Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2008 z dne 15. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2008 z dne 15. 4. 2008

Kazalo

Rg-31551/07 , Stran 1447
OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI je s sklepom Srg št. 2007/00847 z dne 16. 11. 2007 pod št. vložka 1/01404/00 vpisalo v sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki: Matična številka: 5610141 Firma: PAL, podjetje za proizvodno in servisno dejavnost ter trgovino, Dolina d.o.o. Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo Sedež: DOLINA 20, 9220 LENDAVA Osnovni kapital: 2.055.365 SIT Obveznost plačila vseh morebitnih obveznosti izbrisane družbe prevzame/jo: PAL JOŽE, KRANJČEVA 64, 9220 LENDAVA, osnovni vložek: 2.055.365 SIT, ne odgovarja, vstop: 20. 3. 1992. Obrazložitev: Ker je sklep o prenehanju družbe po skrajšanem postopku postal pravnomočen, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 398. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 30/93, v nadaljevanju ZGD) izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa navedeno gospodarsko družbo. V skladu z določilom drugega odstavka 398. člena ZGD sklep o izbrisu družbe vsebuje tudi imena in naslove družbenikov, ki so prevzeli obveznost plačila vseh morebitnih obveznosti izbrisane družbe. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 15 dni od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS, ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

AAA Zlata odličnost