Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2008 z dne 15. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2008 z dne 15. 4. 2008

Kazalo

1541. Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne občine Murska Sobota za leto 2007, stran 3747.

Na podlagi 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B in 127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSPDPO) in 110. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Murska Sobota na 14. seji dne 3. aprila 2008 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Mestne občine Murska Sobota za leto 2007
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna za leto 2007, ki zajema vse prihodke in odhodke proračuna Mestne občine Murska Sobota.
2. člen
Na osnovi bilance prihodkov in odhodkov proračuna, računa finančnih terjatev in naložb in računa financiranja proračuna se s tem odlokom sprejme realizacija prihodkov in odhodkov proračuna Mestne občine Murska Sobota za leto 2007 z naslednjo višino skupnih prihodkov in odhodkov:
Prihodki proračuna               17.000.249,43 EUR
Odhodki proračuna               14.795.248,57 EUR
Presežek prihodkov nad odhodki         2.205.000,86 EUR.
3. člen
Prihodki in odhodki proračuna Mestne občine Murska Sobota za leto 2007 so razvidni iz splošnega dela proračuna na ravni podskupin kontov in so doseženi v naslednjih zneskih:
+-----------------------------------------+--------------------+
|A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV     |        v EUR|
+-----------+-----------------------------+--------------------+
|  Konto  |      Naziv      | Realizacija 2007 |
+-----------+-----------------------------+--------------------+
|I.     |SKUPNI PRIHODKI       |    16.971.440,05|
|      |(70+71+72+73+74)       |          |
+-----------+-----------------------------+--------------------+
|      |TEKOČI PRIHODKI (70+71)   |    13.579.049,54|
+-----------+-----------------------------+--------------------+
|70     |DAVČNI PRIHODKI       |    10.250.147,86|
+-----------+-----------------------------+--------------------+
|      |700 Davek na dohodek in   |    8.116.173,00|
|      |dobiček           |          |
+-----------+-----------------------------+--------------------+
|      |703 Davek na premoženje   |    1.735.751,80|
+-----------+-----------------------------+--------------------+
|      |704 Domači davki na blago in |     398.223,06|
|      |storitve           |          |
+-----------+-----------------------------+--------------------+
|      |706 Drugi davki       |          –|
+-----------+-----------------------------+--------------------+
|71     |NEDAVČNI PRIHODKI      |    3.328.901,68|
+-----------+-----------------------------+--------------------+
|      |710 Udeležba na dobičku in  |     595.507,64|
|      |dohodki premoženja      |          |
+-----------+-----------------------------+--------------------+
|      |711 Upravne takse      |      10.029,46|
+-----------+-----------------------------+--------------------+
|      |712 Denarne kazni      |     113.703,03|
+-----------+-----------------------------+--------------------+
|      |713 Prihodki od prodaje   |     123.642,58|
|      |blaga in storitev      |          |
+-----------+-----------------------------+--------------------+
|      |714 Nedavčni prihodki    |    2.486.018,97|
+-----------+-----------------------------+--------------------+
|72     |KAPITALSKI PRIHODKI     |    2.220.426,55|
+-----------+-----------------------------+--------------------+
|      |720 Prodaja osnovnih     |     368.442,10|
|      |sredstev           |          |
+-----------+-----------------------------+--------------------+
|      |721 Prihodki od prodaje   |          –|
|      |zalog            |          |
+-----------+-----------------------------+--------------------+
|      |722 Prodaja zemljišč in   |    1.851.984,45|
|      |nematerialnega premoženja  |          |
+-----------+-----------------------------+--------------------+
|73     |PREJETE DONACIJE       |      2.368,11|
+-----------+-----------------------------+--------------------+
|      |730 Prejete donacije iz   |      2.368,11|
|      |domačih virov        |          |
+-----------+-----------------------------+--------------------+
|      |731 Prejete donacije iz   |          –|
|      |tujine            |          |
+-----------+-----------------------------+--------------------+
|74     |TRANSFERNI PRIHODKI     |    1.169.595,85|
+-----------+-----------------------------+--------------------+
|      |740 Transferni prihodki iz  |    1.169.595,85|
|      |drugih javnofinančnih    |          |
|      |institucij          |          |
+-----------+-----------------------------+--------------------+
|II.    |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) |    14.470.925,70|
+-----------+-----------------------------+--------------------+
|40     |TEKOČI ODHODKI        |    3.374.680,04|
+-----------+-----------------------------+--------------------+
|      |400 Plače in drugi izdatki  |     960.731,62|
|      |zaposlenih          |          |
+-----------+-----------------------------+--------------------+
|      |401 Prispevki delodajalcev  |     159.688,85|
|      |za socialno varnost     |          |
+-----------+-----------------------------+--------------------+
|      |402 Blago in storitve    |    2.087.224,99|
+-----------+-----------------------------+--------------------+
|      |403 Plačila domačih obresti |     122.426,25|
