Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2008 z dne 15. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2008 z dne 15. 4. 2008

Kazalo

1566. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev Občine Škofja Loka za območje Občine Žiri, stran 3787.

Na podlagi 23. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03 – ZZK-1) in 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) ter na podlagi 7. člena Statuta Občine Žiri (Uradni V. Gor., št. 18/99) je Občinski svet Občine Žiri na 8. redni seji dne 25. 3. 2008 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev Občine Škofja Loka za območje Občine Žiri
1. člen
S tem odlokom se spremeni in dopolni Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev Občine Škofja Loka za območje Občine Žiri (Uradni list RS, št. 81/02).
2. člen
Sestavni del odloka je grafična priloga Strategije prostorskega razvoja Občine Žiri (Uradni list RS, št. 37/08): »Zasnova razmestitve dejavnosti v prostoru, ki zajema 17 kart v merilu 1 : 5000, iz katere je razvidna namenska raba prostora, način urbanističnega urejanja in oznake ureditvenih območij.«
3. člen
V celotnem besedilu se besedna zveza »lokacijska dokumentacija« spremeni v besedno zvezo »lokacijski podatki v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja« v ustreznem sklonu in številu.
4. člen
Pri morebitnem odstopanju od dovoljenih posegov v prostor in pogojev za oblikovanje objektov po tem odloku je potrebno uravnovesiti posodobljena tehnološka in oblikovna izhodišča z obstoječimi arhitekturnimi kvalitetami oziroma vrednotami in pridobiti soglasje Občinskega sveta Občine Žiri.
5. člen
Črta se 8. člen.
6. člen
V 9. členu se odstavek A) spremeni tako, da se glasi:
»V območju s podrobno namensko rabo prostora: čiste stanovanjske površine (oznaka SC), ki so pretežno namenjene stanovanjskim stavbam in spremljajočim stavbam družbenega pomena ter stavbam za storitvene dejavnosti, ki služijo dnevnim potrebam prebivalcev v teh območjih, so v skladu s tem odlokom dovoljeni samo naslednji posegi:
1. redno vzdrževanje obstoječih objektov in naprav,
2. adaptacije,
3. rekonstrukcije,
4. prizidave,
5. nadzidave,
6. novogradnje,
7. gradnja objektov in naprav za potrebe komunalne ureditve, prometa, zvez in energetike,
8. urejanje kmetijskih in vodnih zemljišč ter vodnogospodarske ureditve, tako, da ne bo motena stanovanjska dejavnost,
9. postavitev turističnih oznak in spominskih obeležij,
10. gradnja, ki odpravlja negativne vplive na okolje in zagotavlja večjo varnost objektov in ljudi,
11. uporaba in gradnja objektov za potrebe stanovanjske gradnje,
12. uporaba objektov za proizvodne dejavnosti v okvirih tistih površin, ki imajo na dan sprejetja tega odloka za predmetni objekt na upravni enoti vloženo dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja, ali pridobljeno gradbeno dovoljenje, ali izdano uporabno dovoljenje za proizvodno dejavnost,
13. uporaba objektov za proizvodne dejavnosti v objektih ali delih objektov, ki ne presegajo 30 m2 uporabne površine, tako da stanovanjska dejavnost ni motena,
14. uporaba objektov za potrebe podjetništva (mirna pisarniška dejavnost) ter terciarnih in kvartarnih dejavnosti,
15. uporaba objektov za kmetijsko dejavnost na obstoječih kmetijah,
16. postavitev pomožnih objektov na funkcionalnih zemljiščih obstoječih objektov kot npr. garaže, vrtne ute, nadstrešnice, ograje ipd.,
17. urejanje odprtih površin kot so zelenice, parki, športne površine, otroška igrišča, pešpoti, ploščadi, parkirišča, postavitev mikrourbane opreme.«.
7. člen
V 9. členu se odstavek B) spremeni tako, da se glasi:
»V območju s podrobno namensko rabo prostora: splošne stanovanjske površine oznaka SS), ki so pretežno namenjene stanovanjskim stavbam in spremljajočim stavbam družbenega pomena ter stavbam za storitvene dejavnosti, izjemoma pa tudi stavbam za nemotečo proizvodno obrtno dejavnost, so v skladu s tem odlokom dovoljeni samo naslednji posegi:
1. vsi posegi iz odstavka A),
2. novogradnja oziroma sprememba namembnosti stavb za nemotečo obrtno dejavnost ob pridobitvi soglasja Občinskega sveta Občine Žiri,
3. novogradnja oziroma sprememba namembnosti stavb za potrebe kmetijstva ter za potrebe dopolnilnih in dodatnih dejavnosti na kmetijah,
4. postavitev pomožnih objektov za kmetijsko dejavnost v sklopu kmetij,
5. postavitev pomožnih objektov na funkcionalnih zemljiščih obstoječih objektov.«.
