Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2008 z dne 15. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2008 z dne 15. 4. 2008

Kazalo

1573. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kanal ob Soči za leto 2007, stran 3828.

Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 in 110/02) in Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradne objave PN, št. 41/03) je občinski svet na 15. redni seji dne 3. 4. 2008 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Kanal ob Soči za leto 2007
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Kanal ob Soči za leto 2007.
2. člen
Zaključni račun proračuna za leto 2007 izkazuje:
                              v EUR
+-------+--------------------------------------+---------------+
|A.   |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV     |        |
+-------+--------------------------------------+---------------+
|    |I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)  |   7.066.848|
+-------+--------------------------------------+---------------+
|    |TEKOČI PRIHODKI (70+71)        |   5.869.837|
+-------+--------------------------------------+---------------+
|70   |DAVČNI PRIHODKI (700+703+704)     |   4.005.594|
+-------+--------------------------------------+---------------+
|    |700 Davki na dohodek in dobiček    |   3.255.902|
+-------+--------------------------------------+---------------+
|    |703 Davki na premoženje        |    557.463|
+-------+--------------------------------------+---------------+
|    |704 Domači davki na blago in storitve |    192.229|
+-------+--------------------------------------+---------------+
|71   |NEDAVČNI PRIHODKI           |   1.864.243|
|    |(710+711+712+713+714)         |        |
+-------+--------------------------------------+---------------+
|    |710 Udeležba na dobičku in dohodki od |   1.291.452|
|    |premoženja              |        |
+-------+--------------------------------------+---------------+
|    |711 Takse in pristojbine       |     3.510|
+-------+--------------------------------------+---------------+
|    |712 Denarne kazni           |     1.827|
+-------+--------------------------------------+---------------+
|    |713 Prihodki od prodaje blaga in   |     86.767|
|    |storitev               |        |
+-------+--------------------------------------+---------------+
|    |714 Drugi nedavčni prihodki      |    480.687|
+-------+--------------------------------------+---------------+
|72   |KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)     |     14.829|
+-------+--------------------------------------+---------------+
|    |720 Prihodki od prodaje osnovnih   |     12.124|
|    |sredstev               |        |
+-------+--------------------------------------+---------------+
|    |722 Prihodki od prodaje zemljišč in  |     2.705|
|    |neopredmetenih dolgoročnih sredstev  |        |
+-------+--------------------------------------+---------------+
|73   |PREJETE DONACIJE (730)        |    841.328|
+-------+--------------------------------------+---------------+
|    |730 Prejete donacije iz domačih virov |    841.328|
+-------+--------------------------------------+---------------+
|74   |TRANSFERNI PRIHODKI (740)       |    340.854|
+-------+--------------------------------------+---------------+
|    |740 Transferni prihodki iz drugih   |    340.854|
|    |javnofinančnih institucij       |        |
+-------+--------------------------------------+---------------+
|    |II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)   |   7.180.360|
+-------+--------------------------------------+---------------+
|40   |TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403)   |   1.691.056|
+-------+--------------------------------------+---------------+
|    |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim |    341.821|
+-------+--------------------------------------+---------------+
|    |401 Prispevki delodajalcev za socialno|     55.712|
|    |varnost                |        |
+-------+--------------------------------------+---------------+
|    |402 Izdatki za blago in storitve   |   1.289.511|
+-------+--------------------------------------+---------------+
|    |403 Plačila domačih obresti      |     4.012|
+-------+--------------------------------------+---------------+
|41   |TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)  |   1.877.513|
+-------+--------------------------------------+---------------+
|    |410 Subvencije            |     19.465|
+-------+--------------------------------------+---------------+
|    |411 Transferi posameznikom in     |    437.369|
|    |gospodinjstvom            |        |
+-------+--------------------------------------+---------------+
|    |412 Transferi neprofitnim       |    460.897|
|    |organizacijam in ustanovam      |        |
+-------+--------------------------------------+---------------+
|    |413 Drugi tekoči domači transferi   |    959.782|
+-------+--------------------------------------+---------------+
|42   |INVESTICIJSKI ODHODKI (420)      |   3.340.561|
+-------+--------------------------------------+---------------+
|    |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev|   3.340.561|
+-------+--------------------------------------+---------------+
|43   |INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)   |    271.230|
+-------+--------------------------------------+---------------+
|    |431 Investicijski transferi pravnim in|    184.761|
|    |fizičnim osebam, ki niso proračunski |        |
|    |uporabniki              |        |
+-------+--------------------------------------+---------------+
|    |432 Investicijski transferi      |     86.469|
|    |proračunskim uporabnikom       |        |
+-------+--------------------------------------+---------------+
|    |III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I -  |    –113.512|
|    |II.) (skupaj prihodki minus skupaj  |        |
|    |odhodki)               |        |
+-------+--------------------------------------+---------------+
|B.   |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB  |        |
+-------+--------------------------------------+---------------+
|75   |IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN |       0|
|    |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV      |        |
+-------+--------------------------------------+---------------+
|44   |V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE     |       0|
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV          |        |
+-------+--------------------------------------+---------------+
|    |VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN  |       0|
|    |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - |        |
|    |V.)                  |        |
+-------+--------------------------------------+---------------+
|C.   |RAČUN FINANCIRANJA          |        |
+-------+--------------------------------------+---------------+
|50   |VII. ZADOLŽEVANJE (500)        |    127.066|
+-------+--------------------------------------+---------------+
|    |500 Domače zadolževanje        |    127.066|
+-------+--------------------------------------+---------------+
|55   |VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)      |     2.600|
+-------+--------------------------------------+---------------+
|    |550 Odplačila domačega dolga     |     2.600|
+-------+--------------------------------------+---------------+
|    |IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA|     10.954|
|    |RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)  |        |
+-------+--------------------------------------+---------------+
|    |X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)   |    124.466|
+-------+--------------------------------------+---------------+
|    |XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX=-  |    113.512|
|    |III.)                 |        |
+-------+--------------------------------------+---------------+
|    |XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE  |    550.786|
|    |31. 12. PRETEKLEGA LETA        |        |
+-------+--------------------------------------+---------------+
|    |Ostanek sredstev na računih občine in |    561.740|
|    |KS na dan 31. 12. 2007        |        |
+-------+--------------------------------------+---------------+
3. člen
Ostanek sredstev na računih Občine Kanal ob Soči in krajevnih skupnosti konec leta 2007 v višini 561.740 EUR se vključi v proračun Občine Kanal ob Soči za leto 2008 in se nameni za dokončanje programov iz leta 2007, za investicije za leto 2008 in kritje tekočih obveznosti proračuna za leto 2008.
4. člen
Na dan 31. 12. 2007 znašajo sredstva proračunske rezerve 51.046 EUR.
5. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 410-02/08-1
Kanal ob Soči, dne 3. aprila 2008
Župan
Občine Kanal
Andrej Maffi l.r.

AAA Zlata odličnost