Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2008 z dne 15. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2008 z dne 15. 4. 2008

Kazalo

Rg-25045/07 , Stran 1444
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s sklepom Srg št. 2007/00815 z dne 10. 9. 2007 pod št. vložka 1/01292/00 vpisalo v sodni register tega sodišča sklep o izbrisu iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki: Matična številka: 5389348 Firma: GLOBUS – TRGOVSKA HIŠA, podjetje za trgovino, storitve in proizvodnjo, d.o.o. Piran Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo Sedež: Trg bratstva 4, 6330 PIRAN Osnovni kapital: 6.402.100 SIT Obveznost plačila vseh morebitnih obveznosti izbrisane družbe prevzame/jo: PIŠEK VINCENCIJ, Stara cesta 17, 6320 PORTOROŽ, osnovni vložek: 6.402.100 SIT, ne odgovarja, vstop: 16. 3. 1990. Obrazložitev: Ker je sklep o prenehanju družbe po skrajšanem postopku postal pravnomočen, je registrsko sodišče na podlagi prvega odstavka 429. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/06, v nadaljevanju ZGD-1) izbrisalo iz sodnega registra v izreku sklepa navedeno gospodarsko družbo. V skladu z določilom drugega odstavka 429. člena ZGD sklep o izbrisu družbe vsebuje tudi imena in naslove družbenikov, ki so prevzeli obveznost plačila vseh morebitnih obveznosti izbrisane družbe. Pravni pouk: Zoper sklep je dopustna pritožba v roku 15 dni od objave sklepa o izbrisu v Uradnem listu RS, ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

AAA Zlata odličnost