Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2008 z dne 15. 4. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2008 z dne 15. 4. 2008

Kazalo

1525. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varnosti cestnega prometa (ZVCP-1E), stran 3683.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varnosti cestnega prometa (ZVCP-1E)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varnosti cestnega prometa (ZVCP-1E), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 2. aprila 2008.
Št. 003-02-4/2008-5
Ljubljana, dne 10. aprila 2008
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O VARNOSTI CESTNEGA PROMETA (ZVCP-1E)
1. člen
V Zakonu o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 133/06 – uradno prečiščeno besedilo in 139/06 – ZORed) se v 1. členu doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
"(2) S tem zakonom se v pravni red Republike Slovenije prenaša Direktiva 2006/126/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o vozniških dovoljenjih (UL L št. 403 z dne 30. 12. 2006, str. 18).".
2. člen
V prvem odstavku 4. člena se besedilo "fizične osebe, ki opravljajo obrtno ali podobno dejavnost" nadomesti z besedilom "posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnost in zaposlujejo druge osebe".
V drugem odstavku se znesek "100.000 tolarjev" nadomesti z zneskom "300 eurov".
V tretjem odstavku se znesek "1,000.000 tolarjev" nadomesti z zneskom "3.000 eurov", znesek "100.000 tolarjev" pa z zneskom "300 eurov".
3. člen
V prvem odstavku 14. člena se doda nova prva alineja, ki se glasi:
"– urejajo in nadzirajo promet na cestah subjektov samoupravnih lokalnih skupnosti in državnih cestah v naselju;".
Dosedanja prva in druga alineja postaneta druga in tretja alineja.
Za dosedanjo tretjo alinejo, ki postane četrta alineja, se doda nova peta alineja, ki se glasi:
"– opravljajo nadzor prometa s samodejnimi merilnimi napravami za nadzor prometa, v katerih se prekrški slikovno dokumentirajo.".
V prvem stavku drugega odstavka se črta besedilo "prve, druge in tretje alineje".
V osmem odstavku se znesek "20.000 tolarjev" nadomesti z zneskom "80 eurov".
4. člen
V prvem odstavku 23. člena se 66. točka spremeni tako, da se glasi:
"66. voznik začetnik je vsak voznik motornega vozila do dopolnjenega 21. leta starosti in vsak voznik motornega vozila dve leti od prve pridobitve vozniškega dovoljenja, ne glede na to, ali je bilo pridobljeno v Republiki Sloveniji ali tujini. Voznik začetnik je tudi vsak voznik motornega vozila dve leti od prve pridobitve vozniškega dovoljenja za vožnjo motornih vozil kategorije A2 ali A ali B, čeprav ima že več kot dve leti vozniško dovoljenje za vožnjo motornih vozil katere koli druge kategorije;".
Na koncu 89. točke se pika nadomesti s podpičjem in se dodata novi 90. in 91. točka, ki se glasita:
"90. prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja je stranska sankcija, ki jo izreče sodišče po zakonu, ki ureja prekrške, in po tem zakonu in pomeni prenehanje veljavnosti vseh kategorij vozniškega dovoljenja oziroma prenehanje veljavnosti posameznih kategorij vozniškega dovoljenja, če to določa ta zakon;
91. železniška proga po tem zakonu je vsaka speljana pot s tirnicami za promet, razen tramvajske proge.".
5. člen
V petem odstavku 24. člena se prvi stavek spremeni tako, da se glasi: "Naprava iz tretjega odstavka tega člena, ki jo udeleženec cestnega prometa uporablja ali jo ima pri sebi ali v vozilu ali na njem, se odvzame.".
V šestem odstavku se črta beseda "najmanj", znesek "120.000 tolarjev" pa se nadomesti z zneskom "400 eurov".
V sedmem odstavku se znesek "2,000.000 tolarjev" nadomesti z zneskom "8.000 eurov", znesek "200.000 tolarjev" pa se nadomesti z zneskom "800 eurov". Znesek "2,000.000 tolarjev" se nadomesti z zneskom "8.000 eurov" tudi v tretjem odstavku 6. člena, sedmem odstavku 121. člena, devetem odstavku 126. člena in petem odstavku 127. člena. Znesek "200.000 tolarjev" se nadomesti z zneskom "800 eurov" tudi v drugem in tretjem odstavku 6. člena, sedmem odstavku 121. člena, devetem odstavku 126. člena, petem odstavku 127. člena, sedmem in desetem odstavku 190. člena, četrtem odstavku 196. člena, drugem odstavku 206. člena in petnajstem odstavku 211. člena.
6. člen
V 25. členu se dodata nova četrti in peti odstavek, ki se glasita:
"(4) Prepovedano je sunkovito speljevanje, zaviranje ali ustavljanje, razen v nevarnosti. Voznik osebnega avtomobila mora voziti tako, da ne zmanjšuje stabilnosti vozila, zlasti ne sme izpuščati krmila ali se voziti po dveh kolesih. Voznik motornega kolesa in kolesa z motorjem mora voziti tako, da ne zmanjšuje stabilnosti vozila, zlasti ne sme izpuščati krmila ali se voziti po enem kolesu.
(5) Z globo 300 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju s prejšnjim odstavkom tega člena. Vozniku osebnega avtomobila, ki izpušča krmilo ali se vozi po dveh kolesih ter vozniku motornega kolesa in kolesa z motorjem, ki izpušča krmilo ali se vozi po enem kolesu, se izreče tudi 5 kazenskih točk.".
V dosedanjem četrtem odstavku, ki postane šesti odstavek, se znesek "30.000 tolarjev" nadomesti z zneskom "120 eurov". Znesek "30.000 tolarjev" se nadomesti z zneskom "120 eurov" tudi v četrtem odstavku 29. člena, šestem odstavku 30. člena, tretjem odstavku 31. člena, drugem odstavku 41. člena, petem odstavku 45. člena, desetem odstavku 53. člena, petem odstavku 56. člena, tretjem odstavku 60. člena, osmem odstavku 61. člena, sedmem odstavku 82. člena, drugem odstavku 88. člena, tretjem in četrtem odstavku 89. člena, šestnajstem in sedemnajstem odstavku 102. člena, petem in šestem odstavku 114. člena, tretjem odstavku 120. člena in trinajstem odstavku 126. člena.
V dosedanjem petem odstavku, ki postane sedmi odstavek, se znesek "10.000 tolarjev" nadomesti z zneskom "40 eurov". Znesek "10.000 tolarjev" se nadomesti z zneskom "40 eurov" tudi v tretjem odstavku 27. člena, šestem odstavku 28. člena, petem odstavku 29. člena, petem odstavku 47. člena, petem odstavku 52. člena, osmem odstavku 53. člena, drugem odstavku 55. člena, četrtem odstavku 56. člena, devetem odstavku 61. člena, tretjem odstavku 64. člena, devetem odstavku 95. člena, sedmem odstavku 101. člena, dvanajstem odstavku 103. člena in tretjem odstavku 105. člena.
7. člen
V 26. členu se doda nov sedmi odstavek, ki se glasi:
"(7) Na cesti ali njenem delu je prepovedan promet motornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega največjo dovoljeno maso, omejeno s predpisom ali prometno signalizacijo.".
V dosedanjem sedmem odstavku, ki postane osmi odstavek, se znesek "10.000 tolarjev" nadomesti z zneskom "40 eurov".
V dosedanjem osmem odstavku, ki postane deveti odstavek, se znesek "30.000 tolarjev" nadomesti z zneskom "120 eurov".
V dosedanjem devetem odstavku, ki postane deseti odstavek, se znesek "60.000 tolarjev" nadomesti z zneskom "300 eurov", besedilo "4 kazenske točke" pa se nadomesti z besedilom "5 kazenskih točk".
Dodata se nova enajsti in dvanajsti odstavek, ki se glasita:
"(11) Z globo 300 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju s sedmim odstavkom tega člena.
(12) Z globo najmanj 1.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v nasprotju s sedmim odstavkom tega člena, odgovorna oseba pa z globo 300 eurov.".
8. člen
V prvem stavku petega odstavka 30. člena se znesek "50.000 tolarjev" nadomesti z zneskom "460 eurov". V drugem stavku se besedilo "4 kazenske točke" nadomesti z besedilom "6 kazenskih točk".
V sedmem odstavku se znesek "10.000 tolarjev" nadomesti z zneskom "50 eurov".
9. člen
V sedmem odstavku 32. člena se v točki a) znesek "10.000 tolarjev" nadomesti z zneskom "80 eurov".
V točki b) se v prvem stavku znesek "30.000 tolarjev" nadomesti z zneskom "250 eurov", v tretjem stavku pa se besedilo "1 kazenska točka" nadomesti z besedilom "3 kazenske točke".
V točki c) se v prvem stavku znesek "60.000 tolarjev" nadomesti z zneskom "500 eurov", v tretjem stavku pa se besedilo "3 kazenske točke" nadomesti z besedilom "5 kazenskih točk".
V točki d) se v prvem stavku znesek "120.000 tolarjev" nadomesti z zneskom "1.000 eurov", v tretjem stavku se črta beseda "najmanj", številka "5" pa se nadomesti s številko "9".
V devetem odstavku se v točki a) znesek "10.000 tolarjev" nadomesti z zneskom "60 eurov".
V točki b) se v prvem stavku znesek "20.000 tolarjev" nadomesti z zneskom "120 eurov", v drugem stavku pa se besedilo "1 kazenska točka" nadomesti z besedilom "3 kazenske točke".
V točki c) se v prvem stavku znesek "40.000 tolarjev" nadomesti z zneskom "240 eurov", v drugem stavku pa se besedilo "3 kazenske točke" nadomesti z besedilom "5 kazenskih točk".
V točki d) se v prvem stavku znesek "60.000 tolarjev" nadomesti z zneskom "380 eurov", v drugem stavku se črta beseda "najmanj", številka "5" pa se nadomesti s številko "9".
V desetem odstavku se v točki a) znesek "10.000 tolarjev" nadomesti z zneskom "50 eurov".
V točki b) se znesek "20.000 tolarjev" nadomesti z zneskom "100 eurov".
V točki c) se v prvem stavku znesek "30.000 tolarjev" nadomesti z zneskom "150 eurov", v drugem stavku pa se besedilo "1 kazenska točka" nadomesti z besedilom "3 kazenske točke".
V točki d) se v prvem stavku znesek "40.000 tolarjev" nadomesti z zneskom "200 eurov", v drugem stavku pa se besedilo "3 kazenske točke" nadomesti z besedilom "5 kazenskih točk".
V točki e) se v prvem stavku znesek "60.000 tolarjev" nadomesti z zneskom "300 eurov", v drugem stavku se črta beseda "najmanj", številka "5" pa se nadomesti s številko "9".
V enajstem odstavku se znesek "10.000 tolarjev" nadomesti z zneskom "50 eurov".
10. člen
V četrtem odstavku 33. člena se v točki a) znesek "10.000 tolarjev" nadomesti z zneskom "50 eurov".
V točki b) se v prvem stavku znesek "30.000 tolarjev" nadomesti z zneskom "150 eurov", v drugem stavku pa se besedilo "2 kazenski točki" nadomesti z besedilom "3 kazenske točke".
V točki c) se v prvem stavku znesek "60.000 tolarjev" nadomesti z zneskom "300 eurov", v drugem stavku pa se številka "5" nadomesti s številko "7".
V petem odstavku se znesek "10.000 tolarjev" nadomesti z zneskom "50 eurov".
V šestem odstavku se znesek "30.000 tolarjev" nadomesti z zneskom "150 eurov".
11. člen
V prvem odstavku 34. člena se v prvi alineji 2. točke beseda "motorna" nadomesti z besedo "tovorna", označba "12 t" pa se nadomesti z označbo "3.500 kg".
V 3. točki se na koncu prve alineje vejica nadomesti s piko, črta beseda "in" ter črta druga alineja.
V petem odstavku se v točki a) znesek "10.000 tolarjev" nadomesti z zneskom "50 eurov".
V točki b) se v prvem stavku znesek "30.000 tolarjev" nadomesti z zneskom "150 eurov".
V točki c) se v prvem stavku znesek "60.000 tolarjev" nadomesti z zneskom "300 eurov".
12. člen
V šestem odstavku 36. člena se znesek "40.000 tolarjev" nadomesti z zneskom "200 eurov".
V sedmem odstavku se znesek "20.000 tolarjev" nadomesti z zneskom "100 eurov".
13. člen
V petem odstavku 37. člena se znesek "40.000 tolarjev" nadomesti z zneskom "200 eurov".
Doda se nov šesti odstavek, ki se glasi:
"(6) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se z globo 40 eurov kaznuje za prekršek voznik, ki pred prehitevanjem ne da predpisanega znaka iz drugega odstavka tega člena.".
V dosedanjem šestem odstavku, ki postane sedmi odstavek, se znesek "60.000 tolarjev" nadomesti z zneskom "300 eurov".
14. člen
V prvem stavku tretjega odstavka 38. člena se znesek "40.000 tolarjev" nadomesti z zneskom "200 eurov".
V prvem stavku četrtega odstavka se znesek "60.000 tolarjev" nadomesti z zneskom "500 eurov", v drugem stavku pa se besedilo "5 kazenskih točk" nadomesti z besedilom "11 kazenskih točk"
V petem odstavku se znesek "30.000 tolarjev" nadomesti z zneskom "150 eurov".
15. člen
V prvem stavku šestega odstavka 40. člena se znesek "60.000 tolarjev" nadomesti z zneskom "500 eurov", v drugem stavku pa se besedilo "5 kazenskih točk" nadomesti z besedilom "7 kazenskih točk".
V sedmem odstavku se znesek "30.000 tolarjev" nadomesti z zneskom "150 eurov".
V osmem odstavku se znesek "10.000 tolarjev" nadomesti z zneskom "50 eurov".
16. člen
V prvem odstavku 44. člena se napovedni stavek spremeni tako, da se glasi:
"(1) Voznik mora pri vključevanju v cestni promet in v promet na prednostni cesti pustiti mimo vsa vozila, ki vozijo po prometnem pasu, na katerega se vključuje, pri prečkanju prometnega pasu pa vozila, katerih smer vožnje seka:".
V drugem odstavku se znesek "50.000 tolarjev" nadomesti z zneskom "300 eurov".
V tretjem odstavku se znesek "30.000 tolarjev" nadomesti z zneskom "180 eurov".
17. člen
V prvem stavku sedmega odstavka 46. člena se znesek "50.000 tolarjev" nadomesti z zneskom "300 eurov", v drugem stavku pa se besedilo "4 kazenske točke" nadomesti z besedilom "5 kazenskih točk".
V osmem odstavku se znesek "30.000 tolarjev" nadomesti z zneskom "180 eurov".
18. člen
V prvem stavku četrtega odstavka 49. člena se znesek "50.000 tolarjev" nadomesti z zneskom "300 eurov", v drugem stavku pa se besedilo "4 kazenske točke" nadomesti z besedilom "5 kazenskih točk".
19. člen
V prvem odstavku 50. člena se besedi "prevozno sredstvo" nadomestita z besedama "tirno vozilo".
