Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2008 z dne 15. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2008 z dne 15. 4. 2008

Kazalo

1547. Pravilnik o plačah in drugih prejemkih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov, stran 3752.

Na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 110/06), Odloka o plačah funkcionarjev (Uradni list RS, št. 14/06, 1/07 – odl. US) in Statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00, 24/01, 110/05 in 52/07) je Občinski svet Občine Pivka na 12. redni seji dne 2. 4. 2008 sprejel
P R A V I L N I K
o plačah in drugih prejemkih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
1. člen
Za opravljanje funkcije imajo občinski funkcionarji pravico do plače, če funkcijo opravljajo poklicno oziroma do dela plače, če funkcijo opravljajo nepoklicno. Merila za oblikovanje in višino plače oziroma plačila določa ta pravilnik.
Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta in članom nadzornega odbora pripada plačilo za njihovo delo, ki se oblikuje na podlagi tega pravilnika, smiselno z zgoraj navedenimi določbami zakona in odloka.
Plačilo za izvedbo volitev se članom volilnih organov izplača v skladu z Zakonom o lokalnih volitvah, medtem ko se plačilo za izvedbo lokalnega referenduma oblikuje na podlagi tega Pravilnika.
Najvišje vrednotena funkcija v občini je funkcija župana.
2. člen
Občinski funkcionarji so: župan, podžupan, člani občinskega sveta.
Župan se lahko odloči, da bo svojo funkcijo opravljal poklicno. Županu, ki opravlja svojo funkcijo poklicno, skladno z zakonom pripada tudi dodatek na delovno dobo. Podžupan opravlja svojo funkcijo nepoklicno. Podžupan lahko poklicno opravlja funkcijo, če se v soglasju z županom tako odloči, odločitev pa potrdi občinski svet. Člani občinskega sveta opravljajo svojo funkcijo nepoklicno.
3. člen
Z Odlokom o plačah funkcionarjev se župan za poklicno opravljanje funkcije uvršča v 51. plačni razred. Župan bo dosegel 51. plačni razred na način in v rokih, ki so določeni v 10. členu Zakona o sistemu plač.
Županu, ki opravlja funkcijo nepoklicno, pripada plačilo za opravljanje funkcije v višini 50% plače, ki bi jo dobil, če bi opravljal funkcijo poklicno. Podžupan se za poklicno opravljanje funkcije uvršča v 36. do 43. plačni razred.
Podžupanu, ki opravlja funkcijo nepoklicno, pripada plačilo za opravljanje funkcije v višini 50% plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno, brez njegovega dodatka za delovno dobo.
4. člen
Plačilo za opravljanje funkcije člana občinskega sveta je sejnina za udeležbo na seji občinskega sveta, oziroma na seji delovnega telesa občinskega sveta ter seji skupščine JP Kovoda.
Letni znesek bruto sejnin, ki se izplača posameznemu članu občinskega sveta, ne sme presegati 15% letne bruto plače župana.
5. člen
Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, se za opravljanje dela v komisiji ali odboru občinskega sveta, določi nadomestilo v obliki sejnine.
6. člen
Plačni razred podžupana, v skladu s predpisom, ki določa plače funkcionarjev, določi župan, pri čemer upošteva obseg podžupanovih pooblastil. Za opravljanje funkcije podžupana, se na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju in Odloka o plačah funkcionarjev, določi plačilni razred od 36. do 43. Če podžupan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada plačilo v višini do 50% osnovne plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno.
Podžupanu pripada dodatek za delovno dobo le, če opravlja funkcijo poklicno.
7. člen
Člani občinskega sveta imajo pravico do plačila sejnine za udeležbo na seji in sicer za redne, izredne seje, ter seje skupščine JP Kovod. Sejnina znaša 370 EUR bruto, udeležba na dopisni seji občinskega sveta ali JP Kovod pa 185 EUR bruto. Sejnina vključuje tudi stroške prihoda na sejo. Sejnina se izplačuje na podlagi evidence prisotnosti, in sicer za najmanj 50% časovne prisotnosti na seji.
8. člen
Članom delovnih teles občinskega sveta se za opravljeno delo v odborih ali komisijah določi nagrada v obliki sejnine, ki se izplača za udeležbo na seji, oziroma za udeležbo najmanj 50% časovne prisotnosti na seji. Sejnina za predsednika znaša 80 EUR bruto, za podpredsednika znaša 65 EUR bruto, za člana znaša 40 EUR bruto.
9. člen
Predsedniku in članom nadzornega odbora občine se za opravljanje dela določi plačilo za predsedovanje oziroma za udeležbo na seji ter plačilo izvedbo nadzora in izdelavo poročila.
Za udeležbo na seji nadzornega odbora se določi sejnina za člana nadzornega odbora v višini 75 EUR bruto. Predsedniku nadzornega odbora 150 EUR bruto, podpredsedniku pa 100 EUR bruto.
Za izvajanje posameznega nadzora, ki ga v skladu s sprejetim programov dela časovno opredeli nadzorni odbor, se določi nagrada v višini 10 EUR bruto na časovno enoto ena ura nadzora.
Za udeležbo na seji občinskega sveta oziroma na seji delovnega telesa občinskega sveta se določi sejnina v višini 75 EUR bruto.
Trajanje posameznega nadzora določi predsednik nadzornega odbora.
10. člen
Izplačilo enkratnega nadomestila volilnim organom za izvedbo volitev se izvrši v skladu z določili zakona o lokalnih volitvah, na podlagi sklepov o imenovanju.
Višino izplačila enkratnega nadomestila volilnim organom za izvedbo lokalnega referenduma določi občinski svet s sklepom ob razpisu referenduma.
11. člen
Članom Štaba za civilno zaščito in drugih delovnih teles in komisij, ki jih imenuje občinski svet ali župan se za opravljanje dela v delovnem telesu določi plačilo v višini 40 EUR bruto. Predsedniku se določi plačilo v višini 80 EUR bruto.
12. člen
Občinski funkcionarji imajo pravico do povračil, nadomestil in drugih prejemkov v skladu s predpisi, ki urejajo te pravice.
Pravice iz 13. člena tega pravilnika uveljavlja občinski funkcionar na podlagi naloga za službeno potovanje.
Nalog za službeno potovanje izda župan. Kolikor gre za službeno potovanje župana, izda nalog podžupan ali direktor občinske uprave Občine Pivka.
13. člen
Sredstva za izplačevanje prejemkov po tem pravilniku se zagotovijo s proračunom.
Prejemki se izplačujejo mesečno za pretekli mesec najkasneje do 18. dne v tekočem mesecu, na podlagi evidence o opravljenem delu, ki jo vodi občinska uprava.
14. člen
Za prejeta plačila se obračunajo davki in prispevki, ki so predpisani za plačila na podlagi podjemne pogodbe.
Povračila stroškov v zvezi z delom pa se izplačujejo v skladu s predpisi, ki to urejajo.
15. člen
Plače in nagrade se izplačujejo mesečno za pretekli mesec, najkasneje do 18. dne v tekočem mesecu.
Plače, nagrade in povračila, ki pripadajo občinskim funkcionarjem, predsedniku podpredsedniku in članom nadzornega odbora ter članom komisij in odborom občinskega sveta, se izplačujejo za nazaj, in sicer od dneva potrditve mandata oziroma imenovanja.
16. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov (Uradni list RS, št. 37/99, 86/05, 88/07).
17. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3201-12/2008
Pivka, dne 2. aprila 2008
Župan
Občine Pivka
Robert Smrdelj l.r.

AAA Zlata odličnost