Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2008 z dne 15. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2008 z dne 15. 4. 2008

Kazalo

1562. Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o določitvi povprečnih stroškov komunalne opreme za leto 2008 na območju Mestne občine Slovenj Gradec in določitvi višine komunalnega prispevka za priključitev na čistilno napravo v Mestni občini Slovenj Gradec, stran 3767.

Na podlagi 79. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07), 4. člena Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07), Odloka o stavbnih zemljiščih v Mestni občini Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 5/00) in 7. in 16. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 29/99, 24/03, 106/05 in 23/07) je Občinski svet Mestne občine Slovenj Gradec na 15. seji dne 25. 3. 2008 sprejel
S K L E P
o spremembi in dopolnitvi Sklepa o določitvi povprečnih stroškov komunalne opreme za leto 2008 na območju Mestne občine Slovenj Gradec in določitvi višine komunalnega prispevka za priključitev na čistilno napravo v Mestni občini Slovenj Gradec
1. S tem sklepom se spremeni in dopolni Sklep o določitvi povprečnih stroškov komunalne opreme za leto 2008 na območju Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 120/07) z dne 27. 12. 2007.
2. Sklepu o določitvi povprečnih stroškov komunalne opreme za leto 2008 na območju Mestne občine Slovenj Gradec se doda nov člen.
3. Za priključitev na čistilno napravo se uporabniku zaračuna komunalni prispevek v višini:
a) uporabniki, ki niso zavezanci za plačilo      834,59 EUR
občinske takse za obremenjevanje voda,
njihovi objekti imajo lastne greznice in pri
gradnji niso plačali komunalnega prispevka
b) uporabniki, ki so zavezanci za plačilo       625,94 EUR
občinske takse za obremenjevanje voda,
njihovi objekti imajo lastne greznice in pri
gradnji niso plačali komunalnega prispevka
c) uporabniki, ki niso zavezanci za plačilo      521,62 EUR
občinske takse za obremenjevanje voda,
njihovi objekti so priključeni na javno
kanalizacijo, ki ni v upravljanju Javnega
komunalnega podjetja
d) uporabniki, ki so zavezanci za plačilo       312,97 EUR
občinske takse za obremenjevanje voda,
njihovi objekti so priključeni na javno
kanalizacijo, ki ni v upravljanju Javnega
komunalnega podjetja
e) uporabniki, ki so zavezanci za plačilo       oprostitev
občinske takse za obremenjevanje voda,          plačila
njihovi objekti so priključeni na javno
kanalizacijo, ki je v upravljanju Javnega
komunalnega podjetja
f) fizične in pravne osebe, ki opravljajo
gospodarsko dejavnost, katerih tehnološke in
odpadne vode dopuščajo priključitev na javno
kanalizacijsko omrežje:
– uporabniki, ki   10 m3/mesec           208,65 EUR
izpolnjujejo
pogoje iz točke
e tega člena do
povprečne porabe
– ostali       10 m3/mesec           417,29 EUR
uporabniki do
povprečne porabe
– ostali       20 m3/mesec           834,59 EUR
uporabniki nad
povprečno porabo
– ostali       od 20–50 m3/mesec       1.669,17 EUR
uporabniki nad
povprečno porabo
– ostali       nad 50 m3/mesec        4.172,93 EUR
uporabniki nad
povprečno porabo
V večstanovanjskih objektih se za vsakega uporabnika uporabi količnik 0,8.
Komunalni prispevek za priključitev na čistilno napravo se zavezancu odmeri z odločbo izdano po uradni dolžnosti.
4. Zavezanci za plačilo komunalnega prispevka lahko uveljavljajo znižanje ali oprostitev plačila komunalnega prispevka ob predložitvi dokazil o plačevanju samoprispevka ali drugih vplačil za gradnjo javne infrastrukture na območju, na katerem bodo gradili objekt.
5. Vrednosti, določene v drugem in tretjem odstavku tega sklepa, veljajo od dneva sprejetja tega sklepa in se v tekočem letu valorizira z indeksom podražitev, ki ga objavlja GZS – Združenje za gradbeništvo in IGM za skupino: Stanovanjska gradnja.
6. Osnova za izračun stroškov komunalne opreme za 1m2 stavbne parcele na območjih kompleksne gradnje, ki se urejajo s prostorsko-izvedbenimi akti, se obračuna na osnovi predhodno izdelanega programa komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč za posamezno območje.
7. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 351-145/2007
Slovenj Gradec, dne 26. marca 2008
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Matjaž Zanoškar l.r.

AAA Zlata odličnost