Drugi stavek tretjega odstavka se spremeni tako, da se glasi: "Na prehodu pešpoti ali kolesarske poti čez železniško progo se poleg svetlobnega znaka iz prve alineje tega odstavka uporabi zvočni znak z enako frekvenco, kot je na semaforju za pešce, ko na semaforju gori rdeča luč.".
V petem odstavku se znesek "20.000 tolarjev" nadomesti z zneskom "80 eurov". Znesek "20.000 tolarjev" se nadomesti z zneskom "80 eurov" tudi v tretjem odstavku 8. člena, tretjem odstavku 41. člena, tretjem odstavku 42. člena, četrtem odstavku 43. člena, šestem odstavku 47. člena, šestem odstavku 48. člena, šestem odstavku 52. člena, devetem odstavku 53. člena, tretjem odstavku 54. člena, petem odstavku 57. člena, četrtem odstavku 60. člena, drugem odstavku 62. člena, drugem odstavku 63. člena, četrtem odstavku 67. člena, tretjem odstavku 68. člena, prvem odstavku 94. člena, desetem odstavku 95. člena, petem odstavku 98. člena, petem odstavku 101. člena, trinajstem odstavku 103. člena, šestem odstavku 115. člena, šestem odstavku 190. člena, tretjem in četrtem odstavku 196. člena in tretjem odstavku 240. člena.
V šestem odstavku se znesek "60.000 tolarjev" nadomesti z zneskom "250 eurov", znesek "30.000 tolarjev" pa se nadomesti z zneskom "120 eurov". Znesek "60.000 tolarjev" se nadomesti z zneskom "250 eurov" tudi v desetem odstavku 126. člena, drugem odstavku 191. člena, petem odstavku 198. člena in tretjem odstavku 244. člena.
V sedmem odstavku se znesek "1,000.000 tolarjev" nadomesti z zneskom "4.000 eurov", znesek "100.000 tolarjev" pa se nadomesti z zneskom "400 eurov". Znesek "1,000.000 tolarjev" se nadomesti z zneskom "4.000 eurov" tudi v tretjem odstavku 5. člena, četrtem odstavku 7. člena, sedmem odstavku 9. člena, sedmem odstavku 47. člena, sedmem odstavku 48. člena, sedmem odstavku 98. člena, osmem odstavku 111. člena, šestem odstavku 114. člena, sedmem odstavku 115. člena, šestem odstavku 118. člena, štirinajstem odstavku 126. člena, sedmem odstavku 133. člena, šestem odstavku 198. člena, petem odstavku 207. člena, trinajstem odstavku 211. člena in šestem odstavku 248. člena. Znesek "100.000 tolarjev" se z zneskom "400 eurov" nadomesti tudi v drugem in tretjem odstavku 5. člena, četrtem odstavku 7. člena, šestem in sedmem odstavku 9. člena, sedmem odstavku 47. člena, sedmem odstavku 48. člena, sedmem odstavku 98. člena, sedmem in osmem odstavku 111. člena, petem in šestem odstavku 114. člena, sedmem odstavku 115. člena, petem in šestem odstavku 118. člena, štirinajstem odstavku 126. člena, četrtem odstavku 127. člena, sedmem odstavku 133. člena, šestem odstavku 198. člena, petem odstavku 207. člena, trinajstem odstavku 211. člena ter petem in šestem odstavku 248. člena.
20. člen
V prvem odstavku 51. člena se za besedama "železniško progo" doda vejica in besedilo "označen samo s prometnim znakom".
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
"(4) Z globo 250 eurov se kaznuje za prekršek voznik motornega vozila, ki ravna v nasprotju s tretjim odstavkom tega člena. Vozniku motornega vozila se izreče tudi 3 kazenske točke.".
V petem odstavku se znesek "30.000 tolarjev" nadomesti z zneskom "120 eurov".
V šestem odstavku se znesek "1,000.000 tolarjev" nadomesti z zneskom "4.000 eurov", znesek "100.000 tolarjev" pa se nadomesti z zneskom "400 eurov".
21. člen
V prvem odstavku 58. člena se besedi "strojevodjo vlaka" nadomestita z besedami "voznika tirnega vozila".
V drugem odstavku se znesek "20.000 tolarjev" nadomesti z zneskom "80 eurov".
22. člen
V 65. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
"(3) Tovor mora biti naložen in pritrjen v skladu s predpisom ministra za promet, s katerim se podrobneje predpise način namestitve, pritrditve in zavarovanja tovora na vozilu.".
Dosedanji tretji, četrti in peti odstavek postanejo četrti, peti in šesti odstavek.
V dosedanjem tretjem in četrtem odstavku se znesek "40.000 tolarjev" nadomesti z zneskom "160 eurov". Znesek "40.000 tolarjev" se nadomesti z zneskom "160 eurov" tudi v sedmem odstavku 28. člena, petem odstavku 67. člena, četrtem odstavku 68. člena, šestem odstavku 98. člena, četrtem odstavku 99. člena, devetem odstavku 123. člena, devetem in desetem odstavku 190. člena ter šestem in sedmem odstavku 197. člena.
V dosedanjem četrtem odstavku se znesek "400.000 tolarjev" nadomesti z zneskom "1.600 eurov". Znesek "400.000 tolarjev" se nadomesti z zneskom "1.600 eurov" tudi v petem odstavku 67. člena, četrtem odstavku 68. člena in sedmem odstavku 197. člena.
V dosedanjem petem odstavku se znesek "20.000 tolarjev" nadomesti z zneskom "80 eurov".
23. člen
V drugem odstavku 66. člena se v prvem stavku za besedo "vozil" dodata vejica ter besedilo "razen pri izrednih prevozih, ki se opravljajo na podlagi dovoljenja pristojnega organa".
V četrtem in petem odstavku se znesek "40.000 tolarjev" nadomesti z zneskom "120 eurov".
V petem odstavku se znesek "400.000 tolarjev" nadomesti z zneskom "1.200 eurov".
V šestem odstavku se znesek "20.000 tolarjev" nadomesti z zneskom "40 eurov".
24. člen
Naslov pred 69. členom in besedilo člena se spremenita tako, da se glasita:
"Obremenitev vozila
69. člen
(1) Skupna masa vozila ne sme presegati največje dovoljene mase vozila. Tovor ne sme obremenjevati posameznih osi vozila nad dovoljeno osno obremenitvijo po določilih proizvajalca vozila.
(2) Voznik, ki opravlja prevoz v nasprotju s tem členom, in oseba, ki naloži tovor v nasprotju s tem členom, se kaznujeta za prekršek:
a) če skupna masa presega največjo dovoljeno maso od 3 do vključno 10 odstotkov ali če osna obremenitev presega dovoljeno osno obremenitev po določilih proizvajalca od 3 do vključno 10 odstotkov, z globo 200 eurov;
b) če skupna masa presega največjo dovoljeno maso nad 10 do vključno 20 odstotkov ali če osna obremenitev presega dovoljeno osno obremenitev po določilih proizvajalca nad 10 do vključno 20 odstotkov, z globo 300 eurov;
c) če skupna masa presega največjo dovoljeno maso nad 20 odstotkov ali če osna obremenitev presega dovoljeno osno obremenitev po določilih proizvajalca nad 20 odstotkov, z globo 600 eurov.
(3) Če se opravlja prevoz v nasprotju s tem členom na zahtevo naročnika prevoza, se ta kaznuje za prekršek:
a) če skupna masa presega največjo dovoljeno maso od 3 do vključno 10 odstotkov ali če osna obremenitev presega dovoljeno osno obremenitev po določilih proizvajalca od 3 do vključno 10 odstotkov, z globo 200 eurov;
b) če skupna masa presega največjo dovoljeno maso nad 10 do vključno 20 odstotkov ali če osna obremenitev presega dovoljeno osno obremenitev po določilih proizvajalca nad 10 do vključno 20 odstotkov, z globo 300 eurov;
c) če skupna masa presega največjo dovoljeno maso nad 20 odstotkov ali če osna obremenitev presega dovoljeno osno obremenitev po določilih proizvajalca nad 20 odstotkov, z globo 600 eurov.
(4) Pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki opravlja prevoz v nasprotju s tem členom, in pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki naloži tovor v nasprotju s tem členom, se kaznuje za prekršek:
a) če skupna masa presega največjo dovoljeno maso od 3 do vključno 10 odstotkov ali če osna obremenitev presega dovoljeno osno obremenitev po določilih proizvajalca od 3 do vključno 10 odstotkov, z globo 600 eurov;
b) če skupna masa presega največjo dovoljeno maso nad 10 do vključno 20 odstotkov ali če osna obremenitev presega dovoljeno osno obremenitev po določilih proizvajalca nad 10 do vključno 20 odstotkov, z globo 900 eurov;
c) če skupna masa presega največjo dovoljeno maso nad 20 odstotkov ali če osna obremenitev presega dovoljeno osno obremenitev po določilih proizvajalca nad 20 odstotkov, z globo 1.800 eurov.
(5) Če se opravlja prevoz v nasprotju s tem členom na zahtevo naročnika prevoza, se pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki je naročnik prevoza, kaznuje za prekršek:
a) če skupna masa presega največjo dovoljeno maso od 3 do vključno 10 odstotkov ali če osna obremenitev presega dovoljeno osno obremenitev po določilih proizvajalca od 3 do vključno 10 odstotkov, z globo 600 eurov;
b) če skupna masa presega največjo dovoljeno maso nad 10 do vključno 20 odstotkov ali če osna obremenitev presega dovoljeno osno obremenitev po določilih proizvajalca nad 10 do vključno 20 odstotkov, z globo 900 eurov;
c) če skupna masa presega največjo dovoljeno maso nad 20 odstotkov ali če osna obremenitev presega dovoljeno osno obremenitev po določilih proizvajalca nad 20 odstotkov, z globo 1.800 eurov.".
25. člen
70. člen se spremeni tako, da se glasi:
"70. člen
(1) Tovor ne sme obremenjevati posameznih osi vozila preko predpisane ali s prometnim znakom omejene osne obremenitve, vozilo s tovorom pa ne sme presegati predpisane ali s prometnim znakom omejene skupne mase ali dimenzije, predpisane za posamezno vrsto vozil ali omejene s prometnim znakom, razen pod pogoji, navedenimi v dovoljenju, ki ga izda pristojni organ v skladu s predpisi o cestah.
(2) Pri tehtanju vozil so v primerih iz prejšnjega odstavka dovoljeni odmiki do 3 odstotke pri skupni masi in osni obremenitvi motornih in priklopnih vozil. Odmiki niso dovoljeni pri tehtanju vozil, za katera je izdano dovoljenje iz prejšnjega odstavka.
(3) Izredni prevoz je mogoč le pod pogoji, navedenimi v dovoljenju.
(4) Izredni prevoz brez dovoljenja je mogoč le v primerih in pod pogoji, določenimi v predpisih o cestah. Brez dovoljenja je mogoč tudi pri vleki pokvarjenega ali poškodovanega avtobusa ali tovornega vozila, ustavljenega na vozišču, vendar le do najbližjega kraja, kjer se lahko to vozilo izloči iz prometa, ter pluženja in posipanja cest pri zimskem vzdrževanju cest.
(5) Spremljevalec oziroma spremljevalka (v nadaljnjem besedilu: spremljevalec) izrednega prevoza mora biti za izvajanje izrednih prevozov glede na kategorijo spremljanja usposobljen po predpisanem programu.
(6) Minister, pristojen za promet, predpiše program usposabljanja za spremljevalce izrednih prevozov, pogoje, ki jih mora izpolnjevati izobraževalna ali druga organizacija za izvajanje tega programa, obrazec potrdila o uspešno opravljenem programu, način vodenja evidence o izdanih potrdilih in pooblasti organizacije za izvajanje tega programa.
(7) Voznik, ki opravlja prevoz v nasprotju s prvim odstavkom tega člena, in oseba, ki naloži tovor v nasprotju s prvim odstavkom tega člena, se kaznujeta za prekršek:
a) če skupna masa ne presega do vključno 10 odstotkov predpisane ali s prometnim znakom omejene skupne mase ali širina ne presega od vključno 2,6 metra do vključno 3 metre ali dolžina ne presega do vključno 25 odstotkov največje dovoljene s predpisi ali odrejene na cesti s prometnimi znaki ali če osna obremenitev ne presega do vključno 10 odstotkov največje dovoljene s predpisi ali odrejene na javni cesti ali njenem delu s prometnimi znaki, z globo 200 eurov;
b) če je skupna masa prekoračena nad 10 odstotkov predpisane ali s prometnim znakom omejene skupne mase in ne več kot 60 ton ali širina nad 3 m in ne več kot 3,5 m ali višina nad 4,2 m in ne več kot 4,5 m ali dolžina nad 25 odstotkov in je ne več kot za 40 odstotkov večja od največje dovoljene s predpisi ali odrejene na javni cesti ali njenem delu s prometnimi znaki ali je osna obremenitev za več kot 10 odstotkov in ne več kot 20 odstotkov nad največjimi dovoljenimi s predpisi ali odrejenih na javni cesti ali njenem delu s prometnimi znaki, z globo 300 eurov;
c) če skupna masa ali širina ali višina ali dolžina ali osna obremenitev presega najvišje vrednosti prejšnje alineje, z globo 600 eurov.
(8) Oseba, ki je naročnik prevoza, če se opravlja prevoz v nasprotju s prvim odstavkom tega člena na njeno zahtevo, se kaznuje za prekršek:
a) če skupna masa ne presega do vključno 10 odstotkov predpisane ali s prometnim znakom omejene skupne mase ali širina ne presega od vključno 2,6 metra do vključno 3 metre ali dolžina ne presega 25 odstotkov največje dovoljene s predpisi ali odrejene na cesti s prometnimi znaki ali če osna obremenitev ne presega 10 odstotkov največje dovoljene s predpisi ali odrejene na javni cesti ali njenem delu s prometnimi znaki, z globo 200 eurov;
b) če je skupna masa prekoračena nad 10 odstotkov predpisane ali s prometnim znakom omejene skupne mase in ne več kot 60 ton ali širina nad 3 m in ne več kot 3,5 m ali višina nad 4,2 m in ne več kot 4,5 m ali je dolžina za 25 odstotkov in ne več kot za 40 odstotkov večja od največje dovoljene s predpisi ali odrejene na javni cesti ali njenem delu s prometnimi znaki ali osna obremenitev za več kot 10 odstotkov in ne več kot 20 odstotkov nad največjimi dovoljenimi s predpisi ali odrejenih na javni cesti ali njenem delu s prometnimi znaki, z globo 300 eurov;
c) če skupna masa ali širina ali višina ali dolžina ali osna obremenitev presega najvišje vrednosti prejšnje alineje, z globo 600 eurov.
