Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2008 z dne 15. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2008 z dne 15. 4. 2008

Kazalo

1542. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč ter podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Mestne občine Murska Sobota, stran 3748.

Na podlagi 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) in 17. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (uradno prečiščeno besedilo, Uradni list RS, št. 23/07) je Mestni svet Mestne občine Murska Sobota na 14. seji dne 3. aprila 2008 sprejel
O D L O K
o programu opremljanja stavbnih zemljišč ter podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Mestne občine Murska Sobota
1. člen
(1) S tem odlokom se sprejme program opremljanja stavbnih zemljišč za obstoječo komunalno opremo za območje Mestne občine Murska Sobota, ki vsebuje podlage za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo.
(2) Odlok določa:
– vrste komunalne opreme, ki se obračunava v komunalnem prispevku;
– obračunska območja za posamezne vrste komunalne opreme;
– skupne in obračunske stroške za posamezne vrste komunalne opreme;
– preračun obračunskih stroškov posameznih vrst komunalne opreme na enoto mere;
– podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka;
– druga določila v zvezi z odmero komunalnega prispevka.
(3) Sestavni del odloka je tudi elaborat »Program opremljanja stavbnih zemljišč za obstoječo komunalno opremo za območje Mestne občine Murska Sobota – ELABORAT«, ki ga je v januarju 2008 pod št. proj. 28-2007 izdelalo podjetje KALIOPA informacijske rešitve d.o.o., Letališka cesta 32 j, Ljubljana. Elaborat s prilogami je na vpogled na sedežu Mestne občine Murska Sobota.
2. člen
Posamezni izrazi v tem odloku imajo naslednji pomen:
1. obstoječa komunalna oprema so objekti in omrežja infrastrukture, ki je že zgrajena in s katero upravlja Mestna občina Murska Sobota oziroma posamezni izvajalci gospodarskih javnih služb po njenem pooblastilu ter jo sestavljajo:
– objekti in omrežja vodovodne infrastrukture;
– objekti in omrežja za odvajanje in čiščenje komunalnih in padavinskih odpadnih voda (kanalizacijska infrastruktura in čistilna naprava);
– objekti grajenega javnega dobra: občinske ceste;
– objekti in omrežja javne razsvetljave;
2. obračunsko območje posamezne vrste komunalne opreme je območje, na katerem se zagotavlja priključevanje na to vrsto komunalne opreme oziroma območje njene uporabe;
3. skupni stroški posamezne vrste komunalne opreme so stroški, vezani na projektiranje in gradnjo posamezne vrste komunalne opreme na obračunskem območju; za obstoječo komunalno opremo so po višini enaki stroškom, ki bi nastali ob izgradnji nove komunalne opreme, ki je po zmogljivostih in namenu primerljiva z obstoječo ter zagotavlja podobno raven oskrbe;
4. obračunski stroški posamezne vrste komunalne opreme so skupni stroški posamezne vrste komunalne opreme, znižani za tisti del stroškov, ki se ne financira iz sredstev komunalnega prispevka oziroma iz občinskega proračuna;
5. komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo, ki ga zavezanec za plačilo komunalnega prispevka plača občini, je plačilo dela stroškov obstoječe komunalne opreme, na katero se bo zavezanec priključil oziroma jo bo uporabljal;
6. zavezanec za plačilo komunalnega prispevka po tem odloku je investitor oziroma lastnik objekta, ki se na novo priključuje na komunalno opremo ali ki povečuje neto tlorisno površino objekta ali ki spreminja njegovo namembnost na obračunskem območju, ki ga določa ta odlok;
7. objekt je stavba ali njen del v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov;
8. neto tlorisna površina objekta je seštevek vseh tlorisnih površin objekta oziroma tlorisna površina ustreznega dela objekta in se izračuna po standardu SIST ISO 9836;
9. parcela oziroma zemljišče je zemljiška parcela ali njen del, na kateri je možno zgraditi objekt ali je objekt že zgrajen in za katerega mora zavezanec plačati komunalni prispevek.
