Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2008 z dne 15. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2008 z dne 15. 4. 2008

Kazalo

1560. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izbiri kulturnih programov in projektov, ki se financirajo iz proračuna Mestne občine Slovenj Gradec, stran 3764.

Na podlagi 101. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02, 123/06 – ZFO1, 7/07 – Odl. US, 53/07, 65/07 – Odl. US), 9. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99, 110/02 – ZGO-1, 126/03 – ZVPOPKD, 63/07 Odl. US: Up-395/06-24, U-I-64/07-13), 5. člena Pravilnika o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa (Uradni list RS, št. 93/05) in 16. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 29/99, 24/03, 23/07) je Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec na 15. seji dne 25. 3. 2008 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izbiri kulturnih programov in projektov, ki se financirajo iz proračuna Mestne občine Slovenj Gradec
1. člen
Dopolni se besedilo 3. člena Pravilnika o izbiri kulturnih programov in projektov, ki se financirajo iz proračuna Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 123/04) v točki E, ki glasi:
»E. lastniki premične ali nepremične kulturne dediščine,
ki ima status spomenika, razglašenega z občinskim odlokom ali vpisanega v zbirni register dediščine ali je po mnenju pristojne strokovne službe posebnega kulturnega ali zgodovinskega pomena za Mestno občino Slovenj Gradec, za nadpovprečne stroške pri vzdrževanju ali odkupu spomenika, pod pogoji, kot jih določa zakon.«
2. člen
15. člen pravilnika se spremeni tako, da glasi:
»Za izbor in ocenitev posameznih programov in projektov je strokovna komisija dolžna upoštevati Merila za ocenjevanje in vrednotenje javnih kulturnih programov in projektov iz priloge št. 1 tega pravilnika.
V razpisni dokumentaciji javnih pozivov oziroma razpisov lahko župan Mestne občine Slovenj Gradec s sklepom določi tudi druge posebne kriterije in merila, ki omogočajo lažji izbor zaradi posebnosti posameznih področij kulturne dejavnosti.«
3. člen
16. člen pravilnika se črta.
4. člen
V 23. členu pravilnika prvi in drugi odstavek nadomestita z besedilom, ki glasi:
»Izbor programov za ohranjanje kulturne dediščine se izvede po postopku javnega razpisa. Za izbor in ocenitev posameznih programov je strokovna komisija dolžna upoštevati Merila za ocenjevanje in vrednotenje programov ohranjanja premične in nepremične kulturne dediščine iz priloge št. 2 tega pravilnika.«
5. člen
Sestavni del tega pravilnika sta:
Priloga št. 1 – Merila za ocenjevanje in vrednotenje javnih kulturnih programov in projektov
Priloga št. 2 – Merila za ocenjevanje in vrednotenje programov ohranjanja premične in nepremične kulturne dediščine.
6. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 67-01/2002
Slovenj Gradec, dne 26. marca 2008
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Matjaž Zanoškar l.r.
      PRILOGA ŠT. 1 K PRAVILNIKU O SPREMEMBAH
  IN DOPOLNITVAH PRAVILNIKA O IZBIRI KULTURNIH PROGRAMOV IN
PROJEKTOV, KI SE FINANCIRAJO IZ PRORAČUNA MESTNE OBČINE SLOVENJ
  GRADEC ZA IZVEDBO PROJEKTNEGA RAZPISA NA PODROČJU KULTURE

  MERILA ZA OCENJEVANJE IN VREDNOTENJE JAVNIH KULTURNIH
PROGRAMOV IN PROJEKTOV

+--------+-------------------------------------+---------------+
|    |Merila za ocenjevanje in vrednotenje |  Število točk|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|A    |inovativnost, ustvarjalnost in    |   do 40 tok|
|    |kakovost projekta          |        |
+--------+-------------------------------------+---------------+
|B    |predviden doseg projekta       |   do 10 točk|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|C    |finančna konstrukcija projekta    |   do 20 točk|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|D    |udeležba na občinskih, regijskih,  |   do 6 točk|
|    |državnih ali mednarodnih prireditvah|        |
+--------+-------------------------------------+---------------+
|E    |aktualnost projekta za mesto     |   do 10 točk|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|F    |predviden način izvedbe projekta   |   do 7 točk|
+--------+-------------------------------------+---------------+
|G    |partnerstva v projektu        |   do 7 točk|
+--------+-------------------------------------+---------------+


  Najvišje število točk, ki jih lahko dobi posamezni
predlagatelj, je 100 točk.