(9) Pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki opravlja prevoz v nasprotju s tem členom, in pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki naloži tovor v nasprotju s tem členom, se kaznuje za prekršek:
a) če skupna masa ne presega do vključno 10 odstotkov predpisane ali s prometnim znakom omejene skupne mase ali širina ne presega od vključno 2,6 metra do vključno 3 metre ali dolžina ne presega 25 odstotkov največje dovoljene s predpisi ali odrejene na cesti s prometnimi znaki ali če osna obremenitev ne presega 10 odstotkov največje dovoljene s predpisi ali odrejene na javni cesti ali njenem delu s prometnimi znaki, z globo 600 eurov;
b) če je skupna masa prekoračena nad 10 odstotkov predpisane ali s prometnim znakom omejene skupne mase in ne več kot 60 ton ali širina nad 3 m in ne več kot 3,5 m ali višina nad 4,2 m in ne več kot 4,5 m ali dolžina za 25 odstotkov in ne več kot za 40 odstotkov večja od največje dovoljene s predpisi ali odrejene na javni cesti ali njenem delu s prometnimi znaki ali osna obremenitev za več kot 10 odstotkov in ne več kot 20 odstotkov nad največjimi dovoljenimi s predpisi ali odrejenih na javni cesti ali njenem delu s prometnimi znaki, z globo 900 eurov;
c) če skupna masa ali širina ali višina ali dolžina ali osna obremenitev presega najvišje vrednosti prejšnje alineje, z globo 1.800 eurov.
(10) Če se opravlja prevoz v nasprotju z določbami tega člena na zahtevo pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika, ki je naročnik prevoza, se oseba ali podjetnik kaznuje za prekršek:
a) če skupna masa ne presega do vključno 10 odstotkov predpisane ali s prometnim znakom omejene skupne mase ali širina ne presega od vključno 2,6 metra do vključno 3 metre ali dolžina ne presega 25 odstotkov največje dovoljene s predpisi ali odrejene na cesti s prometnimi znaki ali če osna obremenitev ne presega 10 odstotkov največje dovoljene s predpisi ali odrejene na javni cesti ali njenem delu s prometnimi znaki, z globo 600 eurov;
b) če je skupna masa prekoračena nad 10 odstotkov predpisane ali s prometnim znakom omejene skupne mase in ne več kot 60 ton ali širina nad 3 m in ne več kot 3,5 m ali višina nad 4,2 m in ne več kot 4,5 m ali je dolžina za 25 odstotkov in ne več kot za 40 odstotkov večja od največje dovoljene s predpisi ali odrejene na javni cesti ali njenem delu s prometnimi znaki ali osna obremenitev za več kot 10 odstotkov in ne več kot 20 odstotkov nad največjimi dovoljenimi s predpisi ali odrejenih na javni cesti ali njenem delu s prometnimi znaki, z globo 900 eurov;
c) če skupna masa ali širina ali višina ali dolžina ali osna obremenitev presega najvišje vrednosti prejšnje alineje, z globo 1.800 eurov.
(11) Z globo 600 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki opravlja izredni prevoz v nasprotju s tretjim odstavkom tega člena, ter spremljevalec, ki ravna v nasprotju s petim odstavkom tega člena.
(12) Z globo najmanj 900 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki opravlja izredni prevoz v nasprotju s tretjim ali petim odstavkom tega člena.".
26. člen
V petem odstavku 71. člena se znesek "20.000 tolarjev" nadomesti z zneskom "80 eurov".
V šestem odstavku se znesek "400.000 tolarjev" nadomesti z zneskom "1.200 eurov", za besedo "določbami" se dodata besedi "tretjega odstavka", znesek "40.000 tolarjev" pa se nadomesti z zneskom "120 eurov".
27. člen
V prvem odstavku 72. člena se za besedo "Voznik" doda besedilo "in učitelj vožnje".
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
"(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena sme voznik, razen kandidat za voznika, ki ga učitelj vožnje uči vožnje motornega vozila, in kandidat za voznika, ki vozi osebni avtomobil v spremstvu spremljevalca, med vožnjo telefonirati, vendar le ob uporabi v vozilo vgrajene naprave za prostoročno telefoniranje ali brezžične slušalke za eno uho, če mu pri tem ni treba fizično upravljati telefonskega aparata. Pri opravljanju nalog, potrebnih za reševanje življenja ali premoženja, preprečitev ali odpravo velike materialne škode, preprečitev ali odpravo onesnaženja okolja in nalog policije, je med vožnjo dovoljena uporaba radijske postaje.".
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
"(4) Z globo 120 eurov se kaznuje za prekršek voznik oziroma učitelj vožnje motornega vozila, ki ravna v nasprotju z določbami tega člena.".
V petem odstavku se znesek "10.000 tolarjev" nadomesti z zneskom "40 eurov".
28. člen
V petem odstavku 83. člena se znesek "20.000 tolarjev" nadomesti z zneskom "120 eurov".
29. člen
V tretjem odstavku 84. člena se prvi stavek spremeni tako, da se glasi: "Oseba, mlajša od 14 let, mora imeti med vožnjo kolesa na glavi pripeto zaščitno kolesarsko čelado, med vožnjo kolesa z motorjem pa homologirano motoristično čelado.".
V petem odstavku se znesek "20.000 tolarjev" nadomesti z zneskom "120 eurov".
30. člen
V osmem odstavku 85. člena se znesek "30.000 tolarjev" nadomesti z zneskom "60 eurov".
V devetem odstavku se znesek "300.000 tolarjev" nadomesti z zneskom "600 eurov", znesek "30.000 tolarjev" pa z zneskom "60 eurov".
31. člen
V četrtem odstavku 86. člena se besedilo "ki ni označeno z veljavno prometno nalepko" nadomesti z besedilom "ki ni registrirano".
V petem odstavku se znesek "30.000 tolarjev" nadomesti z zneskom "120 eurov".
V šestem odstavku se znesek "300.000 tolarjev" nadomesti z zneskom "1.200 eurov", znesek "30.000 tolarjev" pa z zneskom "120 eurov". Znesek "300.000 tolarjev" se nadomesti z zneskom "1.200 eurov" tudi v petem odstavku 56. člena, četrtem odstavku 89. člena, sedemnajstem odstavku 102. člena in šestem odstavku 114. člena.
32. člen
V 90. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
"(3) Vlečna naprava ne sme biti obremenjena bolj, kot to dovoljuje proizvajalec vozila oziroma proizvajalec vlečne naprave. Pri tem je treba paziti, da se ne obremeni nižja vrednost.".
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
V dosedanjem četrtem odstavku, ki postane peti odstavek, se znesek "40.000 tolarjev" nadomesti z zneskom "120 eurov", za besedo "s prvim" pa se dodata besedi "ali tretjim".
V dosedanjem petem odstavku, ki postane šesti odstavek, se znesek "20.000 tolarjev" nadomesti z zneskom "60 eurov", beseda "tretjim" pa se nadomesti z besedo "četrtim".
V dosedanjem šestem odstavku, ki postane sedmi odstavek, se znesek "400.000 tolarjev" nadomesti z zneskom "1.200 eurov", znesek "40.000 tolarjev" pa z zneskom "120 eurov".
33. člen
V četrtem odstavku 91. člena se za besedama "pred prehodom" dodata besedi "za pešce".
V osmem odstavku se znesek "50.000 tolarjev" nadomesti z zneskom "200 eurov". Znesek "50.000 tolarjev" se nadomesti z zneskom "200 eurov" tudi v četrtem odstavku 8. člena, v drugem odstavku 35. člena, četrtem odstavku 45. člena, osmem odstavku 82. člena, drugem in tretjem odstavku 87. člena, šestem odstavku 101. člena, petem odstavku 115. člena, desetem in enajstem odstavku 123. člena, dvanajstem odstavku 126. člena, tretjem odstavku 165. člena, četrtem odstavku 176. člena, tretjem odstavku 180. člena, osmem odstavku 190. člena, četrtem odstavku 194. b člena, petem odstavku 208. člena, četrtem odstavku 210. člena, četrtem odstavku 240. člena, četrtem odstavku 246. člena in drugem odstavku 251. člena.
34. člen
92. člen se spremeni tako, da se glasi:
"92. člen
(1) Skupino otrok je dovoljeno prevažati le z motornim vozilom, ki poleg splošnih pogojev, predpisanih v tem zakonu, izpolnjuje tudi druge predpisane posebne pogoje.
(2) Skupino otrok, ki se prevaža z avtobusom, mora, razen pri prevozu v šolo in iz šole v posebnem linijskem prevozu, spremljati najmanj en pedagoški spremljevalec (učitelj, vzgojitelj, trener ipd.), ki skrbi za varnost otrok pri vstopanju v vozilo in izstopanju iz njega ter za red in varnost otrok v avtobusu.
(3) Otroci morajo med vožnjo z avtobusom, razen med vožnjo z mestnim avtobusom v naselju, sedeti na sedežih, vgrajenih v vozilu, in biti pripeti z vgrajenimi varnostnimi pasovi. Na sedežih, pred katerimi ni drugega sedeža ali predpisane varnostne pregrade, smejo sedeti le, če so pripeti z vgrajenimi varnostnimi pasovi.
(4) Skupino otrok sme prevažati z osebnim avtomobilom voznik, ki ima najmanj tri leta vozniško dovoljenje za vožnjo motornega vozila kategorije B, z avtobusom pa voznik, ki najmanj eno leto poklicno vozi avtobus ustrezne kategorije (D1 ali D). Voznik, ki poklicno vozi avtobus kategorije D manj kot eno leto, sme prevažati skupino otrok z avtobusom, če je pred tem najmanj dve leti poklicno vozil motorna vozila kategorije C. Voznik, ki poklicno vozi avtobus kategorije D1 manj kot eno leto, sme prevažati skupino otrok z avtobusom, ki nima več kot 16 sedežev, če je pred tem najmanj dve leti poklicno vozil motorna vozila kategorije B.
(5) Poklicne vozniške izkušnje iz prejšnjega odstavka dokazuje voznik s potrdilom, ki ga izda pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, pri katerem je voznik zaposlen oziroma pri katerem je pridobil predpisane vozniške izkušnje. Potrdilo mora imeti voznik med vožnjo pri sebi in ga na zahtevo policista izročiti na vpogled.
(6) Voznik ne sme v delovnem dnevu, v katerem prevaža skupino otrok, opravljati drugega dela, ki bi lahko vplivalo na njegovo zmožnost varnega upravljanja motornega vozila (npr. vodenje ali sodelovanje pri vodenju izleta ali ekskurzije, izvedba ali sodelovanje pri športni vadbi ali treningu).
(7) Če naročnik prevoza oziroma njegov predstavnik sumi, da je voznik v takšnem psihofizičnem stanju, da ne zmore varno voziti, sme policiji predlagati, da pred začetkom ali nadaljevanjem vožnje policist preveri njegovo psihofizično stanje, kot je določeno v 131. in 132. členu tega zakona.
(8) Minister, pristojen za promet, v soglasju z ministrom, pristojnim za notranje zadeve, predpiše posebne pogoje za vozila, s katerimi se prevažajo skupine otrok. Minister, pristojen za notranje zadeve, v soglasju z ministrom, pristojnim za šolstvo in šport, predpiše druge, za varnost pomembne okoliščine pri prevozu otrok, število pedagoških spremljevalcev glede na število otrok v vozilu in njihove naloge pri spremljanju skupine otrok in pogoje, ki jih morajo izpolnjevati, ter obrazec potrdila iz petega odstavka tega člena.
(9) Skupina otrok je skupina najmanj petih otrok, ki so večina potnikov v vozilu. Skupina petih ali več otrok iste družine in skupina petih ali več otrok, ki se prevaža v javnem linijskem prevozu potnikov, se ne šteje za skupino otrok po tem členu.
(10) Vozilo, s katerim se prevaža skupina otrok, mora biti predpisano označeno.
(11) Z globo 160 eurov se kaznuje za prekršek pedagoški spremljevalec, ki ne ravna v skladu z drugim odstavkom tega člena.
(12) Z globo 250 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki prevaža skupino otrok v nasprotju s tem členom ali podzakonskim predpisom, izdanim na njegovi podlagi, ali vozi vozilo, ki je označeno s predpisanim znakom za prevoz otrok, v katerem ni skupine otrok.
(13) Z globo najmanj 1.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki prevaža skupino otrok v nasprotju s tem členom ali podzakonskim predpisom, izdanim na njegovi podlagi, odgovorna oseba pa z globo najmanj 300 eurov.".
35. člen
V 96. členu se drugi in tretji odstavek spremenita tako, da se glasita:
"(2) Posebna prevozna sredstva se smejo v cestnem prometu uporabljati le na pločnikih, poteh za pešce in kolesarskih poteh ter na območjih za pešce in območjih umirjenega prometa. Uporabniki posebnih prevoznih sredstev ne smejo ovirati ali ogrožati pešcev in kolesarjev. Način in hitrost gibanja morajo prilagoditi razmeram v prometu, njihova hitrost pa ne sme preseči največje hitrosti, s kakršno se lahko gibljejo pešci.
(3) Posebnih prevoznih sredstev ni dovoljeno uporabljati na vozišču ceste, namenjene prometu motornih vozil.".
Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi:
"(4) Ne glede na prejšnji odstavek je dovoljena uporaba invalidskih vozičkov na vozišču ceste, namenjene prometu motornih vozil, na kateri ni druge primerne prometne površine, ločene od vozišča.".
Dosedanji četrti odstavek postane peti odstavek.
V dosedanjem petem odstavku, ki postane šesti odstavek, se za besedilom v oklepaju "motorne sani" doda vejica in besedilo "miniaturna motorna vozila".
V dosedanjem šestem odstavku, ki postane sedmi odstavek, se znesek "10.000 tolarjev" nadomesti z zneskom "40 eurov".
V dosedanjem sedmem odstavku, ki postane osmi odstavek, se znesek "30.000 tolarjev" nadomesti z zneskom "120 eurov".
36. člen
V drugem odstavku 97. člena se za besedilom "zadnje strani," doda besedilo "ali odsevni telovnik živo rumene ali oranžne barve z vdelanimi odsevnimi trakovi bele barve,", številka "92" pa se nadomesti s številko "93".
Na začetku tretjega odstavka se beseda "organizirana" nadomesti z besedilom "Ne glede na določbe prejšnjega odstavka mora organizirana", pred besedo "uporabljati" pa se črta beseda "mora".
V četrtem odstavku se znesek "10.000 tolarjev" nadomesti z zneskom "40 eurov".
V petem odstavku se znesek "20.000 tolarjev" nadomesti z zneskom "80 eurov".
37. člen
Za 103. členom se doda nov 103.a člen, ki se glasi:
"103.a člen
(1) Ne glede na drugi odstavek prejšnjega člena smejo kolesarji, ki imajo licenco Kolesarske zveze Slovenije ali ustrezne druge mednarodne kolesarske organizacije, za nastope na organiziranih kolesarskih tekmovanjih pri izvedbi treninga na javni cesti voziti tudi po dva vzporedno. Kolesarjem ni dovoljeno voziti vzporedno, kadar je zmanjšana vidljivost in ponoči. Pri vzporedni vožnji se lahko uporablja le skrajni desni prometni pas.
(2) Trening iz prejšnjega odstavka lahko poteka na vozišču tistih cest, ki nimajo kolesarskega pasu oziroma kolesarske poti.
(3) Organizirana kolona kolesarjev, ki vozijo vzporedno, ne sme šteti manj kot štiri kolesarje (dva para). Organizirano kolono kolesarjev spredaj ali zadaj spremlja vozilo, označeno z rumeno utripajočo lučjo.
(4) Ko kolesarji trenirajo v skladu s prejšnjim odstavkom, smejo uporabljati na javnih voznih površinah tudi tekmovalna kolesa. Kolesarji morajo obvezno uporabljati kolesarsko čelado.