3. člen
(1) Obračunska območja po tem odloku so določana za posamezne vrste obstoječe komunalne opreme.
(2) Obračunsko območje občinskih cest je določeno enotno za celo občino in obsega vse površine, ki so po veljavnih prostorskih aktih občine namenjene poselitvi. Obračunsko območje je prikazano na listu št. 1.3 v kartografskem delu elaborata iz tretjega odstavka 1. člena tega odloka.
(3) Obračunsko območje vodovodnega omrežja je določeno enotno za celo občino in obsega vse površine, ki so po veljavnih prostorskih aktih občine namenjene poselitvi. Obračunsko območje je prikazano na listu št. 1.2 v kartografskem delu elaborata iz tretjega odstavka 1. člena tega odloka.
(4) Obračunsko območje objektov in omrežja za odvajanje in čiščenje komunalnih in padavinskih odpadnih voda je določeno enotno za celotno občino in obsega površine, ki so po veljavnih prostorskih aktih občine namenjene poselitvi. Obračunsko območje je prikazano na listu št. 1.1 v kartografskem delu elaborata iz tretjega odstavka 1. člena tega odloka.
(5) Obračunsko območje javne razsvetljave je določeno enotno za celo občino. Obračunsko območje je prikazano na listu št. 1.4 v kartografskem delu elaborata iz tretjega odstavka 1. člena tega odloka.
4. člen
(1) Obstoječa komunalna oprema, ki je vrednotena v programu opremljanja, je prikazana na listih št. 2.1 (kanalizacija), 2.2 (vodovod), 2.3 (ceste) v kartografskem delu elaborata iz tretjega odstavka 1. člena tega odloka.
(2) Skupni stroški posameznih vrst obstoječe komunalne opreme na ustreznih obračunskih območjih so enaki obračunskim stroškom in znašajo:
+----------------------------------+---------------------------+
|   Vrsta komunalne opreme   |Skupni = Obračunski stroški|
|                 |      (€)      |
+----------------------------------+---------------------------+
|Občinske ceste          |         70.635.339|
+----------------------------------+---------------------------+
|Vodovodno omrežje         |         27.600.772|
+----------------------------------+---------------------------+
|Kanalizacijsko omrežje      |         24.760.270|
+----------------------------------+---------------------------+
|Javna razsvetljava        |         2.312.440|
+----------------------------------+---------------------------+
5. člen
Obračunski stroški posameznih vrst komunalne opreme na ustreznem obračunskem območju, preračunani na enoto mere, t.j. na m2 parcele (Cp(i)) in na m2 neto tlorisne površine objekta (Ct(i)), znašajo:
+-------------------------+------------------------------------+
|   Vrsta komunalne   | Obračunski stroški na enoto (€)  |
+-------------------------+-------------------+----------------+
|Opreme          |  parcele Cp(i)  |  NTP Ct(i)  |
+-------------------------+-------------------+----------------+
|Občinske ceste      |   8,3076    |  16,9393   |
+-------------------------+-------------------+----------------+
|Vodovodno omrežje    |   3,2462    |   4,0272   |
+-------------------------+-------------------+----------------+
|Kanalizacijsko omrežje  |   2,9306    |   5,9594   |
+-------------------------+-------------------+----------------+
|Javna razsvetljava    |   0,2720    |   0,5546   |
+-------------------------+-------------------+----------------+
6. člen
(1) Vsi stroški posameznih vrst komunalne opreme so izraženi v EUR in so obračunani na dan 31. 12. 2007.
(2) Obračunski stroški na enoto mere iz 5. člena tega odloka se letno indeksirajo z indeksom cen, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod »Gradbena dela – ostala nizka gradnja«.
(3) Sklep o indeksiranju stroškov sprejme župan. Sklep se objavi v uradnem glasilu mestne občine.
