Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2008 z dne 15. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2008 z dne 15. 4. 2008

Kazalo

1530. Pravilnik o sofinanciranju kulturnih projektov na področju ljubiteljske kulture za društva, ki delujejo na območju Občine Divača, stran 3735.

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99, 77/06 in 115/07) je Občinski svet Občine Divača na 14. redni seji dne 28. 3. 2008 sprejel
P R A V I L N I K
o sofinanciranju kulturnih projektov na področju ljubiteljske kulture za društva, ki delujejo na območju Občine Divača
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem pravilnikom se določajo upravičenci, pogoji, merila in postopek za sofinanciranje kulturnih projektov na področju ljubiteljske kulture.
II. VSEBINSKE DOLOČBE
2. člen
Iz proračuna Občine Divača se skladno s tem pravilnikom sofinancirajo:
– kulturni projekti izvedeni na območju Republike Slovenije,
– kulturni projekti izvedeni v tujini.
Po tem pravilniku je kulturni projekt definiran kot zaokrožena programska enota, ki je v celoti in v svojih delih dostopna javnosti in je izražena v obliki gostovanj, na področjih glasbene dejavnosti (vokalna in instrumentalna glasba), gledališke in lutkovne dejavnosti, plesne dejavnosti, likovne dejavnosti in večzvrstne dejavnosti (dejavnost, ki združuje našteta področja).
3. člen
Upravičenci do sredstev so:
– društva in njihove zveze, ki so registrirana kot kulturna društva in tudi opravljajo dejavnost kulturnih društev in imajo sedež na območju Občine Divača,
– ostala društva, ki niso registrirana izključno kot kulturna društva ali sploh niso registrirana kot kulturna društva pod pogojem, da so organizatorji kulturnega projekta iz 2. člena tega pravilnika in imajo sedež na območju Občine Divača,
– skupina društev iz prve in druge alineje tega člena, ki so soorganizatorji kulturnega projekta iz 2. člena tega pravilnika.
4. člen
Pogoji za pridobitev sredstev so:
– projekt se mora realizirati v letu razpisa,
– projekt mora biti finančno uravnotežen (skupne vrednosti predvidenih odhodkov in prihodkov se morajo ujemati, prihodki=odhodki),
– je nekomercialne narave (pomeni, da projektu ni moč pripisati pretežno komercialnega namena – za izvedbo projekta se ne prejme plačila),
– projekt resorno ne spada na drugo področje kot so šolstvo, šport, znanost, gospodarstvo ipd.
5. člen
Sredstva za sofinanciranje kulturnih projektov na področju ljubiteljske kulture se zagotovijo v proračunu Občine Divača v višini, ki je določena z odlokom o proračunu za posamezno leto.
Pri vrednotenju projektov se upoštevajo merila, ki so določena v tem pravilniku.
III. POSTOPEK PRIDOBIVANJA SREDSTEV
6. člen
Na podlagi odloka o proračunu za posamezno leto se v Občini Divača izvede javni razpis za sofinanciranje kulturnih projektov. Postopek javnega razpisa vodi 5-članska strokovna komisija, ki jo s sklepom imenuje župan.
V sklepu o razpisu se določi rok za izvedbo javnega razpisa, višina sredstev za sofinanciranje projektov in strokovno komisijo.
Strokovna komisija na podlagi meril ovrednoti prijavljene projekte in z odločbo obvesti organizatorje o višini doseženih sredstev.
Pritožba na odločbo komisije se poda v roku 15 dni od sprejema odločbe.
Ovrednotenje projektov potrdi župan, ki sklene pogodbo z izbranimi izvajalci.
7. člen
Javni razpis vsebuje:
– podatke o naročniku (naziv, naslov, davčna številka),
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji,
– predmet sofinanciranja,
– višina razpoložljivih sredstev,
– razpisni rok, ki ne sme biti krajši od 20 dni,
– način dostave vlog,
– navedbo oseb, pooblaščenih za dajanje informacij v zvezi z razpisom,
– rok, v katerem bodo predlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa.
Občinska uprava ima od posameznega prijavitelja pravico zahtevati dodatna pojasnila in dodatno dokumentacijo, kolikor je to potrebno za ugotavljanje upravičenosti za pridobivanje proračunskih sredstev.
8. člen
Z organizatorji prireditev se sklenejo pogodbe.
Pogodba vsebuje najmanj:
– podatki o organizatorju (naziv, naslov, davčna številka),
– navedbo sofinanciranega kulturnega projekta,
– rok izplačila sredstev iz občinskega proračuna in
– način nadzora nad namensko uporabo sredstev.
Organizatorji kulturnih projektov so dolžni spoštovati določila pogodbe.
Če občinska uprava ugotovi, da izvajalec ne izpolnjuje pogodbe, mu lahko zadrži izplačilo še neizplačanih sredstev ali zahteva vrnitev v ta namen že dodeljenih sredstev.
Kolikor organizator projekta ne realizira projekta v obsegu kot je določen v pogodbi se mu sorazmerno zmanjša delež sofinanciranja glede na realizacijo projekta.
