Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2008 z dne 15. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2008 z dne 15. 4. 2008

Kazalo

1571. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Bled za leto 2007, stran 3826.

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/0, 30/02, 56/02 in 110/02) in 16. člena Statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 119/03 – UPB in 84/06), je Občinski svet Občine Bled na 9. redni seji dne 8. aprila 2008 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Bled za leto 2007
1. člen
S tem odlokom se sprejme Zaključni račun proračuna Občine Bled za leto 2007, ki zajema vse prihodke in druge prejemke ter odhodke in druge izdatke proračuna.
2. člen
Prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki proračuna Občine Bled so bili v letu 2007 realizirani v naslednjih zneskih (v EUR):
------------------------------------------------------------
A.   BILANCA PRIHODKOV
    IN ODHODKOV
------------------------------------------------------------
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto  Realizacija 2007
------------------------------------------------------------
I.   SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)    7.604.618,40
    TEKOČI PRIHODKI (70+71)         7.239.979,87
70   DAVČNI PRIHODKI             6.025.282,80
    700 Davki na dohodek in dobiček     3.735.762,00
    703 Davki na premoženje         1.298.892,65
    704 Domači davki na blago in       990.628,15
    storitve
    706 Drugi davki                  –
71   NEDAVČNI PRIHODKI            1.214.697,07
    710 Udeležba na dobičku in        442.644,51
    dohodki od premoženja
    711 Takse in pristojbine          16.684,51
    712 Globe in druge denarne kazni      79.105,62
    713 Prihodki od prodaje blaga in     145.805,59
    storitev
    714 Drugi nedavčni prihodki        530.456,84
72   KAPITALSKI PRIHODKI            29.503,09
    720 Prihodki od prodaje osnovnih      25.814,09
    sredstev
    721 Prihodki od prodaje zalog           –
    722 Prihodki od prodaje zemljišč      3.689,00
    in neopredmetenih dolgoročnih
    sr.
73   PREJETE DONACIJE                  –
    730 Prejete donacije iz domačih
    virov
    731 Prejete donacije iz tujine
74   TRANSFERNI PRIHODKI            335.135,44
    740 Transferni prihodki iz        335.135,44
    drugih
    javnofinančnih institucij
II.   SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)      7.615.545,16
40   TEKOČI ODHODKI             2.591.039,70
    400 Plače in drugi izdatki        621.749,19
    zaposlenim
    401 Prispevki delodajalcev za       117.174,11
    socialno varnost
    402 Izdatki za blago in storitve    1.732.425,05
    403 Plačila domačih obresti        22.257,35
    409 Rezerve                97.434,00
41   TEKOČI TRANSFERI            2.525.664,90
    410 Subvencije              219.619,34
    411 Transferi posameznikom        117.230,74
    in gospodinjstvom
    412 Transferi neprofitnim         545.783,70
    organizacijam in ustanovam
    413 Drugi tekoči domači         1.643.031,12
    transferi
    414 Tekoči transferi v tujino           –
42   INVESTICIJSKI ODHODKI          2.212.055,79
    420 Nakup in gradnja osnovnih      2.212.055,79
    sredstev
43   INVESTICIJSKI TRANSFERI          286.784,77
    431 Inv.transf. prav.in fiz.os.,     151.604,83
    ki niso PU
    432 inv.transf. proračunskim       135.179,94
    uporabnikom
III.  PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-       –10.926,76
    II.)
    (PRORAČUNSKI PRESEŽEK)
------------------------------------------------------------
B.   RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN
    NALOŽB
------------------------------------------------------------
IV.   PREJETA VRAČ. DANIH POSOJIL IN       62.786,21
    PRODAJA KAPIT. DELEŽEV
    (750+751+752)
75   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL       62.786,21
    750 Prejeta vračila danih         16.914,48
    posojil
    751 Prodaja kapitalskih deležev      45.871,73
    752 Kupnine iz naslova
    privatizacije
V.   DANA POSOJILA IN POVEČANJE             0
    KAPITALSKIH DELEŽEV
    (440+441+442+443)
44   DANA POSOJILA IN POVEČANJE
    KAPITALSKIH DELEŽEV
    440 Dana posojila
    441 Povečanje kapitalskih
    deležev in finančnih naložb
    442 Poraba sredstev kupnin iz
    naslova privatizacije
    443 Povečanje namenskega
    premoženja v javnih skladih in
    drugih osebah javnega prava, ki
    imajo premoženje v svoji lasti
VI.   PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN       62.786,21
    SPREM. KAPITAL. DELEŽEV (IV.-V.)
------------------------------------------------------------
C.   RAČUN FINANCIRANJA
------------------------------------------------------------
VII.  ZADOLŽEVANJE (500)                 0
50   ZADOLŽEVANJE                    –
    500 Domače zadolževanje              –
VIII.  ODPLAČILA DOLGA (550)           87.099,81
55   ODPLAČILA DOLGA              87.099,81
    550 Odplačila domačega dolga        87.099,81
IX.   POVEČANJE (ZMANJŠANJE)          –35.240,36
    SREDSTEV NA RAČUNIH
    (I.+IV.+VII.-II.-V.-
    VIII.)      – ali 0 ali +
X.   NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)      –87.099,81
XI.   NETO FINANCIRANJE             10.926,76
    (VI.+VII.-VIII.-IX.) = – III.
------------------------------------------------------------
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12.      232.011,19
2007
(od tega sr. rezervnega sklada – proračunska rezerva
85.191,18 €)
------------------------------------------------------------
3. člen
Saldo sredstev proračunske rezerve (za odpravo posledic naravnih nesreč) na dan 31. 12. 2007 v višini 85.191,18 € se prenese med sredstva proračunske rezerve v letu 2008.
4. člen
Neporabljena sredstva proračuna Občine Bled za leto 2007 v znesku 146.820,01 €, se prenesejo v leto 2008, kot sredstva na računih in se uporabijo za namene, določene z razporeditvijo neporabljenih sredstev, potrjeno na seji Občinskega sveta Občine Bled.
5. člen
Sestavni del tega odloka so: Bilanca prihodkov in odhodkov proračuna Občine Bled za leto 2007, Račun financiranja in Račun finančnih terjatev in naložb Občine Bled za leto 2007.
6. člen
Ta odlok začne veljati prvi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 450-12/2008
Bled, dne 8. aprila 2008
Župan
Občine Bled
Janez Fajfar l.r.

AAA Zlata odličnost