7. člen
Za odmero komunalnega prispevka se upoštevajo naslednja merila:
– površina parcele;
– neto tlorisna površina objekta;
– opremljenost parcele s komunalno opremo;
– namembnost objekta.
8. člen
(1) Pri površini parcele se upošteva velikost parcele po podatkih iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.
(2) Če parcela objekta oziroma njena površina ni določena, se jo opredeli tako, da se velikost stavbišča (fundus) pomnoži s faktorjem 1,5.
9. člen
(1) Neto tlorisna površina objekta se izračuna po standardu SIST ISO 9836.
(2) Če se komunalni prispevek odmerja zaradi objekta, za katerega je potrebno gradbeno dovoljenje, se podatki o neto tlorisni površini objekta povzamejo iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, izdelanega v skladu z vsemi zahtevami po predpisih o graditvi objektov.
10. člen
(1) Opremljenost parcele s komunalno opremo se upošteva tako, da se ugotovi, na katere vrste komunalne opreme lahko zavezanec priključi svoj objekt oziroma mu je omogočena uporaba določene vrste komunalne opreme.
(2) Če se komunalni prispevek odmerja zaradi objekta, za katerega je potrebno gradbeno dovoljenje, se podatki o opremljenosti parcele s komunalno opremo povzamejo iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, izdelanega v skladu z vsemi zahtevami po predpisih o graditvi objektov.
(3) Šteje se, da je parcela opremljena s cestnim omrežjem, če je iz projektnih pogojev za izdelavo projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja oziroma soglasja k projektnim rešitvam pristojnega soglasodajalca razvidno, da se zanjo lahko izvede priključek na obstoječe javno cestno omrežje.
(4) Šteje se, da je parcela opremljena z vodovodnim omrežjem, če je iz projektnih pogojev za izdelavo projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja oziroma soglasja k projektnim rešitvam pristojnega soglasodajalca razvidno, da se zanjo lahko izvede priključek na obstoječe javno vodovodno omrežje.
(5) Šteje se, da je parcela opremljena s kanalizacijskim omrežjem, če je iz projektnih pogojev za izdelavo projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja oziroma soglasja k projektnim rešitvam pristojnega soglasodajalca razvidno, da se zanjo lahko izvede priključek na obstoječe javno kanalizacijsko omrežje.
(6) Šteje se, da je parcela opremljena z javno razsvetljavo, če se nahaja v obračunskem območju javne razsvetljave.
11. člen
(1) Namembnost objekta se upošteva z uporabo faktorjev dejavnosti K(dejavnost), ki jih določa ta odlok.
(2) Za opredelitev namembnosti objekta se upoštevajo predpisi s področja graditve objektov, s katerimi je urejena enotna klasifikacija vrst objektov.
(3) Če se komunalni prispevek odmerja zaradi objekta, za katerega je potrebno gradbeno dovoljenje, se podatki o namembnosti objekta povzamejo iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, izdelanega v skladu z vsemi zahtevami po predpisih o graditvi objektov.
12. člen
Za objekte, za katere se ne more izračunati oziroma določiti neto tlorisna površina objekta, se komunalni prispevek odmeri le od površine parcele. Tako dobljeno vrednost se ob odmeri pomnoži s faktorjem 2,0.
13. člen
(1) S tem odlokom se določi naslednje razmerje med merilom parcele in merilom neto tlorisne površine objekta:
– delež parcele pri izračunu komunalnega prispevka Dp znaša 30%;
– delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka Dt znaša 70%.
(2) Za posamezne vrste objektov se določijo naslednji faktorji dejavnosti K(dejavnost):
CC-SI    Opis                  Faktor
111     enostanovanjske stavbe           0,7
1121     dvostanovanjske stavbe           0,8
112     večstanovanjske stavbe           1,0
121     gostinske stavbe              1,3
12201    stavbe javne uprave             1,0
12202    stavbe bank, pošt, zavarovalnic       1,3
12203    druge upravne in pisarniške stavbe     1,3
123     trgovske in druge stavbe za         1,3
       storitvene dejavnosti
124     stavbe za promet in stavbe za        1,3
       izvajanje elektronskih komunikacij
125     industrijske stavbe in skladišča      0,8
126     stavbe splošnega družbenega pomena     0,7
127     druge nestanovanjske stavbe         0,7
za vse ostale vrste objektov se določi faktor dejavnosti 1.0.
