja
materialnih stroškov.
  Za vse ostale ure se objekti najemajo po veljavnem ceniku.
Vsi uporabniki morajo imeti z Zavodom za šport, turizem in
prosti čas sklenjeno pogodbo o najemu.
  Za tekoče vzdrževanje športnih objektov se zagotavlja
sredstva v višini, določeni v občinskem proračunu, pri čemer se
posebej opredeli sredstva za objekte v upravljanju Zavoda za
šport in sredstva za vzdrževanje drugih javnih športnih
objektov.
  Sredstva za investicije v športne objekte se zagotavlja v
višini, določeni v občinskem proračunu.
  8. Znanstvenoraziskovalna in založniška dejavnost
  Izvajanje temeljnih, uporabnih in razvojnih raziskav s
področja športa ter prenašanje izsledkov v prakso. Iz javnih
sredstev se lahko sofinancirajo izsledki, ki jih sofinancirajo
ministrstva RS, če te raziskave zagotavljajo ustrezen prenos
znanstvenih spoznanj v prakso.
  Lokalna skupnost lahko sofinancira izdajanja strokovne
literature in drugih periodičnih in občasnih športnih
publikacij ter propagandno gradivo.
  Razvrstitev individualnih in kolektivnih športnih panog v
razrede po kriterijih razširjenosti in kakovosti
  1 – Individualne panoge:
  A – Razširjenost:
  1 – v program je vključenih več kot 100 registriranih
tekmovalcev v najmanj petih različnih starostnih kategorijah,
  2 – v program je vključenih najmanj 50 registriranih
tekmovalcev v najmanj treh različnih starostnih skupinah,
  3 – v program je vključenih najmanj 10 registriranih
tekmovalcev.
  B) – Kakovost:
  1–10% oziroma najmanj 8 udeležencev programa je
kategoriziranih športnikov oziroma so na uradnem državnem
prvenstvu dosegli uvrstitev do 10. mesta, če je sodelovalo
najmanj 25 tekmovalcev, oziroma do 5. mesta, če jih je
sodelovalo najmanj 10.
  2–5% oziroma najmanj 4 udeleženci programa so kategorizirani
športniki oziroma so na uradnem državnem prvenstvu dosegli
uvrstitev do 10. mesta, če je sodelovalo najmanj 25 tekmovalcev
oziroma do 5. mesta, če jih je sodelovalo najmanj 10.
  3–3% oziroma najmanj eden udeleženec programa je
kategoriziran športnik oziroma je na uradnem državnem prvenstvu
dosegel uvrstitev do 10. mesta, če je sodelovalo najmanj 25
tekmovalcev oziroma do 5. mesta, če jih je sodelovalo najmanj
10.
  2 – Kolektivne panoge:
  A) – Razširjenost:
  1 – program obsega vadbo in tekmovanje z najmanj eno vadbeno
skupino v najmanj petih različnih starostnih kategorijah,
  2 – program obsega vadbo in tekmovanje z najmanj eno vadbeno
skupino v najmanj treh različnih starostnih kategorijah,
  3 – program obsega vadbo in tekmovanje z najmanj eno vadbeno
skupino.
  Pri programih, kjer ni določeno maksimalno število
udeležencev,se program izvaja za najmanj 15 udeležencev oziroma
za proporcionalni delež števila točk.
  Pri programih z opredeljenim številom udeležencev se program
izvaja za najmanj 50% maks. št. udeležencev in za
proporcionalni delež točk.
  B) – Kakovost:
  1 – vadbena skupina nastopa v najvišji državni ligi, oziroma
je uvrščena v prvo tretjino vseh uvrščenih ekip, če je prva
liga tudi edina v tej panogi ali če sistem tekmovanja ni
ligaški,
  2 – vadbena skupina nastopa v drugi državni ligi, oziroma je
uvrščena v prvo polovico vseh uvrščenih ekip, če je prva liga
tudi edina v tej panogi ali če sistem tekmovanja ni ligaški,
  3 – vadbena skupina nastopa v tretji državni ali izjemoma
(če gre za vadbeno skupino iz programa 1. stopnje
razširjenosti) regionalni ligi, oziroma je uvrščena v zadnjo
tretjino vseh uvrščenih če je prva liga tudi edina v tej panogi
ali če sistem tekmovanja ni ligaški.
  Preglednica – Razvrstitev izvajalcev programov športa v
individualnih in kolektivnih športnih panogah glede na kriterij
kakovosti in razširjenosti v razrede:

