Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2008 z dne 15. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2008 z dne 15. 4. 2008

Kazalo

1528. Pravilnik o sledljivosti prehodov med podskladi istega krovnega sklada, stran 3729.

Na podlagi 150. člena Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 117/06) in 74. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o sledljivosti prehodov med podskladi istega krovnega sklada
1. člen
(splošno)
(1) S tem pravilnikom se določata vsebina in način vodenja evidence za spremljanje prehodov med podskladi istega krovnega sklada, ki je pogoj za uveljavljanje odloga ugotavljanja davčne obveznosti od dobička iz kapitala in obdavčitve ali oprostitve dobička iz kapitala po Zakonu o dohodnini (Uradni list RS, št. 117/06; v nadaljnjem besedilu: ZDoh-2) ter 126. členu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 92/07 (109/07 – popr.); v nadaljnjem besedilu: ZISDU-1B).
(2) Prehode med podskladi istega krovnega sklada mora v skladu s tem pravilnikom spremljati družba za upravljanje, ki upravlja krovni sklad in je:
1. rezidentka Slovenije po zakonu, ki ureja davek od dohodkov pravnih oseb, ali
2. rezidentka druge države članice Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: EU), če se tako odloči in o svoji odločitvi obvesti Generalni urad Davčne uprave Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Generalni davčni urad).
(3) Obvestilo iz drugega odstavka tega člena mora vsebovati:
1. ime krovnega sklada in podskladov ter druge podatke, ki pripomorejo k natančnejši opredelitvi krovnega sklada in podskladov (datum ustanovitve, skrbnik),
2. firmo, sedež in matično številko družbe za upravljanje,
3. navedbo, da bo družba za upravljanje vzpostavila evidenco za spremljanje prehodov med podskladi tega krovnega sklada, ki je pogoj za uveljavljanje odloga ugotavljanja davčne obveznosti od dobička iz kapitala in obdavčitve ali oprostitve dobička iz kapitala po ZDoh-2 ter 126. členu ZISDU-1B.
(4) Obvestilu iz drugega odstavka tega člena je treba priložiti pravila upravljanja krovnega sklada in prospekt krovnega sklada.
(5) Če je družba za upravljanje rezidentka druge države članice EU, je treba obvestilu iz drugega odstavka tega člena priložiti tudi potrdilo tem, da je družba davčni rezident te druge države, ki ga izda pristojni organ te države.
(6) Generalni davčni urad uvrsti krovni sklad iz drugega odstavka tega člena skupaj z navedbo vseh podskladov tega krovnega sklada na seznam krovnih skladov, katerih družbe za upravljanje so se odločile, da bodo vodile evidenco za spremljanje prehodov med podskladi krovnega sklada, ki je pogoj za uveljavljanje odloga ugotavljanja davčne obveznosti od dobička iz kapitala in obdavčitve ali oprostitve dobička iz kapitala po ZDoh-2 ter 126. členu ZISDU-1B. Seznam se objavi na spletni strani Davčne uprave Republike Slovenije. Objavljeni seznam vsebuje podatke iz prve in druge točke tretjega odstavka tega pravilnika, vključno z datumom vzpostavitve evidence za spremljanje prehodov med podskladi tega krovnega sklada.
(7) Če družba za upravljanje upravlja krovni sklad, ki obstaja že pred dnem začetka uporabe tega pravilnika, in se taka družba odloči, da bo prehode med podskladi istega krovnega sklada v skladu s tem pravilnikom začela spremljati po datumu začetka uporabe tega pravilnika, mora obvestilo o svoji odločitvi iz drugega odstavka tega člena dostaviti Generalnemu davčnemu uradu najpozneje teden dni pred datumom vzpostavitve evidence za spremljanje prehodov med podskladi tega krovnega sklada. V tem primeru mora v obvestilu iz drugega odstavka tega člena posebej navesti tudi datum vzpostavitve evidence za spremljanje prehodov med podskladi tega krovnega sklada.