(3) V prvem in drugem odstavku tega člena opredeljena podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka po tem odloku so enaka za vse vrste komunalne opreme na vseh obračunskih območjih.
14. člen
Komunalni prispevek za posamezno vrsto komunalne opreme se lahko zavezancu odmeri, če se zemljišče, na katerem je objekt, ki se priključuje na določeno vrsto komunalne opreme ali ki povečuje neto tlorisno površino ali ki spreminja namembnost, nahaja v obračunskem območju te vrste komunalne opreme in če se ugotovi, da bo zavezanec na to vrsto komunalne opreme lahko priključil svoj objekt oziroma mu je omogočena uporaba te vrste komunalne opreme.
15. člen
(1) V postopku odmere komunalnega prispevka se najprej ugotovi, na katere vrste obstoječe komunalne opreme bo lahko zavezanec priključil svoj objekt oziroma mu bo omogočena uporaba določene vrste komunalne opreme.
(2) Nato se za posamezno vrsto tako ugotovljene komunalne opreme preveri, ali se predmetno zemljišče nahaja v obračunskem območju posamezne vrste komunalne opreme.
(3) Glede na ugotovitve se nato izračunajo ustrezni deli komunalnega prispevka, ki pripadajo posamezni vrsti komunalne opreme na ustreznem obračunskem območju.
(4) Ti deli komunalnega prispevka se nato seštejejo; vsota je komunalni prispevek, ki ga zavezanec za plačilo komunalnega prispevka plača občini.
16. člen
(1) Del komunalnega prispevka za posamezno vrsto obstoječe komunalne opreme na obračunskem območju se izračuna na naslednji način:
KP(i) = (A(parcela) x Cp(i) x Dp) + (K(dejavnost) x A(tlorisna) x Ct(i) x Dt)
Oznake v enačbi pomenijo:
i       - posamezna vrsta komunalne opreme;
KP(i)     - izračunani del komunalnega prispevka,
        ki pripada posamezni vrsti obstoječe
        komunalne opreme;
A(parcela)   - površina parcele;
Cp(i)     - obračunski stroški posamezne vrste
        obstoječe komunalne opreme na obračunskem
        območju, preračunani na m2 parcele;
Dp       - delež parcele pri izračunu komunalnega
        prispevka;
K(dejavnosti) - faktor dejavnosti;
A(tlorisna)  - neto tlorisna površina objekta;
Ct(i)     - obračunski stroški posamezne vrste obstoječe
        komunalne opreme na obračunskem območju,
        preračunani na m2 neto tlorisne površine objekta;
Dt       - delež neto tlorisne površine objekta pri
        izračunu komunalnega prispevka.
(2) Komunalni prispevek za obstoječo komunalno opremo se izračuna s seštevanjem izračunanih delov komunalnega prispevka, ki pripadajo posamezni vrsti komunalne opreme na naslednji način:
KP = Vsota KP(i)
Oznake pomenijo:
KP       - komunalni prispevek za obstoječo
        komunalno opremo;
KP(i)     - izračunani del komunalnega prispevka,
        ki pripada posamezni vrsti obstoječe
        komunalne opreme;
i       - posamezna vrsta komunalne opreme.
17. člen
(1) Zavezancu, ki spreminja neto tlorisno površino objekta ali spreminja namembnost objekta, se komunalni prispevek izračuna na naslednji način:
– najprej se izračuna komunalni prispevek po določilih tega odloka za objekt po spremembi neto tlorisne površine objekta oziroma po spremembi namembnosti objekta;
– nato se izračuna komunalni prispevek po določilih tega odloka za objekt pred spremembo neto tlorisne površine objekta oziroma pred spremembo namembnosti objekta;
– nato se od izračunanega komunalnega prispevka po spremembi odšteje izračunani komunalni prispevek pred spremembo.