-------------------------------------------------------------
Kriterij             Kakovost          
-------------------------------------------------------------
razširjenost      1       2       3   
-------------------------------------------------------------
1           I       II      III   
2           II       III      IV   
3           III      IV       V   
-------------------------------------------------------------

  Korekcijski faktor

Razred    I    II    III    IV    V  

Faktor   1.2–1.5 1.1–1.0  0.75–1.00 0.5–0.75 0.0–0.5   Tabela – 1: Minimalno število športnikov v vadbeni skupini:

-----------------------------------------------------------------------
Panoga   Cicibani/keMl.   St.   Kadeti/njeMladinci/keČlani/ceInt.
           dečki/cedečki/ce               šp. 
                                  vzg.
-----------------------------------------------------------------------
atletika   15    15    10    6     6     6   20 
avto-moto   5     5    5    5     5     5   5 
balinanje   8     8    8    8     8     8   10 
društva    20    20    20   20     20    20   20 
extreme    10    10    10   10     10    10   40 
kolesarstvo                              
konjeništvo  8     8    8    8     8     8   15 
košarka    12    12    12   12     12    12   24 
m. nog.    10    10    10   10     10    10   24 
nogomet    18    18    18   18     18    18   24 
planinstvo  10    10    20   20     20    200  40 
potapljanje  10    10    10   10     10    10   5 
rokomet    14    14    14   14     14    14   24 
smučanje    2    12    12   12     10    10   40 
strelstvo   5     5    5    5     5    10   10 
šah      5     5    5    5     5     5   10 
ŠŠD      20    20    20   20     20       100
taborniki   20    20    20   20     20    20   60 
-----------------------------------------------------------------------


  Pri individualnih športnih panogah se v primeru manjšega
števila športnikov v vadbeni skupini lahko sofinancira
sorazmerni del strokovnega kadra in materialnih stroškov ali pa
se združuje vadbene skupine iz različnih kategorij.
  Tabela – 2: Maksimalno število ur dejavnosti (vadbe +
tekmovanj), za katero se lahko sofinancira strokovni kader
in/ali objekt po kategorijah.
  Cicibani/ke – začetniki/ce = 160 ur,
  Mlajši/e dečki/deklice = 240 ur,
  Starejši/e dečki/deklice = 320 ur,
  Mlajši/e mladinci/mladinke = 360 ur,
  Starejši/e mladinci/mladinke = 400 ur,
  Člani/članice = 400 ur.
  Sofinancira se dejansko število ur, izračunano na osnovi
podatkov iz plana vadbe in tekmovanj, ki ga izvajalec programa
predloži ob prijavi na razpis, vendar največ do števila ur iz
tabele 2. Ena ura pomeni eno točko za strokovni kader in 3.
točke za objekt, pri čemer vrednost za objekt ne sme presegati
dejanske cene objekta. Izvajalcem se število točk za strokovni
kader korigira glede na razred (I-V), v katerega so razvrščeni
(str. 3 pravilnika).
  Tabela – 3: Sofinanciranje materialnih stroškov po
kategorijah
  Cicibani/ke – začetniki/ce = 50 točk,
  Mlajši/e dečki/deklice = 70 točk,
  Starejši/e dečki/deklice = 90 točk,
  Mlajši/e mladinci/mladinke = 110 točk,
  Starejši/e mladinci/mladinke = 130 točk,
  Člani/članice = 150 točk.
  Izvajalcem se število točk za strokovni kader in materialne
stroške korigira glede na razred (I-V), v katerega so
razvrščeni.

AAA Zlata odličnost