Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2008 z dne 15. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2008 z dne 15. 4. 2008

Kazalo

1531. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Lendava za območje nove Občine Lendava v letu 2008, stran 3736.

Na podlagi 46. in 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt; Uradni list RS, št. 33/07) ter 31. člena Statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 26/99, 119/00, 69/02 in 69/06) je župan Občine Lendava dne 2. 4. 2008 sprejel
S K L E P
o začetku priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Lendava za območje nove Občine Lendava v letu 2008
I.
Namen sklepa in pravna podlaga
S tem sklepom se začne postopek priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Lendava. Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Lendava v letu 2008 se nanašajo na zagotovitev površin za izgradnjo motociklističnega centra in golf igrišča.
Predmet sprememb in dopolnitev so prostorske sestavine naslednjih planskih aktov:
– Dolgoročni plan Občine Lendava (Uradne objave št. 13/87, 2/89, Uradni list RS, št. 57/92, 11/95, 36/00, 19/01),
– Srednjeročni družbeni plan Občine Lendava (Uradne objave št. 21/87, 2/89, 17/90, Uradni list RS, št. 57/92, 11/95, 36/00, 19/01).
Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin planskih aktov obsegajo ustrezne spremembe in dopolnitve:
– tekstualnega dela oziroma odloka
– ustreznih tematskih kart kartografskega dela v merilu 1: 25.000 in
– kartografske dokumentacije k planu v merilu 1: 5.000.
Pravno podlago za izvedbo postopka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana predstavlja drugi odstavek 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt; Uradni list RS, št. 33/07).
II.
Ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov
Pobudnik sprememb in dopolnitev plana je Petrolija d.o.o. Znotraj obstoječih stavbnih zemljišč oziroma zemljišč, ki niso v primarni rabi, ni primerne lokacije, ki bi zadostila prostorskim pogojem za umestitev planiranih posegov oziroma za izgradnjo dirkalne steze s spremljajočimi objekti in golf igrišča. Občina Lendava je že začela postopek priprave Občinskega prostorskega načrta za celoten teritorij svoje občine vendar je zaradi specifike posegov in rokov sprejetja pristopila k spremembam in dopolnitvam prostorskih sestavin planskih aktov, saj želi pobudniku omogočiti čim hitrejšo realizacijo načrtovane investicije.
Zamisel o izgradnji športnega centra s površinami za tudi za rekreacijo in oddih ter razvoj turizma v Petišovcih se je porodila že leta 1978, ko je na ustanovnem občnem zboru bil sprejet sklep o ustanovitvi vrhunskega moto športa in razvoja rekreacije delavcev in občanov. Zgrajen je bil stadion s speedway stezo in pripadajočimi objekti. Mednarodna motofederacija (FIM) je postala pozorna na lendavski speedway ter jim zaupala tudi organizacijo treh dirk za svetovno prvenstvo. Mednarodna motociklistična organizacija (FIM) se je odločila, da moralno podpre obnovo svetovno znanega stadiona in steze ter povečanje obseg dirkalnih stez do nivoja Grand Prix ter s tem poveča nivo uslug ob samih progah. Eden izmed razlogov je tudi veliko pomanjkanje motociklističnih stez v Evropi, ki bi tekmovalcem omogočala sočasno rehabilitacijo in vadbo. Predlog FIM je z veseljem podprla tudi Občina Lendava, saj bo z izgradnjo navedenega zagotovljen tudi razvoj lokalne skupnosti in širše regije v skladu s Strategijo prostorskega razvoja Slovenije. V okviru celovitega razvoja turizma v občini je v bližini planiranega motociklističnega centra planirana tudi izgradnja golf igrišča z 18 luknjami in izgradnja hotela, ki bi funkcioniral kot del celovite športno turistične ponudbe.
Ob upoštevanju razvojnih potreb se na območju obstoječega rekreacijskega centra v Petišovcih obnovi speedway stadion, zgradi se dirkalna motociklistična steza s spremljajočimi objekti v obsegu in z nivojem uslug na ravni Grand Prix. Celovitost ponudbe zaokrožuje golf center z golf igriščem in golf hišo ter hotel z apartmajskim naseljem.
Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin planskih aktov se nanašajo na spremembo namenske rabe prostora. Zemljišča so v veljavnih prostorskih sestavinah prostorskega plana Občine Lendava opredeljena pretežno kot najboljša kmetijska zemljišča, deloma tudi kot druga kmetijska zemljišča in stavbna zemljišča. Namenska raba površin se spremeni za umestitev programov športa, turizma in rekreacije ter za površine potrebne navezavo na javno gospodarsko infrastrukturo.
III.
Območje ter predmet sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov
Območje sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov obsega dve samostojni območji severno in južno od reke Ledave oziroma južno in severno od bodoče AC, ki pa sta programsko povezani. Južni del območja, to je območje motodroma, je prostorsko opredeljen z lokacijo obstoječega rekreacijskega centra Petišovci s speedway stezo. Leži vzhodno od naselja Petišovci in južno od reke Ledave. Opredeljuje ga tudi ureditveno območje državnega lokacijskega načrta za avtocesto na odseku Lendava–Pince (Uradni list RS, št. 79/04). Severni del območja severno od reke Ledave, to je območje golfa in hotela, pa se razprostira v pasu od naselij Tiške in Orešje na vzhodu proti zahodu.. Velikost severnega dela je ca. 54.4 ha (v k.o. Dolina in k.o. Čentiba), južnega pa 66.3 ha (v k.o. Petišovci).
Točno območje sprememb in dopolnitev bo definirano v dopolnjenem osnutku sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov.
IV.
Strokovne rešitve in način njihove pridobitve
Za pripravo sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov bodo izdelane strokovne podlage za utemeljitev posegov, poleg njih se uporabijo že izdelane strokovne rešitve in strokovne podlage. Po potrebi se izdelajo dodatne strokovne podlage, za katere se na podlagi smernic nosilcev urejanja prostora v postopku priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov ugotovi, da so pomembne in potrebne za kvalitetno pripravo akta.