(2) Komunalni prispevek, ki se odmeri zavezancu, predstavlja pozitivno razliko, izračunano na način iz prejšnjega odstavka tega člena.
(3) Če je izračunana razlika iz prvega odstavka tega člena negativna, se komunalni prispevek ne plača.
18. člen
Za nadomestno gradnjo se komunalni prispevek izračuna na način, kot je določen za spreminjanje neto tlorisne površine objekta v 17. členu tega odloka.
19. člen
(1) Komunalni prispevek se ne plača:
– za gradnjo gospodarske javne infrastrukture;
– za gradnjo neprofitnih stanovanj;
– za gradnjo stavb za izobraževanje, znanstveno-raziskovalno delo in zdravstvo po predpisih o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov.
(2) Drugih oprostitev plačila komunalnega prispevka ni.
20. člen
(1) Komunalni prispevek odmeri zavezancu za plačilo komunalnega prispevka Mestna uprava Mestne občine Murska Sobota z odločbo.
(2) Mestna uprava izda odločbo, s katero odmeri komunalni prispevek, na zahtevo zavezanca ali po uradni dolžnosti po tem, ko od upravne enote v zavezančevem imenu prejme obvestilo o popolnosti vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja.
(3) Rok za izdajo odločbe je 15 dni od prejema popolne zahteve.
(4) Občinska uprava o izdani odločbi obvesti tudi organ, pristojen za izdajo gradbenega dovoljenja.
(5) Zoper odločbo iz prvega odstavka tega člena je dovoljena pritožba na župana mestne občine. Župan odloči o pritožbi v roku 30 dni.
21. člen
Zahtevku zavezanca oziroma obvestilu upravne enote o popolnosti vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja mora biti priložen tisti del projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, izdelanega v skladu z vsemi zahtevami po predpisih o graditvi objektov, ki vsebuje podatke, potrebne za odmero komunalnega prispevka.
22. člen
Zavezanec je dolžan plačati komunalni prispevek pred izdajo gradbenega dovoljenja. Pritožba ne zadrži plačila komunalnega prispevka.
23. člen
Če je zavezanec plačal komunalni prispevek, pa pri pristojnem organu ne vloži zahteve za izdajo gradbenega dovoljenja ali mu gradbeno dovoljenje ni izdano oziroma je prenehalo veljati, je upravičen do vračila plačanega komunalnega prispevka.
24. člen
(1) Šteje se, da so s plačilom komunalnega prispevka poravnani vsi stroški priključevanja objekta na komunalno opremo oziroma priključno mesto, ki ga zagotovi Mestna občina Murska Sobota investitorju do njegove parcelne meje.
(2) Komunalni prispevek ne vključuje gradnje komunalnih priključkov od priključnega mesta na parcelni meji do objekta investitorja, ki so v zasebni lasti in jih zagotovi investitor.
25. člen
Komunalni prispevek je prihodek občinskega proračuna in je namenski vir financiranja gradnje komunalne opreme ter se lahko porablja samo za namen gradnje komunalne opreme skladno z načrtom razvojnih programov občinskega proračuna.
26. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Sklep o določitvi povprečnih stroškov komunalne opreme in meril za odmero komunalnega prispevka na območju mesta Murska Sobota (Uradni list RS, št. 60/02) in akti krajevnih skupnosti, ki so bili podlaga za odmero komunalnega prispevka.
27. člen
(1) Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in prične veljati petnajsti dan po objavi.
(2) O sprejemu programa opremljanja obvesti občina ministrstvo, pristojno za prostor.
Št. 007-0003/2008-183
Murska Sobota, dne 3. aprila 2008
Župan
Mestne občine Murska Sobota
Anton Štihec l.r.

AAA Zlata odličnost