(8) Če družba za upravljanje upravlja krovni sklad, ki je oblikovan po dnevu začetka uporabe tega pravilnika, in se družba za upravljanje odloči, da bo prehode med podskladi istega krovnega sklada v skladu s tem pravilnikom začela spremljati:
1. z dnem začetka sprejemanja vplačil enot premoženja podskladov krovnega sklada, mora obvestilo o svoji odločitvi iz drugega odstavka tega člena dostaviti Generalnemu davčnemu uradu najpozneje teden dni pred datumom začetka sprejemanja vplačil enot premoženja podskladov krovnega sklada; v tem primeru mora v obvestilu iz drugega odstavka tega člena posebej navesti tudi datum začetka sprejemanja vplačil enot premoženja podskladov krovnega sklada;
2. po datumu začetka sprejemanja vplačil enot premoženja podskladov krovnega sklada, mora obvestilo o svoji odločitvi iz drugega odstavka tega člena dostaviti Generalnemu davčnemu uradu najpozneje teden dni pred datumom vzpostavitve evidence za spremljanje prehodov med podskladi tega krovnega sklada; v tem primeru mora v obvestilu iz drugega odstavka tega člena posebej navesti tudi datum vzpostavitve evidence za spremljanje prehodov med podskladi tega krovnega sklada.
(9) Če družba za upravljanje, ki upravlja krovni sklad, ki je uvrščen na seznam iz šestega odstavka tega člena, dodatno oblikuje nov podsklad krovnega sklada, mora o tem še pred začetkom sprejemanja vplačil enot premoženja tega podsklada obvestiti Generalni davčni urad. Generalni davčni urad podatke o novem podskladu krovnega sklada doda na seznam iz šestega odstavka tega člena.
(10) Družba za upravljanje iz drugega odstavka tega člena mora Generalnemu davčnemu uradu čimprej sporočiti vsako spremembo podatkov iz tretjega, četrtega in petega odstavka tega člena.
2. člen
(vzpostavitev evidence)
(1) Družba za upravljanje iz drugega odstavka 1. člena tega pravilnika (v nadaljnjem besedilu: družba za upravljanje) mora z dnem začetka sprejemanja vplačil enot premoženja podskladov krovnega sklada oziroma z drugim dnem, navedenim v obvestilu iz drugega odstavka 1. člena tega pravilnika, vzpostaviti evidenco spremljanja prehodov med podskladi tega krovnega sklada.
(2) Evidenca se vodi s posebno skrbnostjo v elektronski obliki, in sicer tako da je mogoče pridobiti in izpisati vse podatke oziroma spremembe podatkov iz tretjega odstavka tega člena za obdobje od dneva, ko je imetnik prvič pridobil investicijski kupon podsklada krovnega sklada (ki ga je lahko pozneje enkrat ali večkrat zamenjal za investicijske kupone drugih podskladov istega krovnega sklada), do dne unovčitve investicijskega kupona podsklada ali do poljubnega dne.
(3) V evidenci iz prvega odstavka tega člena morajo biti zajeti vsi investicijski kuponi podskladov krovnega sklada, katerih imetniki so fizične osebe. Za te kupone (v nadaljnjem besedilu: prvi pridobljeni kuponi) mora družba za upravljanje poleg podatkov, ki jih mora v evidenci imetnikov investicijskih kuponov zagotavljati po drugih predpisih, zagotoviti tudi:
1. čas pridobitve investicijskega kupona in
2. nabavno vrednost investicijskega kupona, pri čemer se čas pridobitve in tudi nabavna vrednost prvih pridobljenih investicijskih kuponov določata v skladu s pravili določanja časa pridobitve in nabavne vrednosti investicijskih kuponov po zakonu, ki ureja dohodnino ter 126. členom ZISDU-1B.
(4) Ne glede na tretji odstavek tega člena mora družba za upravljanje:
1. če je krovni sklad nastal z oblikovanjem iz obstoječih vzajemnih skladov po 151.u členu Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 26/05 – uradno prečiščeno besedilo, 68/05 Odl.US (109/07 – popr.); v nadaljnjem besedilu: ZISDU-1) in
2. družba za upravljanje razpolaga s podatki o tem, da so imetniki določene investicijske kupone obstoječega vzajemnega sklada, ki so bili v postopku oblikovanja krovnega sklada zamenjani za prve pridobljene kupone podskladov krovnega sklada, pridobili, kot je določeno v 3. točki drugega odstavka 96. člena ZDoh-2, že ob vzpostavitvi evidence iz prvega odstavka tega člena zagotoviti posebno oznako za te prve pridobljene kupone. Oznaka se glasi »PRIV«. Za te prve pridobljene kupone se ne zagotavljajo podatki o času pridobitve in nabavni vrednosti. Enaka oznaka se zagotavlja tudi pri priglasitvi transakcije po petem odstavku 126. člena ZISDU-1B.