V.
Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za pripravo sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov
Za pripravo sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov se pridobijo smernice naslednjih nosilcev urejanja prostora:
– Ministrstvo za notranje zadeve, Policija, Generalna policijska uprava,
– Ministrstvo za obrambo, Urad za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo,
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje,
– Ministrstvo za promet, Direktorat za ceste,
– Ministrstvo za promet, Direktorat za civilno letalstvo,
– Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za energijo, Sektor za rudarstvo,
– Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za notranji trg, Sektor za preskrbo in blagovne rezerve,
– Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za energijo,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje,
– Ministrstvo za okolje in prostor Agencija RS za okolje, Urad za okolje,
– Ministrstvo za okolje in prostor Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami,
– Ministrstvo za okolje in prostor Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z meteorologijo,
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo,
– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo,
– Ministrstvo za kulturo,
– Družba RS za avtoceste,
– Direkcija RS za ceste,
– Zavod za gozdove Slovenije, OE Murska Sobota,
– Zavod RS za varstvo narave, OE Maribor,
– Geoplin plinovodi, d.o.o. Ljubljana,
– ELES d.o.o., Ljubljana,
– Elektro Maribor d.d., Kolodvorska 6, 9220 Lendava,
– Komunala d.o.o. Lendava, Glavna ul. 109, 9220 Lendava,
– Občina Lendava, Glavna ul. 20, 9220 Lendava.
Drugi upravljavci in javne službe, ki podajo usmeritve in priporočila, vendar niso nosilci urejanja prostora:
– Telekom Slovenije d.d., Cigaletova 15, Ljubljana,
– Nemmoco, Glavna ul. 1, 9220 Lendava,
– Luna net d.o.o., Tomšičeva 6a, 9220 Lendava,
– Nafta Geoterm d.o.o., Mlinska ulica 5, 9220 Lendava,
– Telemach, družba za komunikacijske sisteme, d.o.o., Cesta ljubljanske brigade 21, 1000 Ljubljana.
Ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, v postopku izdaje smernic sporoči tudi, ali je za spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin planskih aktov potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje.
V primeru, da se v postopku priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov ugotovi, da morajo izdati smernice ali drugače sodelovati tudi drugi subjekti, ki niso navedeni v tem sklepu, se lahko v postopek vključi tudi druge subjekte oziroma organe in organizacije. Če se bodo v času priprave in uveljavitve tega sklepa spremenile pristojnosti posameznih ministrstev ali se jim bo spremenil naziv, se pri pridobitvi smernic in mnenj upoštevajo najnovejše uredbe Vlade RS.
Od nosilcev urejanja prostora, od katerih se pridobijo smernice, se pridobijo tudi mnenja na predlog sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov.
VI.
Roki za pripravo sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov
Za pripravo sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov so predvideni naslednji roki:
+---------------------------------------------+----------------+
|         Aktivnost         |    Rok   |
+---------------------------------------------+----------------+
|Osnutek akta                 |   April 2008|
+---------------------------------------------+----------------+
|Posredovanje osnutka akta MOP-u       |   April 2008|
+---------------------------------------------+----------------+
|Pridobitev smernic nosilcev urejanja prostora|    Maj 2008|
|(pridobi MOP)                |        |
+---------------------------------------------+----------------+
|Izdelava dopolnjenega osnutka akta      |   Junij 2008|
+---------------------------------------------+----------------+
|Javna razgrnitev in javne obravnave     |   Julij 2008|
|dopolnjenega osnutka akta          |        |
+---------------------------------------------+----------------+
|Ureditev pripomb ter stališča do pripomb iz |   Avgust 2008|
|javne razgrnitve in obravnav         |        |
+---------------------------------------------+----------------+
|Objava sprejetih stališč do pripomb iz javne |   Avgust 2008|
|razgrnitve in obravnav            |        |
+---------------------------------------------+----------------+
|Priprava predloga akta            |   Avgust 2008|
+---------------------------------------------+----------------+
|Posredovanje predloga akta MOP-u       |   Avgust 2008|
+---------------------------------------------+----------------+
|Pridobivanje mnenj nosilcev urejanja prostora| September 2008|
+---------------------------------------------+----------------+
|Potrditev predloga akta s sklepom ministra na|  Oktober 2008|
|podlagi petega odstavka 51. člena ZPNačrt  |        |
+---------------------------------------------+----------------+
|Sprejem predloga akta na občinskem svetu   |  Oktober 2008|
+---------------------------------------------+----------------+
|Objava v uradnem glasilu           |  Oktober 2008|
+---------------------------------------------+----------------+
V primeru, da bo treba izvesti postopek celovite presoje vplivov na okolje (CPVO) se posamezne aktivnosti in roki temu ustrezno prilagodijo.
VII.
Druga določila
Pripravljavec sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov je Občina Lendava. Načrtovalca bo izbral investitor. Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Sklep se pošlje Ministrstvu za okolje in prostor, Direktoratu za prostor in sosednjim občinam: Dobrovnik, Turnišče, Velika Polana, Črenšovci.
Št. 032-0019/2008
Lendava, dne 2. aprila 2008
Župan
Občine Lendava
mag. Anton Balažek l.r.

AAA Zlata odličnost