(5) Kolesarji morajo imeti v času, ko vozijo po določilih tega člena, pri sebi ustrezno potrdilo o tem, da imajo licenco, ki jo je izdala Kolesarska zveza Slovenije ali ustrezna druga mednarodna kolesarska organizacija. Navedeno potrdilo morajo kolesarji predložiti pri nadzoru na vpogled.
(6) Kolesar, ki med treningom na javni cesti vozi v nasprotju z določbami tega člena, se kaznuje z globo 100 eurov.".
38. člen
V petem odstavku 104. člena se črta besedilo "zlasti ne sme izpuščati krmila, se voziti po enem kolesu,".
V osmem odstavku se znesek "20.000 tolarjev" nadomesti z zneskom "80 eurov".
V devetem odstavku se znesek "40.000 tolarjev" nadomesti z zneskom "160 eurov".
39. člen
V 106., 107. in 108. členu se znesek "20.000 tolarjev" nadomesti z zneskom "40 eurov".
40. člen
V dvanajstem odstavku 109. člena se dodata nova drugi in tretji stavek, ki se glasita: "Živali, ki so na cestah brez nadzorstva, se štejejo kot ovira v cestnem prometu. Za ukrepe za zavarovanje in odstranitev ovire ter ukrepe zoper lastnika se smiselno uporabljajo določbe 123. člena tega zakona.".
V trinajstem odstavku se znesek "10.000 tolarjev" in nadomesti z zneskom "40 eurov", beseda "enajstim" pa se nadomesti z besedo "dvanajstim".
41. člen
V štirinajstem odstavku 110. člena se pika na koncu 7. točke nadomesti s podpičjem, za njo pa se doda nova 8. točka, ki se glasi:
"8. voznika ali potnika vozila, ustavljenega v sili na odstavnem pasu.".
Za štirinajstim odstavkom se doda nov petnajsti odstavek, ki se glasi:
"(15) Osebe iz prejšnjega odstavka, razen oseb iz 5. in 6. točke, morajo med zadrževanjem zunaj vozila po avtocesti ali po cesti, rezervirani za motorna vozila, nositi odsevni telovnik živo rumene ali oranžne barve z vdelanimi odsevnimi trakovi bele barve.".
V dosedanjem petnajstem odstavku, ki postane šestnajsti odstavek, se črta besedilo "ali sedmim", znesek "30.000 tolarjev" pa se nadomesti z zneskom "150 eurov".
V dosedanjem šestnajstem odstavku, ki postane sedemnajsti odstavek, se znesek "40.000 tolarjev" nadomesti z zneskom "200 eurov".
V dosedanjem sedemnajstem odstavku, ki postane osemnajsti odstavek, se znesek "50.000 tolarjev" nadomesti z zneskom "260 eurov".
Dodata se nova devetnajsti in dvajseti odstavek, ki se glasita:
"(19) Z globo 40 eurov se kaznuje za prekršek oseba, ki ravna v nasprotju s petnajstim odstavkom tega člena.
(20) Z globo 300 eurov se kaznuje za prekršek voznik tovornega vozila, ki na avtocesti ali cesti rezervirani za motorna vozila prehiteva tam, kjer je to s prometnim znakom prepovedano.".
42. člen
V drugem odstavku 113. člena se črta tretji stavek.
V sedmem odstavku se znesek "20.000 tolarjev" nadomesti z zneskom "80 eurov".
V osmem odstavku se znesek "60.000 tolarjev" nadomesti z zneskom "250 eurov".
V devetem odstavku se znesek "600.000 tolarjev" nadomesti z zneskom "2.500 eurov", znesek "60.000 tolarjev" pa se nadomesti z zneskom"250 eurov".
43. člen
V šestem odstavku 116. člena se znesek "1,000.000 tolarjev" nadomesti z zneskom "4.000 eurov", znesek "100.000 tolarjev" pa se nadomesti z zneskom "400 eurov".
Sedmi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
"(7) Z globo 40 eurov se kaznuje za prekršek udeleženec cestnega prometa, ki ravna v nasprotju s petim odstavkom tega člena, razen tistega, ki ravna v nasprotju s prometnim znakom za omejitev hitrosti, s prometnim znakom, s katerim je urejena prednost vozil, s prometnim znakom za obvezno uporabo snežnih verig, s prometnim znakom za omejitev skupne mase, osne obremenitve ali dimenzije, s prometnim znakom za omejitev največje dovoljene mase ali s prometnim znakom "prepovedano prehitevanje za tovorna vozila", postavljenim na avtocesti oziroma cesti, rezervirani za motorna vozila.".
44. člen
Tretji odstavek 117. člena se spremeni tako, da se glasi:
"(3) Prometno signalizacijo za začasno označitev izrednega prevoza smejo na cestah iz prvega odstavka prejšnjega člena postaviti in odstraniti tudi izvajalci izrednega prevoza. Prometno signalizacijo za začasno označitev kraja smejo postaviti in odstraniti tudi delavci organov in organizacij, ki so pristojni za nadzor predpisov, s katerimi so določeni prekrški, in v skladu s svojimi pooblastili opravljajo nadzor v cestnem prometu. Prometno signalizacijo za označitev kraja, na katerem se opravlja nadzor prometa, za označitev in zavarovanje kraja prometne nesreče ter za pošiljanje drugih nujnih obvestil udeležencem cestnega prometa smejo postaviti in odstraniti tudi policisti.".
V četrtem odstavku se znesek "50.000 tolarjev" nadomesti z zneskom "200 eurov".
V petem odstavku se znesek "1,000.000 tolarjev" nadomesti z zneskom "4.000 eurov", znesek "100.000 tolarjev" pa se nadomesti z zneskom "400 eurov".
45. člen
V šestem odstavku 119. člena se na koncu 1. točke pred podpičjem doda besedilo "vozil oziroma hoja pešcev".
V šestnajstem odstavku se znesek "30.000 tolarjev" nadomesti z zneskom "120 eurov".
V sedemnajstem odstavku se znesek "60.000 tolarjev" nadomesti z zneskom "250 eurov".
V osemnajstem odstavku se znesek "20.000 tolarjev" nadomesti z zneskom "80 eurov".
V devetnajstem odstavku se znesek "1,000.000 tolarjev" nadomesti z zneskom "4.000 eurov", znesek "100.000 tolarjev" pa se nadomesti z zneskom "400 eurov".
46. člen
V tretjem odstavku 122. člena se v prvem stavku znesek "120.000 tolarjev" nadomesti z zneskom "500 eurov", na koncu tega stavka pa se pred piko doda besedilo "ali ne upošteva policistove odredbe o prepovedi nadaljnje vožnje". V drugem stavku se črta beseda "najmanj". Znesek "120.000 tolarjev" se nadomesti z zneskom "500 eurov" tudi v devetem in enajstem odstavku 126. člena, petem odstavku 190. člena, osmem odstavku 197. člena in štirinajstem odstavku 211. člena.
V četrtem odstavku se znesek "60.000 tolarjev" nadomesti z zneskom "250 eurov".
V petem odstavku se znesek "40.000 tolarjev" nadomesti z zneskom "160 eurov".
47. člen
V prvem odstavku 128. člena se za besedo "redarstva" doda besedilo "in na vozilih izvajalcev zasebnega varovanja, ki so na intervencijski vožnji ali vožnji, namenjeni prevozom denarja in drugih vrednostnih pošiljk", za besedami "se pri opravljanju" pa se doda besedilo "ali v zvezi z namenom opravljanja".
V tretjem odstavku se črta besedilo "na vozilih v cestnem prometu, s katerimi se opravlja izredni prevoz, in na vozilih, ki spremljajo taka vozila,".
V sedmem odstavku se znesek "40.000 tolarjev" nadomesti z zneskom "160 eurov".
V osmem odstavku se znesek "500.000 tolarjev" nadomesti z zneskom "2.000 eurov", znesek "50.000 tolarjev" pa se nadomesti z zneskom "200 eurov". Znesek "500.000 tolarjev" se nadomesti z zneskom "2.000 eurov" tudi v četrtem odstavku 8. člena, drugem odstavku 35. člena, osmem odstavku 82. člena, tretjem odstavku 87. člena, desetem in enajstem odstavku 123. člena, tretjem odstavku 180. člena, osmem odstavku 190. člena, petem odstavku 208. člena, četrtem odstavku 210. člena, četrtem odstavku 216. člena, četrtem odstavku 219. člena, drugem odstavku 221. člena, četrtem odstavku 240. člena, četrtem odstavku 246. člena in drugem odstavku 251. člena.
V devetem odstavku se znesek "20.000 tolarjev" nadomesti z zneskom "80 eurov".
48. člen
Za 128. členom se dodata nov naslov in nov 128.a člen, ki se glasita:
"Posebni svetlobni znaki vozil za izredne prevoze
128.a člen
(1) Vozila, s katerimi se opravlja izredni prevoz, so opremljena z rumeno utripajočo lučjo in ustreznim svetlobnim napisom. Vozila, ki spremljajo izredni prevoz, pa so glede na kategorijo spremljanja opremljena tudi s posebno signalno tablo.
(2) Svetlobni napis označuje način izvajanja izrednega prevoza (izredni prevoz, pluženje – posipanje).
(3) Posebna signalna tabla na vozilih za spremstvo mora omogočati predvajanje prometne signalizacije, s katero se drugi udeleženci v prometu obveščajo o nevarnosti, obveznostih in prepovedih v zvezi z izrednim prevozom.
(4) Udeleženci v prometu morajo upoštevati in se ravnati po obvestilih, izraženih na posebni signalni tabli.
(5) Obliko, pogoje in način uporabe posebnih svetlobnih znakov iz tega člena predpiše minister, pristojen za promet.
(6) Voznik, ki sreča, dohiti ali pripelje do vozil za izredni prevoz, opremljenih s posebnimi znaki iz tega člena, mora voziti posebno previdno, se pri srečevanju umakniti in po potrebi ustaviti vozilo.
(7) Z globo 200 eurov se kaznuje za prekršek voznik izrednega prevoza, ki ravna v nasprotju s tem členom.
(8) Z globo najmanj 2.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v nasprotju s tem členom, odgovorna oseba pa z globo najmanj 200 eurov.
(9) Z globo 160 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju s četrtim in šestim odstavkom tega člena.".
49. člen
V prvem odstavku 130. člena se v 1. točki besedilo za besedo "kategorije" spremeni tako, da se glasi: "C1, C, D1, D, BE, C1E, CE, D1E, DE;".
V tretjem odstavku se v točki a) znesek "30.000 tolarjev" nadomesti z zneskom "150 eurov".
V točki b) se v prvem stavku znesek "40.000 tolarjev" nadomesti z zneskom "400 eurov", v drugem stavku pa se besedilo "4 kazenske točke" nadomesti z besedilom "7 kazenskih točk".
V točki c) se v prvem stavku znesek "60.000 tolarjev" nadomesti z zneskom "500 eurov", v drugem stavku pa se številka "5" nadomesti s številko "9".
V točki d) se v prvem stavku znesek "120.000 tolarjev" nadomesti z zneskom "800 eurov", v drugem stavku pa se črta beseda "najmanj".
V četrtem odstavku se v točki a) znesek "30.000 tolarjev" nadomesti z zneskom "180 eurov".
V točki b) se v prvem stavku znesek "40.000 tolarjev" nadomesti z zneskom "450 eurov", v drugem stavku pa se besedilo "4 kazenske točke" nadomesti z besedilom "7 kazenskih točk".
V točki c) se v prvem stavku znesek "60.000 tolarjev" nadomesti z zneskom "570 eurov", v drugem stavku pa se številka "5" nadomesti s številko "9".
V točki d) se v prvem stavku znesek "120.000 tolarjev" nadomesti z zneskom "950 eurov", v drugem stavku pa se črta beseda "najmanj".
50. člen
V tretjem odstavku 131. člena se v prvem stavku znesek "120.000 tolarjev" nadomesti z zneskom "950 eurov", v drugem stavku pa se črta beseda "najmanj".
51. člen
V drugem odstavku 132. člena se prvi stavek spremeni tako, da se glasi: "Če se z indikatorjem alkohola v izdihanem zraku ugotovi, da ima udeleženec cestnega prometa v organizmu več alkohola, kot dovoljuje ta zakon, izpolni policist zapisnik o preizkusu, ki ga podpiše tudi preizkušen udeleženec cestnega prometa.".
V tretjem odstavku se prvi stavek spremeni tako, da se glasi: "Udeleženec cestnega prometa, ki mu policist odredi preizkus s sredstvi ali napravami za ugotavljanje alkohola, mora ravnati po odredbi policista.".
V sedmem odstavku se številka "133" nadomesti s številko "135".
Osmi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
"(8) Policist sme zaradi ugotovitve, ali je udeleženec cestnega prometa pod vplivom mamil, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi, ki zmanjšujejo njegovo sposobnost za vožnjo, izvesti preizkus z napravo ali sredstvom za hitro ugotavljanje prisotnosti teh snovi v organizmu ali predpisan postopek za prepoznavo znakov oziroma simptomov, ki so posledica teh snovi v organizmu. Preizkus z napravo ali sredstvom za hitro ugotavljanje se lahko izvede tudi kot sestavni del postopka za prepoznavo znakov oziroma simptomov.".
Za osmim odstavkom se dodata nova deveti in deseti odstavek, ki se glasita:
"(9) Če policist s preizkusom z napravo ali sredstvom za hitro ugotavljanje prisotnosti mamil, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi v organizmu ali v postopku za prepoznavo znakov oziroma simptomov teh snovi prepozna znak oziroma simptom, ki je posledica takšne snovi v organizmu, ali če udeleženec cestnega prometa odkloni sodelovanje pri preizkusu ali postopku ali če preizkusa ali postopka ni mogoče opraviti zaradi drugega razloga, odredi policist udeležencu cestnega prometa strokovni pregled.
(10) Policist sme zaradi ugotovitve, ali je pod vplivom mamil, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi, ki zmanjšujejo njegovo sposobnost za varno udeležbo v cestnem prometu, odrediti udeležencu prometne nesreče III. ali IV. kategorije strokovni pregled, ne da bi pred tem izvedel preizkus z napravo ali sredstvom za hitro ugotavljanje prisotnosti ali postopek za prepoznavo znakov oziroma simptomov teh snovi v organizmu. Stroški preizkusa z napravo ali sredstvom za hitro ugotavljanje prisotnosti teh snovi, stroški postopka za prepoznavo znakov oziroma simptomov, stroški prevoza do kraja, kjer se opravi strokovni pregled, ter stroški strokovnega pregleda so stroški postopka o prekršku.".
Dosedanji deveti in deseti odstavek postaneta enajsti in dvanajsti odstavek.
V dosedanjem enajstem odstavku, ki postane trinajsti odstavek, se znesek "120.000 tolarjev" nadomesti z zneskom "950 eurov", beseda "devetega" pa z besedo "enajstega".
52. člen
Tretji odstavek 134. člena se spremeni tako, da se glasi:
"(3) Prometna nesreča z neznatno nevarnostjo je prometna nesreča, ki ima za posledico le materialno škodo in katere vzrok je prekršek, za katerega je predpisana samo globa.".