+-----------+-----------------------------+--------------------+
|      |409 Sredstva rezerv     |      44.608,33|
+-----------+-----------------------------+--------------------+
|41     |TEKOČI TRANSFERJI      |    6.485.582,83|
+-----------+-----------------------------+--------------------+
|      |410 Subvencije        |      9.171,51|
+-----------+-----------------------------+--------------------+
|      |411 Transferji posameznikov |    2.177.371,16|
+-----------+-----------------------------+--------------------+
|      |412 Transferji neprofitnim  |    1.061.568,09|
|      |organizacijam in ustanovam  |          |
+-----------+-----------------------------+--------------------+
|      |413 Drugi domači transferji |    3.237.472,07|
+-----------+-----------------------------+--------------------+
|      |414 Tekoči transferi v    |          –|
|      |tujino            |          |
+-----------+-----------------------------+--------------------+
|42     |INVESTICIJSKI ODHODKI    |    3.368.409,24|
+-----------+-----------------------------+--------------------+
|      |420 Nakup in gradnja     |    3.368.409,24|
|      |osnovnih sredstev      |          |
+-----------+-----------------------------+--------------------+
|43     |INVESTICIJSKI TRANSFERJI   |    1.242.253,59|
+-----------+-----------------------------+--------------------+
|      |431 Inves. transf. pravnim  |     384.374,47|
|      |in fizičnim osebam, ki niso |          |
|      |proč. uporabniki       |          |
+-----------+-----------------------------+--------------------+
|      |432 Investicijski transferji |     857.879,12|
+-----------+-----------------------------+--------------------+
|III.    |PRORAČUNSKI PRESEŽKEK (I.-  |    2.500.514,35|
|      |II.) (PRORAČUNSKI      |          |
|      |PRIMANJKLJAJ)        |          |
+--------------------------------------------------------------+
|B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB             |
+-----------+-----------------------------+--------------------+
|IV.    |PREJETA VRAČILA DANIH    |      28.809,38|
|      |POSOJIL IN KAPIT. DELEŽ   |          |
+-----------+-----------------------------+--------------------+
|75     |PREJETA VRAČILA DANIH    |      28.809,38|
|      |POSOJIL           |          |
+-----------+-----------------------------+--------------------+
|      |750 Prejeta posojila danih  |      28.809,38|
|      |posojil           |          |
+-----------+-----------------------------+--------------------+
|      |751 Prodaja kapitalskih   |        0,00|
|      |deležev           |          |
+-----------+-----------------------------+--------------------+
|V.     |DANA POSOJILA IN POVEČANJE  |     170.119,69|
|      |KAPITALSKIH DELEŽEV (44)   |          |
+-----------+-----------------------------+--------------------+
|44     |DANA POSOJILA IN POVEČANJE  |     170.119,69|
|      |KAPITALSKIH DELEŽEV     |          |
+-----------+-----------------------------+--------------------+
|      |440 Dana posojila      |      20.638,69|
+-----------+-----------------------------+--------------------+
|      |441 Povečanje kapitalskih  |     149.481,00|
|      |deležev in naložb      |          |
+-----------+-----------------------------+--------------------+
|VI.    |PREJETA MINIS DANA POSOJILA |     –141.310,31|
|      |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH   |          |
|      |DELEŽEV (IV.–V.)       |          |
+--------------------------------------------------------------+
|C. RAČUN FINANCIRANJA                     |
+-----------+-----------------------------+--------------------+
|VII.    |ZADOLŽEVANJE (50)      |        0,00|
+-----------+-----------------------------+--------------------+
|50     |ZADOLŽEVANJE         |        0,00|
+-----------+-----------------------------+--------------------+
|      |500 Domače zadolževanje   |        0,00|
+-----------+-----------------------------+--------------------+
|VIII.   |ODPLAČILO DOLGA (55)     |     154.203,18|
+-----------+-----------------------------+--------------------+
|55     |ODPLAČILA DOLGA       |     154.203,18|
+-----------+-----------------------------+--------------------+
|      |550 Odplačilo domačega dolga |     154.203,18|
+-----------+-----------------------------+--------------------+
|IX.    |POVEČANJE (ZMANJŠANJE)    |    2.205.000,86|
|      |SREDSTEV NA RAČUNIH     |          |
|      |(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)  |          |
+-----------+-----------------------------+--------------------+
|X.     |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–   |     –154.203,18|
|      |VIII.)            |          |
+-----------+-----------------------------+--------------------+
|XI.    |NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-  |    –2.500.514,35|
|      |IX)             |          |
+-----------+-----------------------------+--------------------+
|      |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH  |  2.967.901,66 EUR|
|      |DNE 31. 12. 2007       |          |
+-----------+-----------------------------+--------------------+
4. člen
Po zaključnem računu za leto 2007 so formirana sredstva za stalno proračunsko rezervo v višini 132.826,57 EUR.
5. člen
Ta odlok začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Zaključni račun z vsemi prilogami se objavi tudi na spletnih straneh Mestne občine Murska Sobota.
Št. 007-0008/2008
Murska Sobota, dne 3. aprila 2008
Župan
Mestne občine Murska Sobota
Anton Štihec l.r.

AAA Zlata odličnost