8. člen
V 9. členu se odstavek C) črta.
9. člen
V 9. členu se odstavek D) spremeni tako, da se glasi:
»V območju s podrobno namensko rabo prostora: površine počitniških hiš (oznaka SP), ki so namenjene stavbam, ki se uporabljajo za počitek ali oddih. so v skladu s tem odlokom dovoljeni samo naslednji posegi:
1. novogradnje počitniških objektov kot zaključitev obstoječih območij,
2. sprememba namembnosti pod posebnimi pogoji za stanovanja,
3. postavitev pomožnih objektov znotraj funkcionalnih zemljišč obstoječih objektov.«.
10. člen
V 9. členu se odstavek F) črta.
11. člen
V 10. členu se v odstavku, ki opredeljuje dovoljene posege v ureditvenih območjih S1, S2, S3, S4, S5, S6, S8, S11, S12, S13 in S14 spremeni določilo: »Dovoljeni so vsi posegi skladno z 8. in 9. B členom« v »Dovoljeni so vsi posegi skladno z 9. členom, odstavek A)«.
V odstavku, ki opredeljuje dovoljene posege v ureditvenem območju S13/1 se spremeni določilo: »Dovoljeni so vsi posegi skladno z 8. in 9. F členom« v »Dovoljeni so vsi posegi skladno z 9. členom, odstavek A)«.
Ureditveno območje S15 se ukinja.
V odstavku, ki opredeljuje dovoljene posege v ureditvenih območjih S16 in S17 se spremeni določilo: »Dovoljeni so vsi posegi skladno z 8. in 9. A členom« v »Dovoljeni so vsi posegi skladno z 12. členom, odstavek C)«.
V odstavku, ki opredeljuje dovoljene posege v ureditvenem območju S18 se spremeni določilo: »Dovoljeni so vsi posegi skladno z 8. in 9. F členom« v »Dovoljeni so vsi posegi skladno z 12. členom odstavek C)«.
V odstavku, ki opredeljuje dovoljene posege v ureditvenih območjih S21, S24 se spremeni določilo: »Dovoljeni so vsi posegi skladno z 8. in 9. C členom« v »Dovoljeni so vsi posegi skladno z 9. členom, odstavek A)«.
V odstavku, ki opredeljuje dovoljene posege v ureditvenem območju S21 se doda besedilo:
»Obstoječim poslovno proizvodnim objektom v Goropekah na delu parc. št. 1118/3 in 1123, k.o. Žiri je dovoljena pridobitev gradbenega dovoljenja za objekte in uporaba za poslovno proizvodni namen za stanje objektov na dan, ko stopi v veljavo ta odlok ne glede na ostala določila v tem odloku. Dopustna je izvedba posegov za potrebe uskladitve objekta z ostalo zakonodajo, ki pogojuje izdajo gradbenega dovoljenja. Novi posegi v tem območju so dopustni samo v skladu s podrobno namensko rabo SC.«.
V odstavku, ki opredeljuje dovoljene posege v ureditvenem območju S28 se spremeni določilo: »Dovoljeni so vsi posegi skladno z 8. in 9. B členom« v »Dovoljeni so vsi posegi skladno z 9. členom, odstavek B)«.
V odstavku, ki opredeljuje dovoljene posege v ureditvenem območju OS se spremeni določilo: »Dovoljeni so vsi posegi skladno z 8. in 9. A členom« v »Dovoljeni so vsi posegi skladno z 12. členom, odstavka C) in D)«.
Doda se odstavek, ki določa pogoje urejanja v ureditvenem območju S7 z vsebino:
»S7 – ureditveno območje blokovne gradnje (S)
– Območje je namenjeno gradnji večstanovanjskih objektov;
– Etažnost objektov do K+P+4;
– Dovoljeni so vsi posegi skladno z 9. členom, odstavek A)«.
12. člen
V 12. členu se v odstavku C) zamenja besedilo »Območja centralnih dejavnosti« v »V območju s podrobno namensko rabo prostora: osrednje površine (MO), ki so pretežno namenjene objektom za trgovske in druge storitvene dejavnosti, upravnim in pisarniškim stavbam, stavbam za kulturo in razvedrilo ter stanovanjskim stavbam; so v skladu s tem odlokom dovoljeni samo naslednji posegi:
1. vsi posegi, ki so našteti 9. členu, odstavek A),
2. uporaba in gradnja objektov za trgovske, storitvene in upravne dejavnosti, stavbe za kulturo in razvedrilo,
3. postavitev označevalnih tabel za potrebe podjetij, ki delujejo v tem prostoru.
