Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2008 z dne 15. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2008 z dne 15. 4. 2008

Kazalo

1563. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za prostorsko ureditev skupnega pomena za navezovalno cesto Dramlje–Šentjur in zadrževalnik visokih voda Črnolica, stran 3768.

Na podlagi tretjega odstavka 37. člena in v povezavi s 57. členom Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07), 37. člena Statuta Občine Šentjur pri Celju (Uradni list RS, št. 40/99, 1/02, 84/06, 26/07) in po predhodnem soglasju ministra za okolje in prostor (št. 35008-7/2005-BL z dne 27. 3. 2007) sprejme župan Občine Šentjur
S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za prostorsko ureditev skupnega pomena za navezovalno cesto Dramlje–Šentjur in zadrževalnik visokih voda Črnolica
1. člen
(vsebina sklepa)
Ta sklep določa:
– oceno stanja in razloge za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta za prostorsko ureditev skupnega pomena za navezovalno cesto Dramlje–Šentjur in zadrževalnik visokih voda Črnolica (v nadaljnjem besedilu: OPPN-SP),
– območje OPPN-SP,
– način pridobitve strokovnih rešitev,
– roke za pripravo OPPN-SP in njegovih posameznih faz,
– financiranje OPPN-SP ter
– nosilce urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovanje prostorske ureditve iz njihove pristojnosti v postopku OPPN-SP.
2. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN-SP)
Obstoječa regionalna cesta R1-234 med avtocestnim priključkom Dramlje in glavno cesto G2-107 v Šentjurju je močno obremenjena s tranzitnim prometom, predvsem težkih tovornih vozil, za katera obstoječa cestna povezava nima zadovoljivih tehničnih elementov in poteka večinoma skozi mesto Šentjur z velikim številom priključkov, kar predstavlja veliko oviro za prometno prepustnost tega odseka.
Občina Šentjur v okviru izdelave občinskega prostorskega načrta načrtuje nova območja za poslovno in stanovanjsko rabo ter s tem povezano prometno ureditev.
Navezovalna cesta Dramlje–Šentjur rešuje prekomerne prometne obremenitve tranzitnega prometa skozi mesto Šentjur in na regionalnih cestah G2-107 na odseku Šentjur–Grobelno, R2-423 na odseku Šentjur–Črnolica, R1-234 na celotnem odseku Dramlje–Dole–Šentjur.
Del nove trase navezovalne ceste bo potekal po jugovzhodnem delu mesta Šentjur po območju ob reki Voglajni. Območja ob reki Voglajni so poplavno močno ogrožena. Osnovna struga Voglajne in njenih pritokov (predvsem Slomščica) ni sposobna prevajati visokih voda s povratno dobo 100 let. Zato prihaja do pogostih poplav, ki povzročajo veliko škode v gospodarstvu, na infrastrukturi in na poselitvi.
Zadrževalnik visokih voda Črnolica je načrtovan z namenom zadrževanja visokih voda Voglajne in s tem znižanja konice visokovodnega vala Voglajne v Šentjurju. Ukrep bo imel ugoden vpliv tudi dolvodno, predvsem na visokovodne razmere Voglajne v Štorah in Celju.
Občina Šentjur začne postopek priprave OPPN-SP na podlagi:
– Pobude za pripravo državnega lokacijskega načrta za gradnjo navezovalne ceste Dramlje–Šentjur, ki jo je minister za promet z dopisom št. 2601-2/2004/47-0032073 z dne 1. 12. 2004 podal ministru za okolje in prostor in dopisa Ministrstva za okolje in prostor, Direktorata za okolje, Sektorja za vode z dne 6. 7. 2007 št. 411-02-2/2005;
– Dogovora o pripravi, sprejemu in financiranju izdelave občinskega podrobnega prostorskega načrta za prostorsko ureditev skupnega pomena ter strokovnih podlag za navezovalno cesto Dramlje–Šentjur–Črnolica in zadrževalnik visokih voda Črnolica (v nadaljnjem besedilu: Dogovor) med Ministrstvom za okolje in prostor, Ministrstvom za promet, Direkcijo Republike Slovenije za ceste in Občino Šentjur z dne 13. 11. 2007 in
– Sklepa o pričetku priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Šentjur (Uradni list RS, št. 107/07).