53. člen
V petem, šestem in sedmem odstavku 135. člena se znesek "120.000 tolarjev" nadomesti z zneskom "500 eurov".
V devetem odstavku se znesek "60.000 tolarjev" nadomesti z zneskom "300 eurov".
V desetem odstavku se znesek "40.000 tolarjev" nadomesti z zneskom "200 eurov".
54. člen
V tretjem odstavku 136. člena se v prvem stavku za besedo "odstavka" vejica nadomesti s piko in črta besedilo "razen če neposredni udeleženec prometne nesreče ali udeleženec prometne nesreče, ki je v nesreči utrpel materialno škodo, to izrecno zahteva".
V dvanajstem odstavku se znesek "50.000 tolarjev" nadomesti z zneskom "260 eurov".
V trinajstem odstavku se znesek "60.000 tolarjev" nadomesti z zneskom "300 eurov".
V štirinajstem odstavku se znesek "600.000 tolarjev" nadomesti z zneskom "3.000 eurov", znesek "60.000 tolarjev" pa se nadomesti z zneskom "300 eurov".
55. člen
V prvem odstavku 138. člena se v četrti alineji črta besedilo "ji v času, ko vozi vozilo, vozniško dovoljenje ni odvzeto ali".
Za prvim odstavkom se dodata nova drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
"(2) Ne glede na tretjo alinejo prejšnjega odstavka sme voziti motorno oziroma motorno in priklopno vozilo oseba:
– ki je opravila vozniški izpit za vožnjo vozil tiste oziroma tistih kategorij, v katero spada vozilo ali skupina vozil, ki jo vozi,
– ne vozi vozila ali skupine vozil v nasprotju z omejitvijo, vpisano v zdravniškem spričevalu,
– je vključena v pridobivanje temeljnih kvalifikacij v skladu z zakonom, ki ureja prevoze v cestnem prometu, in
– jo pri vožnji spremlja učitelj vožnje.
(3) Ne glede na tretjo alinejo prvega odstavka tega člena sme v Republiki Sloveniji do izdaje vozniškega dovoljenja voziti motorno in priklopno vozilo tiste oziroma tistih kategorij, v katero spada vozilo ali skupina vozil, ki jo vozi, oseba, ki ima potrdilo, da je pri upravni enoti dala vlogo za izdajo vozniškega dovoljenja, na kateri je navedeno, da izpolnjuje pogoje za izdajo vozniškega dovoljenja.".
Dosedanji drugi odstavek postane četrti odstavek.
V dosedanjem tretjem odstavku, ki postane peti odstavek, se znesek "20.000 tolarjev" nadomesti z zneskom "40 eurov".
V dosedanjem četrtem odstavku, ki postane šesti odstavek, se znesek "30.000 tolarjev" nadomesti z zneskom "120 eurov".
Dosedanja peti in šesti odstavek, ki postaneta sedmi in osmi odstavek, se spremenita tako, da se glasita:
"(7) Z globo 500 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju s peto alineo prvega odstavka ali s četrtim odstavkom tega člena.
(8) Z globo najmanj 500 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju s tretjo ali četrto alineo prvega odstavka ali drugim ali tretjim odstavkom tega člena.".
V dosedanjem sedmem odstavku, ki postane deveti odstavek, se znesek "50.000 tolarjev" nadomesti z zneskom "200 eurov".
56. člen
V tretjem odstavku 139. člena se beseda "tretjega" nadomesti z besedo "šestega", besedilo "in izpolnjevati pogoj iz četrtega odstavka" pa se črta.
V osmem odstavku se znesek "120.000 tolarjev" nadomesti z zneskom "500 eurov".
V devetem odstavku se znesek "1,000.000 tolarjev" nadomesti z zneskom "4.000 eurov", znesek "100.000 tolarjev" pa se nadomesti z zneskom "400 eurov".
57. člen
V prvem odstavku 140. člena se za besedo "kategorije" doda "A2 ali".
V drugem odstavku se prva, druga in tretja alineja spremenijo tako, da se glasijo:
"– prvega dela vožnje odličnosti po najmanj dveh mesecih od izdaje vozniškega dovoljenja,
– enodnevno vadbo varne vožnje z vključeno skupinsko delavnico o varnosti cestnega prometa in psihosocialnih odnosih med udeleženci cestnega prometa po najmanj dveh mesecih od udeležbe na prvem delu vožnje odličnosti,
– drugega dela vožnje odličnosti po najmanj dveh mesecih od udeležbe na enodnevni vadbi varne vožnje iz prejšnje alineje.".
Na koncu četrtega odstavka se doda besedilo: "Izvajalce programa usposabljanja ter programa rednega izpopolnjevanja znanja za osebe, ki izvajajo program varne vožnje in skupinskih delavnic, katerih naloga je tudi organiziranje opravljanja izpitov, ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, izbere na podlagi javnega razpisa za obdobje petih let. Kandidati za izvajalce programa varne vožnje in skupinskih delavnic opravljajo izpit pred komisijo, ki jo imenuje minister, pristojen za notranje zadeve.".
V desetem odstavku se znesek "100.000 tolarjev" nadomesti z zneskom "400 eurov".
58. člen
Naslov pred 146. členom in besedilo člena se spremenita tako, da se glasita:
"Izdaja, veljavnost in podaljšanje veljavnosti vozniškega dovoljenja
146. člen
(1) Vozniško dovoljenje se izda oziroma njegova veljavnost se podaljša osebi, ki ima v Republiki Sloveniji stalno prebivališče oziroma začasno prebivališče več kot šest mesecev.
(2) Vozniško dovoljenje izda oziroma njegovo veljavnost podaljša upravna enota. Vozniško dovoljenje prične veljati z dnem izdaje.
(3) Vozniško dovoljenje za vožnjo motornih vozil kategorij A2, A, B, BE, C1, C1E, C in CE se vozniku začetniku izda z veljavnostjo do dopolnjenega 21. leta starosti oziroma za dve leti po prvi pridobitvi vozniškega dovoljenja. Vozniško dovoljenje se vozniku začetniku podaljša, ko opravi program dodatnega usposabljanja za voznika začetnika.
(4) Upravičencu iz prejšnjega odstavka lahko pristojni organ največ enkrat podaljša veljavnost vozniškega dovoljenja za obdobje, potrebno za izpolnitev predpisanih obveznosti, vendar ne več kot za eno leto. Če upravičenec predpisanih obveznosti tudi v tem roku ne izpolni, se mu izda novo vozniško dovoljenje le, če ponovno opravi vozniški izpit.
(5) Vozniško dovoljenje za vožnjo motornih vozil kategorij AM, A1, A2, A, B, B1 in BE se izda z veljavnostjo desetih let. Po dopolnjeni starosti 70 let se vozniško dovoljenje upravičencu izda z veljavnostjo petih let.
(6) Vozniško dovoljenje za vožnjo motornih vozil kategorij C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 in D1E se izda z veljavnostjo petih let. Po dopolnjeni starosti 65 let se vozniško dovoljenje upravičencu izda z veljavnostjo treh let.
(7) Ne glede na tretji, četrti in peti odstavek tega člena se veljavnost vozniškega dovoljenja omeji na rok, določen v zdravniškem spričevalu pooblaščene zdravstvene organizacije, pooblaščenega zasebnega zdravnika oziroma osebnega zdravnika o telesni in duševni zmožnosti upravičenca za vožnjo motornega vozila.
(8) Imetniku vozniškega dovoljenja kategorij AM, A1, A2, A, B, B1 in BE, ki dopolni starost 70 let, se podaljša veljavnost vozniškega dovoljenja, če predloži zdravniško spričevalo, da je telesno in duševno zmožen za vožnjo motornega vozila določene kategorije.
(9) Veljavnost vozniških dovoljenj kategorij C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 in D1E se po poteku podaljša, če imetnik vozniškega dovoljenja predloži zdravniško spričevalo, da je telesno in duševno zmožen za vožnjo motornega vozila določene kategorije.
(10) Pri izrekanju kazenskih točk v cestnem prometu se šteje, da ima veljavno vozniško dovoljenje, izdano v Republiki Sloveniji, tudi imetnik vozniškega dovoljenja, kateremu je potekel rok veljavnosti, oziroma voznik, ki je v času storitve prekrška vozil vozilo v skladu s tretjim odstavkom 138. člena tega zakona.".
59. člen
147. člen se spremeni tako, da se glasi:
"147. člen
(1) Vozniško dovoljenje se izda osebi, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– je telesno in duševno zmožna voziti vozilo, kar dokaže z veljavnim zdravniškim spričevalom,
– je dopolnila predpisano starost za vožnjo vozil,
– je opravila vozniški izpit pred pristojno izpitno komisijo iz 173. člena tega zakona,
– je uspešno opravila tečaj o varnem delu s traktorjem in traktorskimi priključki, če zahteva izdajo vozniškega dovoljenja za vožnjo motornih vozil kategorije F,
– ji ni odvzeto ali začasno odvzeto vozniško dovoljenje,
– se ji ne izvršuje stranska sankcija prepovedi vožnje motornega vozila določene vrste ali kategorije,
– ji ni prepovedana izdaja vozniškega dovoljenja v zvezi z varnostnim ukrepom odvzema vozniškega dovoljenja, dokler taka prepoved traja, in
– je zahtevi priložila ustrezno fotografijo.
(2) Vozniško dovoljenje za vožnjo motornih vozil kategorije A (brez omejitev) se izda osebi, ki poleg pogojev, določenih v prejšnjem odstavku, izpolnjuje naslednje pogoje:
– da je opravila praktični del vozniškega izpita vozil kategorije A brez omejitev,
– da ima najmanj dve leti veljavno vozniško dovoljenje za vožnjo motornih vozil kategorije A2.
(3) Vozniško dovoljenje za vožnjo motornih vozil kategorije A2 se izda osebi, ki poleg pogojev iz prvega odstavka tega člena izpolnjuje naslednje pogoje:
– da je opravila praktični del vozniškega izpita vozil kategorije A2,
– da ima najmanj dve leti veljavno vozniško dovoljenje za vožnjo motornih vozil kategorije A1.
(4) Osebi, ki ima veljavno vozniško dovoljenje za vožnjo motornih vozil kategorije B, BE, C1, C, C1E, CE, D1, D1E, D ali DE, se izda tudi vozniško dovoljenje za vožnjo vozil kategorije F, če uspešno opravi tečaj o varnem delu s traktorjem in traktorskimi priključki.
(5) Osebi, ki opravi praktični del vozniškega izpita na vozilu, katerega prestavno razmerje med motorjem in kolesi se spreminja z uporabo stopalke za plin ali zavore (vozila z avtomatskim menjalnikom), se to zapiše v izdano vozniško dovoljenje. Z vozniškim dovoljenjem s tako opombo sme imetnik voziti samo vozila z avtomatskim menjalnikom.
(6) V vozniškem dovoljenju se potrdijo vse tiste kategorije vozil, ki jih sme imetnik voziti oziroma jih bo smel voziti po dopolnjeni predpisani starosti (kategorija G).
(7) Vsaka oseba ima lahko le eno vozniško dovoljenje. Imetniku veljavnega tujega vozniškega dovoljenja se slovensko vozniško dovoljenje izda oziroma njegova veljavnost podaljša, če odda tuje vozniško dovoljenje.
(8) Vozniško dovoljenje se ne izda oziroma se njegova veljavnost ne podaljša, če je bilo osebi njeno vozniško dovoljenje v drugi državi članici odvzeto, začasno odvzeto ali razveljavljeno.
(9) Imetniku vozniškega dovoljenja druge države članice se veljavnost vozniškega dovoljenja podaljša tako, da se izda slovensko vozniško dovoljenje.".
60. člen
148. člen se spremeni tako, da se glasi:
"148. člen
(1) Oseba, ki ji je v postopku za prekršek izrečeno prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja, lahko dobi novo vozniško dovoljenje po prvem izrečenem prenehanju veljavnosti vozniškega dovoljenja po šestih mesecih, po drugem prenehanju po enem letu, po nadaljnjih izrečenih prenehanjih pa po dveh letih od pravnomočnosti odločbe. Pogoj za pridobitev novega vozniškega dovoljenja je, da taka oseba ponovno opravi vozniški izpit.
(2) Če je imela oseba iz prejšnjega odstavka v vozniškem dovoljenju, za katero ji je bilo izrečeno prenehanje veljavnosti, vpisanih več kategorij motornih vozil, se ji v vozniško dovoljenje vpišejo vse te kategorije, če opravi vozniški izpit za motorna vozila tiste oziroma tistih kategorij, s katerimi je storila prekršek ali prekrške, za katere so ji bile izrečene kazenske točke, in izpolni druge pogoje za izdajo vozniškega dovoljenja, določene v prejšnjem odstavku tega člena.
(3) Z globo 500 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki se pri vožnji vozila v cestnem prometu izkazuje z vozniškim dovoljenjem, ki je na podlagi sodne odločbe prenehalo veljati. Enako se kaznuje tudi voznik, ki se pri vožnji vozila v cestnem prometu izkazuje z vozniškim dovoljenjem, izdanim v drugi državi članici Evropske unije, na podlagi slovenskega vozniškega dovoljenja, ki je na podlagi sodne odločbe prenehalo veljati.".
61. člen
149. člen se spremeni tako, da se glasi:
"149. člen
(1) Vozniško dovoljenje za vožnjo motornih in priklopnih vozil, ki so razvrščena v kategorije AM, A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE ter nacionalni kategoriji F in G, se izda na enotnem obrazcu.
(2) V kategorijo AM spadajo kolesa z motorjem in lahka štirikolesa. Dovoljenje za vožnjo vozil te kategorije vključuje tudi dovoljenje za vožnjo vozil kategorije G.
(3) V kategorijo A1 spadajo motorna kolesa na dveh kolesih s stransko prikolico ali brez nje, katerih prostornina motorja ne presega 125 ccm in katerih moč motorja ne presega 11 kW, z razmerjem moč motorja/masa vozila, ki ne presega 0,1 kW/kg, ter trikolesa, katerih moč motorja ne presega 15 kW. Dovoljenje za vožnjo vozil te kategorije vključuje tudi dovoljenje za vožnjo vozil kategorije AM in G.
(4) V kategorijo A2 spadajo motorna kolesa, katerih moč motorja ne presega 35 kW in pri katerih razmerje med močjo motorja in maso vozila ne presega 0,2 kW/kg in ne izvira iz vozila z dvakrat večjo močjo. Dovoljenje za vožnjo vozil te kategorije vključuje tudi dovoljenje za vožnjo vozil kategorije AM, A1 in G.
(5) V kategorijo A spadajo motorna kolesa na dveh kolesih s stransko prikolico ali brez nje in trikolesa. Dovoljenje za vožnjo vozil te kategorije vključuje tudi dovoljenje za vožnjo vozil kategorij AM, A1, A2 in G.
(6) V kategorijo B1 spadajo štirikolesa. Dovoljenje za vožnjo vozil te kategorije vključuje tudi dovoljenje za vožnjo vozil kategorij AM in G.
(7) V kategorijo B spadajo motorna vozila, razen vozil kategorije A1, A2, A, F in G, katerih največja dovoljena masa ne presega 3.500 kg in poleg sedeža za voznika nimajo več kot osem sedežev. Dovoljenje za vožnjo vozil te kategorije vključuje tudi dovoljenje za vožnjo vozil kategorij AM, B1 in G.