13. člen
V 12. členu se v odstavku C) za besedilom »SC2, SC4« doda »SC6 in SC7«.
V 12. členu se v odstavku, ki opredeljuje dovoljene posege v ureditvenih območjih SC1, SC2, SC3, SC4, SC5, SC6 in SC7 spremeni določilo: »Dovoljeni so vsi posegi skladno z 8. in 9. A členom« v »Dovoljeni so vsi posegi skladno z 12. členom, odstavek C)«.
14. člen
V 12. členu se doda odstavek z oznako D) in sledečo vsebino:
»Mešane površine (MP), ki so namenjene stavbam za proizvodne dejavnosti, upravnim in pisarniškim stavbam ter stanovanjskim stavbam.«.
15. člen
V 12. členu se v odstavku, ki opredeljuje dovoljene posege v ureditvenem območju CŠR1 črta določilo: »Dovoljeni so vsi posegi skladno z 8. in 9. A členom« ter doda sledeča vsebina:
»– v skladu s tem odlokom so dovoljeni samo naslednji posegi:
1. vse vrste posegov za potrebe športnih in rekreativnih dejavnosti,
2. vse vrste posegov za potrebe šolskih in verskih dejavnosti, vrtca in doma za starejše,
3. uporaba in gradnja objektov za storitvene dejavnosti za potrebe osnovnih dejavnosti v podenoti,
4. redno vzdrževanje obstoječih objektov in naprav,
5. adaptacije,
6. rekonstrukcije,
7. prizidave,
8. nadzidave,
9. novogradnje,
10. gradnja objektov in naprav za potrebe komunalne ureditve, prometa, zvez in energetike,
11. postavitev turističnih oznak, usmerjevalnih tabel in spominskih obeležij,
12. gradnja, ki odpravlja negativne vplive na okolje in zagotavlja večjo varnost objektov in ljudi,
13. uporaba obstoječih objektov za obstoječi namen,
14. uporaba objektov za potrebe podjetništva (mirna pisarniška dejavnost) ter terciarnih in kvartarnih dejavnosti,
15. postavitev pomožnih objektov na funkcionalnih zemljiščih obstoječih objektov kot npr. garaže, vrtne ute, nadstrešnice, ograje ipd.,
16. urejanje odprtih površin kot so zelenice, parki, športne površine, otroška igrišča, pešpoti, ploščadi, parkirišča, postavitev mikrourbane opreme.«.
V odstavku, ki opredeljuje dovoljene posege v ureditvenem območju ŠR2 se spremeni določilo: »Dovoljeni so vsi posegi skladno z 8. in 9. F členom« v »Dovoljena je gradnja spremljajočih objektov za potrebe rekreacije, gostinstva in turizma,«
Črta se ureditveno območje GO.
16. člen
V 12. členu se v odstavku, ki opredeljuje dovoljene posege v ureditvenem območju spremeni določilo:
»Dovoljeni so vsi posegi skladno z 8. in 9. C, F členom.« v »V območjih podrobne namenske rabe z oznako SC so dovoljeni posegi skladno z 9. členom, odstavek A), v območjih podrobne namenske rabe z oznako SS so dovoljeni posegi skladno z 9. členom, odstavek B)«.
17. člen
V 14. členu se doda določilo: »– Dovoljeni so sledeči posegi:
1. vse vrste posegov za potrebe pokopališke dejavnosti,
2. ureditev javne zelene površine, kot tamponske cone med pokopališčem in ostalimi namembnostmi prostora,
3. ureditev parkirnih površin za potrebe pokopališča; površine urejenega parkirišča se lahko uporabljajo tudi kot manipulativne površine za potrebe sosednjega proizvodnega objekta v času, ko na pokopališču ni povečanega obiska.«.
18. člen
V 20. členu se doda besedilo: »Ne glede na ostala določila v tem členu je gradnja novih objektov dovoljena le v poselitvenih območjih. Izjemoma je možno graditi posamezne objekte zunaj poselitvenih območij, pod pogoji iz 6. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02).«.
19. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati osmi dan po objavi.
Št. 3500-7/2008
Žiri, dne 25. marca 2008
Župan
Občine Žiri
Bojan Starman l.r.

AAA Zlata odličnost