Priprava OPPN-SP je utemeljena v:
– Resoluciji o Nacionalnem programu izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji – ReNPIA (Uradni list RS, št. 50/04),
– Odloku o Strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04),
– Uredbi o prostorskem redu Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04) in
– Uredbi o vrstah prostorskih ureditev državnega pomena (Uradni list RS, št. 95/07).
3. člen
(območje urejanja)
Območje OPPN-SP zajema območje od predvidenega priključka navezovalne ceste na izvozu avtoceste Dramlje proti jugu Občine Šentjur po območjih KS Dramlje, Ponikva, Blagovna, Grobelno, Šentjur–mesto in Šentjur–Rifnik.
Izvedba zadrževalnika visokih voda Črnolica se ureja na reki Voglajni, južno od železniške proge Celje–Maribor. Zadrževalnik visokih voda Črnolica omejuje na severu nasip suhega zadrževalnika ob železniški progi Celje–Maribor in na zahodu navezovalna cesta Dramlje–Šentjur.
Točna meja območja urejanja se določi na osnovi strokovni podlag, in sicer tako, da obsega površine, na katerih so načrtovani trajni objekti, vključno s površinami, potrebnimi za njihovo nemoteno rabo ter površine, na katerih so predvideni objekti in druge ureditve, potrebne le v času gradnje oziroma izvajanja del.
Ureditveno območje OPPN-SP obsega tudi skupno vplivno območje pričakovanih vplivov načrtovanih objektov iz prejšnjega odstavka na okolico, kot ga določajo predpisi o graditvi objektov. V primeru potrebe po izgradnji omrežja gospodarske javne infrastrukture z izrazitim linijskim potekom se le-to tudi smiselno vključi v območje urejanja s tem OPPN-SP.
4. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
Strokovna rešitev, kot podlaga za izdelavo OPPN za prostorsko ureditev skupnega pomena, se utemelji v postopku priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Šentjur.
V postopku izdelave OPPN-SP se preverijo tudi vse do sedaj izdelane strokovne podlage za izgradnjo navezovalne ceste Dramlje–Šentjur in zadrževalnika visokih voda Črnolica.
5. člen
(roki za pripravo OPPN-SP in njegovih posameznih faz)
Občina Šentjur začne pripravljati OPPN-SP na podlagi sklepa, ki ga sprejme župan po predhodnem soglasju ministra za prostor.
Osnutek OPPN-SP se pripravi na podlagi prikaza stanja prostora, sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana Občine Šentjur in izraženih investicijskih namer občine ter drugih oseb. Osnutek OPPN-SP občina pošlje nosilcem urejanja prostora s pozivom, da v roku 30 dni od prejema podajo smernice za načrtovanje.
Istočasno posreduje občina osnutek OPPN-SP Ministrstvu za okolje in prostor, Direktoratu za okolje, Sektorju za celovito presojo vplivov na okolje, da le-ta v roku 30 dni občini pisno sporoči, ali je za OPPN-SP treba izvesti celovito presojo vplivov na okolje.
V primeru, da je za osnutek OPPN-SP treba izvesti celovito presojo vplivov na okolje, občina za dopolnjen osnutek OPPN-SP zagotovi tudi okoljsko poročilo.
Okoljsko poročilo skupaj z dopolnjenim osnutkom OPPN-SP občina pošlje ministrstvu, pristojnemu za varstvo okolja, da najkasneje v 15 dneh preveri, ali je okoljsko poročilo kakovostno izdelano in ga s sklepom zavrne, če ugotovi, da okoljsko poročilo ni kakovostno ali ni izdelano v skladu s predpisi.
Dopolnjen osnutek OPPN-SP občina javno razgrne za najmanj 30 dni in v tem času organizira njegovo javno obravnavo. Občina obvesti javnost o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka OPPN-SP najmanj 7 dni pred začetkom javne razgrnitve.
Pripombe in predloge na dopolnjen osnutek OPPN-SP poda javnost v okviru javne razgrnitve in javne obravnave.
Predlog OPPN-SP občina pripravi na podlagi stališča, ki ga zavzame do pripomb in predlogov z javne razgrnitve, in ga pošlje nosilcem urejanja prostora, da dajo v 30 dneh mnenje ali predlog OPPN-SP upošteva smernice.