(8) V kategorijo BE spadajo skupine vozil, sestavljene iz vlečnega vozila kategorije B, ki mu je dodano priklopno vozilo, pri čemer največja dovoljena masa priklopnega vozila ne presega 3.500 kg in taka skupina vozil ne posega v pravila o homologaciji vozil.
(9) V kategorijo C1 spadajo motorna vozila, razen vozil kategorije D1, D ali F, katerih največja dovoljena masa presega 3.500 kg in ne presega 7.500 kg in poleg sedeža za voznika nimajo več kot osem sedežev. Dovoljenje za vožnjo vozil te kategorije vključuje tudi dovoljenje za vožnjo vozil kategorij AM, B1, B in G.
(10) V kategorijo C1E spadajo skupine vozil, sestavljene iz vlečnega vozila kategorije C1, ki mu je dodano priklopno vozilo, pri čemer največja dovoljena masa priklopnega vozila presega 750 kg in največja dovoljena masa te skupine vozil ne presega 12.000 kg. V to kategorijo spadajo tudi skupine vozil, sestavljene iz vlečnega vozila kategorije B in priklopnega vozila, pri čemer največja dovoljena masa priklopnega vozila presega 3.500 kg in največja dovoljena masa te skupine vozil ne presega 12.000 kg in v obeh primerih taka skupina vozil ne posega v pravila o homologaciji vozil. Dovoljenje za vožnjo vozil te kategorije vključuje tudi dovoljenje za vožnjo vozil kategorije BE.
(11) V kategorijo C spadajo motorna vozila razen vozil kategorije D1, D in F, katerih največja dovoljena masa presega 3.500 kg in poleg sedeža za voznika nimajo več kot osem sedežev. Dovoljenje za vožnjo vozil te kategorije vključuje tudi dovoljenje za vožnjo vozil kategorij AM, B1, B, C1 in G.
(12) V kategorijo CE spadajo skupine vozil, sestavljene iz vlečnega vozila kategorije C in priklopnega vozila, pri čemer največja dovoljena masa priklopnega vozila presega 750 kg in taka skupina vozil ne posega v pravila o homologaciji vozil. Dovoljenje za vožnjo vozil te kategorije vključuje tudi dovoljenje za vožnjo vozil kategorije BE in C1E, v kombinaciji z vozniškim dovoljenjem kategorije D1 pa tudi kategorije D1E ter v kombinaciji z vozniškim dovoljenjem kategorije D tudi kategorije DE.
(13) V kategorijo D1 spadajo motorna vozila za prevoz oseb, ki imajo poleg sedeža za voznika največ 16 sedežev ter katerih največja dolžina ne presega 8 metrov. Dovoljenje za vožnjo vozil te kategorije vključuje tudi dovoljenje za vožnjo vozil kategorije AM, B1, B in G.
(14) V kategorijo D1E spadajo skupine vozil, sestavljene iz vlečnega vozila kategorije D1 in priklopnega vozila, pri čemer največja dovoljena masa priklopnega vozila presega 750 kg in taka skupina vozil ne posega v pravila o homologaciji vozil. Dovoljenje za vožnjo vozil te kategorije vključuje tudi dovoljenje za vožnjo vozil kategorije BE.
(15) V kategorijo D spadajo motorna vozila za prevoz oseb, ki imajo poleg sedeža za voznika več kot osem sedežev. Dovoljenje za vožnjo vozil te kategorije vključuje tudi dovoljenje za vožnjo vozil kategorije AM, B1, B, C1, C, D1 in G.
(16) V kategorijo DE spadajo skupine vozil, sestavljene iz vlečnega vozila kategorije D in priklopnega vozila, katerega največja dovoljena masa presega 750 kg, in taka skupina vozil ne posega v pravila o homologaciji vozil. Dovoljenje za vožnjo vozil te kategorije vključuje tudi dovoljenje za vožnjo vozil kategorije BE in D1E.
(17) Vozniško dovoljenje se izda tudi za vožnjo drugih motornih in priklopnih vozil, ki so razvrščena v nacionalni kategoriji F in G.
(18) V kategorijo F spadajo traktorji in traktorski priklopniki. Dovoljenje za vožnjo vozil te kategorije vključuje tudi dovoljenje za vožnjo vozil kategorije G.
(19) V kategorijo G spadajo delovni stroji in motokultivatorji.
(20) Imetniki vozniškega dovoljenja za vožnjo vozil kategorije B smejo voziti v Republiki Sloveniji tudi trikolesa.
(21) Imetniki vozniškega dovoljenja za vožnjo vozil kategorij B, C1, C, D1 ali D smejo voziti motorna vozila navedenih kategorij tudi, kadar so jim dodani lahki priklopniki. Imetniki vozniškega dovoljenja za vožnjo vozil kategorije B smejo voziti motorno vozilo te kategorije tudi, kadar mu je dodano priklopno vozilo, ki ni lahki priklopnik, če največja dovoljena masa skupine vozil ne presega 3.500 kg in taka skupina vozil ne posega v pravila o homologaciji vozil. Imetniki vozniškega dovoljenja za vožnjo vozil kategorije B smejo voziti motorno vozilo te kategorije tudi, kadar mu je dodano priklopno vozilo, ki ni lahki priklopnik in največja dovoljena masa take skupine vozil presega 3.500 kg, a ne presega 4.250 kg, in taka skupina vozil ne posega v pravila o homologaciji vozil, če opravi praktični del vozniškega izpita s tako skupino vozil ter ima v vozniškem dovoljenju z ustrezno kodo označeno pravico do vožnje take skupine vozil.
(22) Vozniško dovoljenje za vožnjo vozil kategorije BE, C1E, CE, D1E in DE se izda le osebi, ki ima veljavno vozniško dovoljenje za vožnjo vozil kategorije B, C1, C, D1 in D.
(23) Ob uporabi in zamenjavi vozniškega dovoljenja, izdanega na obrazcu, določenim s Pravilnikom o obrazcih prometnih dovoljenj in vozniškega dovoljenja ter o registrskih tablicah (Uradni list RS, št. 5/92, 70/95 in 73/00) in Pravilnikom o vozniških dovoljenjih (Uradni list RS, št. 117/02, 100/03 in 59/04), in izdanega na podlagi 128.a člena Zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 30/98, 33/00 – odločba US, 39/00 – popravek odločbe US, 61/00, 100/00 – odločba US, 21/02 in 67/02), oziroma ob uporabi in zamenjavi vozniškega dovoljenja, izdanega na obrazcu, določenem s Pravilnikom o vozniških dovoljenjih (Uradni list RS, št. 80/05), se upošteva enakovrednost med kategorijami:
+------------------------------+--------+----------------------+
|DOSEDANJE VOZNIŠKO DOVOLJENJE |    |NOVO VOZNIŠKO     |
|               |    |DOVOLJENJE      |
+------------------------------+--------+----------------------+
|A do 125 ccm         |=    |A1          |
+------------------------------+--------+----------------------+
|A do 125 ccm in 11 kW     |=    |A1          |
+------------------------------+--------+----------------------+
|A < / = 125 ccm in < / = 11kW |=    |A1          |
+------------------------------+--------+----------------------+
|A1              |=    |A1          |
+------------------------------+--------+----------------------+
|A < / = 25 kW in < / = 0,16 |=    |A2          |
|kW/kg             |=    |A2          |
|oziroma A–A z omejitvijo < / =|    |           |
|25 kW in < / = 0,16 kW/kg   |    |           |
+------------------------------+--------+----------------------+
|A do 350 ccm         |=    |A2          |
+------------------------------+--------+----------------------+
|A               |=    |A           |
+------------------------------+--------+----------------------+
|B               |=    |B           |
+------------------------------+--------+----------------------+
|C               |=    |C           |
+------------------------------+--------+----------------------+
|D1              |    |D1          |
+------------------------------+--------+----------------------+
|D               |=    |D           |
+------------------------------+--------+----------------------+
|E le z vozili kategorije B  |=    |BE          |
+------------------------------+--------+----------------------+
|E               |    |BE, CE in če ima   |
|               |    |imetnik vozniškega  |
|               |    |dovoljenja kategorijo |
|               |    |D, tudi DE      |
+------------------------------+--------+----------------------+
|B + E             |=    |BE          |
+------------------------------+--------+----------------------+
|C + E             |    |CE          |
+------------------------------+--------+----------------------+
|D1 + E            |    |D1E          |
+------------------------------+--------+----------------------+
|D + E             |    |DE          |
+------------------------------+--------+----------------------+
|F               |=    |F           |
+------------------------------+--------+----------------------+
|G               |=    |G           |
+------------------------------+--------+----------------------+
|H               |=    |AM          |
+------------------------------+--------+----------------------+
|A – le do 50 km/h       |=    |AM          |
+------------------------------+--------+----------------------+
62. člen
150. člen se spremeni tako, da se glasi:
"150. člen
(1) Za vožnjo motornih vozil posamezne kategorije mora imeti voznik dopolnjeno naslednjo starost:
– za vozila kategorije AM               15 let;
– za vozila kategorije A1               16 let;
– za vozila kategorije A2               18 let;
– za vozila kategorije A, če ima imetnik dve     20 let;
leti vozniško dovoljenje kategorije A2
– za vozila kategorije A               24 let;
– za motorna trikolesa z močjo motorja, večjo     21 let;
od 15 kW
– za vozila kategorije B1               16 let;
– za vozila kategorij B, BE              18 let;
– za vozila kategorij C1, C1E             18 let;
– za vozila kategorije C, CE             21 let,
– za vozila kategorij D1, D1E             21 let;
– za vozila kategorij D, DE              24 let;
– za vozila kategorije F, katerih           16 let;
konstrukcijsko določena hitrost ne presega 40
km/h
– za vozila kategorije F, katerih           18 let;
konstrukcijsko določena hitrost presega 40
km/h
– za vozila kategorije G – motokultivatorji      15 let;
– za vozila kategorije G – delovni stroji       18 let.
(2) Ne glede na deseto alinejo prejšnjega odstavka mora imeti voznik dopolnjeno starost 18 let za vožnjo vozil kategorije C in CE, če ima spričevalo, ki potrjuje temeljne kvalifikacije, določene v zakonu, ki ureja prevoze v cestnem prometu.
(3) Ne glede na dvanajsto alinejo prvega odstavka tega člena mora imeti voznik dopolnjeno starost 21 let za vožnjo vozil kategorije D in DE, če ima spričevalo, ki potrjuje temeljne kvalifikacije, določene v zakonu, ki ureja prevoze v cestnem prometu.
(4) Ne glede na dvanajsto alinejo prvega odstavka tega člena mora imeti voznik dopolnjeno starost 21 let za vožnjo vozil kategorije D in DE, če ima spričevalo, ki potrjuje pospešeno pridobljene temeljne kvalifikacije, določene v zakonu, ki ureja prevoze v cestnem prometu, in opravlja linijski prevoz potnikov, ki ni daljši od 50 km.
(5) Ne glede na dvanajsto alinejo prvega odstavka tega člena mora imeti voznik dopolnjeno starost 23 let za vožnjo vozil kategorije D in DE, če ima spričevalo, ki potrjuje pospešeno pridobljene temeljne kvalifikacije, določene v zakonu, ki ureja prevoze v cestnem prometu.".
63. člen
Naslov pred 151. členom in 151. člen se spremenita tako, da se glasita:
"Zamenjava vozniškega dovoljenja in izdaja dvojnika
151. člen
(1) Imetnik vozniškega dovoljenja, ki spremeni osebno ime ali naslov stalnega oziroma začasnega prebivališča, mora v roku 30 dni od nastale spremembe veljavno vozniško dovoljenje zamenjati.
(2) Namesto pogrešanega ali ukradenega veljavnega vozniškega dovoljenja se na zahtevo stranke izda novo vozniško dovoljenje.
(3) O pogrešanih ali ukradenih veljavnih vozniških dovoljenjih ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, vodi register pogrešanih ali ukradenih vozniških dovoljenj. Register vsebuje:
– osebno ime imetnika vozniškega dovoljenja,
– naslov stalnega oziroma začasnega prebivališča imetnika,
– EMŠO imetnika,
– kategorije, za katere je vozniško dovoljenje izdano,
– ime organa, ki je izdal vozniško dovoljenje,
– datum izdaje in datum veljavnosti vozniškega dovoljenja,
– številko obrazca vozniškega dovoljenja,
– datum prijave pogrešitve vozniškega dovoljenja.
(4) Osebni in drugi podatki iz prejšnjega odstavka se za namene vodenja registra pridobivajo neposredno od osebe, na katero se nanašajo, in iz že obstoječih zbirk podatkov ministrstva, pristojnega za notranje zadeve.
(5) Podatki iz pete, šeste, sedme in osme alineje tretjega odstavka tega člena se javno objavijo na enotnem državnem portalu e-uprava.
(6) Podatki se v registru vodijo tri leta od poteka roka, za katerega je bilo pogrešano ali ukradeno vozniško dovoljenje izdano, nato se uničijo.
(7) Z globo 40 eurov se kaznuje za prekršek imetnik vozniškega dovoljenja, ki ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena.
(8) Z globo 500 eurov se kaznuje za prekršek oseba, ki da lažno izjavo o pogrešitvi ali kraji vozniškega dovoljenja.".
64. člen
V četrtem odstavku 152. člena se drugi stavek spremeni tako, da se glasi: "Prav tako ne sme voziti motornega vozila oseba, ki ne izpolnjuje starosti za vožnjo motornih vozil, določene v 150. členu tega zakona.".
V šestem odstavku se znesek "20.000 tolarjev" nadomesti z zneskom "80 eurov".
V sedmem odstavku se znesek "120.000 tolarjev" nadomesti z zneskom "500 eurov".
65. člen
V drugem odstavku 154. člena se za besedo "opustijo" vejica nadomesti s piko in črta besedilo "podkategorije pa se označijo s potrditvijo kategorije in vpisom ustrezne usklajene kode Evropske unije v rubriko Omejitve vozniškega dovoljenja.".
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
"(3) Imetnik vozniškega dovoljenja iz prvega odstavka tega člena, pri katerem je ugotovljena telesna ali duševna nezmožnost za vožnjo motornih vozil, mora oddati vozniško dovoljenje. Slovensko vozniško dovoljenje lahko pridobi, ko predloži dokazilo o telesni in duševni zmožnosti za vožnjo motornih vozil.".
V četrtem odstavku se besedilo "zamenja za slovensko vozniško dovoljenje" nadomesti z besedilom "odda vozniškega dovoljenja".
V petem odstavku se za besedo "skladu" doda besedilo "s tretjim ali četrtim odstavkom tega člena in".
66. člen
V šesti alineji prvega odstavka 156. člena se za besedo "veljavnost" dodata besedi "posameznih kategorij".
Za šesto alinejo se doda nova sedma alineja, ki se glasi:
"– veljavnost obrazca vozniškega dovoljenja;".
Dosedanje sedma, osma in deveta alineja postanejo osma, deveta in deseta alineja.
V dosedanji deseti alineji, ki postane enajsta alineja, se črta besedilo v oklepaju.
