Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2008 z dne 15. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2008 z dne 15. 4. 2008

Kazalo

Rg-29774/06 , Stran 1444
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU je s sklepom Srg št. 2006/01050 z dne 18. 10. 2006 pri subjektu vpisa HOTEL MARITA d.o.o. Portorož, sedež: Obala 77, 6320 PORTOROŽ, vpisanem pod vložno št. 1/03266/00, vpisalo v sodni register tega sodišča: preobl. v d.o.o.: vpis sklepa o poenostav. zmanj. osn. kapit. in poenostav. zmanjš. osnov. kap., poveč. osnov. kap., spr. firme, zastop., izbris nadz. sveta s temile podatki: Matična številka: 5644658 Ustanovitelji: METROPOL HOTELI PORTOROŽ D.D., Obala 77, 6320 PORTOROŽ, osnovni vložek: 61.010.511 SIT, ne odgovarja, izstop: 18. 10. 2006; FINANCE ZUPANC, finančna družba d.d., Kocenova 2a, 3000 CELJE, osnovni vložek: 1.203.822.000 SIT, ne odgovarja, vstop: 18. 10. 2006. Osebe, pooblaščene za zastopanje: direktor ZUPANC DARKO, Ulica Heroja Rojška 19, 3000 CELJE, razrešitev: 18. 10. 2006, zastopa brez omejitev; direktor ZUPANC DARKO, Ulica heroja Rojška 19, 3000 CELJE, imenovanje: 18. 10. 2006. Člani nadzornega sveta: PLANINŠEK IZTOK, izstop 18. 10. 2006; SMRKOLJ BORIS, izstop 18. 10. 2006; ZELENOVIĆ SAŠA, izstop 18. 10. 2006. Skupščinski sklep: Vpišeta se sklepa skupščine z dne 3. 2. 2006: 1. Osnovni kapital družbe, ki znaša 753.132.000,00 SIT in ki je razdeljen na 753.132 navadnih delnic z nominalno vrednostjo po 1.000,00 SIT, se zmanjša zaradi pokrivanja izgube v znesku 149.310.000,00 SIT, tako da sedaj znaša 603.822.000,00 SIT. 2. Poveča se osnovni kapital družbe, ki znaša sedaj 603.822.000,00 SIT za 600.000.000,00 SIT, tako da povečani osnovni kapital družbe znaša 1.203.822.000,00 SIT in je razdeljen na 1.203.822 navadnih delnic z nominalno vrednostjo po 1.000,00 SIT. Razno: Vpiše se preoblikovanje družbe iz d.d. v d.o.o. na podlagi sklepov z dne 3. 2. 2006.

AAA Zlata odličnost