Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2008 z dne 15. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2008 z dne 15. 4. 2008

Kazalo

1549. Odlok o tarifnem sistemu za obračun oskrbe z vodo iz javnega vodovodnega sistema v Občini Sevnica, stran 3753.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2), Pravilnika o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 35/06), 16. in 29. člena Odloka o pogojih za dobavo in odjem vode na območju Občine Sevnica (Uradni list SRS, št. 36/87, Uradni list RS, št. 24/91, 9/96) ter 8. in 16. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 78/05 – UPB) je Občinski svet Občine Sevnica na 12. redni seji dne 7. 4. 2008 sprejel
O D L O K
o tarifnem sistemu za obračun oskrbe z vodo iz javnega vodovodnega sistema v Občini Sevnica
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se določajo osnovne tarifne postavke za obračun priključne moči, števnine in prekomerne porabe količine vode na javnem vodovodnem sistemu, tako da se uvaja varčevanje z vodo, racionalnejše izkoriščanje kapacitet naprav za oskrbo z vodo in zagotavlja ustrezen obseg sredstev za obratovanje in vzdrževanje sistemov.
Tarifni sistem po tem odloku velja za vse porabnike vode, ki so priključeni na sisteme, ki so v lasti Občine Sevnica oziroma s katerimi upravlja izvajalec gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo.
II. TARIFNE POSTAVKE OSKRBE Z VODO
2. člen
Elementi obračuna, za katere se določajo tarifne postavke, so:
– priključna moč glede na nazivni pretok vodomera (m3/h);
– števnina (m3/h);
– porabljena normalna količina vode (m3);
– porabljena prekomerna količina vode (m3).
3. člen
Priključna moč se določi za vsak posamezni objekt s soglasjem upravljavca vodovoda za priključitev na vodovodno omrežje v skladu s tehničnim pravilnikom upravljavca in je enaka nazivnemu pretoku vodomera (m3/h po ISO standardih), vgrajenega na merilnem mestu priključka.
V primeru, da je letna poraba pitne vode s strani porabnika manjša ali večja od zahtevane priključne moči v skladu s prvim odstavkom tega člena, ima porabnik pravico zahtevati spremembo priključne moči na svoje stroške.
4. člen
Števnina je plačilo storitve, ki jo plačujejo uporabniki, le-ta pa se porablja v skladu s 13. členom tega odloka.
5. člen
Števnina in priključna moč se pri obračunu prikažeta kot ločeni obračunski postavki.
6. člen
Porabljena normalna količina vode (m3) je na vodomeru registrirana porabljena količina v obračunskem obdobju, ki je manjša ali enaka normalni porabi (m3/dan) za posamezno velikost vgrajenega obračunskega vodomera, pomnoženi s številom dni obračunskega obdobja. Normalna poraba za posamezno velikost vodomera znaša:
7. člen
Porabljena prekomerna količina vode (m3) je pozitivna razlika med na vodomeru registrirano porabljeno količino v obračunskem obdobju med dvema odčitkoma in normalno količino vode za posamezno velikost vgrajenega vodomera.
8. člen
Tarifne postavke za posamezne elemente obračuna so:
– tarifna postavka za obračun priključne moči EUR/(m3/h);
– tarifna postavka za obračun števnine EUR/(m3/h);
– tarifna postavka za obračun porabljene normalne količine vode EUR/m3;
– tarifna postavka za obračun porabljene prekomerne količine vode EUR/m3.
9. člen
Mesečni znesek za priključno moč se izračuna kot zmnožek nazivnega pretoka v priključek vgrajenega vodomera in konstante (K1), ki znaša 0,98535 EUR.
Mesečni znesek za števnino se izračuna kot zmnožek nazivnega pretoka v priključek vgrajenega vodomera in konstante (K2), ki znaša 0,50075 EUR.
10. člen
Priključno moč in števnino plačujejo uporabniki mesečno oziroma po obračunskih obdobjih, ne glede na porabljeno količino vode v posameznem mesecu oziroma obračunskem obdobju.
Znesek za priključno moč oziroma števnino v obračunskem obdobju dobimo kot zmnožek nazivnega pretoka, konstante K in števila mesecev v obračunskem obdobju:
Tarifna postavka za priključno moč = Qn (m3/h) x K1 x št.mesecev v obračunskem obdobju v EUR. Tarifna postavka za števnino = Qn (m3/h) x K2 x št. mesecev v obračunskem obdobju v EUR.
11. člen
Znesek za porabljeno količino vode se ugotavlja na osnovi odčitkov v priključek vgrajenega vodomera v začetku in ob koncu obračunskega obdobja. Porabljeno količino vode v m3 do normalne količine se obračuna po tarifni postavki za obračun porabljene normalne količine vode, pozitivno razliko pa po tarifni postavki za porabljeno prekomerno količino vode v EUR/m3, ki je za 50% večja.
Obračunske postavke števnina in priključna moč se za stanovanjske in poslovne enote, ki nimajo samostojnega vodomera, v večstanovanjskih objektih, zaračunajo po izhodiščni stopnji iz tabele v 6. členu tega odloka.
12. člen
Sredstva zbrana z obračunom priključne moči in porabljene prekomerne količine vode so prihodek izvajalca oskrbe s pitno vodo in se porabljajo v okviru izvajanja gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo.
13. člen
Sredstva zbrana z obračunom števnine so namenjena vzdrževanju, umerjanju in zamenjavi vodomerov, ki jih je skladno s Pravilnikom o meroslovnih zahtevah za vodomere (Uradni list RS, št. 26/02) dolžan izvajati izvajalec gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo.
III. KAZENSKA DOLOČBA
14. člen
Z globo v znesku 1.500,00 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba – izvajalec gospodarske javne službe, če ne porablja sredstev, zbranih z obračunom števnine, priključne moči in prekomerne rabe v skladu z določili 12. in 13. člena tega odloka.
Z globo v višini 200,00 EUR se kaznuje za prekršek odgovorna oseba pravne osebe – izvajalca gospodarske javne službe, če stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
IV. KONČNE DOLOČBE
15. člen
Sprememba konstante K1 je vezana na spremembo cene distribucije pitne vode.
Izvajalec gospodarske javne službe konstanto K2 valorizira z indeksom cen življenjskih potrebščin, ki ga Statistični urad RS mesečno objavlja v Uradnem listu Republike Slovenija.
16. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o tarifnem sistemu za obračun oskrbe z vodo iz vodovodnih sistemov in za obračun odvoda in čiščenja odpadnih in padavinskih voda preko kanalizacijskih sistemov (Uradni list RS, št. 1/00, 13/00, 36/02).
17. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-0013/2008
Sevnica, dne 7. aprila 2008
Župan
Občine Sevnica
Kristijan Janc l.r.

AAA Zlata odličnost