Če izvajalec sredstev ne porabi namensko, občina prekine pogodbo in zahteva vrnitev nenamensko porabljenih sredstev.
9. člen
Organizator je dolžan po realizaciji projekta v roku 30 dni podati končno poročilo o poteku kulturnega projekta. Organizator prijavi kulturni projekt na obrazcih, ki jih pripravi občinska uprava Občine Divača.
IV. MERILA
1. Kulturni projekti izvedeni na območju Republike Slovenije
+--------------------------+-----------------------------------+
|     Merilo     |      Število točk      |
+--------------------------+-----------------------------------+
|Vsebina projekta     |maksimalno do 10% vrednosti    |
|             |projekta              |
+--------------------------+-----------------------------------+
|Medijska podprtost    |maksimalno do 5% vrednosti projekta|
+--------------------------+-----------------------------------+
|Drugi specifični stroški |maksimalno do 5% vrednosti projekta|
+--------------------------+-----------------------------------+
|Stroški nastanitve    |maksimalno do 10% vrednosti    |
|             |projekta              |
+--------------------------+-----------------------------------+
|Stroški prevoza      |maksimalno do 20% vrednosti    |
|             |projekta              |
+--------------------------+-----------------------------------+
Opomba:
V vsebini projekta se ocenjuje inovativnost in aktualnost projekta, jasnost in kvaliteta vsebinske in oblikovne zasnove.
V točki medijska podprtost se ocenjuje odmevnost projekta v medijih in ustrezno prepoznavnost v slovenskem kulturnem prostoru in/ali v mednarodni javnosti, ki se dokazuje z objavami v medijih.
Pod druge specifične stroške se upoštevajo upravičeni stroški, ki so nastali pri izvedbi projekta in so bili nujno potrebni za izvedbo projekta (npr. stroški prevodov, stroški povezani s predstavitvijo, promocijo …), ki se dokazujejo z ustreznimi računi, v fazi prijave pa s predračuni.
Stroški nastanitve predstavljajo stroške prenočevanja in delno tudi stroške prehrane, ki se dokazujejo z ustreznimi računi, v fazi prijave pa s predračuni oziroma ponudbo.
Stroški prevoza zajemajo stroške prevoznega sredstva in se vračajo v višini do 20% vrednosti investicije na podlagi ustreznega računa.
Zaprošeni znesek sofinanciranja lahko dosega maksimalno 50% vseh predvidenih stroškov.
2. Kulturni projekti izvedeni v tujini
+--------------------------+-----------------------------------+
|     Merilo     |      Število točk      |
+--------------------------+-----------------------------------+
|Vsebina projekta     |maksimalno do 15% vrednosti    |
|             |projekta              |
+--------------------------+-----------------------------------+
|Medijska podprtost    |maksimalno do 7% vrednosti projekta|
+--------------------------+-----------------------------------+
|Drugi specifični stroški |maksimalno do 5% vrednosti projekta|
+--------------------------+-----------------------------------+
|Stroški nastanitve    |maksimalno do 13% vrednosti    |
|             |projekta              |
+--------------------------+-----------------------------------+
|Stroški prevoza      |maksimalno do 40% vrednosti    |
|             |projekta              |
+--------------------------+-----------------------------------+
Opomba:
V vsebini projekta se ocenjuje inovativnost in aktualnost projekta, jasnost in kvaliteta vsebinske in oblikovne zasnove.
V točki medijska podprtost se ocenjuje odmevnost projekta v medijih in ustrezno prepoznavnost v slovenskem kulturnem prostoruin /ali v mednarodni javnosti, ki se dokazuje z objavami v medijih.
Pod druge specifične stroške se upoštevajo upravičeni stroški, ki so nastali pri izvedbi projekta in so bili nujno potrebni za izvedbo projekta (npr. stroški prevodov, stroški povezani s predstavitvijo, promocijo …), ki se dokazujejo z ustreznimi računi, v fazi prijave pa s predračuni.
Stroški nastanitve predstavljajo stroške prenočevanja in delno tudi stroške prehrane, ki se dokazujejo z ustreznimi računi, v fazi prijave pa s predračuni oziroma ponudbo.
Stroški prevoza zajemajo stroške prevoznega sredstva (avtobusa, vlaka, letala …) in se vračajo v višini do 40% vrednosti investicije na podlagi ustreznega računa.
Zaprošeni znesek sofinanciranja lahko dosega maksimalno 80% vseh predvidenih stroškov.
V. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
10. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0002//2008-1
Divača, dne 28. marca 2008
Župan
Občine Divača
Matija Potokar l.r.

AAA Zlata odličnost