67. člen
V 157. členu se za drugim odstavkom dodajo novi tretji, četrti, peti in šesti odstavek, ki se glasijo:
"(3) Obrazce vozniških dovoljenj in obrazce vlog za izdajo vozniških dovoljenj izdeluje podjetje ali organizacija, ki jo izbere minister, pristojen za notranje zadeve, v skladu s predpisi, ki urejajo javna naročila.
(4) Obrazci vozniškega dovoljenja za posamezno osebo se personalizirajo v podjetju ali organizaciji, ki jo izbere minister, pristojen za notranje zadeve, v skladu s predpisi, ki urejajo javna naročila. Vozniško dovoljenje za posamezno osebo se mora personalizirati v Republiki Sloveniji.
(5) Osebe, ki opravljajo naloge iz tretjega in četrtega odstavka tega člena, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– da so polnoletne,
– da niso bile pravnomočno obsojene zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot tri mesece in
– da niso v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alineje.
(6) Ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, ima pri nadzoru podjetja ali organizacije iz tretjega in četrtega odstavka tega člena pravico pregledati vso dokumentacijo, ki se nanaša na izdelavo, personalizacijo za posamezno osebo in skladiščenje obrazcev iz tretjega odstavka tega člena, prostore, v katerih to poteka, ter preveriti izpolnjevanje pogojev iz prejšnjega odstavka tega člena.".
68. člen
Za 157. členom se doda nov 157.a člen, ki se glasi:
"157.a člen
Prenos vozniških dovoljenj iz četrtega odstavka prejšnjega člena tega zakona in vlog za njihovo izdajo med pristojnim organom oziroma ministrstvom, pristojnim za notranje zadeve, in podjetjem ali organizacijo iz četrtega odstavka prejšnjega člena tega zakona izvaja podjetje ali organizacija, registrirana za prenos poštnih pošiljk, na način, ki zagotavlja zaščito, varnost in sledljivost poštnih pošiljk.".
69. člen
V četrtem odstavku 158. člena se za prvo alinejo doda nova druga alineja, ki se glasi:
"– matična številka poslovnega subjekta;".
Dosedanja druga in tretja alineja postaneta tretja in četrta alineja.
Dosedanja četrta alineja, ki postane peta alineja, se spremeni tako, da se glasi:
"– sedež avtošole in naslov, kjer se opravlja dejavnost;".
Dosedanje peta do osma alineja postanejo šesta do deveta alineja.
Osmi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
"(8) Z globo najmanj 4.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba in samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v nasprotju s tretjim odstavkom tega člena, odgovorna oseba pa z globo najmanj 400 eurov.".
Doda se nov deveti odstavek, ki se glasi:
"(9) Z globo najmanj 800 eurov se kaznujeta za prekršek pravna oseba in samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v nasprotju s sedmim odstavkom tega člena, odgovorna oseba pa z globo najmanj 80 eurov.".
70. člen
Četrti odstavek 159. člena se spremeni tako, da se glasi:
"(4) Avtošola sme usposabljati kandidate za voznike motornih vozil tudi v podružnici zunaj kraja svojega sedeža, če ima za delo v podružnici v delovnem razmerju za določen ali nedoločen čas s polnim delovnim časom dodatno zaposlena še najmanj dva učitelja vožnje, ter v podružnici izpolnjuje materialne pogoje, navedene v tem členu, in ji ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, izda odločbo o vpisu v register.".
V sedmem odstavku se znesek "100.000 tolarjev" nadomesti z zneskom "400 eurov".
V osmem odstavku se znesek "500.000 tolarjev" nadomesti z zneskom "2.000 eurov", znesek "50.000 tolarjev" pa z zneskom "200 eurov".
71. člen
Drugi odstavek 160. člena se spremeni tako, da se glasi:
"(2) Ne glede na prejšnji odstavek lahko poučuje kandidata za voznika motornih vozil:
– kategorije F učitelj vožnje, ki ima veljavno dovoljenje za učitelja vožnje za motorna vozila kategorije B in veljavno vozniško dovoljenje za vožnjo motornih vozil kategorije F,
– kategorij AM, A1, A2 učitelj vožnje, ki ima veljavno dovoljenje za učitelja vožnje za motorna vozila kategorije A,
– kategorije B1 učitelj vožnje, ki ima veljavno dovoljenje za učitelja vožnje za motorna vozila kategorije B,
– kategorije C1 učitelj vožnje, ki ima veljavno dovoljenje za učitelja vožnje za motorna vozila kategorije C,
– kategorije C1E učitelj vožnje, ki ima veljavno dovoljenje za učitelja vožnje za motorna vozila kategorije CE,
– kategorije D1 učitelj vožnje, ki ima veljavno dovoljenje za učitelja vožnje za motorna vozila kategorije D,
– kategorije D1E učitelj vožnje, ki ima veljavno dovoljenje za učitelja vožnje za motorna vozila kategorije DE.".
V četrtem odstavku se znesek "60.000 tolarjev" nadomesti z zneskom "250 eurov".
V petem odstavku se znesek "150.000 tolarjev" nadomesti z zneskom "600 eurov", znesek "30.000 tolarjev" pa z zneskom "120 eurov". Znesek "150.000 tolarjev" se nadomesti z zneskom "600 eurov" tudi v tretjem odstavku 180. člena, tretjem in četrtem odstavku 216. člena, tretjem in četrtem odstavku 219. člena in drugem odstavku 221. člena.
72. člen
V prvem odstavku 161. člena se napovedni stavek 1. točke spremeni tako, da se glasi:
"1. Teoretični del, v trajanju najmanj 40 pedagoških ur, je sestavljen iz splošnega in posebnega dela in obsega:".
Na koncu drugega odstavka se doda besedilo "Uspešno opravljen preizkus znanja velja tri leta. V tem času se kandidatu splošni del teoretičnega usposabljanja priznava tudi pri usposabljanju za voznika motornih vozil drugih kategorij.".
V tretjem odstavku se znesek "100.000 tolarjev" nadomesti z zneskom "400 eurov".
V četrtem odstavku se znesek "500.000 tolarjev" nadomesti z zneskom "2.000 eurov, znesek "50.000 tolarjev" pa se nadomesti z zneskom "200 eurov".
73. člen
162. člen se spremeni tako, da se glasi:
"162. člen
(1) Kandidat za voznika se sme v avtošoli začeti usposabljati, če mu ne manjka več kot šest mesecev do starosti, predpisane za pridobitev pravice vožnje motornega vozila posamezne kategorije.
(2) Pred začetkom praktičnega dela usposabljanja mora kandidat za voznika uspešno opraviti preizkus znanja iz teoretičnega dela programa usposabljanja, kar mora avtošola oziroma njena komisija vpisati v evidenčni karton vožnje kandidata za voznika in z veljavnim zdravniškim spričevalom dokazati, da je telesno in duševno zmožen voziti vozilo, za vožnjo katerega se usposablja. Med usposabljanjem mora uporabljati pripomočke za vožnjo vozila, ki so vpisani v zdravniškem spričevalu.
(3) Kandidat za voznika, ki se usposablja za vozniški izpit, sme za usposabljanje tudi pred vozniškim izpitom voziti po cesti motorno vozilo tiste kategorije, za katero se pripravlja, če ga vozi pod nadzorstvom učitelja vožnje.
(4) Z globo najmanj 250 eurov se kaznuje za prekršek učitelj predpisov ali učitelj vožnje, če usposablja kandidata za voznika, ki ne izpolnjuje pogojev iz prvega ali drugega odstavka oziroma opusti nadzorstvo iz tretjega odstavka tega člena.
(5) Za prekrške iz prejšnjega odstavka se z globo najmanj 800 eurov kaznuje pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, če usposablja kandidata za voznika v nasprotju s tem členom, odgovorna oseba pa z globo najmanj 80 eurov.".
74. člen
V drugem odstavku 163. člena se za besedo "spremljevalci" dodajo vejica in besede "starši, rejniki, skrbniki".
V tretjem odstavku se črka "H" nadomesti s črkama "AM".
V petem odstavku se znesek "20.000 tolarjev" nadomesti z zneskom "80 eurov".
V šestem odstavku se znesek "200.000 tolarjev" nadomesti z zneskom "800 eurov", znesek "20.000 tolarjev" pa se nadomesti z zneskom "80 eurov".
75. člen
Na koncu tretjega odstavka 164. člena se doda besedilo "Za deljeni delovni čas se šteje delo z najmanj enourno prekinitvijo delovnega časa, v katerega se ne šteje obvezni 30-minutni počitek.".
V četrtem odstavku se drugi stavek spremeni tako, da se glasi: "Učna ura traja 60 minut, v tem času pa ima učitelj vožnje lahko odmor do deset minut.".
V šestem odstavku se znesek "25.000 tolarjev" nadomesti z zneskom "100 eurov".
V sedmem odstavku se znesek "20.000 tolarjev" nadomesti z zneskom "80 eurov".
V osmem odstavku se znesek "500.000 tolarjev" nadomesti z zneskom "2.000 eurov", znesek "50.000 tolarjev" pa se nadomesti z zneskom "200 eurov".
76. člen
Na koncu sedmega odstavka 167. člena se pika nadomesti z vejico, za njo pa se doda besedilo "ter način izvajanja in preverjanja znanja po teh programih.".
77. člen
V prvem odstavku 168. člena se beseda "redno" nadomesti z besedama "vsako leto".
Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
"(4) Organizaciji, pooblaščeni za izvajaje programov iz prvega odstavka tega člena ter programov iz četrtega, petega in šestega odstavka prejšnjega člena, se pooblastilo odvzame, če ne izpolnjuje pogojev iz prejšnjega odstavka tega člena ali če ne izvaja usposabljanja v skladu s predpisi.".
Dosedanja četrti in peti odstavek postaneta peti in šesti odstavek.
78. člen
V drugem odstavku 169. člena se v prvem stavku za besedama "tri leta" doda besedilo "oziroma za krajši čas, če je taka omejitev določena v zdravniškem spričevalu".
79. člen
V četrtem odstavku 172. člena se za besedo "kategorije" doda "C1 ali".
Peti, šesti, sedmi in osmi odstavek se spremenijo tako, da se glasijo:
"(5) Kandidati za voznike motornih vozil kategorije D1 smejo opravljati vozniški izpit, če imajo veljavno vozniško dovoljenje za vožnjo motornih vozil kategorije B najmanj tri leta ali vozniško dovoljenje kategorije C1 ali C.
(6) Kandidati za voznike motornih vozil kategorije D smejo opravljati vozniški izpit, če imajo veljavno vozniško dovoljenje za vožnjo motornih vozil kategorije B najmanj tri leta in imajo veljavno vozniško dovoljenje za vožnjo vozil kategorije C ali kategorije D1.
(7) Kandidati za voznike skupine vozil BE, C1E, CE, D1E ali DE kategorije smejo opravljati vozniški izpit, če imajo veljavno vozniško dovoljenje za tisto kategorijo, v katero spada vlečno vozilo oziroma če so opravili vozniški izpit za to kategorijo vozil.
(8) Ne glede na četrti, peti ali šesti odstavek tega člena smejo kandidati za voznike motornih vozil kategorij C1, C, D1, D opravljati vozniški izpit, če jim je bilo v postopku o prekršku izrečeno prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja in so pred izrekom kazni imeli veljavno vozniško dovoljenje navedenih kategorij.".
Deveti odstavek se črta.
80. člen
Tretji in četrti odstavek 173. člena se spremenita tako, da se glasita:
"(3) Član izpitne komisije za kategorijo B je lahko oseba, ki:
– ima vozniško dovoljenje kategorije B najmanj tri leta,
– je stara najmanj 23 let,
– ima najmanj tri leta izkušenj pri usposabljanju kandidatov za voznike motornih vozil ali voznikov,
– je opravila usposabljanje in preizkus usposobljenosti za ocenjevanje na vozniškem izpitu.
(4) Član izpitne komisije za druge kategorije je lahko oseba, ki:
– ima veljavno vozniško dovoljenje za voznika motornih vozil kategorij, za katere ocenjuje kandidate za voznike motornih vozil, ali enakovredno znanje, pridobljeno z ustrezno poklicno kvalifikacijo,
– je opravila usposabljanje in preizkus usposobljenosti za ocenjevanje na vozniškem izpitu,
– je najmanj tri leta opravljala delo člana izpitne komisije za kategorijo B.".
Za četrtim odstavkom se dodajo novi peti, šesti, sedmi, osmi, deveti, deseti, enajsti in dvanajsti odstavek, ki se glasijo:
"(5) Pogoja iz tretje alineje prejšnjega odstavka ni treba izpolnjevati osebi, ki dokaže:
– da ima najmanj pet let vozniških izkušenj za kategorijo, za katero ocenjuje kandidate za voznike motornih vozil, ali
– da ima teoretično in praktično oceno vozniške sposobnosti, ki ustreza višjim merilom, kakor so potrebna za pridobitev vozniškega dovoljenja za kategorijo, za katero ocenjuje kandidate za voznike motornih vozil.
(6) Preizkus usposobljenosti za ocenjevanje na vozniškem izpitu iz četrte alineje tretjega odstavka in druge alineje četrtega odstavka tega člena opravlja kandidat za člana izpitne komisije pred komisijo, ki jo imenuje minister, pristojen za notranje zadeve, ki določi tudi program usposabljanja ter postopek preverjanja in ocenjevanja usposobljenosti.
(7) Komisija iz prejšnjega odstavka opravlja tudi redni strokovni nadzor nad ocenjevanjem na vozniškem izpitu. Vsak ocenjevalec mora biti nadzorovan najmanj enkrat letno, vsakih pet let pa mora biti nadzorovan pri vodenju vozniških izpitov.
(8) Program usposabljanja za ocenjevanje na vozniškem izpitu izvaja organizacija, ki izpolnjuje pogoje glede poslovnih prostorov, predpisane opreme in naprav ter kadrov, določene s tem zakonom in na njegovi podlagi izdanimi podzakonskimi predpisi in jo za to pooblasti minister, pristojen za notranje zadeve.
(9) Člani izpitnih komisij morajo vsaki dve leti opraviti najmanj štiridnevno redno usposabljanje po programu za pridobivanje novega znanja ter za ohranjanje in obnavljanje znanja in ocenjevalnih spretnosti ter najmanj petdnevno usposabljanje v petih letih za razvijanje in ohranjanje potrebnih praktičnih vozniških spretnosti.
(10) Član izpitne komisije, ki v dveh letih ni ocenjeval vozniških izpitov za posamezno kategorijo, mora pred ponovnim ocenjevanjem vozniških izpitov za to kategorijo obnoviti ocenjevalne spretnosti.
(11) Člana izpitne komisije, za katerega se je pri opravljanju dela ugotovilo, da dela resne strokovne napake, na predlog komisije iz šestega odstavka tega člena ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, napoti na ponovno usposabljanje in preizkus usposobljenosti. Kot resna strokovna napaka se šteje ocenjevanje vozniškega izpita, ki ni v skladu s predpisi, ki urejajo to področje.
(12) Ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, vodi evidenco o opravljenih preizkusih usposobljenosti, ki vsebuje naslednje podatke:
– osebno ime,
– EMŠO,
– datum in kraj rojstva,
– kategorijo, za katero je oseba opravila preizkus usposobljenosti,
– datum opravljanja preizkusa usposobljenosti,
– številko potrdila o opravljenem preizkusu usposobljenosti.".