(5) Ne glede na tretji odstavek tega člena mora družba za upravljanje, če je krovni sklad nastal z oblikovanjem iz obstoječih vzajemnih skladov po 151.u členu ZISDU-1, že ob vzpostavitvi evidence iz prvega odstavka tega člena zagotoviti tudi posebno oznako za prve pridobljene kupone, ki niso prvi pridobljeni kuponi iz četrtega odstavka tega člena. Oznaka se glasi »SEKUN«. Za te kupone se zagotavljajo podatki o času pridobitve in nabavni vrednosti, kot je določeno v tretjem odstavku tega člena. Enaka oznaka in podatki se zagotavljajo tudi pri priglasitvi transakcije po petem odstavku 126. člena ZISDU-1B.
(6) Ne glede na tretji odstavek tega člena mora družba za upravljanje:
1. če je bilo na krovni sklad preneseno premoženje vzajemnega sklada v okviru preoblikovanja vzajemnega sklada po 151.a členu ZISDU-1 in
2. družba za upravljanje razpolaga s podatki o tem, da so imetniki določene investicijske kupone prenosnega vzajemnega sklada, ki so bili v postopku prenosa premoženja vzajemnega sklada na krovni sklad zamenjani za prve pridobljene kupone podskladov krovnega sklada, pridobili, kot je določeno v 3. točki drugega odstavka 96. člena ZDoh-2, na dan začetka sprejemanja vplačil enot premoženja dodatno oblikovanega podsklada krovnega sklada (če je krovni sklad, na katerega je bilo preneseno premoženje, že uvrščen na seznam iz šestega odstavka 1. člena tega pravilnika) oziroma na drug dan, naveden v obvestilu iz drugega odstavka 1. člena tega pravilnika, v evidenci zagotoviti posebno oznako za te prve pridobljene kupone. Oznaka se glasi »PRIV«. Za te prve pridobljene kupone se ne zagotavljajo podatki o času pridobitve in nabavni vrednosti. Enaka oznaka se zagotavlja tudi pri priglasitvi transakcije po petem odstavku 126. člena ZISDU-1B.
(7) Ne glede na tretji odstavek tega člena mora družba za upravljanje, če je bilo na krovni sklad preneseno premoženje vzajemnega sklada v okviru preoblikovanja vzajemnega sklada po 151.a členu ZISDU-1, na dan začetka sprejemanja vplačil enot premoženja dodatno oblikovanega podsklada krovnega sklada (če je krovni sklad, na katerega je bilo preneseno premoženje, že uvrščen na seznam iz šestega odstavka 1. člena tega pravilnika) oziroma na drug dan, naveden v obvestilu iz drugega odstavka 1. člena tega pravilnika, v evidenci zagotoviti tudi posebno oznako za prve pridobljene kupone, ki niso prvi pridobljeni kuponi iz šestega odstavka tega člena. Oznaka se glasi »SEKUN«. Za te kupone se zagotavljajo podatki o času pridobitve in nabavni vrednosti, kot je določeno v tretjem odstavku tega člena. Enaka oznaka in podatki se zagotavljajo tudi pri priglasitvi transakcije po petem odstavku 126. člena ZISDU-1B.
(8) Ne glede na četrti, peti, šesti in sedmi odstavek tega člena mora družba za upravljanje, kadar je iz podatkov, s katerimi razpolaga ali jih pridobi od klirinškodepotne družbe, razvidno, da sta dejanski čas pridobitve in nabavna vrednost investicijskega kupona, določena v skladu s pravili iz tretjega odstavka tega člena, lahko drugačna od podatkov, s katerimi razpolaga družba za upravljanje, oziroma da investicijski kupon morda ni bil pridobljen, kot je določeno v 3. točki drugega odstavka 96. člena ZDoh-2, oznakam iz četrtega, petega, šestega in sedmega odstavka tega člena dodati končnico, ki se glasi »-NEP«. Enaka končnica se zagotavlja tudi pri priglasitvi transakcij po petem odstavku 126. člena ZISDU-1B.
(9) Za vodenje evidence zalog investicijskih kuponov po ZDoh-2 se šteje, da so bili kuponi z oznako »PRIV« pridobljeni:
1. na dan izvedbe preoblikovanja vzajemnega sklada po 151.a členu ZISDU-1, če je bilo na krovni sklad preneseno premoženje vzajemnega sklada,
2. na dan oblikovanja krovnega sklada, če je krovni sklad nastal z oblikovanjem iz obstoječih vzajemnih skladov po 151.u členu ZISDU-1.
(10) Družba za upravljanje, ki upravlja:
1. krovni sklad, nastal z oblikovanjem iz obstoječih vzajemnih skladov po 151.u členu ZISDU-1, ali
2. krovni sklad, na katerega je bilo preneseno premoženje vzajemnega sklada v okviru preoblikovanja vzajemnega sklada po 151.a členu ZISDU-1 in tak krovni sklad ni uvrščen na seznam iz šestega odstavka 1. člena tega pravilnika, mora pri unovčitvi oziroma izplačilu investicijskih kuponov, ki so pri priglasitvi transakcij po petem odstavku 126. člena ZISDU-1B imeli oznako oziroma končnico iz četrtega, petega, šestega, sedmega ali osmega odstavka tega člena, ob dostavi podatkov za odmero dohodnine zagotavljati za unovčene oziroma izplačane investicijske kupone enake oznake in končnice.
3. člen
(spremljanje prehodov v evidenci)
(1) Družba za upravljanje mora v evidenci spremljanja prehodov pri vsaki zamenjavi investicijskih kuponov podsklada (v nadaljnjem besedilu: zamenjani kuponi) za investicijske kupone drugih podskladov (v nadaljnjem besedilu: novi kuponi) v okviru posameznega prehoda davčnega zavezanca med podskladi istega krovnega sklada zagotoviti:
1. čas pridobitve novega investicijskega kupona in
2. nabavno vrednost novega investicijskega kupona, in sicer na podlagi časa pridobitve in nabavne vrednosti zamenjanih investicijskih kuponov podskladov krovnega sklada, pri čemer se čas pridobitve in tudi nabavna vrednost prvih pridobljenih investicijskih kuponov določata, kot je določeno v tretjem odstavku 2. člena tega pravilnika. Pri določanju nabavne vrednosti novih investicijskih kuponov na podlagi nabavne vrednosti zamenjanih investicijskih kuponov se upošteva količina zamenjanih investicijskih kuponov.
(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena mora družba za upravljanje, če ima zamenjani investicijski kupon v evidenci oznako iz četrtega ali šestega odstavka 2. člena tega pravilnika, pri vsaki zamenjavi takih kuponov za nove kupone v okviru posameznega prehoda davčnega zavezanca med podskladi istega krovnega sklada za nove kupone zagotoviti enako oznako, kot so jo imeli zamenjani kuponi. Za te nove kupone se ne zagotavljajo podatki o času pridobitve in nabavni vrednosti.
(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena mora družba za upravljanje, če ima zamenjani investicijski kupon v evidenci oznako iz petega ali sedmega odstavka 2. člena tega pravilnika, pri vsaki zamenjavi takih kuponov za nove kupone v okviru posameznega prehoda davčnega zavezanca med podskladi istega krovnega sklada za nove kupone zagotoviti enako oznako, kot so jo imeli zamenjani kuponi. Za te nove kupone se zagotavljajo podatki o času pridobitve in nabavni vrednosti, kot je določeno v prvem odstavku tega člena.
(4) Ne glede na prvi, drugi in tretji odstavek tega člena mora družba za upravljanje v okviru posameznega prehoda davčnega zavezanca med podskladi istega krovnega sklada za zamenjane in nove investicijske kupone zagotoviti tudi oznako »PREH«.
(5) Družba za upravljanje mora pri prehajanju med podskladi krovnega sklada, ki vključuje investicijske kupone, ki imajo v evidenci oznako z dodano končnico iz osmega odstavka 2. člena tega pravilnika, ali pri unovčitvi oziroma izplačilu takih investicijskih kuponov od imetnika zahtevati dokazila o dejanskem času pridobitve in nabavni vrednosti oziroma o načinu pridobitve investicijskega kupona. Če imetnik zahtevana dokazila predloži, družba za upravljanje v evidenco vnese ustrezen popravek podatkov. Popravljen podatek se označi z oznako »P«. V tem primeru se končnica iz osmega odstavka 2. člena tega pravilnika v evidenci od dneva predložitve dokazil naprej več ne zagotavlja. Družba za upravljanje mora hraniti kopije dokazil, na podlagi katerih je bil opravljen popravek, ter jih na zahtevo predložiti davčnemu organu.
(6) Če imajo investicijski kuponi, ki jih ima imetnik v podskladu krovnega sklada, različen čas pridobitve, pri čemer je čas pridobitve določen v skladu s prvim odstavkom tega člena in osmim odstavkom 2. člena tega pravilnika, se pri zamenjavi takih kuponov v okviru prehajanja med podskladi krovnega sklada šteje, da se najprej zamenjajo prej pridobljeni investicijski kuponi. Če ima zaradi prehajanja med podskladi krovnega sklada imetnik v posameznem podskladu krovnega sklada več imetij investicijskih kuponov z enakim časom pridobitve, se pri zamenjavi takih kuponov v okviru prehajanja med podskladi krovnega sklada ter pri unovčitvi oziroma izplačilu investicijskih kuponov, kadar se zamenja, unovči oziroma izplača del takih imetij, šteje, da jih je imetnik zamenjal, unovčil oziroma izplačal v sorazmernem delu, upoštevaje obseg zamenjave, unovčitve oziroma izplačila.
4. člen
(zagotavljanje izpisa iz evidence)
Družba za upravljanje mora davčnemu zavezancu, ki unovči investicijski kupon podsklada pri krovnem skladu oziroma prejme izplačilo sorazmernega dela likvidacijske mase ob likvidaciji podsklada, na njegovo zahtevo ob unovčitvi oziroma izplačilu dostaviti izpis iz evidence spremljanja prehodov med podskladi istega krovnega sklada, ki vključuje oznako unovčenega oziroma izplačanega investicijskega kupona po tem pravilniku ter podatek o času pridobitve in nabavni vrednosti unovčenih oziroma izplačanih investicijskih kuponov (ki sta določena v skladu s prvim odstavkom 3. člena tega pravilnika), če se ti podatki v evidenci zagotavljajo.
5. člen
(priglasitev)
Družba za upravljanje, ki upravlja krovni sklad, vpisan na seznam krovnih skladov iz šestega odstavka 1. člena tega pravilnika, mora opraviti priglasitev po osmem odstavku 331. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 117/06; v nadaljnjem besedilu: ZDavP-2) za vse zavezance hkrati. Vsebino in način priglasitve določa pravilnik, ki ureja dostavo podatkov za odmero dohodnine.
6. člen
(nadzor nad izvajanjem pravilnika)
(1) Če obstoječi krovni sklad upravlja družba za upravljanje, ki je rezidentka druge države članice EU, mora družba za upravljanje o tem kdo in kje vodi evidenco po tem pravilniku obvestiti Generalni davčni urad hkrati z obvestilom iz drugega odstavka 1. člena tega pravilnika.
(2) Če davčni organ v postopku nadzora ugotovi:
1. da družba za upravljanje, ki upravlja krovni sklad, vpisan na seznam krovnih skladov iz šestega odstavka 1. člena tega pravilnika, ni opravila priglasitve, ki jo mora opraviti po osmem odstavku 331. člena ZDavP-2 za vse zavezance hkrati, ali
2. da podatki, ki jih je dala družba za upravljanje, ki upravlja krovni sklad, vpisan na seznam krovnih skladov iz šestega odstavka 1. člena tega pravilnika, obenem s priglasitvijo po osmem odstavku 331. člena ZDavP-2, niso podatki, ki bi jih morala zagotavljati v skladu s tem pravilnikom, imetniki investicijskih kuponov podskladov takega krovnega sklada izgubijo pravico do odloga ugotavljanja davčne obveznosti od dobička iz kapitala po ZDoh-2 ter 126. členu ZISDU-1B. Družba za upravljanje mora zavezance pisno obvestiti o ugotovitvi davčnega organa.
(3) Če davčni organ ugotovi, da se podatki fizične osebe o dejanskem času pridobitve in nabavni vrednosti oziroma o načinu pridobitve investicijskega kupona ne ujemajo s podatki, ki jih je dala družba za upravljanje obenem s priglasitvijo po osmem odstavku 331. člena ZDavP-2 ali ob dostavi podatkov za odmero dohodnine pri unovčitvi oziroma izplačilu investicijskega kupona, fizična oseba izgubi pravico do odloga ugotavljanja davčne obveznosti od dobička iz kapitala po ZDoh-2 ter 126. členu ZISDU-1B.
7. člen
(prehodne določbe)
(1) Seznam krovnih skladov iz šestega odstavka 1. člena tega pravilnika se prvič objavi na dan 25. oktobra 2008.
(2) Če družba za upravljanje upravlja krovni sklad, ki obstaja že pred dnem začetka uporabe tega pravilnika, in se taka družba odloči, da bo evidenco za spremljanje prehodov med podskladi krovnega sklada vzpostavila z dnem začetka uporabe tega pravilnika, mora obvestilo o svoji odločitvi iz drugega odstavka 1. člena tega pravilnika, v katerem posebej navede, da bo evidenco vzpostavila z dnem začetka uporabe tega pravilnika, dostaviti Generalnemu davčnemu uradu najpozneje do dne 20. oktobra 2008.
8. člen
(začetek veljavnosti pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 25. oktobra 2008.
Št. 421-205/2007/26
Ljubljana, dne 20. marca 2008
EVA 2007-1611-0038
dr. Andrej Bajuk l.r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost