Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2008 z dne 15. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2008 z dne 15. 4. 2008

Kazalo

1558. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Srečka Kosovela Sežana, stran 3759.

Na podlagi 2. in 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 13/93, 66/93, 95/94, 8/96 in 36/00 – ZPDZC), 40., 41. in 42. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – ZOFVI-UPB5) in 16. člena Statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 117/07) je Občinski svet Občine Sežana na seji dne 27. 3. 2008 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Srečka Kosovela Sežana
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Srečka Kosovela Sežana (Uradni list RS, št. 71/96 in 63/01) se spremeni drugi odstavek 2. člena in se glasi:
»Skrajšano ime: OŠ Srečka Kosovela Sežana.«
2. člen
Spremeni se 4. člen s tem, da se doda drugi odstavek, ki se glasi:
»Zavod lahko vpisuje učence tudi iz drugega šolskega okoliša po predhodnem vpisu na matično šolo, če:
s tem ni kršena, glede na zmogljivost šole, primarna pravica staršev iz šolskega okoliša, da vpišejo otroka v šolo v svojem šolskem okolišu,
to nima za posledico oblikovanja dodatnih oddelkov oziroma zagotavljanja novih šolskih površin,
se s tem v šoli v šolskem okolišu, kjer učenci prebivajo, ne zmanjša število učencev oziroma oddelkov, kar bi imelo za posledico spremembo statusa šole ali njeno ukinitev.
Zavod si mora pred vpisom otroka oziroma učenca iz drugega šolskega okoliša pridobiti mnenje šole v šolskem okolišu, v katerem otrok oziroma učenec prebiva.«
3. člen
Spremeni se 10. člen od prvega do petega odstavka in se glasi:
»Svet zavoda sestavljajo:
trije predstavniki ustanovitelja,
trije predstavniki delavcev osnovne šole in
trije predstavniki staršev.
Predstavnike ustanovitelja imenuje Občinski svet Občine Sežana.
Predstavnike staršev izvolijo starši na svetu staršev. Mandat predstavnikov staršev v svetu zavoda je povezan s statusom njihovih otrok v šoli.
Predstavnike delavcev izvolijo delavci zavoda neposredno na tajnih volitvah, po postopku in načinu, ki ga določata zakon in ta odlok. Kandidate predlaga učiteljski zbor, reprezentativni sindikati osnovne šole in zbor delavcev. Volitve so veljavne, če se jih udeleži več kot polovica delavcev osnovne šole. Izvoljeni so kandidati, ki so dobili večino glasov delavcev, ki so volili.«
4. člen
Spremeni se 13. člen in se glasi:
»Ravnatelja imenuje in razrešuje svet zavoda na podlagi javnega razpisa.
Svet zavoda si mora pred odločitvijo o izbiri kandidata za ravnatelja, o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje, pridobiti mnenje učiteljskega zbora, mnenje ustanovitelja in mnenje sveta staršev.
Če organi iz drugega odstavka tega člena, ne dajo svojega mnenja v 20 dneh od dneva, ko so bili zanj zaprošeni, lahko svet zavoda odloči o imenovanju ravnatelja brez tega mnenja.
Po izbiri kandidata za ravnatelja, svet šole posreduje obrazloženi predlog za imenovanje v mnenje ministru. Če minister ne da mnenja v 30 dneh od dneva, ko je bil zanj zaprošen, lahko svet zavoda odloči o imenovanju ravnatelja brez tega mnenja.«
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-2/2008-12
Sežana, dne 27. marca 2008
Župan
Občine Sežana
Davorin Terčon l.r.

AAA Zlata odličnost