Pristojna ministrstva se v primeru, da je za OPPN-SP treba izvesti celovito presojo na okolje, opredelijo tudi o sprejemljivosti vplivov OPPN-SP na okolje s stališčem iz svoje pristojnosti, in ga pošljejo ministrstvu, pristojnemu za varstvo okolja.
Ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, odloči o sprejemljivosti vplivov izvedbe OPPN-SP na podlagi mnenj ministrstev in v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja, ter izda potrdilo v primeru, da so vplivi njegove izvedbe na okolje sprejemljivi.
Usklajen predlog OPPN-SP občina predloži v sprejem občinskemu svetu, po predhodni potrditvi ministrstva za prostor.
Občinski svet sprejme OPPN-SP z odlokom in ga objavi v uradnem glasilu.
6. člen
(financiranje)
Izdelavo OPPN za prostorsko ureditev skupnega pomena in strokovnih podlag za navezovalno cesto Dramlje–Šentjur in zadrževalnika visokih voda Črnolica bo financirana na osnovi Dogovora iz 2. člena tega sklepa.
Izdelava OPPN za prostorsko ureditev skupnega pomena in strokovnih podlag se financira po naslednjem ključu: Ministrstvo za promet v višini 70% in Občina Šentjur v višini 30%.
Ministrstvo za okolje in prostor v tej fazi ne sofinancira izdelave OPPN-SP, ki se nanaša na zadrževalnik visokih voda Črnolica, zato Občina Šentjur začasno prevzema ta del sofinanciranja. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje pa se, v skladu z Dogovorom iz 2. člena tega sklepa, obvezuje, da bo k sofinanciranju zadrževalnika Črnolica pristopilo po sprejemu Odloka o OPPN, ko bo sklenjen tudi ustrezen dodatek k Dogovoru.
7. člen
(nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovanje prostorske ureditve iz njihove pristojnosti)
1. Ministrstvo za notranje zadeve, Policija, Generalna policijska uprava,
2. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo,
3. Ministrstvo za obrambo, Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje,
4. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo,
5. Ministrstvo za promet, Direktorat za civilno letalstvo,
6. Ministrstvo za promet, Direkcija Republike Slovenije za vodenje investicij v javno železniško infrastrukturo,
7. Ministrstvo za promet, Direkcija Republike Slovenije za ceste,
8. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje, Urad za upravljanje z vodami,
9. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje, Urad za meteorologijo,
10. Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za energijo,
11. Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za energijo, Sektor za rudarstvo,
12. Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino,
13. Slovenske železnice d.o.o., Ljubljana,
14. Zavod RS za varstvo narave,
15. Zavod za ribištvo Slovenije,
16. Zavod za gozdove Slovenije,
17. Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d.,
18. ELES – Elektro Slovenije d.o.o., Ljubljana,
19. Elektro Celje, d.d., Celje,
20. Javno komunalno podjetje Šentjur, d.o.o., Šentjur,
21. Geoplin plinovodi d.o o., Ljubljana,
22. Občina Šentjur in njene gospodarske javne službe.
Organizacija oziroma nosilec javnih pooblastil, ki mora v postopku OPPN za prostorsko ureditev skupnega pomena sodelovati le s predložitvijo podatkov o lastnem omrežju, je Telekom Slovenije d.d., Cigaletova ulica 15, Ljubljana.
Med nosilce urejanja prostora se lahko uvrstijo tudi drugi državni organi oziroma organi lokalnih skupnosti in nosilci javnih pooblastil, za katere se v postopku priprave OPPN-SP izkaže, da rešitve posegajo v njihovo delovno področje.
8. člen
(druge določbe)
Ta sklep se pošlje Ministrstvu za okolje in prostor ter sosednjim občinam Celje, Dobje, Kozje, Krško, Laško, Podčetrtek, Sevnica, Slovenske Konjice, Šmarje pri Jelšah, Štore, Vojnik.
9. člen
(uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-27/2007-211
Šentjur, dne 9. aprila 2008
Župan
Občine Šentjur
mag. Štefan Tisel l.r.

AAA Zlata odličnost