Dosedanji peti odstavek postane trinajsti odstavek.
Dosedanji šesti odstavek, ki postane štirinajsti odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
"(14) Določbe četrtega, petega, šestega, sedmega, devetega, desetega in enajstega odstavka tega člena veljajo tudi za predsednika izpitne komisije.".
Za štirinajstim odstavkom se doda nov petnajsti odstavek, ki se glasi:
"(15) Če se kandidat po opravljanju vozniškega izpita z oceno ne strinja, lahko v treh dneh od dneva opravljanja vozniškega izpita poda ugovor. O ugovoru odloči načelnik upravne enote, na območju katere ima sedež izpitni center, v petih dneh po prejemu ugovora. Odločitev sprejme na podlagi izpitne dokumentacije, pisne obrazložitve člana izpitne komisije, ki je kandidata ocenjeval na izpitu, in strokovne presoje ocene dveh članov izpitne komisije, ki ne moreta biti tista, katerih oceno se presoja. Odločitev načelnika je dokončna. Če se v postopku z ugovorom ugotovi, da je potrebno izpit ponoviti, nosi stroške državni proračun, vozilo in učitelja vožnje pa zagotovi kandidat za voznika motornih vozil.".
81. člen
V prvem in četrtem odstavku 174. člena se besedilo "A, B, B+E, C, C+E, D in D+E ali podkategorij A1, D1 in D1+E" nadomesti z besedilom "A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D in DE".
82. člen
V prvem odstavku 177. člena se za besedilom "članov izpitnih komisij" dodata vejica in besedilo "načinu zagotavljanja kakovosti in nadzora nad delom članov izpitnih komisij,".
83. člen
V tretjem odstavku 183. člena se za besedo "člena" doda beseda "lahko", črka "H" pa se nadomesti s črkama "AM".
V četrtem odstavku se besedilo "dve leti" nadomesti z besedilom "tri leta".
V petem odstavku se znesek "500.000 tolarjev" nadomesti z zneskom "2.000 eurov", znesek "50.000 tolarjev" pa se nadomesti z zneskom "200 eurov".
84. člen
Prvi odstavek 184. člena se spremeni tako, da se glasi:
"(1) Na kontrolni zdravstveni pregled je treba poslati imetnika veljavnega vozniškega dovoljenja takrat, ko je bil v obdobju treh let trikrat ali večkrat kaznovan zaradi vožnje pod vplivom alkohola, mamil ali drugih psihoaktivnih snovi ali ko se pri njem pojavi bolezensko stanje, okvara ali hiba, katere simptomi lahko predstavljajo nevarnost v cestnem prometu, ali ko se pri njem ugotovijo osebnostne lastnosti, ki se izkazujejo kot povečano tveganje ob udeležbi v prometu ali ko je v zadnjih treh letih povzročil tri ali več prometnih nesreč.".
V tretjem odstavku se za besedo "napoti" dodata besedi "voznika ali". Za prvim stavkom se doda nov drugi stavek, ki se glasi: "Pritožba zoper to odločbo ne zadrži njene izvršitve.".
85. člen
V četrtem odstavku 187. člena se znesek "250.000 tolarjev" nadomesti z zneskom "1.000 eurov", znesek "25.000 tolarjev" pa se nadomesti z zneskom "100 eurov".
86. člen
V četrtem odstavku 189. člena se na koncu besedila pred piko doda besedilo "in pogoje glede poslovnih prostorov, opreme, naprav ter kadrov za izvajalce programa".
V sedmem odstavku se znesek "80.000 tolarjev" nadomesti z zneskom "320 eurov".
87. člen
V sedmem odstavku 190. člena se znesek "1,200.000 tolarjev" nadomesti z zneskom "5.000 eurov". Znesek "1,200.000 tolarjev" se nadomesti z zneskom "5.000 eurov" tudi v drugem odstavku 206. člena in petnajstem odstavku 211. člena.
88. člen
Za petim odstavkom 197. člena se doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
"(6) Upravno overitev lastnoročnega podpisa fizične osebe, ki je bila lastnik vozila pred sklenitvijo pogodbe, pri spremembi, ki vpliva na spremembo podatkov v prometnem dovoljenju, lahko opravlja tudi nosilec javnega pooblastila za registracijo vozil.".
Dosedanji šesti, sedmi in osmi odstavek postanejo sedmi, osmi in deveti odstavek.
89. člen
223. člen se spremeni tako, da se glasi:
"223. člen
(1) Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem določb tega zakona in predpisov, izdanih na njegovi podlagi, povezanih z delom subjektov, ki usposabljajo kandidate za voznike motornih vozil, izvajajo programe za voznike začetnike, izvajajo programe usposabljanja in dodatnega usposabljanja za učitelje vožnje, učitelje predpisov in strokovne vodje avtošol, opravljajo registracijo motornih in priklopnih vozil ter tehnične preglede motornih in priklopnih vozil, opravlja Inšpektorat Republike Slovenije za notranje zadeve (v nadaljnjem besedilu: inšpektorat).
(2) Inšpektorat poleg pooblastil, določenih s tem zakonom, opravlja tudi naloge prekrškovnega organa, če so kršeni 151., 189. in 197. člen tega zakona.
(3) V inšpektoratu opravljajo inšpekcijski nadzor inšpektorice oziroma inšpektorji (v nadaljnjem besedilu: inšpektor) kot uradni delavci s posebnimi pooblastili in odgovornostmi.
(4) Inšpektor lahko za opravljanje svojih nalog zahteva pomoč policije, carinskih organov in drugih organov za inšpekcijski nadzor.
(5) Če ni s tem zakonom določeno drugače, se za inšpektorja in opravljanje inšpekcijskega nadzora uporabljata zakon, ki ureja inšpekcijski nadzor, in zakon, ki ureja splošni upravni postopek.
(6) Če je za prekršek, določen s tem zakonom, predpisana globa v razponu, inšpektor v hitrem postopku izreče globo v okviru tega razpona.".
90. člen
V prvem odstavku 224. člena se besedi "opravljajo inšpektorji" nadomestita z besedama "opravlja inšpektor".
V drugem odstavku se besede "smejo opravljati inšpektorji" nadomestijo z besedami "sme opravljati inšpektor", beseda "imajo" se nadomesti z besedo "ima", beseda "uporabljajo" pa se nadomesti z besedo "uporablja".
V tretjem odstavku se črta beseda "prometnih".
91. člen
225. in 226. člen se črtata.
92. člen
Šesti odstavek 227. člena se spremeni tako, da se glasi:
"(6) Z globo najmanj 4.000 eurov se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ne omogoči inšpektorju opravljanja dejanj iz prvega odstavka tega člena, odgovorna oseba pa z globo najmanj 400 eurov.".
V sedmem odstavku se znesek "40.000 tolarjev" nadomesti z zneskom "160 eurov".
Osmi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
"(8) Z globo 400 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki inšpektorju ne omogoči opravljanja dejanja iz tretjega odstavka tega člena.".
93. člen
V 228. členu se črtajo 2., 4. in 6. točka.
Dosedanje 3., 5., 7. in 8. točka postanejo 2., 3., 4. in 5. točka.
94. člen
232. člen se črta.
95. člen
234. člen se spremeni tako, da se glasi:
"234. člen
(1) Če udeleženec cestnega prometa s prekrškom povzroči prometno nesrečo, razen prometne nesreče z neznatno nevarnostjo, se kaznuje za prekršek z globo najmanj 200 eurov. Vozniku motornega vozila se izreče tudi 5 kazenskih točk, lahko pa se mu izreče tudi prepoved vožnje motornega vozila.
(2) Sankcija, izrečena v skladu s prejšnjim odstavkom, ne more biti nižja od sankcije, predpisane za enak temeljni prekršek.".
96. člen
V prvem odstavku 235. člena se črta prvi stavek.
Za četrtim odstavkom se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
"(5) Imetniku vozniškega dovoljenja, za katerega je vožnja motornega vozila osnovni poklic, se lahko prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja ne izreče za kategorijo motornih vozil, s katero opravlja osnovni poklic, razen če je z vozilom te kategorije dosegel ali presegel tretjino kazenskih točk, predpisanih za izrek prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja, ali storil prekršek, za katerega je predpisanih 18 kazenskih točk.".
97. člen
Naslov pred 236. členom se spremeni tako, da se glasi: "Posredovanje in namen zbiranja osebnih podatkov".
Na koncu drugega odstavka 236. člena se doda besedilo: "Podatke o imetnikih vozniških dovoljenj imajo v zvezi s svojim delom pravico pridobivati in uporabljati tudi organizacije, ki so z javnim razpisom izbrane za izdelavo in personalizacijo vozniških dovoljenj.".
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
"(3) Organi in organizacije, ki zbirajo podatke, potrebne za izvajanje tega zakona, morajo brezplačno poslati te podatke organom in organizacijam iz prvega in drugega odstavka tega člena.".
Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
"(4) Osebni podatki, ki se vodijo v evidencah in registrih, ki so vzpostavljeni v skladu s tem zakonom, se vodijo zaradi obdelave podatkov, pomembnih za izvajanje tega zakona, za vozila, voznike in varnost v cestnem prometu. Vodijo se tudi zaradi njihovega pošiljanja organom in organizacijam, ki imajo v zvezi s svojim delom te podatke pravico pridobiti.".
98. člen
V tretjem odstavku 237. člena se znesek "10.000 tolarjev" nadomesti z zneskom "40 eurov", besedi "ali drugim" pa se črtata.
V četrtem odstavku se znesek "100.000 tolarjev" nadomesti z zneskom "400 eurov".
99. člen
Za 238. členom se dodata nova naslova ter nova 238.a in 238.b člen, ki se glasijo:
"Zaseg motornega vozila
238.a člen
(1) Policist zaseže vozniku motorno vozilo, s katerim je bil zaloten pri storitvi hujšega prekrška:
1. če je bil kršitelj v zadnjih dveh letih najmanj trikrat pravnomočno kaznovan za prekršek iz točke d) sedmega odstavka 32. člena, točke d) devetega odstavka 32. člena, točke e) desetega odstavka 32. člena, 130., 131., 132. ali sedmega oziroma osmega odstavka 138. člena tega zakona;
2. če je kršitelj kljub prepovedi nadaljnje vožnje nadaljeval ali ponovil prekršek, zaradi katerega mu je bila prepovedana nadaljnja vožnja.
(2) Zaseženo motorno vozilo je treba takoj oddati sodišču, ki je pristojno za postopek o prekršku, lahko pa se do izdaje sodbe o prekršku hrani pri policiji.
(3) Za hujši prekršek iz prvega odstavka tega člena se šteje prekršek, za katerega je predpisana globa najmanj 250 eurov in stranska sankcija kazenskih točk v cestnem prometu ali prepovedi vožnje motornega vozila.
Odvzem prostosti
238.b člen
(1) Policist pridrži voznika vozila, ki je zaloten pri prekršku iz točke c) ali d) tretjega odstavka 130. člena, točke d) četrtega odstavka 130. člena ali trinajstega odstavka 132. člena, za največ 12 ur, vendar ne manj kot za 6 ur.
(2) Za postopek in prenehanje pridržanja ter pravice storilca, ki je pridržan po tem členu, se uporabljajo določbe zakona, ki ureja postopek o prekršku in se nanašajo na pridržanje storilcev prekrškov.".
100. člen
V prvem odstavku 239. člena se na koncu petnajste alineje pika nadomesti s podpičjem, za njo pa se doda nova šestnajsta alineja, ki se glasi:
"– katerega največja dovoljena masa presega dovoljeno.".
101. člen
V drugem odstavku 242. člena se znesek "100.000 tolarjev" nadomesti z zneskom "320 eurov".
V tretjem odstavku se znesek "600.000 tolarjev" nadomesti z zneskom "2.000 eurov", znesek "60.000 tolarjev" pa se nadomesti z zneskom "200 eurov".
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
102. člen
(1) Vsi imetniki vozniških dovoljenj morajo najpozneje v desetih letih od uveljavitve tega zakona zamenjati vozniška dovoljenja, izdana na obrazcih, predpisanih s Pravilnikom o obrazcih prometnih dovoljenj in vozniškega dovoljenja ter o registrskih tablicah (Uradni list RS, št. 5/92, 70/95 in 73/00), Pravilnikom o vozniških dovoljenjih (Uradni list RS, št. 117/02, 100/03 in 59/04) ali Pravilnikom o vozniških dovoljenjih (Uradni list RS, št. 80/05), z vozniškim dovoljenjem na obrazcu, ki bo predpisan v skladu z Direktivo 2006/126/ES.
(2) Ob zamenjavi vozniškega dovoljenja iz prejšnjega odstavka obdržijo imetniki vozniških dovoljenj vse pravice, ki izhajajo iz tega vozniškega dovoljenja.
(3) Osebe, ki so bile do uveljavitve tega zakona imenovane za člane izpitnih komisij, nadaljujejo svoje delo ne glede na tretji in četrti odstavek 173. člena zakona.
103. člen
Ne glede na 150. člen zakona smejo imetniki vozniških dovoljenj voziti motorna in priklopna vozila posameznih kategorij, če so vozniško dovoljenje za te kategorije pridobili pred uveljavitvijo tega zakona.
104. člen
Minister, pristojen za promet, izda predpis iz 65. člena zakona, ki se nanaša na pritrditev tovora na vozilu, in 128.a člena zakona, ki se nanaša na posebne svetlobne znake vozil za izredne prevoze, najpozneje v dveh letih od uveljavitve tega zakona.
105. člen
Minister, pristojen za notranje zadeve, v soglasju z ministrom, pristojnim za šolstvo in šport, izda predpis iz osmega odstavka 92. člena zakona najpozneje v enem letu od uveljavitve tega zakona.
106. člen
(1) Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se določbe tretjega odstavka 138. člena ter določbe 147., 149., 150., 151., 152., 154., 156., 157., 157.a, 158., 160., 162., 163., 172., 174. in 183. člena zakona začnejo uporabljati najkasneje 1. oktobra 2009. Do takrat se uporabljajo določbe 147., 149., 150., 151., 152., 154., 156., 157., 158., 160., 162., 163., 172., 174. in 183. člena Zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 133/06 – uradno prečiščeno besedilo in 139/06 – ZORed).
(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena se določbe 128.a, 139., 159., 173. člena, razen petnajstega odstavka, in 177. člena zakona začnejo uporabljati 1. januarja 2010. Do takrat se uporabljajo določbe 128., 139., 159., 173. in 177. člena Zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 133/06 – uradno prečiščeno besedilo in 139/06 – ZORed).
(4) Ne glede na prvi odstavek tega člena se peti, šesti, sedmi, osmi in deveti odstavek 146. člena zakona začnejo uporabljati 19. januarja 2013. Do takrat se uporabljajo določbe petega, šestega, sedmega in osmega odstavka 146. člena Zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 133/06 – uradno prečiščeno besedilo in 139/06 – ZORed).
(5) Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati 16. člen Pravilnika o vozniškem izpitu (Uradni list RS, št. 29/06).
Št. 326-07/89-1/210
Ljubljana, dne 2. aprila 2008
EPA 1726-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti