Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2008 z dne 15. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2008 z dne 15. 4. 2008

Kazalo

1537. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Mirna Peč za leto 2007, stran 3745.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB, 21/06), 98. Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B) ter 16. in 100. člena Statuta Občine Mirna Peč (Uradni list RS, št. 59/07, 14/08) je Občinski svet Občine Mirna Peč na 13. redni seji dne 1. 4. 2008 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Mirna Peč za leto 2007
1. člen
Potrdi se zaključni račun proračuna Občine Mirna Peč za leto 2007, ki zajema vse prihodke in odhodke proračuna Občine Mirna Peč.
2. člen
Zaključni račun občinskega proračuna za leto 2007 izkazuje stanje realiziranih prihodkov in odhodkov proračuna v letu 2007 v bilanci prihodkov in odhodkov, računu finančnih terjatev in naložb in računu financiranja, ki obsega:
+--------+------------------------------------+----------------+
|A)   |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV    |        |
+--------+------------------------------------+----------------+
|    |Skupina/Podskupina kontov      |Proračun leta  |
|    |                  |2007      |
+--------+------------------------------------+----------------+
|    |                  |     v eurih|
+--------+------------------------------------+----------------+
|    |I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) |    2.147.391|
+--------+------------------------------------+----------------+
|    |TEKOČI PRIHODKI (70+71)       |    1.882.207|
+--------+------------------------------------+----------------+
|70   |DAVČNI PRIHODKI           |    1.617.092|
+--------+------------------------------------+----------------+
|    |700 Davki na dohodek na dobiček   |    1.465.278|
+--------+------------------------------------+----------------+
|    |703 Davki na premoženje       |     88.663|
+--------+------------------------------------+----------------+
|    |704 Domači davki na blago in    |     63.151|
|    |storitve              |        |
+--------+------------------------------------+----------------+
|    |706 Drugi davki           |        0|
+--------+------------------------------------+----------------+
|71   |NEDAVČNI PRIHODKI          |     265.115|
+--------+------------------------------------+----------------+
|    |710 Udeležbe na dobičku in dohodki |     43.542|
|    |od premoženja            |        |
+--------+------------------------------------+----------------+
|    |711 Takse in pristojbine      |      1.106|
+--------+------------------------------------+----------------+
|    |712 Denarne kazni          |      3.785|
+--------+------------------------------------+----------------+
|    | 713 Prihodki od prodaje blaga in  |      2.112|
|    |storitev              |        |
+--------+------------------------------------+----------------+
|    |714 Drugi nedavčni prihodki     |     214.571|
+--------+------------------------------------+----------------+
|72   |KAPITALSKI PRIHODKI         |      8.478|
+--------+------------------------------------+----------------+
|    |720 Prihodki od prodaje osnovnih  |        0|
|    |sredstev              |        |
+--------+------------------------------------+----------------+
|    |721 Prihodki od prodaje zalog    |        0|
+--------+------------------------------------+----------------+
|    |722 Prihodki od prodaje zemljišč in |        |
|    |neopredmetenih dolgoročnih sredstev |      8.478|
+--------+------------------------------------+----------------+
|73   |PREJETE DONACIJE          |      4.500|
+--------+------------------------------------+----------------+
|    |730 Prejete donacije iz domačih   |      4.500|
|    |virov                |        |
+--------+------------------------------------+----------------+
|    |731 Prejete donacije iz tujine   |        0|
+--------+------------------------------------+----------------+
|74   |TRANSFERNI PRIHODKI         |     252.206|
+--------+------------------------------------+----------------+
|    |740 Transferni prihodki iz drugih  |     245.069|
|    |javnofinančnih institucij      |        |
+--------+------------------------------------+----------------+
|    |741 Prejeta sredstva iz državnega  |      7.137|
|    |proračuna iz sredstev proračuna   |        |
|    |Evropske unije           |        |
+--------+------------------------------------+----------------+
|II.   |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)    |    1.818.703|
+--------+------------------------------------+----------------+
|40   |TEKOČI ODHODKI           |     426.569|
+--------+------------------------------------+----------------+
|    |400 Plače in drugi izdatki     |     139.911|
|    |zaposlenim             |        |
+--------+------------------------------------+----------------+
|    |401 Prispevki delodajalcev za    |     21.621|
|    |socialno varnost          |        |
+--------+------------------------------------+----------------+
|    |402 Izdatki za blago in storitve  |     252.737|
+--------+------------------------------------+----------------+
|    |403 Plačila domačih obresti     |        0|
+--------+------------------------------------+----------------+
|    |409 Rezerve             |     12.300|
+--------+------------------------------------+----------------+
|41   |TEKOČI TRANSFERI          |     677.724|
+--------+------------------------------------+----------------+
|    |410 Subvencije           |     60.455|
+--------+------------------------------------+----------------+
|    |411 Transferi posameznikom in    |     410.719|
|    |gospodinjstvom           |        |
+--------+------------------------------------+----------------+
|    |412 Transferi neprofitnim      |     61.542|
|    |organizacijam in ustanovam     |        |
+--------+------------------------------------+----------------+
|    |413 Drugi tekoči domači transferi  |     145.009|
+--------+------------------------------------+----------------+
|    |414 Tekoči transferi v tujino    |        0|
+--------+------------------------------------+----------------+
|42   |INVESTICIJSKI ODHODKI        |     437.419|
+--------+------------------------------------+----------------+
|    |420 Nakup in gradnja osnovnih    |     437.419|
|    |sredstev              |        |
+--------+------------------------------------+----------------+
|43   |INVESTICIJSKI TRANSFERI       |     276.991|
+--------+------------------------------------+----------------+
|    |431 Investic. transferi pravnim in |     251.022|
|    |fiz.os., ki niso prorač. upor.   |        |
+--------+------------------------------------+----------------+
|    |432 Investic. transferi proračunskim|     25.969|
|    |uporabnikom             |        |
+--------+------------------------------------+----------------+
|III.  |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)    |        |
|    |(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)     |     328.688|
+--------+------------------------------------+----------------+
|B)   |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB |        |
+--------+------------------------------------+----------------+
|IV.   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL    |        |
|    |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV   |        |
|    |(750+751+752)            |        |
+--------+------------------------------------+----------------+
|75   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL    |        |
+--------+------------------------------------+----------------+
|    |750 Prejeta vračila danih posojil  |        |
+--------+------------------------------------+----------------+
|    |751 Prodaja kapitalskih deležev   |        |
+--------+------------------------------------+----------------+
|    |752 Kupnine iz naslova privatizacije|        |
+--------+------------------------------------+----------------+
|V.   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE     |        |
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV         |      1.950|
|    |(440+441+442+443)          |        |
+--------+------------------------------------+----------------+
|44   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE     |      1.950|
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV         |        |
+--------+------------------------------------+----------------+
|    |440 Dana posojila          |        |
+--------+------------------------------------+----------------+
|    |441 Povečanje kapitalskih deležev in|      1.950|
|    |naložb               |        |
+--------+------------------------------------+----------------+
|    |442 Poraba sredstev kupnin iz    |        |
|    |naslova privatizacije        |        |
+--------+------------------------------------+----------------+
|    |443 Povečanje namenskega premoženja |        |
|    |v javnih skladih in drugih osebah  |        |
|    |javnega prava, ki imajo premoženje v|        |
|    |svoji lasti             |        |
+--------+------------------------------------+----------------+
|VI.   |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN   |        |
|    |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.- |     –1.950|
|    |V.)                 |        |
+--------+------------------------------------+----------------+
|C)   |RAČUN FINANCIRANJA         |        |
+--------+------------------------------------+----------------+
|VII.  |ZADOLŽEVANJE (500)         |        0|
+--------+------------------------------------+----------------+
|50   |ZADOLŽEVANJE            |        0|
+--------+------------------------------------+----------------+
|    |500 Domače zadolževanje       |        0|
+--------+------------------------------------+----------------+
|VIII.  |ODPLAČILA DOLGA (550)        |        |
+--------+------------------------------------+----------------+
|55   |ODPLAČILA DOLGA           |        |
+--------+------------------------------------+----------------+
|    |550 Odplačila domačega dolga    |        |
+--------+------------------------------------+----------------+
|IX.   |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA |        |
|    |RAČUNIH               |     326.738|
|    |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)     |        |
+--------+------------------------------------+----------------+
|X.   |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)   |        0|
+--------+------------------------------------+----------------+
|XI.   |NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX) = -  |    –328.688|
|    |III.                |        |
+--------+------------------------------------+----------------+
|XII.  |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE   |        |
|    |31.12. PRETEKLEGA LETA       |     526.294|
+--------+------------------------------------+----------------+
Proračunski presežek v znesku 328.688 EUR, zmanjšan za primanjkljaj iz računa finančnih terjatev in naložb v znesku 1.950 EUR povečuje sredstva na računih konec leta iz preteklih let.
3. člen
Za presežek prihodkov nad odhodki proračuna v višini 326.738 EUR se poveča splošni sklad proračuna občine. Upoštevaje prenos sredstev po zaključnem računu iz leta 2006 je v zaključnem računu občinskega proračuna ob koncu leta 2007 izkazan ostanek sredstev v višini 852.956,24 EUR, ki se prenese v leto 2008.
4. člen
Zaključni račun rezervnega sklada proračuna občine izkazuje:
– prenesena sredstva rezervnega sklada iz leta 2006 v višini 20.772,09 EUR,
– oblikovanje sredstev rezerv leta 2007 v višini 12.300,00 EUR,
– poraba sredstev rezerv leta 2007 v višini 5.739,26 EUR,
– presežek sredstev rezerv za prenos v leto 2008 v višini 6.560,74 EUR.
5. člen
Presežek prihodkov nad odhodki sredstev rezerv proračuna občine se prenesejo v rezerve proračuna za leto 2008.
6. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja so sestavni del tega odloka.
7. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-08/2008-11
Mirna Peč, dne 4. aprila 2008
Župan
Občine Mirna Peč
Zvonko Lah l.r.

AAA Zlata odličnost