  A) Inovativnost, ustvarjalnost in kakovost predloženega
projekta bo ocenjena na naslednji način:

– jasnost postavljenih ciljev           do 10 točk
– reference izvajalca projekta           do 10 točk
– inovativnost in odstopanje od ustaljenih     do 20 točk
okvirov                           


  Reference izvajalca projekta bodo ovrednotene na naslednji
način:
  Reference izvajalca projekta:


– dva ali več izvedenih projektov         do 10 točk
– en izveden projekt                do 5 točk
– nobenih izvedenih projektov             0 točk

  Maksimalno število točk, ki jih lahko doseže posamezen
predlagatelj po merilu A je 40 točk.

  B) Predviden doseg projekta bo ocenjen na naslednji način:
  1. za prireditve


– do 20 obiskovalcev                 0 točk
– od 21 do 50 obiskovalcev              2 točki
– od 51 do 100 obiskovalcev             4 točke
– od 101 do 200 obiskovalcev             6 točk
– od 201 do 300 obiskovalcev             8 točk
– nad 300 obiskovalcev                10 točk


  2. za nosilce zvoka in tiska

– do 200 izvodov                   3 točke
– do 300 izvodov                    5 točk
– nad 300 izvodov                   10 točk

  Maksimalno število točk, ki jih lahko doseže posamezen
predlagatelj po merilu B je 10 točk.

  C) Finančna konstrukcija projekta bo ocenjena na naslednji
način:

– projekt ima jasno opredeljene vire        do 5 točk
financiranja                         
– projekt ima jasno opredeljene stroške in     do 5 točk
njihovo namembnost                      
– višina urne postavke se giblje v okviru      do 5 točk
urne postavke na področju dejavnosti             
– pričakovana višina sofinanciranja projekta    do 5 točk
s strani MO Slovenj Gradec                  


  Pričakovana višina sofinanciranja projekta s strani MO
Slovenj Gradec bo ovrednotena na naslednji način:

+--------------------------------------------+-----------------+
|   Delež pričakovanega sofinanciranja   | Število točk  |
|       MO Slovenj Gradec       |         |
+---------------------+----------------------+         |
|     od     |     do     |         |
+---------------------+----------------------+-----------------+
|           |     10%     |    5    |
+---------------------+----------------------+-----------------+
|     11%     |     25%     |    3    |
+---------------------+----------------------+-----------------+
|     26%     |     50%     |    1    |
+---------------------+----------------------+-----------------+
|   več kot 50%   |           |    0    |
+---------------------+----------------------+-----------------+


  Maksimalno število točk, ki jih lahko doseže posamezen
predlagatelj po merilu C je 20 točk.
  D) Udeležba na občinskih, medobčinskih, državnih in
mednarodnih prireditvah bo ocenjena na naslednji način:


– občinska prireditev (lokalno omejena)       1 točka
– regijska prireditev                2 točki
– državna prireditev                 4 točke
– mednarodna prireditev                6 točk


  Maksimalno število točk, ki jih lahko doseže posamezen
predlagatelj po merilu D je 6 točk.

  E) Aktualnost projekta za mesto bo ocenjena na naslednji
način:

– povezanost projekta z zgodovinsko in       do 3 točke
kulturno dediščino mesta                   
– povezanost projekta s sodobnimi trendi      do 4 točke
mesta                            
– sodelovanje na prireditvah v Mestni občini    do 3 točke
Slovenj Gradec  


  Maksimalno število točk, ki jih lahko doseže posamezen
predlagatelj pri posameznem ocenjevalcu po merilu E, je 10
točk.

  F) Predviden način izvedbe projekta bo ocenjen na naslednji
način:

– en način izvedbe projekta (razstava,        3 točke
projekcija, katalog ...)                   
– kombinacija različnih načinov izvedbe        7 točk
projekta                             Maksimalno število točk, ki jih lahko doseže posamezen
predlagatelj po merilu F je 7 točk.

  G) Partnerstva v projektu bodo ocenjena na naslednji način:


– brez partnerjev                   0 točk
– en partner                     3 točke
– dva ali več partnerjev               7 točk


  Maksimalno število točk, ki jih lahko doseže posamezen
predlagatelj po merilu G je 7 točk.
  V postopku bodo iz nadaljnje obravnave izločeni predlogi pri
katerih bo pričakovana višina sofinanciranja projekta s strani
MO Slovenj Gradec presegala 50% celotne vrednosti projekta.
  Izbrani bodo tisti projekti predlagateljev, ki bodo v
postopku ocenjevanja na podlagi splošnih in prednostnih
razpisnih kriterijev prejeli najmanj 50 točk in bodo glede na
razpoložljiva sredstva MO Slovenj Gradec uvrščeni med
sofinancirane projekte. Višina odobrenih sredstev za projekt je
odvisna od skupne višine prejetih točk za posamezen projekt,
obsega in zahtevnosti projekta, pri čemer med izbranimi
projekti predlagateljev ni primerljivosti glede višine
odobrenih sredstev v sorazmerju z višino prejetih točk.
  Strokovna komisija si pridržuje pravico, da v primeru
večjega/manjšega števila prijav kot je na razpolago sredstev,
uvršča prijave glede na povprečno število pridobljenih točk.
  Kolikor predlagatelj obrazcev ne bo izpolnil v delih, ki so
pomembni pri ocenjevanju (in komisija tako ne bo mogla projekta
oceniti po vseh merilih), bo pri teh merilih prijavitelj dobil
0 točk.
  Projekti izrazito komercialne narave ne bodo sofinancirani.
  Poleg teh meril lahko župan Mestne občine Slovenj Gradec s
sklepom o izvedbi vsakoletnega javnega razpisa določi še
dodatna merila in kriterije za izbor projektov z najvišjo
ocenitvijo do 10 dodatnih točk in so skupaj obvezni del
razpisne dokumentacije.
   PRILOGA ŠT. 2 K PRAVILNIKU O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
 PRAVILNIKA O IZBIRI KULTURNIH PROGRAMOV IN PROJEKTOV, KI SE
  FINANCIRAJO IZ PRORAČUNA MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC ZA
 IZVEDBO PROGRAMSKEGA RAZPISA S PODROČJA PREMIČNE IN NEPREMIČNE
            KULTURNE DEDIŠČINE

  MERILA ZA OCENJEVANJE IN VREDNOTENJE PROGRAMOV OHRANJANJA
PREMIČNE IN NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE

+--------+------------------------------------+----------------+
|    |Merila za ocenjevanje in vrednotenje|  Število točk|
+--------+------------------------------------+----------------+
|A    |Pomembnost izvedbe posega pri    |   do 30 točk|
|    |ohranjanju kulturne dediščine, ki je|        |
|    |v javnem interesu Mestne občine   |        |
|    |Slovenj Gradec           |        |
+--------+------------------------------------+----------------+
|B    |Stopnja ogroženosti spomenika    |   do 20 točk|
+--------+------------------------------------+----------------+
|C    |Strokovna priprava in zaokroženost |   do 20 točk|
|    |programa              |        |
+--------+------------------------------------+----------------+
|D    |Finančna konstrukcija programa   |   do 10 točk|
+--------+------------------------------------+----------------+
|E    |Nadaljevanje že začetih posegov na |    do 7 točk|
|    |spomeniku              |        |
+--------+------------------------------------+----------------+
|F    |Dosedanja prizadevanja lastnikov  |    do 7 točk|
|    |oziroma upravljalcev za ohranitev  |        |
|    |spomenika in njegove spomeniške   |        |
|    |funkcije              |        |
+--------+------------------------------------+----------------+
|G    |Projekti, ki imajo izdelano izvirno |    do 6 točk|
|    |zasnovo in inovativni pristop k   |        |
|    |prezentaciji kulturnozgodovinske  |        |
|    |pričevalnosti.           |        |
+--------+------------------------------------+----------------+


  Najvišje število točk, ki jih lahko dobi predlagatelj je 100
točk.

  A) Pomembnost izvedbe posega pri ohranjanju kulturne
dediščine, ki je v javnem interesu Mestne občine Slovenj Gradec
bo ocenjena po merilih:

– kulturne pričevalnosti, ki bo omogočala     do 10 točk
poglobljeno raziskovalno dejavnost              

– gospodarske koristnosti, ki bo omogočala     do 10 točk
ohranjanje tradicionalne dejavnosti             

– turistične zanimivosti, ker predstavlja     do 10 točk
dominanto v prostoru ali zanimivost za            
oglede javnosti   


  Maksimalno število točk, ki jih lahko doseže predlagatelj po
merilu A je 30 točk.

  B) Stopnja ogroženosti spomenika

– velika stopnja ogroženosti, kar ima lahko      20 točk
za posledico celo trajno uničenje dela            
pomembne kulturne dediščine                 
– relativna stopnja ogroženosti spomenika       10 točk
– manjši posegi na spomeniku dediščine         5 točk


  Maksimalno število točk, ki jih lahko doseže predlagatelj po
merilu B je 20 točk.

  C) Strokovna priprava in zaokroženost programa bo
ovrednotena na naslednji način:

– program ima strokovno referenčen          10 točk
konservatorski program                    
– program vsebuje izdelan načrt            5 točk
popularizacije                        
– projekt z izdelanim didaktičnimi programi      5 točk


  Maksimalno število točk, ki jih lahko doseže predlagatelj po
merilu C je 20 točk.
  D) Finančna konstrukcija programa:

– finančno izražen interes lastnika in         5 točk
sovlagateljev za obnovo spomenika in njegovo         
prezentacijo                         
– program ima jasno opredeljene stroške in       5 točk
njihovo namembnost                      


  Maksimalno število točk, ki jih lahko doseže predlagatelj po
merilu D je 10 točk.

  E) Nadaljevanje že začetih posegov na spomeniku

Maksimalno število točk, ki jih lahko doseže      7 točk
predlagatelj po merilu E je  


  F) Dosedanja prizadevanja lastnikov oziroma upravljalcev za
ohranitev spomenika in njegove spomeniške funkcije:


Maksimalno število točk, ki jih lahko doseže      7 točk
predlagatelj po merilu F je   


  G) Projekti, ki imajo izdelano izvirno zasnovo in inovativni
pristop k prezentaciji kulturnozgodovinske pričevalnosti


Maksimalno število točk, ki jih lahko doseže      6 točk
predlagatelj po merilu G je      


  V postopku bodo iz nadaljnje obravnave izločeni predlogi,
pri katerih bo pričakovana višina sofinanciranja projekta s
strani MO Slovenj Gradec presegala 50% celotne vrednosti
projekta.
  Izbrani bodo tisti projekti predlagateljev, ki bodo v
postopku ocenjevanja na podlagi splošnih in prednostnih
razpisnih kriterijev prejeli najmanj 50 točk in bodo glede na
razpoložljiva sredstva MO Slovenj Gradec uvrščeni med
sofinancirane projekte. Višina odobrenih sredstev za projekt je
odvisna od skupne višine prejetih točk za posamezen projekt,
obsega in zahtevnosti projekta, pri čemer med izbranimi
projekti predlagateljev ni primerljivosti glede višine
odobrenih sredstev v sorazmerju z višino prejetih točk.
  Strokovna komisija si pridržuje pravico, da v primeru
večjega/manjšega števila prijav kot je na razpolago sredstev,
uvršča prijave glede na povprečno število pridobljenih točk.
  V kolikor predlagatelj obrazcev ne bo izpolnil v delih, ki
so pomembni pri ocenjevanju (in komisija tako ne bo mogla
projekta oceniti po vseh merilih), bo pri teh merilih
prijavitelj dobil 0 točk.
  Projekti izrazito komercialne narave ne bodo sofinancirani.
  Poleg teh meril lahko župan Mestne občine Slovenj Gradec s
sklepom o izvedbi vsakoletnega javnega razpisa določi še
dodatna merila in kriterije za izbor programov kulturne
dediščine z najvišjo ocenitvijo do 10 dodatnih točk in so
skupaj obvezni del razpisne dokumentacije.

AAA Zlata odličnost